รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ขุนไพจิต
 
1. นางจิราภรณ์  พลอยเพชร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนหาด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สู่ภิภักดิ์
 
1. นางจรรยา  พงศาปาน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลายสระ 1. เด็กหญิงปภาวดี  วรินทรเวช
 
1. นางชวนพิศ  รัตนพงค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 1. เด็กหญิงสุกานดา  เมาน้ำพราย
 
1. นางลัดดาวัลย์  มะลิเผือก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงปัญญาพร  คงรอด
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พลอยเพชร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจิกพนม 1. เด็กหญิงรัญชนา  นรสิทธิ์
 
1. นางฐนิตนันท์  โชคทองยอดแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 1. เด็กหญิงวริษฐา  เอียดช่วย
 
1. นางวันฤดี  ลำโป
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแดง 1. เด็กหญิงภัทรวดี  จงไกรจักร
 
1. นางณัฐนิชา  อินทนะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลายสระ 1. เด็กหญิงเขมิกา  คุ้มเจริญ
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากควน 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณคีรี
 
1. นางสุพรรณี  จันทร์พุ่ม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงวิภาวี  จันทบุรี
 
1. นางโสพิศ  รอดจันทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณธนู
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ปานจีน
3. เด็กชายเปรมณัสม์  หล่อสุพรรณพร
 
1. นางอำนวย  มณี
2. นางสาวชฎากาญจน์  ดิษขนาน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  มีพา
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ประสงค์รัตน์
3. เด็กหญิงชลดา  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางอารี  ศิรินุพงษ์
2. นางนงเยาว์  คงเชียร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 1. เด็กหญิงกิติยา  จุติภพ
2. เด็กหญิงนรีรัตน์  รอดเกิด
3. เด็กหญิงพัชราวดี  พรหมเดช
 
1. นางสาวเดือนดารา  ศรีอนุรักษ์
2. นางพัชรี  สังคหะ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ชูแสง
2. เด็กหญิงชนิภา  สองเมืองสุข
 
1. นางพรศรี  สุขแก้ว
2. นางสาวสโรชา  สงแก้ว
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 1. นางสาวญลามิญญ์  แข็งแรง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพ็ชรสังข์
 
1. นางสายพิมพ์  แกล้วทนงค์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจิก 1. เด็กหญิงกชกร  ขาวสงค์
2. เด็กชายอภินันท์   ธรรมขันธ์
 
1. นางสาวดวงธิดา  รักษ์จุล
2. นายประเสริฐ  ลิ่มมณี
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงปิยวรรณ   ทองขาว
2. เด็กหญิงศตพร   ทับประเสริฐ
 
1. นางประไพพรรณ   ชาตรี
2. นางวาสนา  ด้วงยาง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กชายณัฐฏรัฐ  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวนิยวรรณ  จันทร์แก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กชายอยวัต  วัฒนานุรักษ์
 
1. นางจิตรา  หนูสังข์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนา 1. นางสาวสรารัตน์  บุญทับ
 
1. นายอรุณ  ราชรักษ์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงชนัฌชา  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐริกา  พรหมเกิด
3. เด็กชายธีร์จุฑา  เพชรจุฑา
 
1. นายบดินทร์  เกตุกัณหา
2. นางรัชนก  บุญทองแก้ว
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ยอดแก้ว
2. เด็กชายประเสริฐ  ช้างชู
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  แดงทน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมานะวุฒิ  ทองส่งโสม
2. นางสาวนันทธิญา  สรรเสริญ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กชายนพกร  วุ่นน้อย
2. เด็กชายวรปรัชญ์  วรานุชิต
 
1. นางสาวโสรยา  ศรีสุขใส
2. นางรัชนก  บุญทองแก้ว
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. เด็กชายธนภัทร  ขุนทองจันทร์
2. นายอนุพงศ์  บุญสิน
 
1. นางประไพพรรณ   ชาตรี
2. นางปรีดา  อักษรคง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กชายศุภกฤต  หนูเกลี้ยง
 
1. นางสุคนฑา  คงทอง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงกิตติกา  ุบุญมี
 
1. นางสุคนฑา  คงทอง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ลักษณะแมน
 
1. นายสุนทร  เพชรแก้ว
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงภรวชิรา  ปลอดทอง
2. เด็กชายภูฟ้า  สินมา
 
1. นางสาววิภาพร  โสมสุพิน
2. นายนายนิทัศน์  ใหมแก้ว
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. นายดนุภพ  ภูมิไกร
2. เด็กชายวันชนะ  ตรีจุ้ย
 
1. นางนัทธมน  จินดารักษ์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเกย 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  หนูทอง
 
1. นางสลินกาญจน์  ภูผา
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กหญิงศศิธร  พ่วงทอง
 
1. นางสาวนิยวรรณ  จันทร์แก้ว
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงกรกนก  เกื้อสังข์
2. เด็กหญิงพัชรดา  สุขนิตย์
3. เด็กหญิงวริษฐิตา  แซ่ซู้
 
1. นายสุรินทร์  เกื้อสังข์
2. นางสุภาพร  ขำตรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กหญิงทิชานันท์  บุญวงศ์
2. เด็กหญิงนฤภัทร  รักษาชล
3. เด็กหญิงวรัญญา  ชัยรัฐ
 
1. นางสาวโสภิดา  เพชรสุวรรณ
2. นางกาญจนา  ชูศรี
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนทราย 1. เด็กหญิงจันทิมา  มะสุวรรณ
2. เด็กหญิงธันยพร  หมื่นรักษ์
3. เด็กหญิงพรรณภัทร  ธรรมชาติ
 
1. นางสาวเอมอร  ชุมพล
2. นายอภิวัฒน์  ธานีรัตน์
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กหญิงจันทกานต์  สงศิริ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ชูวิชัย
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สุขทอง
 
1. นางสาวสิริพร  พรหมประสาท
2. นางสาวนิยวรรณ  จันทร์แก้ว
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 1. เด็กหญิงกชกร  ด้วงสงค์
2. เด็กหญิงจันทิมาพร   พรหมนุ่น
3. เด็กหญิงแสงตะวัน   เอียดแก้ว
 
1. นางสาวสุนารี  บัวบางกรูด
2. นางสาวอัจฉรา  มากสุข
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัศนาวลัย 1. เด็กชายภูเบศวร์  นะเสน
2. เด็กชายยสินธร  ทองทะวัย
3. เด็กชายอัตฏาฟี  ยานยา
 
1. นางอมรทิพย์  บุญคงดำ
2. นางปาณิสา  สังข์วาลย์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงธนพร  แทนโป
2. เด็กหญิงปาลิตา  สุวรรณโณ
3. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  แจ่มสว่าง
 
1. นางปาริชาติ  รอดเพชร
2. นางปรีดา  อักษรคง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจิกพนม 1. เด็กหญิงณัชชา  กลับสังข์ทอง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ข้องจิตร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ดำจันทร์
 
1. นางปัทติมา  รักไทรทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีอโนทัย  ใหม่เมือง
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  คงผอม
2. เด็กชายอิทธิกร  หนูนารถ
 
1. นางกัลยา  จำนองวุฒิ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระ 1. นายนนทวัฒน์  สุขแจ่ม
2. นายวชิรวิทย์  เขียนด้วง
 
1. นายชาญณรงค์  นาคบัวแก้ว
2. นายวิชัย  สุทธิชาติ
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กชายพริสร  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายอภิเดช  จันทร์นก
 
1. นางสาวศิรินันท์  พงษ์ขยัน
2. นางสาวกัลยรัตน์  จิตต์สำรวย
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กชายธณพล  พยัคยุทธ
2. เด็กชายนนทชัย  หนูไทย
 
1. นายประสิทธิ  รัตนพงค์
2. นางธุติยารัตน์  ทองคำ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กชายวรวิทย์  หมึกแดง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  คงสิงห์
 
1. นายประสิทธิ  รัตนพงค์
2. นางธุติยารัตน์  ทองคำ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระทอง 1. นายปัญณวัฒน์  สงคราม
2. นายศุภลักษณ์  คล้ายแก้ว
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ขวดแก้ว
2. นางพรพิมล  กุศลสุข
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 1. เด็กชายชาคริต  แก้ววิมล
2. เด็กชายอนุรักษ์  เวียงทอง
 
1. นายไชยันต์  คงเมือง
2. นางนวลจันทร์  เหมทานนท์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากแพรก 1. เด็กหญิงฐาปนี  แพรกปาน
2. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  สุวรรณพงศ์
3. เด็กหญิงพรกนก  แก้วทอนช้าง
4. เด็กหญิงอานุสรา  ศรีรักษา
5. เด็กหญิงโชติกา  หนูบุญคง
 
1. นางพรทิพย์  คงทอง
2. นางโชคดี  นวลขาว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพทยกิจพิทยา 1. เด็กหญิงกิตติญา  โยสะการ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงนวพร  อมรกล
4. เด็กหญิงพิมญาดา  ฉิมวงศ์
5. เด็กหญิงอนันตดา  คุระวรรณ์
 
1. นางสาวชุลีกร  ครุฑทอง
2. นายนรานันท์  จันทร์แก้ว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางไทร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มุสิเกตุ
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แคนสา
3. เด็กหญิงณัฐมล  คุ้มรักษา
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุขคำ
5. นางสาวนวินดา  ทองสุข
 
1. นางสุจินดา  จันทร์ธิบดี
2. นางสาวจีรภรณ์  ชูสุวรรณ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนใส 1. เด็กหญิงณีรนุช  คล้ายแก้ว
2. เด็กหญิงนิฐานัญ  จันทร์สุขศรี
3. เด็กชายปิติภัทร   พรหมศรี
4. เด็กหญิงศุภิสรา  สุคนธ์
5. เด็กหญิงสุทธิดา   ลายสาย
 
1. นายชะนะ  กลิ่นหอม
2. นางระเบียบ  ชูแก้ว
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำคลอง 1. เด็กหญิงธวัลยา  สิงไกร
2. เด็กชายธีรพงศ์  คงแก้ว
3. เด็กชายภูสิทธิ์  มณีโชติ
4. เด็กหญิงสุพรรษา  เดชเกิด
5. เด็กชายอรรถกร  ขุนบุญจันทร์
 
1. นางสาวสินีนาถ  คงอุป
2. นางณษรา  ยินเจริญ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าระกำ 1. เด็กหญิงดารารัตน์  หนูศรี
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ปลอดเถาว์
3. เด็กหญิงพิยดา  ไชยทอง
4. เด็กหญิงสุพรรษา  นุ่นคำ
5. เด็กหญิงอรวรรณ  หมั่นคง
 
1. นางกัลยาณี  สุขเกื้อ
2. นางสาวณัฐกุล  แดงขาว
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนนทรี 1. เด็กชายพิทวัส   นาคะสุวรรณ
2. เด็กชายพิเชฐ  นวลจันทร์
3. เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วมณี
4. เด็กหญิงวรรณฤดี  อักษรดำ
5. เด็กหญิงสุภาวดี  จีนด้วง
 
1. นายศราวุธ  ก้งเส้ง
2. นางดาราพร  ย้อยยางทอง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนมิตร 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ทองพวา
2. เด็กหญิงนันฑิตา  บุญคล่อง
3. เด็กชายวาริศ  ปัญจะสุวรรณ
4. เด็กหญิงอภินันทวรรณ  โนลาศ
5. เด็กหญิงอริสรา  เพชรคงทอง
 
1. นายสัญญา  คงแก้ว
2. นายอดิศักดิ์  ชุมฉิม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไม้เสียบ 1. เด็กหญิงจิราภา  เพชรสุทธิ์
2. เด็กชายชนวีร์  จันทนา
3. เด็กชายชัชวาลย์  กรุณกิจ
4. เด็กหญิงฐานิกา   ปานเกล้า
5. เด็กชายฐาปกรณ์  วีระกุล
6. เด็กหญิงณัฐกมล  ชุมภูนุช
7. เด็กชายณัฐภัทร  รักรงค์
8. เด็กชายทินกร  ทิตย์พุด
9. เด็กชายทิศวิชัย  ทองอนงค์
10. เด็กชายธนดล  สงแก้ว
11. เด็กชายธนาวุฒิ  คงศรีเจริญ
12. เด็กชายนรงค์ศักดิ์  รักดี
13. เด็กหญิงบุริมนาถ  ศรีสุขใส
14. เด็กชายพรมนัส  รัตนวิลัย
15. เด็กชายพิธิวัฒน์  ชูรักษ์
16. เด็กหญิงภัศรา  นาคปลัค
17. เด็กหญิงมัทนาวดี  จรดำ
18. เด็กชายวีรภัทร  สายจันทร์
19. เด็กชายศรพิทักษ์  ชูถนอม
20. เด็กชายออมสิน  ชุมเดช
 
1. นายรสธศักดิ์  นภากุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจาริยา  บำรงชาติ
3. นายชำนาญ  มณีพันธ์
4. นายศุภมิตร  วรรณเปรม
5. นางสาวคัทลียา  หนูทองมาก
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาร 1. เด็กชายกันต์ธีร์  ชูดวง
2. เด็กหญิงกุลญาดา  แสนยศ
3. เด็กชายจักรพรรดิ์  เสือแก้ว
4. เด็กหญิงซัลวานี  สุระพงศ์
5. เด็กหญิงนัสรีน  อู่ทอง
6. เด็กชายปรเมศร์  พรหมแก้ว
7. เด็กชายพสุธันย์  ศรีทันเดช
8. เด็กหญิงพิรนันท์  กายแก้ว
9. เด็กชายภควัตร  โต๊ะยะเล
10. เด็กชายภคโชติ  นาวาทอง
11. เด็กชายภัทรพล  สามารถ
12. เด็กชายมะฮ์ดี  ชะราหวาน
13. เด็กชายรอมือลี  ดอเล๊าะ
14. เด็กหญิงวิภาดา  โต๊ะหมาด
15. เด็กชายศักดิเดช  เสาวรัญ
16. เด็กชายสาริศ  นพการ
17. เด็กหญิงสิริรัตน์  ศรีเพชร
18. เด็กชายสุวัฒนา  เกื้อนุ้ย
19. เด็กหญิงสุฮัยลา  ตักจิตร
20. เด็กหญิงแพรวดาว  โต๊ะยะเล
 
1. นางสุดารัตน์  เพชรสี่หมื่น
2. นางมัชฌิม  ไชยพร
3. นางสาวชนาภรณ์  ชัยฉิม
4. นางสาวสารีพะ  ดือราแม
5. นางสาววัชราภรณ์  หมาดหวา
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูล 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แซ่หลี
 
1. นางทรงศรี  ศรีอารัญ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 1. เด็กหญิงนิชาภา  นุ่นเก็ต
 
1. นางมยุรี  รัตนพันธ์ุ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 1. นายอภิเชษฐ์  เพิ่งรัตน์
 
1. นายยศวรรธน์  พูลพิพัฒน์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  แซ่เหลียว
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชูแก้ว
 
1. นางวัลลา  ชูมั่น
2. นางสาวรัตนา  บุบผากาญจน์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 1. เด็กชายธนวินท์  ดีทองอ่อน
2. เด็กหญิงพาวินี  กลิ่นบุญ
 
1. นางสร้อยนภา  ชูโฉม
2. นายธีร์ธัช  เกษโร
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 1. นายพีรพัต  แก้วบ้านดอน
2. นางสาวสุรัสวดี  ภู่ร้อย
 
1. นางทรงศรี  ประยูรรัตน์
2. นางอารีย์  นพรัตน์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  สวาท
2. เด็กหญิงนภัสกร  เหมือนแก้ว
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  รักแก้ว
4. เด็กหญิงปอลวรรณ  ธรรมเนียม
5. เด็กหญิงรวิภาส  มูสิกะ
6. เด็กหญิงรัชฎาภา  พรหมเคลื่อน
7. เด็กหญิงสุภาวดี  คชวงศ์
8. เด็กหญิงอัยเรศ  พูลตะโหนด
9. เด็กหญิงเมธินี  กัณหาอุดม
10. เด็กหญิงเหมรินทร์  เที่ยงธรรม
 
1. นางส่องแสง  คัมภิรานนท์
2. นางปานจันท์  คงแก้ว
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. นางสาวกนกภรณ์  ไชยทอง
2. นางสาวจุฑารัตน์  เพชรชะนะ
3. เด็กหญิงชยาภรณ์  ปิ่นแก้ว
4. นางสาวพัณณิตา  ภมรานนท์
5. เด็กหญิงภัชณภา  ถาวะราวุธ
6. นางสาววนัชพร  นรสิงห์
7. นางสาวศรีวิไล  ทองมาก
8. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คุณวงศ์
9. เด็กหญิงอังคนา  คงสง
10. เด็กหญิงเทพปรียา  ทองขาว
 
1. นายสุทิน  นวลพลับ
2. นางเบญจวรรณ  พูลสวัสดิ์
3. นางสาวจิรภา  บุญชูวงศ์
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงกานต์สินี  สุขมาก
2. เด็กหญิงจิตติภัทรา  จันทร์ศรีทอง
3. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  สุขสงวน
4. เด็กหญิงญาณิศา  ชิตศักดิ์สกุล
5. เด็กหญิงณัฐชยา  ชนะขวัญ
6. เด็กหญิงธนากานต์  เกื้อชู
7. เด็กหญิงปนัดดา  แสงทับ
8. เด็กหญิงพิมพาภรณ์  ฉลาด
9. เด็กหญิงเกวลี  หนูคง
10. เด็กหญิงเพ็ญพจมาลย์  เรืองช่วย
 
1. นางปิยะนันท์  ชุมเขียว
2. นางประทุม  วุฒิวงศ์
3. นายนคมน์  คงดี
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โสดา
2. เด็กหญิงณัฐอาภา  ถาวรสุข
3. เด็กหญิงธนารัตน์  เพ็งสุวรรณ
4. เด็กหญิงภัทรวดี  สุวรรณเทพ
5. เด็กหญิงภัทริกา  บรรจงเกลี้ยง
6. เด็กหญิงวริศรา  พันธ์สุข
7. เด็กหญิงสุนิตา  ขุนปลัด
8. เด็กหญิงอภัสรา  เพชรฤทธิ์
9. เด็กหญิงอารยา  ขุนคลัง
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ปานเมือง
 
1. นายพรธนิต  ทองสุภา
2. นางโสพิศ  รอดจันทร์
3. นางเสาวภา  ชุมมะ
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางทองคำ 1. เด็กหญิงคณาพร  สุขทอง
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ช่วยนาเขตร
 
1. นายชัยชาญ  ขุนเพชร์
2. นางกัลยาณี  ขุนเพชร์
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 1. เด็กหญิงวิชชุดา  กองสุข
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางนุศรา  หลวงชัยสินธ์ุ
2. นายจารึก  แป้นเหลือ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกแค 1. เด็กหญิงกัลยาณิน  หนูชูสุข
 
1. นายสัญญา  หวังดำ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กชายกันตพงษ์  ปานแก้ว
 
1. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางน้อย 1. นางสาวกวิสรา  ปานแก้ว
 
1. นางสาวจุไรพร  แสงทอง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงทัตพิชา  หมัดอะดั้ม
 
1. นางจารุนันท์  เอียดคง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงจุฑาวลี  กลับแป้น
 
1. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 1. เด็กหญิงเบ็ญวรรณ  ศรแผลง
 
1. นางบุราณี  แสงวิมาน
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 1. เด็กหญิงอัญชนา  ด้วงแก้ว
 
1. นางอัญชลี  สุนยานัย
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางน้อย 1. เด็กชายธนภัทร  ชูแก้ว
 
1. นางสาวจุไรพร  แสงทอง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวไทร 1. เด็กชายธรรมทัศน์  ยอดหนู
2. เด็กหญิงศิริวณาลักษณ์  เครือณรงค์
 
1. นางสาวสมใจ  จันทร์ศิริ
2. นายฮัสสัน  จิตรบรรทัด
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กชายณฐกร  ด้วงแก้ว
2. เด็กชายภูมิ  นวลสอาด
 
1. นายประสิทธิ์  มุขมณเฑียร
2. นางสาวกัลยา  ทองอ่อน
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กหญิงวรัญญา  สุนทะสะโร
2. เด็กหญิงอาภัสรารัตน์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสุวรรณา  มีศรี
2. นายสุดใจ  สืบสาย
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางน้อย 1. เด็กชายสวภัทร  สายจันทร์
 
1. นางสาวจุไรพร  แสงทอง
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางทวด 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  วิเศษคณากุล
2. เด็กชายธนดล  ธรรมวิธรรม
3. เด็กหญิงปานระพี  กันไพเราะ
 
1. นางอุไร  จันทพันธ์
2. นายกุศล  เทพศิริ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายโนต 1. เด็กหญิงชุติสรา  ฉุนจีน
2. เด็กหญิงปาณิศา  ขุนยกเฉี้ยง
3. เด็กชายมนต์ธัช  เศียรประดับ
 
1. นางจิราภรณ์  จิตตรี
2. นางจารีย์  พรหมแก้ว
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 1. เด็กชายธีรยุทธ  เขียวเกลี้ยง
2. เด็กชายพัชรพล  จันเกิด
3. เด็กชายไกรวุฒิ  ชาญปราณีต
 
1. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
2. นางสาวทัศณีย์  วาทโยธา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กหญิงกฤษติยากร  ด้วงแก้ว
 
1. นางสาวชอุ่ม  พรหมดวง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กชายชโยดม  คงกุล
 
1. นางนิยพร  พัฒนะจำรูญ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กชายกันตวัฒน์  เพชรสุวรรณ
 
1. นางประภัสสร  ศรีประพันธ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 1. เด็กหญิงนลินา  แถวอุทุม
 
1. นายณัฐชัย  ปานเภรี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กหญิงนริศรา  เรืองภักดี
 
1. นางรุจี  เดชเชียร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กหญิงณัฏฐชา  คำปิตะ
 
1. นางรุจี  เดชเชียร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กหญิงไพจิตรา  ทองเรือง
 
1. นายประสพ  เดชเชียร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยฉิม
 
1. นางรุจี  เดชเชียร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รักขะนาม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ดิษณเมือง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กหญิงณัฎฐกานต์  พรหมชาติ
 
1. นางนิพา  สมัยสงค์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 1. เด็กชายพรธิวา  นุ้ยเจริญ
 
1. นางสุวนิต  โสมจันทร์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ฝอยทอง
 
1. นางสาวเรณู  แคล้วคลาด
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  จันทร์เภา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ไชยเสนา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กหญิงกฤษติยากร  ด้วงแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุดสะอาด
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  พรหมชาติ
4. เด็กหญิงปรียา  ชุมศิริ
5. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชโนจุติ
6. เด็กชายวชิรวิทย์  สมัยสงค์
7. เด็กหญิงศศิวิมล  ชูบุญทอง
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รักขะนาม
9. เด็กชายอนัญญา  ทรัพย์มาก
 
1. นางเสาวลักษณ์  เทพวารินทร์
2. นายปราโมทย์  พัฒทอง
3. นางประภัสสร  ศรีประพันธ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กหญิงกฤษติยากร  ด้วงแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นวลสะอาด
3. เด็กชายกันตวัฒน์  เพชรสุวรรณ
4. เด็กชายจตุรงค์  ปลอดทอง
5. เด็กชายชโยดม  คงกุล
6. เด็กชายธนวัฒน์  ไมรตรี
7. เด็กชายธนวิชญ์  ไมรตรี
8. เด็กหญิงปรียา  ชุมศิริ
9. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชโนจุติ
10. เด็กหญิงปุญญิศา  ธานีรัตน์
11. เด็กชายวชิรวิทย์  สมัยสงค์
12. เด็กหญิงศศิวิมล  ชูบุญทอง
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รักขะนาม
14. เด็กหญิงอนัญญา  ทรัพย์มาก
15. เด็กหญิงอนัญญา  พุ่มนุ้ย
 
1. นางนิยพร  พัฒนะจำรูญ
2. นางสาวอรองค์  หนูเกลี้ยง
3. นางสมปอง  ชูศรี
4. นางเสาวลักษณ์  เทพวารินทร์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กหญิงกฤษติยากร  ด้วงแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุดสะอาด
3. เด็กชายกันตวัฒน์  เพชรสุวรรณ
4. เด็กชายชโยดม  คงกุล
5. เด็กชายธนวัฒน์   ไมรตรี
6. เด็กชายธนวิชญ์  ไมรตรี
7. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชโนจุติ
8. เด็กหญิงปุญญิศา  ธานีรัตน์
9. เด็กชายวิชรวิทย์  สมัยสงค์
10. เด็กหญิงศศิวิมล  ชูบุญทอง
 
1. นายปราโมทย์  พัฒทอง
2. นางสาวชอุ่ม  พรหมดวง
3. นางสาวกัลยา  ทองอ่อน
4. นางสาวอรฤทัย  จันทรบุญแก้ว
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมควร 1. เด็กหญิงกวิตา  รักประทุม
2. เด็กหญิงกัญจนพร  ปลัดสงคราม
3. เด็กชายจรัลพงศ์  เพ็งจันทร์
4. เด็กชายจักรพรรดิ  นพรัตน์
5. เด็กหญิงฉัตรมณี  เอียดทองใส
6. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุขเกษม
7. เด็กชายณัฐนนท์  บุญกอง
8. เด็กหญิงณัฐริกา  ชัยพลบาล
9. เด็กหญิงณิชาภัทร  สุกรี
10. เด็กหญิงทูดา  เมืองมีศรี
11. เด็กชายธนพล  รุ่นแสง
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  คงใหม่
13. เด็กหญิงนันทิตา  แก้วมณี
14. เด็กหญิงปริญาภัทร  ทองชู
15. เด็กหญิงมณฑิตา  บุญมี
16. เด็กชายวุฒิพงศ์  ฉิมทับ
17. เด็กหญิงสุนันทา  กงสะเด็น
18. เด็กชายอมรเทพ  ยังอารี
19. เด็กชายอัครศิลป์  หนูไข่
20. เด็กชายเอกภัทร  ทองประสิทธิ์
 
1. นางพิมล  ไชยรักษา
2. นางพิชญาภา  เนินพรหม
3. นางสาวภัททิยา  บุญมี
4. นางอารีย์  คงกุล
5. นางสาวผกามาศ  ปลอดเขียว
6. นางสาวสุทธาทิพย์  ไชยรักษา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. นายจักรรินทร์  อินนุพัฒน์
2. นายชานนท์  บุญชูวงศ์
3. นายภูธน  มีรส
4. นายศิวกร  ทิพย์โพธิ์
5. นางสาวสกุลดี  รอดเพชร
6. นายอนุวรรต  นาคงาม
 
1. นายธวัชชัย  บุญยงค์
2. นางสาวนภาพร  แกล้วณรงค์
3. นายชัยยะ  เกลี้ยงทอง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจิกพนม 1. เด็กหญิงขวัญรวี  ตรีกมล
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชอบธรรม
3. เด็กชายณัฐพงศ์  สมเลิศ
4. เด็กหญิงดาราณี  หลีสุวรรณ์
5. เด็กชายธารธิตย์  ชูแก้ว
6. นายนวพล  ชูวิเชียร
7. เด็กหญิงนัชชา  หมุนคง
8. เด็กชายพัทธนันท์  ชูแท่น
9. เด็กหญิงพิมลรัตน์  คำชนะชัย
10. เด็กหญิงภาวินี  ขวดแก้ว
11. เด็กชายมนตรี  หมวดทอง
12. เด็กหญิงรุ่งนภา  ราชกิจจา
13. เด็กชายวรากร  แพรพระนาม
14. เด็กหญิงวริศรา  เรืองศรี
15. เด็กชายสรวิศ  ศศิวิมล
16. เด็กชายสหชาติ  บุญวงค์
17. เด็กชายสหรัฐ  ธรรมศิริ
18. เด็กหญิงสิริรัตน์  ทองสังข์
19. เด็กชายอนุวิท  โชคชูลี
20. เด็กหญิงอภิสรา  สุวรรณมณี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอโนทัย  ใหม่เมือง
2. นายวานิช  ใหม่อ่อน
3. นางจุฑารัตน์  ตรงสกุล
4. นางสาวจริญญา  อร่ามเรือง
5. นายไชยดิษฐ  ตรงสกุล
6. นางสาวสุมณฑา  สุขหอม
7. นางฐนิตนันท์  โชคทองยอดแก้ว
8. นางศิริลักษณ์  ทองสังข์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายธนกฤต  ทองส่งแสง
 
1. นางขนิษฐา  อัฒจักร์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กชายกิตติธัช  นิตย์โชติ
 
1. นางรุจี  เดชเชียร
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  อัฒจักร์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุขช่วย
 
1. นายชูชาติ  ภิเภก
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมาก 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  พุกเจริญผล
 
1. นางสถาพร  อุตตะระนาค
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กชายกิตติธัช  นิตย์โชติ
 
1. นางรุจี  เดชเชียร
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  อัฒจักร์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุขช่วย
 
1. นางพัชรี  ยอดระบำ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายธนกฤต  ทองส่งแสง
 
1. นางสาวนงสะคราญ  ยอดดวงใจ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กชายพันศักดิ์  จันทร์ฉ่ำ
 
1. นายธวัชชัย  บุญยงค์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  อัฒจักร์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุขช่วย
 
1. นางอัจฉราวรรณ  จูงศิริ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลม 1. เด็กชายณรินทร์ธร  ชุมทอง
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  เพ็ชร์พลอย
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กชายกิตติธัช  นิตย์โชติ
 
1. นางรุจี  เดชเชียร
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  อัฒจักร์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุขช่วย
 
1. นางพัชรา  สิทธิกร
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงกชกร  ทองคำแก้ว
2. เด็กชายกวีวัฒน์  เรนแก้ว
3. เด็กชายกษิดิศ  เมืองทองอ่อน
4. เด็กหญิงกัญจนพร  ชัยเคร็ง
5. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปานเกล้า
6. เด็กหญิงกัลยาดา  สุขขนาน
7. เด็กหญิงกิตติยา  ภิรมย์รักษ์
8. เด็กหญิงจิดาภา  สว่างฤทธิ์
9. เด็กหญิงชนิกา  ดวงจันทร์
10. เด็กชายชัยวิชญ์  เกิดศิริ
11. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุญศรีโรจน์
12. เด็กหญิงณัฐกมล  ชัยฉิม
13. เด็กหญิงณัฐนรี  ชูพร้อม
14. เด็กหญิงณิชกมล  หนูเล็ก
15. เด็กชายธนภูมิ  สงชู
16. เด็กหญิงธนารัตน์  ทองเกื้อ
17. เด็กหญิงนภัสสร  มุมมาลา
18. เด็กชายปฐพี  จิตประกอบ
19. เด็กชายปริญญา  มีนิยม
20. เด็กหญิงปาณิศา  สุวรรณ
21. เด็กหญิงปุลวีย์  จันหุณี
22. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ชูเกิด
23. เด็กหญิงพิมลพร  ชุมหล่อ
24. เด็กหญิงภัทราพร  ทองเทพ
25. เด็กหญิงวนิดา  จันทร์ศรีทอง
26. เด็กหญิงศศิกานต์  เมืองรักษ์
27. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ทองน้ำแก้ว
28. เด็กชายสิขเทพ  สงสว่าง
29. เด็กหญิงสุชานันท์  ขาวล้วน
30. เด็กหญิงอรนุช  ษรเดช
31. เด็กหญิงอาทิตยา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางศิริพร  นิ่มเรือง
2. นางปัญจพร  พนอำพน
3. นางสาวณัฐวดี  ไหมชู
4. นายวงศ์ธวัช  สงเทพ
5. นางสาวเอมอร  พุทธขาว
6. นางเกศริน  จักมุณี
7. นางสาวพิมชนก  สุขรักษ์
8. นางสาวอัญชลี  แก้วใจดี
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 1. เด็กชายกวิน  ดีเอม
2. เด็กชายคณสรณ์  ระฆังทอง
3. เด็กหญิงคัทลียา  ฝอยทอง
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใหมเสน
5. เด็กหญิงพรภิมณ  ยศหมึก
6. เด็กชายพลอธิป  ดีทองอ่อน
7. เด็กหญิงภัทราวดี  มาแก้ว
8. เด็กชายรัตภูมิ  สุขแท้
 
1. นางสร้อยนภา  ชูโฉม
2. นางไสว  ไตรบุญ
3. นางสาวกนกกร  คาบุตร
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 1. เด็กชายกันตชาติ  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงจรัญญา  เสือทอง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทร์ดำ
4. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  หนูวรรณ์
5. เด็กชายชินวัตร  วานมนตรี
6. เด็กชายพีระศักดิ์  พรหมจิตร
7. เด็กชายรณชัช  ทิพย์แก้ว
8. เด็กหญิงวันทนีย์  เทพแก้ว
9. เด็กหญิงวิภาวดี  รัตนาจารย์
10. เด็กชายศิริมงคล  เพชรคง
 
1. นายวิกิจ  ปักษี
2. นางสามารถ  ปานสุทธิ์
3. นางสาวพรเพ็ญ  ไชยบุญ
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 1. เด็กหญิงกชกร  หนูชัย
2. เด็กหญิงกรรชนก  คงแก้ว
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เรืองหนู
4. เด็กหญิงฐิดาภา  ชูราษฎร์
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อ้นทอง
6. เด็กหญิงปราถนา  พริกสุข
7. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ชนะรบ
8. เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  อนุวัฒน์
9. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญแก้ว
10. เด็กหญิงสุวรรณภา  รักษาพล
11. เด็กหญิงอรนพัศร  รัตนมาศ
12. เด็กหญิงอัญญาณี  คงแก้ว
 
1. นางจิรา  จันทร์สุข
2. นางสาวพานิตา  กำลังเกื้อ
3. นางสาวสุวิชาดา  เขียวยศกิจ
4. นายอธิชา  เอียดเฉลิม
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  เดชแก้ว
2. เด็กหญิงวิชชุตา  กาญชนะ
3. เด็กหญิงวิรดา  ปาละกุล
4. เด็กหญิงสุชาดา  สุขแก้ว
5. เด็กหญิงสุชาดา  บุญวงศ์
6. เด็กหญิงอาภัสรา  ปานหมี
7. เด็กหญิงเปรมณิราภัทร  แสงชาตรี
8. เด็กหญิงเสาวนิตย์  สงเอียด
 
1. นายณัฐภาคิน  อานนท์
2. นางอาภรณ์  นวลจุ้ย
3. นางจำเรียง  รักษาชล
4. นางเครือฟ้า  คุ้มเพชร
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นาบาล
2. เด็กหญิงจิรนันทร์  คงทอง
3. เด็กหญิงณัชฐวัน  สีนัด
4. เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยฉิม
5. เด็กหญิงณัฐริกา  คงเเก้ว
6. นางสาวทัตพิชา  จงเพียร
7. เด็กชายธนพล  พฤษชาติ
8. เด็กหญิงพันณิตา  ชัยจินดา
9. เด็กหญิงวรินทร์ทร  เกื้อช่วย
10. เด็กชายสรศักดิ์  รักษาชล
11. เด็กหญิงสุชาวดี  ไทรทองคำ
12. นางสาวอนุธิดา  พลายชุม
13. เด็กหญิงเพชรลดา  สายน้อย
14. เด็กหญิงเเก้วตา  ไกรนรา
 
1. นายณัฐภาคิน  อานนท์
2. นางจำเรียง  รักษาชล
3. นางอาภรณ์  นวลจุ้ย
4. นางพรธิรา  ศรีละมุล
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณวิมล  บุญแก้ว
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายณัฐฐานันท์  กรดแก้ว
2. เด็กชายธรรณธร  คงคานนท์
3. เด็กชายศิลา  ยมมินทร์
4. เด็กชายศิวัช  ชายเกตุ
5. เด็กชายสืบพงศ์  ก้อนทอง
 
1. นายวัชรินทร์  เนาว์สุวรรณ
2. นายเจริญ  คงเทพ
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 1. เด็กชายธนโชติ   มุณี
2. เด็กหญิงรัตนาวดี   ศรีโสม
 
1. นางสาวพรทิพย์   นวลแก้ว
2. นายรัฐภูมิ  ช่วยรักษ์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กชายปุณณพัฒน์   ภู่ปาน
 
1. นางจรรยา   พันนายัง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณศึกษา 1. เด็กหญิงภัทรมน   ศิริญาติ
 
1. นางสาวอรุณวัน   คีรีวงศ์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐฌา  ม่วงขาว
 
1. นางสาวกุสุมา  เรืองพุ่ม
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 1. เด็กหญิงอรอุมา  วิโรจน์รัตนา
 
1. นางจุฑารัตน์  ฤทธิรัตน์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางไทร 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   คงเชียงซา
 
1. นางสาวจีรภรณ์   ชูสุวรรณ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณศึกษา 1. เด็กชายคณากร  จันทร์ช่วย
 
1. Miss่Jonna  Jimenez Atos
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงบังอร  จำแบบ
 
1. นางอารีย์  นพรัตน์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์เภา
2. เด็กหญิงนันทัชพร  ชูเอียด
 
1. นางสาวเหมันต์  ขอพงษ์ไพบูลย์
2. นางสุดารัตน์  ไตรสุวรรณ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 1. เด็กหญิงณัฐนรี  รักษ์จุล
2. นางสาววรินทร  เพชรมาก
 
1. นายวุฒินนท์  เจริญสุข
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจิก 1. เด็กชายธนากร  ปานแก้ว
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ  บุญวงศ์
3. เด็กชายภานุพงศ์   จำปา
4. เด็กชายอธิเทพ  ด้วงช่วย
5. เด็กหญิงเปรมชนก  รอดสงค์
6. เด็กชายโสภณัฐ  ใจซื่อดี
 
1. นางฉลวย  คงวรรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์  คงวรรณ์
3. นางสาวสุธิดา  เพ็ชร์สิทธิ์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาร 1. เด็กหญิงชลธิฌา  แก้วเดียว
2. เด็กชายนวพล  อุทัศน์
3. เด็กหญิงพิยะดา  เขมวงศ์
4. เด็กชายพีรพัฒน์  บัวเนี่ยว
5. เด็กหญิงอรวรรณ  หนูเอียด
6. เด็กหญิงอัญชลี  มีลาย
 
1. นายวิโชติ  เพชรสี่หมื่น
2. นางเบญจมาศ  มีปาล
3. นางสาวภัคภร  สังข์สิงห์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 1. เด็กหญิงกชกร  ด้วงสงค์
2. เด็กหญิงจันทิมาพร   พรหมนุ่น
3. เด็กหญิงญาณิศา   ส่งเกิด
4. เด็กหญิงปุณยนุช   จรดำ
5. เด็กชายภาสกร   จันตรี
6. เด็กหญิงมสฤณา   แก้วส่องศึก
7. เด็กหญิงศุภนิดา   ตำปาน
8. เด็กหญิงสุนิสา   เทียนทอง
9. เด็กหญิงแสงตะวัน   เอียดแก้ว
 
1. นางสาวสุนารี  บัวบางกรูด
2. นายสุภาพ  ใหม่พุ่ม
3. นางวนิดา  ยังช่วย
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางด้วน 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  รักษาราษฎร์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ฉิมปากแพรก
3. เด็กหญิงพัณณิตา  สุจเสน
 
1. นางถาวร  แดงเอียด
2. นางสุกัญญา  พุมเพรา
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สมสุข
2. เด็กหญิงณัฐกมล  สมสุข
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อินทรมุณี
 
1. นางอัญชลี  สุนยานัย
2. นางสุดจิตร  ศรีสุขใส
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 1. เด็กหญิงกัญญาวี  ประกอบจิต
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  เหมทานนท์
3. เด็กหญิงอุมาพร  ศรีจุ้ย
 
1. นางสาวเรณู  แคล้วคลาด
2. นางสาวขวัญชนก  เจ้ยชุม
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เมฆตรง
2. เด็กชายภูวนัย  จันทร์ใหม่
3. เด็กหญิงวิจิตรา  คงสุข
 
1. นางสาวธัญชนก  ฤทธิมาส
2. นางสุทธิรา  สมเนียม
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหอยกัน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ส่วนลา
2. เด็กหญิงวนัชพร  ฉ้งทับ
 
1. นางสาวจิราพร  แสงจันทร์
2. นางสาวจงดี  เมียนเพ็ชร
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. นางสาวณัฐริกา  พูลแก้ว
2. นางสาวปิยฉัตร  ทั่นเส้ง
 
1. นางประไพพรรณ   ชาตรี
2. นางปรีดา  อักษรคง
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ศิริ
2. เด็กหญิงวันวิสา  แดงเพ็ชร์
 
1. นายจิรพงค์  มงคลเพชร
2. นางสาวศรัณยา  เพ็งจันทร์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์   สุขเนาวรัตน์
2. เด็กชายสิรภพ  แพรกนก
 
1. นายวัชรินทร์  จงกล
2. นายวิศรุต  คงเทพ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กชายชยางกูร  ทองชุม
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สุวรรณโกศัย
 
1. นายชัยยะ  เกลี้ยงทอง
2. นางจำเนียร  จันทร์วิเชียร
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 1. เด็กหญิงชนากานต์  ปราณสุข
2. เด็กหญิงพรธิดา  ส่งแสง
 
1. นางสาวศศิชา  เดชานุกูล
2. นายเอกอนันต์  พรหมสุข
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กชายรณกฤต  โชติทอง
2. เด็กชายเมธาพนธ์  สนใจ
 
1. นางปริยากร  จันทร์คง
2. นางสุวรรณา  โชติทอง
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากพรุ 1. เด็กหญิงเกสิณี  เพชรรัตน์
2. เด็กหญิงเนตรชนก  ช่วยสถิตย์
 
1. นางวรางคนาง  ชูแก้ว
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 1. เด็กชายพิพัฒน์  เยื้อนหนูวงศ์
2. เด็กชายโยธิน  อินทร์สุวรรณ
 
1. นางทิพย์สุรีย์  คงแก้ว
2. นางสุภาภรณ์  นิลวานิช
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  นุ่นนุ่ม
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  หมอกแก้ว
 
1. นางกนกภรณ์  พรหมสุข
2. นายพีระศักดิ์  สิริรัตนาภรณ์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 1. เด็กหญิงธุมวดี  เรืองโรจน์
2. เด็กหญิงสุชาดา  คงสุข
 
1. นายเอกอนันต์  พรหมสุข
2. นางสาวอมรรัตน์  สารมาศ
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัศนาวลัย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เมืองประทับ
2. เด็กหญิงจีราพร  สุวรรณพรึก
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  อนุรักษ์
 
1. นายอนุพงศ์  เกษตรสุนทร
2. นางสาวศิริพร  คงจ้อย
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฉิมหลา 1. เด็กชายณัฐภัทร  แต้มแก้ว
2. เด็กชายภาณุพงศ์  เขียวแต้ม
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  แก้วมี
 
1. นายอภิวัฒน์  สังทองกูล
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  แก้วประดับ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระทอง 1. เด็กชายทศพล  ศรีวงศ์แวว
2. นายภัทรภน  อินทร์ศร
3. นายวิศรุต  ภักดีรัตน์
 
1. นายธรรมนูญ  เนาว์สุวรรณ
2. นางคำนึง  มูสิกะ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกแค 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  จันสุกสี
2. เด็กหญิงอัยยาวีร์  รามชู
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทะวาสิโก
 
1. นายสัญญา  หวังดำ
2. นางฉวีวรรณ  หวังดำ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนา 1. นายนิติพนธ์  เทพสุวรรณ์
2. นายศรัญยู  เอี่ยมคีรี
3. นายเชิดชัย  กระจ่าง
 
1. นายอรุณ  ราชรักษ์
2. นางกุลยาณี  ราชรักษ์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กาญจนวงศ์
2. เด็กหญิงปิยาพร  จูดจันทร์
3. เด็กหญิงวนิดา  อุ่นขาว
4. เด็กหญิงศุนิตา  ช่วยสงค์
5. เด็กหญิงอัศมาภรณ์  กาญจนวงศ์
6. เด็กหญิงเพ็ญธิดา  จุลเรือง
 
1. นางบุปผา  เหมรังษี
2. นางวรรณี  รัตนบุรี
3. นางลัดดาวรรณ  แก้วบุญส่ง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  ชูสุวรรณ
2. นางสาวปนเรศร์  บุญล้ำ
3. นางสาวพาราดา  โพธิดำ
4. เด็กหญิงภัชราภรณ์  จันทร์จำรัส
5. นางสาวอตีตา  สังข์เถี่ยว
6. นางสาวอารยา  รักษายศ
 
1. นางพรทิพย์  สาระมาศ
2. นางสุธาพร  รัตนสว่างวงศ์
3. นางเพ็ญศรี  เกิดคำ
 
162 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรักขิตวัน 1. เด็กหญิงกชพรรณ  รัตนรัตน์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ขุนสงคราม
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  รอดมา
 
1. นายสุบิน  นาคปลัด
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พิมพันธ์
 
163 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณภัสวรรณ  แขวงขาว
2. เด็กชายพุทธรักษ์  ปรีชา
3. เด็กชายวาคิม  เยื้อนหนูวงศ์
 
1. นางวรรดี  จามจุรี
2. นางอารีย์  นพรัตน์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนใส 1. เด็กหญิงจิตรพัตรา  เสนาคง
2. เด็กชายภูริณัฐ  ธรรมอิสระ
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  บุญกาญจน์
 
1. นายชะนะ  กลิ่นหอม
2. นางสาวมาลี  จันทร์คง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 1. เด็กชายภานุพงศ์  ษรเดช
2. เด็กชายสิทธินนท์  คงสิริ
3. เด็กชายอิสระ  ขุนสิทธิ์
 
1. นายสมชัย  รัตนบุรี
2. นางสาวภัณฑิรา  นาคะสรรค์
 
166 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำคลอง 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์นุ่น
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  หลงบางพลี
3. เด็กหญิงพรนภัส  ประแจ
 
1. นางณษรา   ยินเจริญ
2. นางสาวสินีนาถ  คงอุป
 
167 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางน้อย 1. เด็กหญิงณิชาดา  ทองเย็น
2. เด็กหญิงผกามาศ  อุ่นวิจิตร
3. เด็กหญิงสุมิตรา  มากแก้ว
 
1. นางสุพรทิพย์  ชูช่วย
2. นางพิลาศลักษณ์  ชนะศักดิ์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคันธมาลี 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ฮ่อบุตร
2. เด็กหญิงลลิตวดี  บุญรังษี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  เสือจอม
 
1. นางอาภรณ์  ดำเด่น
2. นางกนกวรรณ  กังวานเกียรติกุล
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 1. เด็กหญิงนาริซา  ปะผล
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงวัดใหม่
3. เด็กหญิงวรรณษา  เหมหมัน
 
1. นางอรทัย  ยมสวัสดิ์
2. นางสาวศิริวรรณ  วีระนันทสิน
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคันธมาลี 1. เด็กหญิงจารุศิริ  ทองแก้ว
2. เด็กหญิงญานิศา  จิ้วโว
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  มิตรศรี
 
1. นางอาภรณ์  ดำเด่น
2. นางประคอง  นาถาวร
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงชลิตา  จันทศรี
2. เด็กหญิงพัณณิตา  เรืองฤทธิ์
3. เด็กหญิงศรัญญา  ยืนยัน
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ณ นคร
2. นางธารินี  ชาวสวนเจริญ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขุม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุวรรณเลิศ
2. เด็กหญิงกฤษศิณีย์   ชายใหม่
3. เด็กหญิงลลิตา  ถือทอง
 
1. นางจินรี  บุญเหลือ
2. นางรัตนาภรณ์  วัฑฒนาธร
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนา 1. นายคมสันต์  ชุมเศียร
2. นายทัตษพงศ์  บุญเติม
3. เด็กชายอดิรักษ์  วงศ์พลัด
 
1. นางกุลยาณี  ราชรักษ์
2. นายอรุณ  ราชรักษ์
 
174 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากตรง 1. เด็กหญิงชญานนท์  บุญเชิด
2. เด็กหญิงธัญสุดา  แก้วเชิด
3. เด็กชายภาสวิชญ์  นกทวี
 
1. นางเสาวนีย์  ไชยวรรณ
2. นางอนงค์  รุ่งเรือง
 
175 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  ทองมาก
2. เด็กหญิงพรรณศิริ  สุดทองคง
3. เด็กหญิงพลอยปภัส  ณะจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐวดี  วรรณเวช
2. นางสาวกรรณิกา  แก้วบริสุทธิ์
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 1. เด็กชายวุฒิชัย  นวลน้ำจิตร
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  บุญสุวรรณ์
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลปัง 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   กลับนวล
 
1. นางสาวกตินันท์  เอียดเสน
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลยารามมิตรภาพ 232 1. เด็กชายคณิน  ภู่สกุล
 
1. นางสายใจ  ศิริวัฒน์
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาร 1. เด็กหญิงชมพูนิกส์  ขุนยาน
 
1. นางสาวณัฐณิชา  นาคาพงศ์
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 1. เด็กหญิงณัฐติกา  ทองสีนุช
 
1. นางพัชรี  สังคหะ
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 1. เด็กชายปราการ  เกษรมาลา
 
1. นายอภิชัย  จันทร์ศรีทอง
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 1. เด็กชายชัยวุฒิ  นวลน้ำจิตร
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  บุญสุวรรณ์
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลปัง 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   กลับนวล
 
1. นางสาวกตินันท์  เอียดเสน
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกลม 1. เด็กชายกิตติชัย  ฤทธิ์ลำเจียก
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ   โชติทอง
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสิริปรียา  นาคปลัด
 
1. นางสาวเพ็ญลักษณ์  พลเกษตร
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายชนัชญ์กรณ์  สินฉิม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ทองเสน
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสขาม 1. เด็กชายธนกฤต  หนูทอง
2. เด็กชายศิริวัฒน์  พลเกษตร
3. เด็กชายสุวิจักขณ์  อภัยภักดี
 
1. นางนฤมล  ขุนรัง
2. นางลยวัย   เสือชาวป่า
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 1. เด็กหญิงปาริตา  แก้วโสภาค
2. เด็กหญิงพรทิพย์  หนูวงศ์
3. เด็กหญิงลักคณา  ตามสมัย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  หัสจำนงค์
2. นางเยาวณา  ชุมสวัสดิ์
 
189 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคุระ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  รักษาพล
2. เด็กชายวิชญะ  เพริศแก้ว
 
1. นางสาวกมลา  วิปุลากร
2. นางผ่องศรี  พุฒิไพรีพ่าย
 
190 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์เส้ง
2. เด็กหญิงเกวลิน  ขัติยวงค์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ทองเสน
2. สิบเอกสง่า  ด่านวัฒนา
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากตรง 1. เด็กชายวงศธร  จันปาน
 
1. นางสาววิมลรัตน์  นวลล่อง
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงสุไรด้า  กาญจนสิชล
 
1. นางจารุนันท์  เอียดคง
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระทอง 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  แย้มทิม
 
1. นายธรรมนูญ  เนาว์สุวรรณ
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาร 1. เด็กหญิงซันวา  บุญมาก
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  นิมิตร
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระ 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์   ปานเกลี้ยง
 
1. นางบุษบา   ทองมั่นคง
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทราย 1. เด็กชายธราเทพ  บุญทองแก้ว
 
1. นางกัลติภา  ศรีสว่าง
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 1. เด็กชายวรมินทร์  คงทอง
 
1. นางนุศรา  หลวงชัยสินธ์ุ
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 1. เด็กชายปราการ  เกษรมาลา
 
1. นายอภิชัย  จันทร์ศรีทอง
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะจาก 1. เด็กหญิงมัสวัลย์  ตรงดี
 
1. นางบุญพา  รักดี
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลปัง 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   กลับนวล
 
1. นางสาวกตินันท์  เอียดเสน
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กหญิงรุ่งนภัฏ  ไชยสุวรรณ์
 
1. นางรัชกาญจน์  คลิ้งคล้าย
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานนา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ภักดิ์ดีมาก
 
1. นางอาภาณี  นาสิน
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 1. เด็กชายสุรศักดิ์  โย้จิ้ว
 
1. นายสว่างพงศ์  ยุเหล็ก
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กชายพงศ์พสิน  ลำดับพังศ์
 
1. นางสาวฤทัย  คงศรี
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาร 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  สู้เมือง
2. เด็กหญิงญาดา  บุญลาภ
3. เด็กชายนฤพล  วรชาติ
4. เด็กชายภูบดินทร์  ดาบแสงทอง
5. เด็กชายอัครพล  รับไทรทอง
6. เด็กชายอัฟฟาน  อิสลาม
7. เด็กหญิงเพียงฟ้า  ด้วงไทย
 
1. นางจรูญศรี  ส่งศรีอินทร
2. นางจีระพันธุ์  โตยธรทรัพย์มณี
3. นางสาวชนันสิริ  ศรศิลป์
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 1. เด็กชายจรัญ  นามธิราช
2. เด็กชายธนกร  พัฒนาวงศ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  นวลดำ
 
1. นางสาววาสนา  บัวคำ
2. นางสาวสุณิสา  จันทร์แก้ว
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 1. เด็กชายกษิดิศ  บุญเอียด
2. เด็กชายณัฐพล  ยอดระบำ
3. เด็กชายสราวุฒิ  กูลเกื้อ
 
1. นางธิดารัตน์  ชูแก้ว
2. นางศิราพร  สุขอินทร์
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระทอง 1. เด็กชายนพปฏล  มะณี
2. เด็กชายสุคนธวัฒน์  สุขเล่ง
3. เด็กหญิงไพลิน  ภักดีรัตน์
 
1. นางมาลี  คงสังข์
2. นางสาวสุนีย์  ด้วงมาก
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 1. เด็กหญิงกันยรัตน์  ไชยกรด
2. เด็กชายวิชาญ  อ่อนแก้ว
3. เด็กชายเลอศักดิ์  อนุศักดิ์
 
1. นายสิรพงศ์ภพ  วุฒิยิ่งยง
2. นางสาววิมลวรรณ  อ้นทอง
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 1. เด็กชายจารุวัฒน์   เดชสุข
2. เด็กชายทินภัทร  นวลชู
3. เด็กชายปารเมศวร์  นุ่นนุ้ย
 
1. นายวิชิต  ภูสุมาศ
2. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 1. เด็กชายกันยรัตน์  ไชยกรด
2. เด็กชายวิชาญ  อ่อนแก้ว
3. เด็กชายเลอศักดิ์  อนุศักดิ์
 
1. นางสาววิมลวรรณ  อ้นทอง
2. นายสิรพงศ์ภพ  วุฒิยิ่งยง
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 1. เด็กหญิงกิตติกา  หวานหู
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  นุ่นเนียม
3. เด็กหญิงอรณิชา   ขวัญมิ่ง
 
1. นายวิชิต  ภูสุมาศ
2. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 1. เด็กชายกันตพัฒน์  ตั้งวิชาญชัยนันท์
2. เด็กชายธรวัช  คลังทรัพย์
3. เด็กชายอรรถนนท์  ณรงค์
 
1. นางณัฐกานต์  มุขมณเฑียร
2. นางสาวอุไรวรรณ  ขวัญทอง
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายกฤษดา  สุขสุภาพ
2. เด็กชายวรวิช  กาญจนสิชล
 
1. นางจารุนันท์  เอียดคง
2. นางสาวศุภาพิชญ์  เพชรสงคราม
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจิกพนม 1. นางสาวธัญญารัตน์  บุญแก้ว
2. เด็กชายธิตินันท์  บัวมี
 
1. นางสาวจริญญา  อร่ามเรือง
2. นายไชยดิษฐ  ตรงสกุล
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กชายคมกฤช  ภิญโญ
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  อารมย์แก้ว
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ดิษณเมือง
2. นางสาวอรฤทัย   จันทรบุญแก้ว
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าระกำ 1. เด็กหญิงกรนิกา  เมฆแก้ว
2. เด็กหญิงอติญา  ไชยทอง
 
1. นางสาววรารัตน์  หนูจู
2. นายชุมพล   รักบางบูรณ์
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายจิตริน  กาญจนสิชล
2. เด็กหญิงสุเบต้าร์  นาดี
 
1. นางจารุนันท์  เอียดคง
2. นางสาวปนัฏฐา  สังสุข
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจิกพนม 1. นางสาวณัฐธิดา  ราชแป้น
2. นายศักดิ์ศรี  สุขโข
 
1. นางสาวจริญญา  อร่ามเรือง
2. นางสาวธัญญา  สังขุน
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนหาด 1. เด็กหญิงสุวพัชร  อนุไพร
2. เด็กหญิงสุวพิชชา  อนุไพร
3. เด็กชายเฉลิมวัฒน์   หนูหีด
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  โกสีย์รัตนาภิบาล
2. นายธวัชชัย   อ่อนศรีแก้ว
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กชายกิตติธัช  กองแก้ว
2. เด็กชายจารุเดช  ชุมหนู
3. เด็กชายวีรพล  รอดหยู่
 
1. นายสุธรรม  สมัยสงค์
2. นางนิพา  สมัยสงค์