สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 010 โรงเรียนนิคมพัฒนา 2 4 8 4
2 011 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 35 70 53
3 012 โรงเรียนนิคมพัฒนา4 3 7 4
4 013 โรงเรียนนิคมพัฒนา5 3 6 4
5 014 โรงเรียนนิคมพัฒนา6 5 6 7
6 015 โรงเรียนนิคมพัฒนา7 11 17 10
7 016 โรงเรียนนิคมพัฒนา9 3 7 5
8 017 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง 11 19 16
9 018 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 6 17 10
10 019 โรงเรียนบ้านกรือซอ 6 25 11
11 020 โรงเรียนบ้านกลูบี 22 46 36
12 021 โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 6 21 12
13 022 โรงเรียนบ้านกาวะ 5 11 8
14 023 โรงเรียนบ้านกูบู 13 21 18
15 026 โรงเรียนบ้านกูวา 8 15 13
16 025 โรงเรียนบ้านกูวา (แว้ง) 5 10 7
17 024 โรงเรียนบ้านกูแบอีแก 0 0 0
18 029 โรงเรียนบ้านคลองตัน 2 5 2
19 035 โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ 0 0 0
20 037 โรงเรียนบ้านจะมาแกะ 10 15 13
21 038 โรงเรียนบ้านจือแร 4 7 6
22 039 โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์12 1 2 2
23 042 โรงเรียนบ้านซรายอ 5 11 8
24 043 โรงเรียนบ้านดอเฮะ 4 9 8
25 044 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 3 9 5
26 046 โรงเรียนบ้านตอหลัง 12 15 14
27 047 โรงเรียนบ้านตอออ 0 0 0
28 045 โรงเรียนบ้านตอแล 3 6 5
29 049 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 43 90 61
30 048 โรงเรียนบ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ 11 24 19
31 052 โรงเรียนบ้านตาบา 11 26 15
32 051 โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ 4 12 8
33 050 โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ 0 0 0
34 053 โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา 4 6 5
35 054 โรงเรียนบ้านตือมายู 21 33 27
36 055 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 35 66 51
37 060 โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ 8 14 11
38 058 โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน 2 4 3
39 059 โรงเรียนบ้านน้ำใส 6 15 6
40 061 โรงเรียนบ้านบอเกาะ 1 3 2
41 062 โรงเรียนบ้านบางขุด 6 14 8
42 063 โรงเรียนบ้านบางขุนทอง 0 0 0
43 068 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 26 57 42
44 067 โรงเรียนบ้านบาโง 9 11 10
45 064 โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 8 13 11
46 065 โรงเรียนบ้านบาโงมาแย 14 46 26
47 066 โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ 4 7 5
48 069 โรงเรียนบ้านบือราแง 4 14 7
49 070 โรงเรียนบ้านบูเกะตา 8 17 12
50 071 โรงเรียนบ้านปลักปลา 5 5 5
51 072 โรงเรียนบ้านปอเนาะ 1 2 2
52 073 โรงเรียนบ้านปะดะดอ 6 8 6
53 074 โรงเรียนบ้านปะลุกา 2 8 4
54 075 โรงเรียนบ้านปะลุรู 1 3 2
55 076 โรงเรียนบ้านปาดังยอ 3 6 3
56 078 โรงเรียนบ้านปูยู 8 22 13
57 079 โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 1 3 1
58 077 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 19 46 33
59 083 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 3 4 4
60 084 โรงเรียนบ้านมือบา 0 0 0
61 085 โรงเรียนบ้านมูโนะ 23 49 33
62 089 โรงเรียนบ้านยะหอ 15 44 24
63 090 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 11 21 13
64 091 โรงเรียนบ้านละหาน 2 4 2
65 092 โรงเรียนบ้านลาแล 26 46 35
66 093 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา 4 14 7
67 094 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 16 39 27
68 096 โรงเรียนบ้านศรีพงัน 4 9 8
69 098 โรงเรียนบ้านศาลาอูมา 3 11 5
70 097 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 18 38 27
71 099 โรงเรียนบ้านสะปอม 2 4 4
72 100 โรงเรียนบ้านสะหริ่ง 3 9 5
73 101 โรงเรียนบ้านสากอ 30 58 40
74 102 โรงเรียนบ้านสามแยก 4 18 8
75 103 โรงเรียนบ้านสายะ 5 11 8
76 104 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 47 98 73
77 105 โรงเรียนบ้านหัวคลอง 18 31 27
78 027 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 0 0 0
79 040 โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ 7 13 10
80 041 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม 5 7 7
81 080 โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 18 27 24
82 028 โรงเรียนบ้านแขยง 5 12 10
83 036 โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ 4 4 4
84 086 โรงเรียนบ้านแม่ดง 6 20 13
85 095 โรงเรียนบ้านแว้ง 35 89 58
86 106 โรงเรียนบ้านแอแว 12 28 19
87 031 โรงเรียนบ้านโคกงู 2 4 3
88 032 โรงเรียนบ้านโคกตา 26 58 41
89 033 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 24 48 33
90 034 โรงเรียนบ้านโคกยามู 16 45 31
91 056 โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง 0 0 0
92 057 โรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะ 8 20 13
93 081 โรงเรียนบ้านโผลง 4 6 4
94 082 โรงเรียนบ้านไพรวัน 2 5 3
95 088 โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 8 22 14
96 087 โรงเรียนบ้านไม้แก่น 9 15 14
97 107 โรงเรียนบ้านไอบาตู 5 11 8
98 129 โรงเรียนประชานุเคราะห์ 6 14 10
99 110 โรงเรียนรักไทย 32 57 32
100 112 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัตท์ทันต์สนาน 7 12 8
101 113 โรงเรียนราชภักดี 6 12 11
102 118 โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 21 34 23
103 119 โรงเรียนวัดทรายขาว 1 1 1
104 121 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 4 5 5
105 122 โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 5 17 9
106 123 โรงเรียนวัดพระพุทธ 10 16 10
107 124 โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ 0 0 0
108 114 โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 12 18 14
109 115 โรงเรียนวัดเกาะสวาด 6 8 7
110 117 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 7 17 11
111 116 โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง 3 5 3
112 120 โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ 5 5 5
113 126 โรงเรียนสุคิริน 3 3 3
114 128 โรงเรียนอิสลามบำรุง 4 4 4
115 003 โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง 13 26 20
116 004 โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง 13 35 24
117 109 โรงเรียนเพลินพิศ 10 23 17
118 009 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 0 0 0
119 002 โรงเรียนดารุลฟุรกอน 15 36 25
120 108 โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 29 50 48
121 111 โรงเรียนรังผึ้ง 9 58 24
122 127 โรงเรียนอนุบาลสุชาดา 0 0 0
123 001 โรงเรียนเกษมทรัพย์ 36 108 56
124 125 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 35 90 59
125 005 โรงเรียนเทศบาล 1 0 0 0
126 006 โรงเรียนเทศบาล 2 0 0 0
127 007 โรงเรียนเทศบาล 3 0 0 0
128 008 โรงเรียนเทศบาล 4 0 0 0
รวม 1183 2556 1767
4323

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายทวีศักดิ์ สุรินทร์ โทร 080-7165029 นางสาวธัญญาภรณ์ แก้วฉาย โทร 082-4371963
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]