สรุปเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสุไหงโกลก 33 9 2 1 44
2 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 22 4 3 3 29
3 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 18 6 4 3 28
4 บ้านตะเหลี่ยง 17 9 10 4 36
5 รักไทย 16 5 6 4 27
6 บุณยลาภนฤมิต 16 5 3 3 24
7 นิคมพัฒนา10 15 9 3 8 27
8 เกษมทรัพย์ 14 13 2 3 29
9 บ้านโคกตา 14 2 4 6 20
10 บ้านลาแล 13 7 4 0 24
11 บ้านตือมายู 11 5 0 3 16
12 บ้านแว้ง 10 10 4 10 24
13 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 10 6 2 2 18
14 บ้านลูโบ๊ะลือซง 10 3 0 3 13
15 บ้านบาลูกายาอิง 9 7 5 4 21
16 บ้านสากอ 9 6 2 12 17
17 บ้านหัวคลอง 9 6 2 1 17
18 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 8 8 2 6 18
19 บ้านปูโป๊ะ 8 2 2 7 12
20 บ้านกลูบี 7 6 3 4 16
21 บ้านแอแว 7 2 2 0 11
22 บ้านศาลาใหม่ 6 9 0 3 15
23 บ้านบาโงมาแย 5 7 0 2 12
24 บ้านมูโนะ 5 6 5 6 16
25 ดารุลฟุรกอน 5 3 1 3 9
26 บ้านไม้แก่น 5 2 2 0 9
27 เพลินพิศ 5 1 1 2 7
28 บ้านกวาลอซีรา 5 0 1 0 6
29 บ้านโต๊ะเว๊าะ 5 0 0 3 5
30 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 4 6 1 7 11
31 บ้านตอหลัง 4 5 0 3 9
32 บ้านกูบู 4 3 0 3 7
33 วัดเกษตรธิการาม 4 2 1 4 7
34 นิคมพัฒนา7 4 1 4 1 9
35 ประชานุเคราะห์ 4 1 0 1 5
36 วัดประชุมชลธารา 4 0 0 0 4
37 บ้านยะหอ 3 6 3 0 12
38 วัดพระพุทธ 3 5 0 2 8
39 บ้านตาบา 3 3 2 3 8
40 บ้านบาโงกือเต 3 3 1 1 7
41 บ้านไม้ฝาด 3 3 0 2 6
42 วัดโคกมะม่วง 3 2 1 1 6
43 บ้านปูยู 3 2 0 3 5
44 ราชภักดี 3 1 1 1 5
45 เทพประทานไทยยืนยง 3 0 2 4 5
46 บ้านแขยง 3 0 0 2 3
47 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ 2 5 2 2 9
48 บ้านจะมาแกะ 2 4 2 2 8
49 บ้านปะดะดอ 2 2 1 1 5
50 บ้านกาวะ 2 2 0 1 4
51 บ้านซรายอ 2 2 0 1 4
52 บ้านดอเฮะ 2 2 0 0 4
53 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 2 2 0 0 4
54 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง 2 1 4 4 7
55 วัดประดิษฐ์บุปผา 2 1 1 1 4
56 บ้านบือราแง 2 1 1 0 4
57 บ้านสามแยก 2 1 1 0 4
58 ราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัตท์ทันต์สนาน 2 1 0 3 3
59 บ้านลูโบ๊ะซามา 2 1 0 1 3
60 บ้านโผลง 2 1 0 1 3
61 บ้านเจ๊ะยอ 2 0 1 4 3
62 นิคมพัฒนา6 2 0 1 2 3
63 บ้านโคกยามู 1 7 2 6 10
64 บ้านบาโง 1 4 3 1 8
65 บ้านกรือซอ 1 4 1 0 6
66 บ้านไอบาตู 1 4 0 0 5
67 บ้านบางขุด 1 3 0 2 4
68 บ้านบูเกะตา 1 2 1 3 4
69 นิคมพัฒนา 2 1 2 0 1 3
70 บ้านตลิ่งสูง 1 2 0 0 3
71 รังผึ้ง 1 1 3 1 5
72 บ้านนูโร๊ะ 1 1 2 1 4
73 บ้านตำเสาพัฒนา 1 1 1 1 3
74 บ้านศรีพงัน 1 1 1 1 3
75 บ้านสะหริ่ง 1 1 1 0 3
76 บ้านแม่ดง 1 1 0 3 2
77 สุคิริน 1 1 0 1 2
78 บ้านร่วมใจ 1 0 4 5 5
79 บ้านตาเซะเหนือ 1 0 2 1 3
80 บ้านละหาน 1 0 1 0 2
81 บ้านไพรวัน 1 0 1 0 2
82 นิคมพัฒนา9 1 0 0 2 1
83 บ้านปะลุกา 1 0 0 0 1
84 บ้านบอเกาะ 1 0 0 0 1
85 บ้านกูวา 0 4 2 1 6
86 บ้านกูวา (แว้ง) 0 4 1 0 5
87 นิคมสร้างตนเองแว้ง 0 3 3 5 6
88 บ้านเจ๊ะเหม 0 2 1 2 3
89 บ้านน้ำใส 0 2 1 2 3
90 บ้านบาโงฮูมอ 0 2 1 1 3
91 บ้านตอแล 0 2 0 1 2
92 บ้านแฆแบ๊ะ 0 1 2 1 3
93 วัดโบราณสถิตย์ 0 1 1 3 2
94 บ้านปลักปลา 0 1 1 2 2
95 นิคมพัฒนา4 0 1 1 1 2
96 อิสลามบำรุง 0 1 0 3 1
97 บ้านศาลาอูมา 0 1 0 2 1
98 บ้านคลองตัน 0 1 0 1 1
99 บ้านปะลุรู 0 1 0 0 1
100 วัดเกาะสวาด 0 0 3 3 3
101 บ้านสายะ 0 0 2 3 2
102 นิคมพัฒนา5 0 0 2 1 2
103 บ้านภูเขาทอง 0 0 1 1 1
104 บ้านสะปอม 0 0 1 1 1
105 บ้านโคกงู 0 0 1 1 1
106 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 0 0 1 0 1
107 วัดทรายขาว 0 0 1 0 1
108 บ้านจือแร 0 0 0 4 0
109 วัดโคกมะเฟือง 0 0 0 3 0
110 บ้านปอเนาะ 0 0 0 1 0
111 บ้านปาดังยอ 0 0 0 1 0
112 บ้านน้ำทุเรียน 0 0 0 1 0
113 บ้านจุฬาภรณ์12 0 0 0 1 0
รวม 429 289 154 242 872