รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1. เด็กหญิงสลิลธร  ทิพยทิฆัมพร
 
1. นางวันดี  ทิพยทิฆัมพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตอหลัง 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  สันตวรกุล
 
1. นางสุมาลี   คงคุณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาแล 1. เด็กหญิงอาฟีฟะห์  บากา
 
1. นางสาวลาตีป๊ะ  ยูโซะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1. เด็กหญิงนันทมน  แก้วชู
 
1. นางสาวฐิติมา  สินทรัพย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 1. เด็กหญิงอนันดา    โต๊ะกา
 
1. นางสาวอุมมีกัลซุม  ดอแต
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงนลินี  นนธิ
 
1. นางพนิดา   ชัยวิฉาน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สาและ
 
1. นายมุสตากีม  แวสุหลง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา7 1. เด็กชายเดชภูชิต    เซ่งลอยเลื่อน
 
1. นางพิมพา  สมบัติ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงชมพูนุท   บำรุงพงษ์
 
1. นางวลัยพร   ลือเลิศธรรม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. เด็กหญิงซีตีอาซียะห์  เจ๊ะมามุ
2. เด็กหญิงณิชกมล  จันทร์ชู
3. เด็กชายบูรทาน  สวยงาม
 
1. นางสาวณิชาพัชร์  แสงสวี
2. นางสาวสายอรุณ  แก้วสุข
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายชาริส   ยาฮังเกียคาน
2. เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิส   อูมา
 
1. นางยุภาพร   สังข์วารี
2. นางวลัยพร  ลือเลิศธรรม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. เด็กหญิงซามีลา  ยูโซ๊ะ
2. เด็กหญิงนัสเราะห์  แตบาตู
 
1. นายฮำดัน  สาอุ
2. นางสาวนุรบะยะห์  ยูโซ๊ะ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1. เด็กหญิงนูรีนอัฟซา  เบ็ญจุฬามาศ
2. เด็กชายอับดุลซาฟีย์  หมัดแสละ
 
1. นางสาวนูรฮายาตี  เจ๊ะตือเง๊าะ
2. นางสาวซาฟูรา  แว้ง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1. เด็กชายณ ณต  อุทัยรัตน์
2. เด็กชายนวพล  สอาด
 
1. นางสาวนูรฮายาตี  เจ๊ะตือเง๊าะ
2. นางสาวซาฟูรา  แว้ง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1. เด็กหญิงชัญญา  ธนกิจบุญญา
 
1. นายสมชัย  พินิจสัจจธรรม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1. เด็กชายไท  ถาวรลัญฉ์
 
1. นายสมชัย  พินิจสัจจธรรม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. เด็กหญิงนิซาลินี  นิเฮง
 
1. นางสอฝีย๊ะ  มะเย็ง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงน้องธาร   เมฆม่วงแก้ว
2. เด็กชายศุภณัฐ   ทัศนานุสรณ์
3. เด็กหญิงโซเฟีย   บือซา
 
1. นางสาวสิริกัลยา   โพธิ์พันธ์
2. นายนูรเด่น   สาเมาะ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 1. เด็กชายตารมีซี  ปิ
2. เด็กหญิงนาซีเร๊าะ  เฮ็งสานะ
3. เด็กหญิงอิสซูรา  มูเล๊าะ
 
1. นางสาวเจ๊ะโรสมัยนี  เจะมุ
2. นางสาวชัชชลี  ทองคุปต์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1. เด็กชายวริศ  ศักดิรัตน์
 
1. นายสมชัย  พินิจสัจจธรรม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1. เด็กหญิงนูรฮีดาย๊ะ  สุหลง
 
1. นางสาวิตรี  ละมูลอ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ทองดี
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  อับดุลเลาะ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแว้ง 1. เด็กชายอับดุฬมูฮัยมีน  ดือรอแม
2. เด็กชายอารอฟัต  บาหะ
 
1. นายอาติ  วาจิ
2. นายนิอามาน  เลาะนะ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทย 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  ภูบุญมี
2. เด็กหญิงอังคณา  ก้อนทอง
 
1. นางสาวณัฐนันท์  พุฒยืน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาวะ 1. เด็กหญิงอาอีซะห์  มะนาวี
 
1. นางสาวฟารฮานา  สาเมาะ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงดุสิตา   จันทระ
2. เด็กหญิงนิศรีน   อูเซ็ง
3. เด็กชายพศิษฐ์   บุญประสิทธิ์
 
1. นางมารียัน   สะอุ
2. นางสาวสุนิษา   บุญชุม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 1. เด็กหญิงซอฟียะห์  ยารี
2. เด็กชายมูฮัมหมัดอัสมัน  สือนิ
3. เด็กหญิงยามีละห์  อาแวกาจิ
 
1. นางสาวกัลตีมี  อาซัน
2. นางสาวสูรียานี  สือนิ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา 2 1. เด็กหญิงนายีรา  มะลี
2. เด็กหญิงนูรมา  อาแวกือจิ
3. เด็กชายสาเร  ซีตือโม
 
1. นางสาวสิริโสภา  เดชเกตุ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1. เด็กหญิงนาบีลา  นอรอเอ
2. เด็กหญิงสูรียานิง  ยูโซ๊ะ
3. เด็กชายอูวิส  บูละลูจอ
 
1. นายมูหามะสือลาม  ตาเล๊ะ
2. นางอานีตา  ตาเล๊ะ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 1. เด็กชายอติปป์  ยา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  นิยมเดชา
3. เด็กชายอิบราฮิม  สะมุ
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  อมรชาติ
2. นางสาวฟิรฮานา  ลง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง 1. เด็กหญิงกัลยานี  อาแวกอแต
2. เด็กหญิงณัฐพีรดา  รุจิธนพิพัฒน์
3. เด็กหญิงฮานีฟ  บือราเฮง
 
1. นายอัครเดช  วัฒนเสรีกุล
2. นางสาวพัชนี  บอสู
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. เด็กหญิงนัทธริกา  ว่องไว
2. เด็กชายมูซอ  มามะ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วิวัชนะ
 
1. นายมะดือเลาะ  นาราพัฒน์
2. นางสาวกามีละห์  เจะแต
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขยง 1. เด็กชายอับดุลวารีส  ลอเด็ง
2. เด็กชายฮากิม  บินดิง
 
1. นายยุฟรี  มามะ
2. นายอับดุลเลาะ  ยูโซ๊ะ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอัสรี  อารง
2. เด็กหญิงโนรฟารา  อาแซ
 
1. นายมัสวัน  สาและ
2. นางสาวมีซี  สูเด็น
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1. เด็กชายปฐวี  บุญลึก
2. เด็กชายอัมรินทร์  หมทอง
 
1. นางสุจิตรา  ชัยศิริ
2. นางสาวฐิติมา  สินทรัพย์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1. เด็กชายวรพล  บุญลึก
2. เด็กชายอัฟฟัน  รอนิง
 
1. นางพิมพ์สรณ์  ตุกเตียน
2. นางสาวฉัตรกมล   ชำนาญคง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูยู 1. เด็กชายกูรอฮมาน  นิแหละ
2. เด็กชายคอยซัล  ดินนาวา
 
1. นายสมนึก  เสี้ยวทอง
2. นางอัมพร  เสี้ยวทอง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1. เด็กชายอัสมัน  คาเดร์
2. เด็กชายเจ๊ะยูโซ๊ะ  สะมะแอ
 
1. นายมูหามะสือลาม  ตาเล๊ะ
2. นางอานีตา  ตาเล๊ะ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1. เด็กชายอัสมี  คาเดร์
2. เด็กชายไฟรูส  บินยูโซ๊ะ
 
1. นายมูหามะสือลาม  ตาเล๊ะ
2. นางอานีตา  ตาเล๊ะ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงมาแย 1. เด็กหญิงนาตาชา  คุฒพรรณ์
2. เด็กหญิงนูรุลฟาราอียะ  มะยูโซ๊ะ
3. เด็กหญิงนูรุลฮีดายะห์  อาลี
4. เด็กหญิงนูรุลไอดา  สันอีด
5. เด็กหญิงอารีนี  มิงมาแล
 
1. นางกูมณี  สาหลัง
2. นางสาวอานีตา  เจ๊ะอาแซ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 1. เด็กหญิงนอรซาซีรา  อาแว
2. เด็กหญิงนอรีหย๊ะ  บากา
3. เด็กหญิงรุสนานี  ตีพลี
4. เด็กหญิงฮาฟีละห์  สะแลแม
5. เด็กหญิงโนรมัยซะ   บากา
 
1. นางสาวนวรัตน์  ชีวะกุล
2. นางมูรณี  อารง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1. เด็กหญิงการีมะห์  มาลา
2. เด็กหญิงซอฟียา  ดอปอ
3. เด็กหญิงนูรูนาจีฮะห์  มะแด
4. เด็กหญิงนูรไอนา  มัยเละ
5. เด็กหญิงรุสนีดา  เจ๊ะโวะ
 
1. นางอัสมะ  อาบู
2. นางซาลีซาน  เจ๊ะซู
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบือราแง 1. เด็กหญิงซูไฮลา  เดร์
2. เด็กหญิงนูรุลอัสมา  อาแวหนุ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดฮิลมี  ยูโซ๊ะ
4. เด็กหญิงลัยญา  เจ๊ะบู
5. เด็กหญิงสุมินตรา  อูมา
 
1. นางสาวมัสณี  เจ๊ะเต๊ะ
2. นางสาวนูรมา  เจ๊ะบือราเฮง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแว้ง 1. เด็กหญิงคิสตีน่า  ถมเล็ก
2. เด็กชายนฤดินน์  กาลูแป
3. เด็กหญิงนูรไอนี  รือเสนาะ
4. เด็กหญิงอาซียะห์  อารง
5. เด็กหญิงโนรซาฟีกา  มาน๊ะ
 
1. นางฮาสน๊ะ  วุฒิศาสน์
2. นางสาวนารีรัตน์  แวมูซอ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 1. เด็กหญิงซูไรดา  สาอะ
2. เด็กหญิงวันไฮซูม   บินยามะ
3. เด็กหญิงสีตีนอร์  รอนิ
4. เด็กหญิงอาซียะห์    สะลี
5. เด็กหญิงอิลมี    ซีเด็ง
 
1. นางสาวฮาลีเมาะห์  แวลีเมาะ
2. นางปาตีเมาะห์  มะหะมะ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพลินพิศ 1. เด็กหญิงซีตีอาอีเซาะ  อับดุลเลาะ
2. เด็กหญิงอัสนี  ดอเล๊าะ
3. เด็กหญิงอาริษา  ตาตอเละ
4. เด็กหญิงอาวาติฟ  อับดุลเราะมัน
5. เด็กหญิงอิสตีฟา  ดอเล๊าะ
 
1. นายรูซลัม  เจะฮาแม
2. นางสาวมารีแย  อับดุลเลาะ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 1. เด็กชายซูลกิฟลี  มะเด็ง
2. เด็กชายนัสรูดีล  มะวิง
3. เด็กชายบูรฮัน  สาฆอ
4. เด็กชายฟาตอนะห์  ยูโซะ
5. เด็กชายอิฟฮัม    ขาเดร์
 
1. นางสาวฮาลีเมาะห์  แวลีเมาะ
2. นางสาวฟาดีละห์    สาและ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังผึ้ง 1. เด็กหญิงกชพร  สงสิงห์
2. เด็กชายชัยนันต์  จันทบดี
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์เดิม
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงอุไร
5. เด็กชายธีรวิทย์  มีดำ
6. เด็กชายธีร์พัฒน์  กาณจนศร
7. เด็กชายนรินทร์  ใหม่สวัสดิ์
8. เด็กหญิงนันท์พิชชา  จันทร์บูรณ์
9. เด็กหญิงปรายฟ้า  แก้วหนู
10. เด็กชายภัคนันทน์  อมรรัตน์วรโชติ
11. เด็กชายภูบดี  กวีพันธ์สกุล
12. เด็กชายภูมิพัฒน์  พันธ์โภชน์
13. เด็กหญิงวริษฐา  หงส์มา
14. เด็กหญิงศรัณย์พร  คงเพชรแก้ว
15. เด็กหญิงศรุตา  วงศ์สุวรรณ
16. เด็กหญิงสาธิดา  สอดจิตร์
17. เด็กหญิงสุจินันท์  จันทบดี
18. เด็กหญิงอรณิชา  จันทร์โท
19. เด็กชายอันนพ  สีดา
20. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุญแก้ว
 
1. นางมณี  จันทร์ทิน
2. นางสาวนิตยา  นิลกระวัตร์
3. นางสาวรัตนาวดี  โทโม
4. Mr.WEE   E.C.
5. นางสาวเปาซีย๊ะ  ยูโซ๊ะ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงซาฟีร่า   สันโต๊ะเส็น
 
1. นายรอยือมี   เจ๊ะดอเลาะ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา6 1. เด็กหญิงธนิสรา    ศรีสง่า
 
1. นางสุจิม  หลัดโส๊ะ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. นางสาวนูรีมา  มะรีเป็น
 
1. นางสาวปาตีเมาะ  มะเย็ง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตอหลัง 1. เด็กหญิงปาริชาต  จันทร์ฉาย
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สังข์ประสิทธิ์
 
1. นางอัญญาณี  รองสวัสดิ์
2. นางณัชรานี  สันตวรกุล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตอหลัง 1. เด็กชายจีรศักดิ์  คงจุล
2. เด็กหญิงนิรชา  อ่ำทอง
 
1. นางอัญญาณี  รองสวัสดิ์
2. นางณัชรานี  สันตวรกุล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทย 1. เด็กหญิงญาณาธิป  กล้าหาญ
2. นายนพกร  ศรีทอง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จันทร์สว่าง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทองรมย์
2. เด็กหญิงชลดา  ปลื้มสำราญ
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  น้อยนำ้เที่ยง
4. เด็กหญิงนราพร  บุญช่วย
5. เด็กหญิงปาริตา  จันทร์เพ็ชร
6. เด็กหญิงภาวินี  คงประเสริฐ
7. เด็กหญิงมินทร์วพร  สนิทชาติ
8. เด็กหญิงศิริพร  พรหมมิตต์
9. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญรอด
10. เด็กหญิงอนัญชญา  มานุช
 
1. นางวิไล   บุญสุวรรณ
2. นางสุจิตรา  บุญให้
3. นางแรมศรี  ปิ่นพรหม
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแว้ง 1. เด็กหญิงซัรวา  สะรี
2. เด็กหญิงซูฮาดา  บินรอเสะ
3. เด็กหญิงนภิสรา  จันทร์อุดร
4. เด็กหญิงนุชดาเนีย  ดาโตะ
5. เด็กหญิงนูรุลฮูดา   เจ๊ะปอ
6. เด็กหญิงวรินทร  แววกระโทก
7. เด็กหญิงสาฟีก๊ะ  กาเซ็ง
8. เด็กหญิงสิริกร  บุตรมาตา
9. เด็กหญิงแวตัสนีม  แวหะมุ
10. เด็กหญิงโรสญาดา  ดอเลาะ
 
1. นางสุนารีย์  พันธุเมฆ
2. นายชลิต  มาหะมะ
3. นางสาวชุติกาญจน์  เดิมขุม
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 1. เด็กหญิงการีนา  มะแซ
2. เด็กหญิงกูนาซีลา  ต่วนตือเง๊าะ
3. เด็กหญิงกูปาตีฮ๊ะ  ต่วนลอเซ็ง
4. เด็กหญิงซารีนา  ยามิงตี
5. เด็กหญิงซารีนี  ยามิงตี
6. เด็กหญิงซารูดา  มามะ
7. เด็กหญิงซีตีซารอ  ยูโซ๊ะ
8. เด็กหญิงนูรูนาตาซ่า  เตะ
9. เด็กหญิงนูรไอนี  อาแวกือจิ
10. เด็กหญิงอุสนี  อาแว
 
1. นางสาวนิรูนีซัน  ดอเล๊าะ
2. นางดารูนี  แม
3. นายมะรอนิง  บินหะ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยก 1. เด็กชายซาฟิก  ดือรอแม
2. เด็กชายมะซากี  มามุ
3. เด็กชายมุสตากีม  บือราเฮง
4. เด็กชายมูฮัมหมัดอิฟฟัต  นาปี
5. เด็กชายมูฮำมัดฮาฟีกีม  บินมามะ
6. เด็กชายมูฮำหมัดฮับซัม  มะเย็ง
7. เด็กชายวันซูไฮรี  ยะปา
8. เด็กชายอัมริน  อาหะมะ
9. เด็กชายอัยมูลลอฮ์  เจะแว
10. เด็กชายเตาฟิก  กาเจ
 
1. นายปาเดอลี  เจ๊ะอาลี
2. นายอารง  มะยาดง
3. นางสาวสุรียานี  อับดุลรอมัน
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. เด็กหญิงซามีมี  หะยีอารง
2. เด็กหญิงนาเดีย  ยูโซ๊ะ
3. เด็กหญิงนาเดีย  สะมะแอ
4. เด็กชายฟิตรี  สุหลง
5. เด็กชายฟิรดาว์  แวดาโอ๊ะ
6. เด็กชายลาซัน  บากา
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุทธิเดช
8. เด็กหญิงสุไรนี  มามุ
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  เปาะมะ
10. เด็กชายฮาซัน  รอยิง
 
1. นายแผน  คุงดิน
2. นายวิวัฒน์  สมาน
3. นางสาวอรอุมา  จันทร์อ่อน
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายชญานนท์   ดีพาส
2. เด็กหญิงปาล์มมีลี่   ฮารง
 
1. นายสุชาติ   มาสินธุ์
2. นายปริญญา   จุ้ยทอง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพลินพิศ 1. เด็กหญิงอันดาลิบ  มะดีเยาะ
 
1. นายนิมะปัณดี  นิอาซิง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กชายอำรันห์  สาและ
 
1. นายซำรี  เจ๊ะอาลี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1. นางสาวฐินิตา  อาแว
 
1. นายไซรานี  หะยีดาโอะ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1. เด็กชายอัฟฎอล  สามะ
 
1. นายวาเหะ  ลาเต๊ะ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตา 1. เด็กหญิงฮูซัยฟะห์  บินหะมะ
 
1. นางสาวณัฎฐณิชชา  ยอดทอง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 1. เด็กหญิงซารีนา  ยามิงตี
 
1. นางสาวอัมนะห์  ดาโอะ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 1. เด็กหญิงสูซีลา  สะลูโว๊ะ
 
1. นายทวีป   มุขแก้ว
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. เด็กชายนัสโร  มะปีเยาะ
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  เสนีย์ชัย
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือมายู 1. เด็กหญิงปัทมา  กือจิ
2. เด็กหญิงโซเฟียณี  การียา
 
1. นางกรฉัตร  โสภารัตน์
2. นางซากีเร๊าะ  มะแซ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตา 1. เด็กหญิงณาบีรา  มะรอนิง
2. เด็กหญิงอัสวานีย์  ยา
 
1. นางสาวณัฏฐณิชชา  ยอดทอง
2. นางบุษรา  มะโนภักดิ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. เด็กหญิงทัศติยา  กรกฎ
2. เด็กชายวินิจ  นกน้อย
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  เสนีย์ชัย
2. นายสุรพงศ์  คงเขียว
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1. เด็กหญิงนูรูฟาตีฮะห์  สะตอปา
 
1. นางไซนะ  อาลียะ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพลินพิศ 1. เด็กหญิงนูร์อัดนี  มะลี
2. เด็กหญิงสีตีนูรบาห์ญา  หามิ
3. เด็กหญิงอนิสนายูวา  ฮามิ
 
1. นางสาลือมอ  ยาตาเยะ
2. นายนิมะปัณดี  นิอาซิง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแอแว 1. เด็กชายบะห์รุลอูลูม  มะดี
2. เด็กชายมูฮำหมัดรีดูวัน  อารง
3. เด็กชายอัสมูอัฟต์  ยาลี
 
1. นางแวซียะห์   หะยีเจ๊ะหลง
2. นางสูไลนี  สือแม
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอาฟิต  สาแมบากอ
2. เด็กชายอิลมาน  ดอฮะ
3. เด็กชายอิลมีน  ดอฮะ
 
1. นายทวีป   มุขแก้ว
2. นายฤทธิเดช   สงวนวงศ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายธีรชัย   ขวัญใจ
 
1. นายชวลิต   แดงเพ็ง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายสราวุฒิ   ทองดี
 
1. นายชวลิต   แดงเพ็ง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. นายนิอับดุลบาซิ  หะยีนิม๊ะ
2. เด็กชายมะซอบรี  ยูโซ๊ะ
3. เด็กชายมูฮำหมัดสุกรี  มะดีเยาะ
4. นายสุทธิรักษ์  บุญยก
 
1. นายปฏิพัฒน์  เสียมไหม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1. เด็กชายมูฮัมหมัดชามีม  หะยีนอ
 
1. นางฐิตินันท์   หะยะมิน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 1. นายอาฟีซัน  เจ๊ะดือราแม
 
1. นางสาวนูรุล  มะยิ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทย 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัญญาเรียบ
 
1. นางสาวนริสรา  จันตานี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. นางสาวนิรมล  เล่าเลิศ
 
1. นายปฏิพัฒน์  เสียมไหม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1. เด็กชายแวอีลีย๊ะห์   แวบากา
 
1. นางอัฟนาน  นิกาเร็ง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือมายู 1. เด็กชายฮัมดัน  ยูโซ๊ะ
 
1. นางสาวณัฐณีย์  สาและ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงมาแย 1. เด็กหญิงนูรฟาซา  มะอารง
 
1. นายมานิตย์  มะยิ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทย 1. เด็กหญิงตติญาภรณ์  สุขเหลือง
 
1. นางสาวนริสรา  จันตานี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา 1. เด็กชายมูฮำหมัดอำรูญ   อาแซ
 
1. นางสาวซูวาตี  อารง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสากอ 1. เด็กชายอามีรูล  บินเจ๊ะมุ
 
1. นายกิตติภัฏ  พลศักดิ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทย 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัญญาเรียบ
 
1. นางสาวนริสรา  จันตานี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาแล 1. เด็กหญิงนาฟีอ๊ะห์  สะมะแอ
 
1. นางซาโฮรา  บริบูรณ์สุข
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 1. เด็กชายกูอัสวัน  ต่วนลอเซ็ง
 
1. นางสาวยาตี  ยีมะยี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทย 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  นราพันธ์
 
1. นางสาวเกศรินทร์  พุฒจันทึก
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทย 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัญญาเรียบ
 
1. นางสาวนริสรา  จันตานี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. นางสาวนิรมล  เล่าเลิศ
 
1. นายปฏิพัฒน์  เสียมไหม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1. เด็กหญิงกฤตพร  บั้นบูรณ์
2. เด็กหญิงจัสมิน  สาแล
3. เด็กชายจีระศักดิ์  วงศ์ศิริทัศน์
4. เด็กหญิงชญาภา  แซ่หว่อง
5. เด็กหญิงซูไลฮา  เจ๊ะดือราแม
6. เด็กหญิงณัชชานันท์  ไหมช่วย
7. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  หงษ์น้อย
8. เด็กชายณัฏฐพล  จินดาเพ็ชร
9. เด็กหญิงณิชนันทน์  จันทร์แก้ว
10. เด็กหญิงตัสนีม  สาโรจน์
11. เด็กหญิงธัญยพร  พันธ์โภชน์
12. เด็กชายนราฤทธิ์  นราฤทธิพันธ์
13. เด็กหญิงนริศษา  นราฤทธิพันธ์
14. เด็กหญิงนาบิลล่าห์  อาแซ
15. เด็กหญิงนิเข็มนิกา  มูซอ
16. เด็กหญิงนูร์อัยนาตาซา  เจ๊ะมูดอ
17. เด็กหญิงบัลกิส  เด็ง
18. เด็กหญิงบิสมิน  หะยีเซะ
19. เด็กหญิงปัณฑิตา  บั้นบูรณ์
20. เด็กชายปัณณวัฒน์  อ่องสกุล
21. เด็กหญิงปุณณภา  ประธานวัฒนะกุล
22. เด็กหญิงปุณยาพร  เอกพันธ์
23. เด็กหญิงปูตรีนาเบล่าร์  สุหลง
24. เด็กหญิงพิชชาภา  อนันตณรงค์
25. เด็กหญิงพุตรีเดียนา  ดาเลโบ๊ะ
26. เด็กชายภีมพัฒน์  รักการงาน
27. เด็กหญิงภูริชญา  ลิ่มเครือ
28. เด็กหญิงลภัสธนัน  พงษ์ทองเมือง
29. เด็กหญิงวรนารี  หวังวรลักษณ์
30. เด็กชายวันอานีส  รอสือลี
31. เด็กหญิงศุภนุช  พงศ์ธเนศ
32. เด็กหญิงอักษิพร  เพ็ชรภาน
33. เด็กหญิงอัยฌะห์  มาซีคาน
34. เด็กชายอัลวาริศ  ขุนทองจันทร์
35. เด็กหญิงอามีรานาตาชา  บอเถาะ
36. เด็กชายฮัซซารล์  อีแต
37. เด็กหญิงเจ๊ะซาฟีรา  มูหะมัด
38. เด็กชายเนาว๊าฟ  สะมะแอ
39. เด็กหญิงโรสมีนีย์  มาหะมะ
40. เด็กหญิงโสรยา  มะยูโซ๊ะ
 
1. นางมาริสา  ธนสมบัติมงคล
2. นางนงนุตต์  ดำนิล
3. นางอังคณา  มะยือโร
4. นางสาวซารีมะห์  มะ
5. นางสาวเมธินี  สำราญสุข
6. นางสาวซากียะห์  หนุ
7. นายอาดือนัน  สาและ
8. นางมาฮีรันต์  สาแล
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1. เด็กหญิงโซเฟีย  รีเป็น
 
1. นางสาวสาห์รอ  อูมา
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1. เด็กหญิงนาซูฮา  มามะ
 
1. นางสาวนาดีละห์   ดอฮะ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1. เด็กชายฟรูซาน  อีซอ
 
1. นางสาวโนรฮัศมี  สามะ
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือมายู 1. เด็กหญิงนายะห์  เจ๊ะอามะ
 
1. นางอาสือละห์  ลอแม
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงแพรวา  รอดสมบูรณ์
 
1. นางสาวนพรรณพ  แจ้งสว่าง
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1. เด็กชายณภัชญ์  อุเซ็ง
2. เด็กชายมูฮัมหมัดรีซูวัน  อาแว
 
1. นางสาวมูนีเราะห์   สาและอาเเร
2. นางสาวสุนารี  บือราเฮง
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1. เด็กชายณัฐนนทน์  ยูโซ๊ะ
2. นายมูฮำมัด  เจ๊ะปอ
 
1. นายวัฒนา  ซาระคาน
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. เด็กชายซาฟิตรี  ยูโซ๊ะ
2. เด็กชายบัยฮักกี  มะยูมิง
3. เด็กชายอับดุลซาฟิฮ  สะแลแม
4. เด็กชายอับดุลเลาะ  ปะจูกูเล็ง
5. เด็กชายเกาว์ซัร  ลอฮะ
6. เด็กชายเรวัฒน์  หะมะ
 
1. นายประเสริฐ  ทองคำ
2. นางจีรารัตน์  เซซัง
3. นางพวงทิพย์  ฤทธิ์บรรเจิด
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาแล 1. เด็กหญิงซัซวานี  เปาะอาเด๊ะ
2. เด็กหญิงซูไฮนี  ปูเต๊ะ
3. เด็กหญิงนิสฟูอายนี  ยูโซะ
4. เด็กหญิงนูรอัยณี  ลอแม
5. เด็กหญิงอัสวานี  เจ๊ะโซ๊ะ
6. เด็กหญิงอานูซะห์  เจ๊ะอารง
 
1. นายสังคม  พรมมาศ
2. นางสาวอาอัยซะ  มะลี
3. นางสาวอาซียะ   มะอาแซ
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาแล 1. เด็กชายนิอับดุลอาซิ  สือแม
2. เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ  ยา
3. เด็กชายมูฮัมหมัดอีรฟาน  สามะแอ
4. เด็กชายลุกมัน  อาแว
5. เด็กชายอับดุลการีม  โดมูซอ
6. เด็กชายอับดุลยาลี  เจ๊ะอาแว
7. เด็กชายอานัส  เจ๊ะสาแลแม
8. เด็กชายอานีส  มะมิง
 
1. นายสังคม  พรมมาศ
2. นายวีระยุทธ์  มามะ
3. นางปาตีเม๊าะ  ดือเร๊ะ
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1. เด็กหญิงฌาร์มีมี  มูดอ
2. เด็กหญิงนัจวา  ยูโซะ
3. เด็กหญิงนาเดีย  บินวามี
4. เด็กหญิงนินูรูลฮูดา  สาเมาะ
5. เด็กหญิงราเบีย  มูอิ
6. เด็กหญิงวัรดีนา  อุสมาน
7. เด็กชายอมีนุดดีน  บัวหลวง
8. เด็กชายอับดุลมุฆนีย์  นิยมราษฎร์
9. เด็กหญิงอานีรา  สตอปา
10. เด็กชายอุซัยมีน  จาราแว
 
1. นายสุไลมาน  เตะ
2. นายสุไรดี  สาเมาะ
3. นางสาวนูร์หายาตี  มะเซ็ง
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงขวัญหทัย   ณ น่าน
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ   โตสมนาค
3. เด็กหญิงภัณฑิรา   กรุณกิจ
 
1. นางนิศารัตน์   พันธนียะ
2. นางสาวกฤติญาดา   พรหมแก้ว
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. เด็กหญิงซีตีอัยซะห์  มูซอ
2. เด็กหญิงนูรอัยนา  ดามพะวรรณ์
3. เด็กชายอภิชาติ  แสงคง
 
1. นางสาวทิพวรรณ์  หนูคง
2. นางสาวเสริมศิริ  มะเอียด
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. เด็กชายพีรณัฐ  รัตน์นิยม
2. นางสาวอัสมานิง  ยูโซะ
3. นางสาวแวซาฟีกะห์  บือราเฮง
 
1. นางสาวทิพวรรณ์  หนูคง
2. นางสาวเสริมศิริ  มะเอียด
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลูบี 1. เด็กชายซอพูวัน  เจ๊ะมะ
2. เด็กหญิงซัซวานีย์  มูซอ
 
1. นายฮาเซ็ง  ดอเลาะ
2. นางสาวเพาซียะ  มะอารง
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาแล 1. เด็กชายมูฮำมัดลุกมัน  สุหลง
2. เด็กชายรุสมัน  มานัส
 
1. นางสาวอานีซะ  ดือราแม
2. นางสาวฟาตีมา  หะยีเจ๊ะอาแซ
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 1. เด็กชายซูกัรนัย  ดอเล๊าะ
2. เด็กหญิงมัสวานี  อาแว
 
1. นายอาทิตย์  การัมซอ
2. นางสาวซายารอ  สือนิ
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กชายอภิรัตน์  ดาโอะ
2. เด็กหญิงฮาปีซะห์  มามะ
 
1. นางสาวอาทิตยา  การัมซอ
2. นางสาวจีรภรณ์  จันทรัตน์
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงนูร์อาตีกะห์   บินมะเย็ง
2. เด็กหญิงโยษิตา   สัมพันธ์
 
1. นางปริชญา   มาสินธุ์
2. นางปณิตา   วรัจฉรียกุล
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสากอ 1. เด็กหญิงลุบนา  เหสามี
2. เด็กชายอาดีลัน  อาแว
 
1. นางรอฮีม๊ะ  หลังเถาะ
2. นายแวมาฮาดี  หะยีแวสตาปอ
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์   คงแก้ว
2. เด็กชายเตชิต   เจนพาณิชพงศ์
 
1. นางปริชญา   มาสินธุ์
2. นางสิริมนต์   แดงเพ็ง
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 1. เด็กชายมูหามัดซาฟี  มามะ
2. เด็กหญิงอาตีกะห์  มามะ
 
1. นายสุริยา  บรรลือพืช
2. นายรอฮีมาน  อารอมะ
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงนูรูลฮูดา   แวดาย๊ะ
2. เด็กหญิงยูสรีนา   รักไทรทอง
 
1. นางลักษมี   สาและ
2. นางสิริมนต์   แดงเพ็ง
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. เด็กชายปวริศ  ลินิน
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  บัวเทพ
 
1. นางสาวเปรมยุดา  จันทร์เหมือน
2. นายวิวัฒน์  สมาน
 
120 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 1. เด็กชายซูกีมีน  ยูโซ๊ะ
2. เด็กชายอัฟนาน  ยูโซะ
3. เด็กชายอัสรัน  ดือรอแม
 
1. นายสุขมัณฑ์  ซำซี
2. นายซูไฮมิง  มูซอ
 
121 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 1. เด็กหญิงฟัรฮานา  อาแว
2. เด็กชายอับดุลอะซีม  สะมะแอ
3. เด็กหญิงโซเฟีย  ดอเลาะ
 
1. นายสุขมัณฑ์  ซำซี
2. นางซาลีฮะห์  เจ๊ะโก๊ะ
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาวะ 1. เด็กชายฟุรกอน  แวสาแม
2. เด็กชายอานัส  ดือราแม
3. เด็กชายอิรฟัน  หะยีหะมะ
 
1. นางนฤมล  เมืองกเสม
2. นายอิสมาแอ  อาแว
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะหริ่ง 1. เด็กหญิงฟาเรียนา  มะ
2. เด็กหญิงอีรฟา  ดือเลาะ
3. เด็กหญิงโนรอานีสา  ยูมะโซ
 
1. นางกมลทิพย์  กลิ่นเพ็ชร์
2. นางวาสนา  พรหมภักดี
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสากอ 1. เด็กชายซูฟียัน  รอยะ
2. เด็กชายมูฮำหมัดนากิบ  สะโตะนอ
3. เด็กชายอับดุลเลาะ  บินอายุ
 
1. นายมะดือนียา  อายุ
2. นายอาห์มัด  จะมาจี
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือมายู 1. เด็กหญิงซาฟีรา  มะเส็ง
2. เด็กหญิงฟาตีมา  อาแว
3. เด็กหญิงฟาตีมิน  อาแว
4. เด็กชายรุสลี  เงาะ
5. เด็กหญิงอัสละห์  มะสะอิ
6. เด็กหญิงอารีฟา  เจะดอเลาะ
 
1. นางอุษา  เฟื่องฟู
2. นางสาวประนอม  ศรีสุวรรณ์
3. นางอาสือละห์  ลอแม
 
126 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 1. เด็กชายซูฟยาน  อารง
2. เด็กหญิงนาซูฮา  การีย์
3. เด็กหญิงสีตีไอน์ซะห์  มะอีซอ
 
1. นางมาวียะ  มะเกะ
2. นางสาวซายารอ  สือนิ
 
127 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จิตตปาโล
2. เด็กหญิงณัฐชา  อีปง
3. เด็กชายสุขสันต์  กานคำ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สิ้นกั้ง
2. นางสาววิริญา   จงอักษร
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กชายมนตรี  บอเนาะ
2. เด็กชายอาลีฟ  มูซอ
3. เด็กชายฮาซัน  โตะละเมาะ
 
1. นายซำรี  เจ๊ะอาลี
2. นางสาวพัชรี  ซาการียา
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทย 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  สังเกตชน
2. เด็กชายฑิปปกรณ์  ขวัญสกุล
3. เด็กหญิงลักษมี  ศรีสุวรรณ
 
1. นางเสาวลี  แซ่อั้ง
 
130 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงมาแย 1. เด็กหญิงกอมารีซะห์  กาแลจิ
2. เด็กหญิงนูรไอนิง  หะยีสาและ
3. เด็กหญิงมาดีนา  ดาฮารี
 
1. นางมือละ  อูมา
2. นางสาวฮานีฟา  บินอาแวดอเลาะ
 
131 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 1. เด็กหญิงยูใบด๊ะ  อาแว
2. เด็กหญิงอัยซะห์  มามุ
3. เด็กหญิงอาซูรา  เจ๊ะเงาะ
 
1. นางสาวซายารอ  สือนิ
2. นางสาวสูรียานี  สือนิ
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 1. เด็กหญิงนูรมี  อาแวสือนิ
2. เด็กหญิงฟาซีรา  อาแวเง๊าะ
3. เด็กหญิงแอลีส  เจ๊ะอาแว
 
1. นางนดา  ตันเหมนายู
2. นางสาวชุติกาญจน์  ดำประเสริฐ
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. เด็กชายนิครินทร์  นิโก๊ะ
2. เด็กหญิงนิซาฟีนา  ยูโซ๊ะ
3. เด็กหญิงอาซุรา  สะมะแอ
 
1. นางสาวสุวรรณา  ชูสุย
2. นางจารุวรรณ  บัวหลวง
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ 1. เด็กหญิงซำซียะ  ตันหยง
2. เด็กหญิงนูรมี  บินอุเซ็ง
3. เด็กหญิงฮากีนี  เจ๊ะหะมะ
 
1. นางสาวอีซานี  อาแว
2. นางสาวโรสอัลเซียส   บากา
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 1. เด็กหญิงนูรุมิง  สะนิ
2. เด็กหญิงรอฮายู  หามะ
3. เด็กหญิงอธิกรานต์  เจ๊ะโซีะ
 
1. นางสาวปิยนุช  อนุวรรณ์
2. นางสาวปราณี  สุุขเพชร
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 1. เด็กหญิงซาฮาดาตี  ดราแม
2. เด็กชายนิฮากีมิง  เจ๊ะสะแลแม
3. เด็กหญิงฟารณี  มะโซ๊ะ
 
1. นางกุณฑิกา  ทวีลาศ
2. นางสาวฟารีด๊ะ  เจ๊ะปิ
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. นางสาวนอรีตา  เจ๊ะอารง
2. นางสาวฟาตีฮะห์  แตบาตู
3. นายอับดุลเลาะ  เจ๊ะนุ
 
1. นางสาวอมลยา  แก้วอุบัติ
2. นางสาวจิราพร  มั่นวงศ์
 
138 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายวันฟารฮัต   แวเต๊ะ
2. เด็กชายอัลอามีน  บินฮามะ
3. เด็กชายโซฟารีนย์  สะมะแอ
 
1. นางสาวแวไซฮานี  นอรอเอ
2. นางสาวซูบายดะห์  จาราแว
 
139 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะ 1. เด็กชายคอยโร  มามะ
2. เด็กหญิงฟาติน  เจ๊ะมะ
3. เด็กหญิงอานีตา  อับดุลราแม
 
1. นางสาวซูนีตา  เจ๊ะนุ
 
140 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกูบู 1. เด็กชายซูกรีนันท์  บินมามะ
 
1. นางนูรรอยยาน  การีแซ
 
141 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลูบี 1. เด็กชายเด็กชายมูฮำหมัดอิมรัน  ยูโซะ
 
1. นางสีตีแอเส๊าะ  สีตีมานี
 
142 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายกิตติทัต  พรมเทพ
 
1. นางสาวทิพวรรณ   หนูสงวน
 
143 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 1. เด็กชายวชิราวุธ  ตั๊นงาม
 
1. นางสาวพัชรี  มณีศรี
 
144 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะ 1. เด็กหญิงนูร์อัซมานี  ยะปา
2. เด็กหญิงยูราวาตี  ยะปา
3. เด็กหญิงอาอีซะห์  บูละลูจอ
 
1. นางการีมะห์  สากีแล
2. นางจรรยา  อนุศาสนบุตร
 
145 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 1. เด็กหญิงณัชชา  แก้วสุกใส
2. เด็กชายนพพล  สาระทิพย์
 
1. นางอรนุช  ทองรมย์
2. นางสมใจ  ลายหมู่
 
146 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 1. เด็กหญิงธันยพร  สมัครกิจ
 
1. นางเฉลา  สุกสมัคร
 
147 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 1. เด็กหญิงเขมมิกา  สุกจันทร์
 
1. นางทิพย์สุคล  จันทร์เพ็ญ
 
148 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  สุนันกิ้ง
 
1. นายซำรี  เจ๊ะอาลี
 
149 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอานัส  อาแว
 
1. นายซำรี  เจ๊ะอาลี
 
150 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซรายอ 1. เด็กหญิงบุสตานีย์  สาแล๊ะ
 
1. นางสาวจันทนี  ลาเต๊ะ
 
151 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กหญิงอัสลินดา  บาโด
 
1. นางสาวสุวรรณา  อูเซ็ง
 
152 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กชายซูไฮมิง  บาโด
 
1. นางสาวซูรีนา  ดือรานิง
 
153 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 1. เด็กชายธวัชชัย  จักร์จันทร์
 
1. นางสาวโนร์รีตา  ดือราแม
 
154 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแอแว 1. เด็กหญิงฮันณีอัมมารีอา  สือแม
 
1. นางสาวนิรา  สะมะแอ
 
155 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1. เด็กชายบาลกีส  มามะ
 
1. นางสาวซีตีคอลีเย๊าะ  สะนิ
 
156 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กหญิงแวโนร์ลิลลี่  มะสาและ
 
1. นางนูรฮายาตี  บินสะดอเลาะ
 
157 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 1. เด็กชายซูลกีฟลี  โต๊ะแฉะ
2. เด็กหญิงซูเฟียดา  เจ๊ะโซะ
3. เด็กหญิงนูรฟาติน  อาแว
4. เด็กชายอัซระ  เจ๊ะยอ
5. เด็กชายอัมรัน  มะยูโซ๊ะ
6. เด็กหญิงแวรอฮานี  ดือราแม
7. เด็กหญิงโนร์ฮาฟา  เงาะ
 
1. นางสาวนูซาลินดา  อูมา
2. นางสาวจริยา  เบ็นยุหนุย
3. นางหทัยรัตน์  เรืองฤทธิ์ จันทรัตน์
 
158 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 1. เด็กหญิงนูร์บายะห์  สาแลแม
2. เด็กหญิงสาริยา  สาตานิง
3. เด็กหญิงไซนู  มามะนอ
 
1. นางสาวฮาสานี  มะอาแซ
2. นางสาวปาตีเมาะ  มะอาแซ
 
159 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 1. เด็กชายฟาอิส  บูกุ๊
2. เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิส  สะมาแอ
3. เด็กชายอับดุลมานัน  ดือเลาะ
 
1. นางสาววานีดา  เจ๊ะบือราเฮง
2. นางสาวปิยะนุช  บุญยรัตน์
 
160 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงมาแย 1. เด็กชายต่วนไฮกา  กูโน
2. เด็กชายฟูรกรณ์  จะมะจี
3. เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  มะกียอ
 
1. นายวันอับดุลเราะฮ์มาน  วาโด
2. นางสาวอาซลีนี  ปราปง
 
161 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายมูฮำหมัดอาลีฟ   มะแต
2. เด็กหญิงเพียงตา   มานะจิตร์
 
1. นางสาวปารีณา   มะมิง
2. นางปณิตา   วรัจฉรียกุล
 
162 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชภักดี 1. เด็กชายซอดีกีนร์  เจ๊ะมะ
2. เด็กหญิงอรัญณี  กุลยวน
 
1. นายมูลกัน  ฮาแวร์
2. นายอุสมาน  เจ๊ะฮะ
 
163 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแอแว 1. เด็กชายมูหัมมะมีกาเอ  มะยาอิง
2. เด็กชายอารีฟ  หะยีมะโระ
 
1. นายฮาซัน  สะอิ
2. นางรัตติยา  เจ๊ะแฮ
 
164 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะ 1. เด็กชายตูแวฮาซัน  เจ๊ะเล๊าะ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดอาดัม  เจ๊ะมามุ
3. เด็กหญิงอามีรา  ดือเลาะ
 
1. นายธวัชชัย  สาและ
2. นางซาอีเร๊าะ  สะมะแอ
 
165 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กชายรีดูวัน  มะสาและ
2. เด็กชายอาดือนัน  บินเจ๊ะยอ
3. เด็กชายอามีน  หะมะ
 
1. นายซำรี  เจ๊ะอาลี
2. นางมายีด๊ะ  หนูชูสุข