::sp-nwt3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางจริภา ศิลประเสริฐโรงเรียนอนุบาลระแงะกรรมการ
2. นางสาวตฮีเราะ วาเด็งโรงเรียนบ้านเขาแก้วกรรมการ
3. นางสาวนาอีม๊ะ มะดือเร๊ะโรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวอนงค์ ช้างแก้วโรงเรียนบ้านตันหยงลิมอกรรมการ
2. นางสาวนิรีนา นิเงาะโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวนูไรฮา แวดอเล๊าะโรงเรียนบ้านแมะแซกรรมการ
2. นางสาวอำพร จิตศัพย์โรงเรียนบ้านมะรือโบตกกรรมการ
3. นายวายุ เตะโซ๊ะโรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางวรินภรณ์ ทองประยูรโรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
2. นางสาวอัญชัน วามะโรงเรียนบ้านสะโลกรรมการ
3. นางสาวซูฟียา บือโตโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นายอรุณโรจน์ สะอาโรงเรียนบ้านลาไมกรรมการ
2. นางยูใบดะห์ แวเต๊ะโรงเรียนบ้านเจ๊ะเกกรรมการ
3. นางสาวสุภาพ พุฒดำโรงเรียนบ้านกอแนะเหนือกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาววีระญา อาลีโรงเรียนชุมชนสหพัฒนากรรมการ
2. นางอุบลศรี ส่งศรีโรงเรียนบ้านมะรือโบตกกรรมการ
3. นางพารีด๊ะ ดอเลาะโรงเรียนบ้านไอสะเตียร์กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางรอพีอัส มามะโรงเรียนบ้านไอปาเซกรรมการ
2. นายอาซือมี แมหะโรงเรียนบ้านบองอกรรมการ
3. นางสาวชมัยพร เพชรบริสุทธิ์โรงเรียนวัดร่อนกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางรอพีอัส มามะโรงเรียนบ้านไอปาเซกรรมการ
2. นายอาซือมี แมหะโรงเรียนบ้านบองอกรรมการ
3. นางสาวชมัยพร เพชรบริสุทธิ์โรงเรียนวัดร่อนกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายศุภวัฒน์ รัตนนิยมโรงเรียนบ้านตันหยงลิมอกรรมการ
2. นางนูรีหย๊ะ การียาโรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแตกรรมการ
3. นางสาวรอบีอาตูน สูหลงโรงเรียนบ้านบาตาปาเซกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางอโนทัย วงศ์ษาโรงเรียนชุมชนสหพัฒนากรรมการ
2. นางมธุรดา สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านบาโงระนะกรรมการ
3. นางอัจฉรา รัตนนิยมโรงเรียนบ้านตันหยงลิมอกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งรัตน์ พิศุทธ์สินธุ์โรงเรียนบ้านดุซงยอกรรมการ
2. นางสกาวเดือน พยัคฆโยธีโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
3. นางฟาศิลา มะมิงสตาปอเยาะโรงเรียนราชประสงค์กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสุรี นิลเหมโรงเรียนบ้านบาโงสะโตกรรมการ
2. นางสาวปาดีละห์ เจ๊ะมะโรงเรียนบ้านรือเปาะกรรมการ
3. นางสาวนูรฮัฟรินท์ดา มะรือสะโรงเรียนบ้านตาโงะกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางนภาภรณ์ นววิวรรณ์โรงเรียนวัดตันติการามรองประธานกรรมการ
2. นางสาวซารีปะ ระเอะโรงเรียนบ้านลาไมกรรมการ
3. นางสันสีเย๊าะ เจ๊ะโซะโรงเรียนบ้านบระเอ็งกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางวันการีม๊ะ นิแหโรงเรียนกรรมการ
2. นางซากีเราะห์ สุหลงละโรงเรียนกรรมการ
3. นายอัฟฟาน เจ๊ะมะโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางกูฉ๊ะ มามะโรงเรียนบ้านเจาะเกาะกรรมการ
2. นางดารณี บุญให้โรงเรียนราชพัฒนากรรมการ
3. นางรัตนา ไชยชาญโรงเรียนบ้านลูโบะดีแยกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายอาสะฮา เจ๊ะแวโรงเรียนบ้านมะรือโบออกกรรมการ
2. นางสาวมายูราวาตี มาเละโรงเรียนบ้านกาแยกรรมการ
3. นางมาริษา หมาดเท่งโรงเรียนบ้านปารีกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางวาสนา โกศัยพัฒน์โรงเรียนวัดตันติการามกรรมการ
2. นางตีรอฮานี สีตีเป๊าะโรงเรียนบ้านเจ๊ะเกกรรมการ
3. นางโซเฟีย เย็งโรงเรียนบ้านดุซงยอกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวนีซะห์ สาและโรงเรียนบ้านจูโวะกรรมการ
2. นางสาวคอลีเยาะ สุไหลมันโรงเรียนบ้านบูกิตกรรมการ
3. นางสารีนา ยูนันโรงเรียนบ้านจะแนะกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสาธิต รุ่งประเสริฐโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
2. นางกีรตีณี เอียดตรงโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะกรรมการ
3. นางอาทิตา บุตรมาตาโรงเรียนบ้านริแงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพาดีล๊ะ วาราวอโรงเรียนบ้านมะรือโบตกกรรมการ
2. นางสาวฮัสมะห์ มะโรงเรียนบ้านไอปาเซกรรมการ
3. นายมูฮำมัด มะลีโรงเรียนราชประสงค์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายซอบรี มฮำมัดโรงเรียนราชประสงค์กรรมการ
2. นางสาวซุลฟา มะนาเซโรงเรียนบ้านบาตาปาเซกรรมการ
3. นางสาวปรีดา เจ๊ะมิงโรงเรียนบ้านกาแยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวฟารีดา สะมะแอโรงเรียนบ้านจูโวะกรรมการ
2. นางสาวอัสวาณีย์ ยาโรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุงกรรมการ
3. นางนูรา สาแมโรงเรียนบ้านตราแด๊ะกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัสวาณีย์ ยาโรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุงกรรมการ
2. นางนูรา สาแมโรงเรียนบ้านตราแด๊ะกรรมการ
3. นางสาวฟารีดา สะมะแอโรงเรียนบ้านจูโวะกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวฮาซียะห์ มะสาแมโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงกรรมการ
2. นางฮาดีบ๊ะ มาหาหมะโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
3. นางสาวนูร์ไอนีย์ ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านจูโวะกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวฮาซียะห์ มะสาแมโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงกรรมการ
2. นางฮาดีบ๊ะ มาหาหม๊ะโรงเรียนบ้านนำ้หอมกรรมการ
3. นางสาวนูรไอนีย์ ยูโซะโรงเรียนบ้านจูโวะกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายมาซีบี สะแวบาโงโรงเรียนบ้านดุซงยอกรรมการ
2. นางซาแลฮา ศรีริกานนท์โรงเรียนบ้านตาโงะกรรมการ
3. นายอิสมาแอ โบสะอิโรงเรียนบ้านบละแตกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางพิน ดำกรีโรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
2. นางวันยูลีนา นาเซโรงเรียนชุมชนสหพัฒนากรรมการ
3. นางนูซีลาวาตี วาจิโรงเรียนบ้านตาโงะกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวโสรยา สือรีโรงเรียนบ้านบาโงระนะกรรมการ
2. นางสาวรอฮานี อีแมดอสะโรงเรียนบ้านไอสะเตียร์กรรมการ
3. นางสาวยามีละห์ สุกีโรงเรียนอนุบาลระแงะกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายต่วนตาร์มีซีย์ นิจิโรงเรียนบ้านตันหยงลิมอกรรมการ
2. นางสาวอุดมลักษณ์ อัมราภาสกิจโรงเรียนบ้านปารีกรรมการ
3. นางสาวคอรีเย๊าะ หะยีเจะมะโรงเรียนบ้านกาแยกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางฟาซียะ เปาะนิลือแมะโรงเรียนบ้านกาหนั๊วะกรรมการ
2. นางอาซาห์ ลอหนิโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
3. นายออรียัน มะสาแมโรงเรียนบ้านสาเมาะกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายศุภเชษฐ์ สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านไอปาเซกรรมการ
2. นางซูไรน๊ะ ลือบาสูลาโรงเรียนบ้านสะโลกรรมการ
3. นายมูฮำหมัดซำซูบาฮารี มะยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านดุซงยอกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางอัสมีซา ภัยชำนาญโรงเรียนบ้านริแงกรรมการ
2. นางสาวปาตียะ หะยีมะเซ็งโรงเรียนบ้านไอกรอสกรรมการ
3. นางนิอาซีซะห์ โซะนิเปาะโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตูกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางซูรียานา นิซาแยโรงเรียนบ้านเจ๊ะเกกรรมการ
2. นายมะกาดาฟี หะยีตาเละโรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
3. นายนาซือรี ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านจะแนะกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวฮารมูนี อิบนูอับดุลมาญีดโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะกรรมการ
2. นายสว่าง เอียดทุ่งคาโรงเรียนบ้านตันหยงลิมอกรรมการ
3. นางสาวนูรีฮัน สะมะจิโรงเรียนราชพัฒนากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกามีละห์ สามานุงโรงเรียนบ้านมะรือโบตกกรรมการ
2. นางปาตีเมาะห์ มะแซโรงเรียนชุมชนสหพัฒนากรรมการ
3. นางสาวซัลวานี ดือเลาะโรงเรียนบ้านมะรือโบออกกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางดารูณี วรรณาการโรงเรียนบ้านลาไมกรรมการ
2. นางซูรียานี อิสมาแอโรงเรียนบ้านไอร์โซกรรมการ
3. นางสาวเรียม นรานุกูลโรงเรียนราชประสงค์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางดารูณี วรรณาการโรงเรียนบ้านลาไมกรรมการ
2. นางซูรียานี อิสมาแอโรงเรียนบ้านไอร์โซกรรมการ
3. นางสาวมาเรียม นรานุกูลโรงเรียนราชประสงค์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวกูแวยีดา กะลูแปโรงเรียนชุมชนสหพัฒนากรรมการ
2. นางไซหนับ หะยีมือลีโรงเรียนผดุงมาตรกรรมการ
3. นางอานีซะ มะดาโอ๊ะโรงเรียนบ้านนำ้วนกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกูแวยีตา กะลูแปโรงเรียนชุมชนสหพัฒนากรรมการ
2. นางอานีซะ มะดาโอ๊ะโรงเรียนบ้านนำ้วนกรรมการ
3. นางไซหนับ หะยีมือลีโรงเรียนผดุงมาตรกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางอาตีกะห์ บองออาแซโรงเรียนบ้านจูโวะกรรมการ
2. นางสุกันยา หาดเนินโรงเรียนชุมชนสหพัฒนากรรมการ
3. นางสาวสุไทรลา อาแวกือจิโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตูกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางอาตีกะห์ บองออาแซโรงเรียนบ้านจูโวะกรรมการ
2. นางสุกันยา หาดเนินโรงเรียนชุมชนสหพัฒนากรรมการ
3. นางสาวสุไทรลา อาแวกือจิโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตูกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายกอดรี สีตีเป๊าะโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตูกรรมการ
2. นางรอนีย๊ะ วงศ์ญาติแม้นโรงเรียนบ้านตราแด๊ะกรรมการ
3. นางสาวฮัลซูรา ซานาโรงเรียนบ้าบูเก๊ะบือแตกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกอดรี สีโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตูกรรมการ
2. นางรอนีย๊ะ วงศ์ญาติแม้นโรงเรียนบ้านตราแด๊ะกรรมการ
3. นางสาวฮัลซูรา ซานาโรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแตกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ล่องแดงโรงเรียนบ้านสิโปกรรมการ
2. นายปรัชญา สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
3. นายอับดุลการิม สาและโรงเรียนบ้านบูกิตกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ล่องแดงโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
2. นายปรัชญา สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
3. นายอับดุลการิม สาและโรงเรียนบ้านบูกิตกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอาซีย๊ะ ดอเล๊าะโรงเรียนบ้านยานิงกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุบิน เงานอโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
2. นายซอฮาส ไทยสนิทโรงเรียนบ้านบาไมกรรมการ
3. นางนูรีซัน ดอเลาะโรงเรียนบ้านเจ๊ะเกกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายนายสุบิน เงานอโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
2. นายนายซอฮาส เงานอโรงเรียนบ้านลาไมกรรมการ
3. นางนูรีซัน ดอเลาะโรงเรียนเจ๊ะเกกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางวรารัตน์ สุจริตโรงเรียนบ้านมะรือโบตกกรรมการ
2. นางสาวอิสบูเลาะห์ เจ๊ะหะโรงเรียนบ้านน้ำหอมกรรมการ
3. นายนิมะยูดิน การิมโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตูกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางรูสนานี สะแลแมโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตูกรรมการ
2. นางสาวอารียา จิโรงเรียนผดุงมาตรกรรมการ
3. นางสาวรุสมาวาตี เจ๊ะนิโรงเรียนบ้านบองอกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวสุกัญญา จิวัฒนาชวลิตกุลโรงเรียนบ้านบาโงสะโตกรรมการ
2. นางสาวรอกีเย๊าะ ยูนุ๊โรงรียนบ้านตะโละกรรมการ
3. นางนัจลาอ์ ปันดีกาโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตูกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา จิวัฒนาชวลิตกุลโรงเรียนบ้านบาโงสะโตกรรมการ
2. นางสาวรอกีเย๊าะ ยูนุ๊โงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
3. นางนัจลาอ์ ปันดีกาโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตูกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวอโนทัย นวลสอาดโรงเรียนกรรมการ
2. นางสมนึก พัฒน์ใหญ่ยิ่งวัดร่อนกรรมการ
3. นางสาวชนรยา ปู่เค็งวัดร่อนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสมนึก พัฒน์ใหญ่ยิ่งวัดร่อนกรรมการ
2. นางสาวอโนทัย นวลสอาดโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวชนรยา ปู่เค็งวัดร่อนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสมนึก พัฒน์ใหญ่ยิ่งวัดร่อนกรรมการ
2. นางสาวอโนทัย นวลสอาดโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวชนรยา ปู่เค็งวัดร่อนกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายศุภชัย หนูแก้วบ้านมะรือโบตกกรรมการ
2. นายมะรอมลี อามะบ้านมะรือโบตกกรรมการ
3. นายอับดุลเล๊าะ วาเตะบ้านลาไมกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายมะรอมลี อามะโรงเรียนกรรมการ
2. นายศุภชัย หนูแก้วบ้านมะรือโบตกกรรมการ
3. นายอับดุลเล๊าะ วาเตะโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายฤทธิเกียรติ มะดอบ้านทำนบกรรมการ
2. นายอับดุลอาซิ แรแนบ้านกาหนั๊วะกรรมการ
3. นางจรียา นะมาเสบ้านแกแมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายกำธร หลงรามเทศบาล๖ (ถนนโคกเคียน)กรรมการ
2. นายวัลลภ จันทร์ชูศรีเทศบาล๒ (บ้านบาเละฮิเล)กรรมการ
3. นางสาวแวสาเร๊าะ แวอารงเทศบาล๔ (บ้านกำปงตาโก๊ะ)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวัลลภ จันทร์ชูศรีเทศบาล๒ (บ้านบาเละฮิเล)กรรมการ
2. นายกำธร หลงรามเทศบาล๖ (ถนนโคกเคียน)กรรมการ
3. นางสาวแวสาเร๊าะ แวอารงเทศบาล๔ (บ้านกำปงตาโก๊ะ)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายกำธร หลงรามเทศบาล๖ (ถนนโคกเคียน)กรรมการ
2. นายวัลลภ จันทร์ชูศรีเทศบาล๒ (บ้านบาเละฮิเล)กรรมการ
3. นางสาวแวสาเร๊าะ แวอารงเทศบาล๔ (บ้านกำปงตาโก๊ะ)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายกำธร หลงรามเทศบาล๖ (ถนนโคกเคียน)กรรมการ
2. นายวัลลภ จันทร์ชูศรีเทศบาล๒ (บ้านบาเละฮิเล)กรรมการ
3. นางสาวแวสาเร๊าะ แวอารงเทศบาล๔ (บ้านกำปงตาโก๊ะ)กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ จันทร์ชูศรีเทศบาล๒ (บ้านบาเละฮิเล)กรรมการ
2. นายกำธร หลงรามเทศบาล๖ (ถนนโคกเคียน)กรรมการ
3. นางสาวแวสาเร๊าะ แวอารงเทศบาล๔ (บ้านกำปงตาโก๊ะ)กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายกำธร หลงรามเทศบาล๖ (ถนนโคกเคียน)กรรมการ
2. นายวัลลภ จันทร์ชูศรีเทศบาล๒ (บ้านบาเละฮิเล)กรรมการ
3. นางสาวแวสาเร๊าะ แวอารงเทศบาล๔ (บ้านกำปงตาโก๊ะ)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายกำธร หลงรามเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์)กรรมการ
2. นางอนุรักษ์ หมัดบาเหมเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์)กรรมการ
3. นางเสาวร์วรี หลงรามเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายกำธร หลงรามเทศบาล ๖ (ถนนโคกเคียน)กรรมการ
2. นางอนุรักษ์ หมัดบาเหมเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์)กรรมการ
3. นางเสาวร์วรี หลงรามเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายกำธร หลงรามเทศบาล ๖ (ถนนโคกเคียน)กรรมการ
2. นางอนุรักษ์ หมัดบาเหมเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์)กรรมการ
3. นางเสาวร์วรี หลงรามเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี)กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายกำธร หลงรามเทศบาล๖ (ถนนโคกเคียน)กรรมการ
2. นายวัลลภ จันทร์ชูศรีเทศบาล๒ (บ้านบาเละฮิเล)กรรมการ
3. นางสาวแวสาเร๊าะ แวอารงเทศบาล๔ (บ้านกำปงตาโก๊ะ)กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายกำธร หลงรามเทศบาล ๖ (ถนนโคกเคียน)กรรมการ
2. นางเสาวร์วรี หลงรามเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี)กรรมการ
3. นางอนุรักษ์ หมัดบาเหมเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์)กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายกำธร หลงรามเทศบาล ๖ (ถนนโคกเคียน)กรรมการ
2. นางเสาวร์วรี หลงรามเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี)กรรมการ
3. นางอนุรักษ์ หมัดบาเหมเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์)กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายกำธร หลงรามเทศบาล ๖ (ถนนโคกเคียน)กรรมการ
2. นางอนุรักษ์ หมัดบาเหมเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์)กรรมการ
3. นางเสาวร์วรี หลงรามเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี)กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายชาติชาย กาญจนมณีบ้านแกแมกรรมการ
2. นางวิไล แดงใหญ่บ้านบือนังกือเปาะกรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวิไล แดงใหญ่บ้านบือนังกือเปาะกรรมการ
2. นายชาติชาย กาญจนมณีบ้านแกแมกรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางวิไล แดงใหญ่บ้านบือนังกือเปาะกรรมการ
2. นายชาติชาย กาญจนมณีบ้านแกแมกรรมการ
3. นางปาณิสรา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย กาญจนมณีบ้านแกแมกรรมการ
2. นางวิไล แดงใหญ่บ้านบือนังกือเปาะกรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอิรฟาน ขาลีบ้านไอร์โซกรรมการ
2. นางโรสบา ปัตนวงศ์บ้านดุซงยอกรรมการ
3. นางวิยะดา ทองรักษาบ้านลูโบ๊ะดีแยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางโรสบา ปัตนวงศ์บ้านดุซงยอกรรมการ
2. นายอิรฟาน ขาลีบ้านไอร์โซกรรมการ
3. นางวิยะดา ทองรักษาบ้านลูโบ๊ะดีแยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสาโรช คงสอนหมานโรงเรียนบ้านมะรือโบตกกรรมการ
2. นางฮานิสอาซีรา มะตาเฮโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
3. นายสาธิศักดิ์ มามะโรงเรียนบ้านไอกรอสกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสาโรช คงสอนหมานโรงเรียนบ้านมะรือโบตกกรรมการ
2. นางฮานิสอาซีรา มะตาเฮโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
3. นายสาธิศักดิ์ มามะโรงเรียนบ้านไอกรอสกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสาโรช คงสอนหมานโรงเรียนบ้านมะรือโบตกกรรมการ
2. นางฮานิสอาซีรา มะตาเฮโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
3. นายสาธิศักดิ์ มามะโรงเรียนบ้านไอกรอสกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนายสาโรจน์ คงสอนหมานโรงเรียนบ้านมะรือโบตกกรรมการ
2. นายสาธิศักดิ์ มามะโรงเรียนบ้านไอกรอสกรรมการ
3. นางฮานิสอาซีรา มะตาเฮโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลระแงะกรรมการ
2. นางสุนันทินี สรรพพันธ์โรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
3. นายสาและ แวมามะโรงเรียนบ้านกาหนั๊วะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ สิริสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลระแงะกรรมการ
2. นางสุนันทินี สรรพพันธ์โรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
3. นายสาและ แวมามะโรงเรียนบ้านกาหนั๊วะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางศิรืวรรณ สิริสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลระแงะกรรมการ
2. นางสุนันทินี สรรพพันธ์โรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
3. นายสาและ แวมามะโรงเรียนบ้านกาหนั๊วะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ สิริสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลระแงะกรรมการ
2. นางสุนันทินี สรรพพันธ์โรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
3. นายสาและ แวมามะโรงเรียนบ้านกาหนั๊วะกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจันทิมา ดุลย์เภรีโรงเรียนบ้านสาเมาะกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ เพ็ชรรัตน์โรงเรียนบ้านแกแมกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านแกแมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวจันทิมา ดุลย์เภรีโรงเรียนบ้านสาเมาะกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านแกแมกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านแกแมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางฮานีสะ ลงบินโรงเรียนบ้านเจ๊ะเกกรรมการ
2. นายยุสรี เฮาะมะโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
3. นางรอนุลไอนี สุขปานแก้วโรงเรียนบ้านกาเด็งกรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางฮานีสะ ลงบินโรงเรียนบ้านเจ๊ะเกกรรมการ
2. นายยุสรี เฮาะมะโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
3. นางรอนุลไอนี สุขปานแก้วโรงเรียนบ้านกาเด็งกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางอลิษา สาและเร๊ะโรงเรียนบ้านบูกิตกรรมการ
2. นางสุไรณี วรรณมาตรโรงเรียนบ้านบาโงระนะกรรมการ
3. นางสาวนาซีฮาห์ สะรีดีโรงเรียนบ้านกาแยกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสาวอนิสรา บินมะราเฮงโรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
2. นางสาวอัสมะห์ มะลีโรงเรียนผดุงมาตรกรรมการ
3. นางสาวนูรฮูดา หะยีดาโอะโรงเรียนบ้านตาโงะกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวซูรีนา เจ๊ะมะอูเซ็งโรงเรียนบ้านปารีกรรมการ
2. นางสาวนูฮูดา เจ๊ะอูมาโรงเรียนชุมชนสหพัฒนากรรมการ
3. นางสาวโสมนัส เหย็บหมัดโรงเรียนบ้านริแงกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางจิรารัตน์ มาอินจรโรงเรียนบ้านแกแมกรรมการ
2. นางสาวรุสการห์ สามะโรงเรียนบ้านเจ๊ะเกกรรมการ
3. นางสาวอาฟีลา หะยีนุโรงเรียนบ้านมะรือโบออกกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางจิรารัตน์ มาอินจรโรงเรียนบ้านแกแมกรรมการ
2. นางสาวอาฟีลา หะยีนุโรงเรียนบ้านมะรือโบออกกรรมการ
3. นางสาวรุสการห์ สามะโรงเรียนบ้านเจ๊ะเกกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. Mr.AMIT VEDสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 3กรรมการ
2. นางสาวการีมะห์ หะยีดิงโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
3. นางสาวอาอีเส๊าะ มูซอโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายสาโรช คงสอนหมานโรงเรียนบ้านมะรือโบตกกรรมการ
2. นางซาฮีดาห์ สาเมาะโรงเรียนบ้านเขาแก้วกรรมการ
3. นางสุไรฮา ยูโซะโรงเรียนบ้านกาหนั๊วะกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ ตันติวัฒนกุลโรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษากรรมการ
2. นางสุเพียงภรณ์ ตันติวัฒนกุลโรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษากรรมการ
3. นางสาวนิโรสนานี นิเยะโรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษากรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางซารีฮัน บือราเฮงโรงเรียนบ้านสะโลกรรมการ
2. นางสาวอาอีเส๊าะ ดอเลาะโรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแตกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวพาอีซ๊ะ ละมูลอโรงเรียนบ้านกูจิงลือปะกรรมการ
2. นางนูรีซัน แมหะโรงเรียนบ้านกาหนั๊วะกรรมการ
3. นางสุมิตตา ยุวธนานนท์โรงเรียนบ้านมะรือโบตกกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายนูซี มะเด็งราชประชานุเคราะห์ 39กรรมการ
2. นายอนันต์ มณีฉายแหลมทองกรรมการ
3. นายสืบศักดิ์ ไกรนราบ้านฮูลูกรรมการ
4. นายธนิต วงศ์น้อยบ้านโคกตีเตกรรมการ
5. นางสุคันธา มาดหมายบ้านเจาะไอร้องกรรมการ
6. นายนูร์เซ็ง ยูโซะราชประชานุเคราะห์ 39กรรมการ
7. นางสาวจรรยมณฑน์ หนูชูราชประชานุเคราะห์ 39กรรมการ
8. นายรอพา วาแฉะราชประชานุเคราะห์ 39กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ มณีฉายโรงเรียนแหลมทองวิทยากรรมการ
2. นายเสรี อินทร์สังข์โรงเรียนบ้านบาโงระนะกรรมการ
3. นายปัญญา จรรยาเลิศโรงเรียนบ้านโคกสยากรรมการ
4. นายอับดุลเลา๊าะ หามะโรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุงกรรมการ
5. นายสืบศักดิ์ ไกรนราโรงเรียนบ้านฮูลูกรรมการ
6. นางสุคันธา มาดหมายโรงเรียนบ้านเจาะเกาะกรรมการ
7. นายกวิศ หนูชูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39กรรมการ
8. นายยะห์ยา สะดีเย๊าะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39กรรมการ
9. นายธนิต วงษ์น้อยโรงเรียนโคกตีเตกรรมการ
10. นายนูซี มะเด็งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39กรรมการ
11. นางสาวจรรยมณฑน์ หนูชูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39กรรมการ
12. นายปรัชญา สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
13. นายนุร์เซ็ง ยูโซะโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเสรี อินทร์สังข์บ้านบาโงระนะกรรมการ
2. นายกวิศ หนูชูราชประชานุเคราะห์ 39กรรมการ
3. นายมนูญ พริกเล็กบ้านกอแนะเหนือกรรมการ
4. นายรอพา วาแฉะราชประชานุเคราะห์ 39กรรมการ
5. นายทวีป นิรันดร์พุฒบ้านเจาะไอร้องกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายอาหลี คงหนูแก้วโรงเรียนกรรมการ
2. นางวาสนา วงศ์จีนบ้านมะรือโบตกกรรมการ
3. นางสาวแอเสาะ มาแยโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายอามาน เปาะเยะโรงเรียนกรรมการ
2. นายอาหลี คงหนูแก้วโรงเรียนกรรมการ
3. นางวาสนา วงศ์จีนบ้านมะรือโบตกกรรมการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวอาซูรา สาแมโรงเรียนกรรมการ
2. นางแวซง สมาแอโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวมาสกะห์ อาบูโรงเรียนบ้านกาเด็งกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสมร มะเร๊ะโรงเรียนบ้านไอยรานุสรณ์กรรมการ
2. นางมายีด๊ะ ปะจูโรงเรียนบ้านมะรือโบออกกรรมการ
3. นางอารีณี ราซิโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวสุไมยะห์ เจ๊ะลงบ้านเจาะเกาะกรรมการ
2. นางสาวโนรี บากาผดุงมาตรกรรมการ
3. นางปิยะพร ไทยภักดีบ้านตะโละกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางปิยะพร ไทยภักดีบ้านตะโละกรรมการ
2. นางสาวโนรี บากาผดุงมาตรกรรมการ
3. นางสาวสุไมยะห์ เจ๊ะลงบ้านเจาะเกาะกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางชนิสรา ทองคำโรงเรียนบ้านจะแนะกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีแวรออาลี หามะโรงเรียนบ้านยะออกรรมการ
3. นายณัฐกุล จามะโรงเรียนบ้านฮูลูกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอภิรักษ์ อำนวยพูนสุขโรงเรียนบ้านมะรือโบออกกรรมการ
2. นายซาวาวี มามะโรงเรียนบ้านจะแนะกรรมการ
3. นางสาวคัทลียา ศรีตุลาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายมามะรอยาลี ดีเยาะบ้านริแงกรรมการ
2. นางฮุสนา เจ๊ะเลาะโรงเรียนกรรมการ
3. นายรอมซัน ตาเล๊ะเจ๊ะโซะโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายมามะรอยาลี ดีเยาะบ้านริแงกรรมการ
2. นางฮุสนา เจ๊ะเลาะผดุงมาตรกรรมการ
3. นายรอมซัน ตาเล๊ะเจ๊ะโซะโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสมชาย บัวงามบ้านปาเซกรรมการ
2. นายมาฮีซัน สาแมบ้านไอสะเตียร์กรรมการ
3. นางสุไหลา เสริมศาสน์บ้านสะโลกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอภิรักษ์ อำนวยพูนสุขบ้านมะรือโบออกกรรมการ
2. นายณัฐกุล จามะบ้านฮูลูกรรมการ
3. นายซาวาวี มามะบ้านจะแนะกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายซาวาวี มามะบ้านจะแนะกรรมการ
2. นายณัฐกุล จามะบ้านฮูลูกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ ปัญจระบ้านกาลิซากรรมการ
4. นางสาวคัทลียา ศรีตุลาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายซาวาวี มามะบ้านจะแนะกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ อำนวยพูนสุขบ้านมะรือโบออกกรรมการ
3. นายณัฐกุล จามะบ้านฮูลูกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายณัฐกุล จามะบ้านฮูลูกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ อำนวยพูนสุขบ้านมะรือโบออกกรรมการ
3. นายซาวาวี มามะบ้านจะแนะกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายณัฐกุล จามะบ้านฮูลูกรรมการ
2. นายซาวาวี มามะบ้านจะแนะกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ อำนวยพูนสุขบ้านมะรือโบออกกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายวีรพงศ์ กูลน้อมพิทักษ์วิทยากุมุงกรรมการ
2. นายณัฐกุล จามะบ้านฮูลูกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ อำนวยพูนสุขบ้านมะรือโบออกกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสมจิตต์ แดงอินทร์วัดร่อนกรรมการ
2. นางนูรีมัน ยาดีบ้านบาโงระนะกรรมการ
3. นางซารีฮัน บือราเฮงบ้านสะโลกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสมจิตต์ แดงอินทร์วัดร่อนกรรมการ
2. นางนูรีมัน ยาดีบ้านบาโงระนะกรรมการ
3. นางซารีฮัน บือราเฮงบ้านสะโลกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวาวิ สนิโรงเรียนบ้านกาแยกรรมการ
2. นายดุลปาต๊ะ ดอเล๊าะโรงเรียนบ้านเจาะเกาะกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางจรียา นะมาเสบ้านแกแมกรรมการ
2. นางวัชรี รัดไว้บ้านตันหยงลิมอกรรมการ
3. นางกัญญา แสนสุขบ้านมะรือโบตกกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางซูไลป๊ะ อาบูบ้านทำนบกรรมการ
2. นายอับดุลการิม กามาบ้านกาลิซากรรมการ
3. นางเปาซีหย๊ะ ยูโซ๊ะราชพัฒนากรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางซูไลป๊ะ อาบูโรงเรียนบ้านน้ำหอมกรรมการ
2. นายอับดุลการิม กามาโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
3. นางเปาซีหย๊ะ ยูโซ๊ะโรงเรียนราชพัฒนากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางไซนะ หามะบ้านละหารกรรมการ
2. นายดอฮะ มะเซ็งบ้านสาเมาะกรรมการ
3. นายอันวา มูละบ้านมะรือโบตกกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายอัซม๊ะ มานิโรงเรียนบ้านไอสะเตียร์กรรมการ
2. นายโนร์ไอนี หะยีดอเล๊าะโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตูกรรมการ
3. นางมีด๊ะ ปาเน๊าะโรงเรียนบ้านไอปาเซกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอัซม๊ะ มานิโรงเรียนบ้านไอสะเตียร์กรรมการ
2. นางโนร์ไอนี หะยีดอเล๊าะโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเย๊าะกรรมการ
3. นางมีด๊ะ ปาเน๊าะโรงเรียนบ้านไอปาเซกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางซูรียานา แยนาโรงเรียนไอยรานุสรณ์กรรมการ
2. นางนีรีฎา วาเต๊ะบ้านละหารกรรมการ
3. นางรอยซ๊ะ ซีบ้านไอสะเตียร์กรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนีรีฎา วาเต๊ะโรงเรียนกรรมการ
2. นางซูรียานา แยนาโรงเรียนกรรมการ
3. นางรอยซ๊ะ ซีโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางสาวฮานีซะห์ มูซอบ้านมะรือโบตกกรรมการ
2. นางกามารียะห์ เจ๊ะแตบ้านปารีกรรมการ
3. นางสุบารีย์ เง๊าะเจ๊ะย๊ะบ้านกาเด็งกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวฮานีซะห์ มูซอบ้านมะรือโบตกกรรมการ
2. นางสุบารีย์ เง๊าะเจ๊ะย๊ะบ้านกาเด็งกรรมการ
3. นางกามารียะห์ เจ๊ะแตบ้านปารีกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางดุจดาว หลักทองโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ แจ้งเดชาโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวมารีนา บาโดโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางดุจดาว หลักทองโรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุงกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ แจ้งเดชโรงเรียนบ้านกาลิซากรรมการ
3. นางสาวมารีนา บาโดโรงเรียนบ้านละหารกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวสาปีนะห์ ดารากัยโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
2. นางสาวนัสรีณีย์ อาลีโรงเรียนบ้านยานิงกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางละออง เจ๊ะแวบ้านแมะแซกรรมการ
2. นางนุชมาลา สะอิบ้านฮูลูกรรมการ
3. นางยูรา ลีมาบ้านเจ๊ะเกกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางยูรา ลีมาบ้านเจ๊ะเกกรรมการ
2. นางละออง เจ๊ะแวบ้านแมะแซกรรมการ
3. นางนุชมาลา สะอิบ้านฮูลูกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางละออง เจ๊ะแวบ้านแมะแซกรรมการ
2. นางยูรา ลีมาบ้านเจ๊ะเกกรรมการ
3. นางนุชมาลา สะอิบ้านฮูลูกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางละออง เจ๊ะแวบ้านแมะแซกรรมการ
2. นางยูรา ลีมาบ้านเจ๊ะเกกรรมการ
3. นางนุชมาลา สะอิบ้านฮูลูกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวนิรีนา นิเงาะโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงกรรมการ
2. นางสาวมัสกะห์ อาบูโรงเรียนบ้านกาเด็งกรรมการ
3. นางแวซง สมาแอโรงเรียนบ้านจะแนะกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิรีนา นิเงาะโรงเรียนบ้านเก๊ะตาโมงฯกรรมการ
2. นางสาวมัสกะห์ อาบูโรงเรียนบ้านกาเด็งกรรมการ
3. นางแวซง สะมะแอโรงเรียนบ้านจะแนะกรรมการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมนึก พัฒน์ใหญ่ยิ่งวัดร่อนกรรมการ
2. นางสาวอโนทัย นวลสอาดโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวชนรยา ปู่เค็งวัดร่อนกรรมการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุทิน เทพจันทร์ราชพัฒนากรรมการ
2. นายนิเฮง ลอโมงบ้านตะโละกรรมการ
3. นางศุภรัชดา ฮิเลบ้านสิโปกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุทิน เทพจันทร์ราชพัฒนากรรมการ
2. นางศุภรัชดา ฮิเลบ้านสิโปกรรมการ
3. นายนิเฮง ลอโมงบ้านตะโละกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุทิน เทพจันทร์ราชพัฒนากรรมการ
2. นายนิเฮง ลอโมงบ้านตะโละกรรมการ
3. นางศุภรัชดา ฮิเลบ้านสิโปกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุทิน เทพจันทร์ราชพัฒนากรรมการ
2. นายนิเฮง ลอโมงบ้านตะโละกรรมการ
3. นางศุภรัชดา ฮิเลบ้านสิโปกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนิเฮง ลอโมงบ้านตะโละกรรมการ
2. นายสุทิน เทพจันทร์ราชพัฒนากรรมการ
3. นางศุภรัชดา ฮิเลบ้านสิโปกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุทิน เทพจันทร์ราชพัฒนากรรมการ
2. นายนิเฮง ลอโมงบ้านตะโละกรรมการ
3. นางศุภรัชดา ฮิเลบ้านสิโปกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุทิน เทพจันทร์ราชพัฒนากรรมการ
2. นายนิเฮง ลอโมงบ้านตะโละกรรมการ
3. นางศุภรัชดา ฮิเลบ้านสิโปกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางตูแวซากีย๊ะ เด่นดาราโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวกัรตีณี มะเกะโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวยูลียะห์ หม๊ะเร๊าะโรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางตูแวซากีย๊ะ เด่นดาราโรงเรียนบ้านกาหนั๊วะกรรมการ
2. นางสาวกัรตีณี มะเกะโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวยูลียะห์ แมเร๊าะโรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางตูแวซากีย๊ะ เด่นดาราโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวกัรตีณี มะเกะโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวยูลียะห์ หม๊ะเร๊าะโรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางตูแวซากีย๊ะ เด่นดาราโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวกัรตีณี มะเราะโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวยูลียะห์ แ๊เร๊าะโรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางตูแวซากีย๊ะ เด่นการาโรงเรียนบ้านกาหนั๊วะกรรมการ
2. นางสาวกัรตีณ๊ มะเกะโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวยูลียะห์ แม้เร๊าะโรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางตูแวซากีย๊ะ เด่นดาราโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวกัรตีณี มะเกะโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวยูลียะห์ หม๊ะเร๊าะโรงเรียนกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางตูแวซากีย๊ะ เด่นดาราโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวกัรตีณี มะเกะโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวยูลียะห์ หม๊ะเร๊าะโรงเรียนกรรมการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมามะสาเปียน แอสะบ้านฮูลูกรรมการ
2. นายบูคอรี เปาะมะบ้านริแงกรรมการ
3. นางนริญญา ศาสนดำรงบ้านบาโงสะโตกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบูคอรี เปาะมะบ้านริแงกรรมการ
2. นายมามะสาเปียน แอสะบ้านฮูลูกรรมการ
3. นางนริญญา ศาสนดำรงบ้านบาโงสะโตกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายมาฮีซัน สาแมโรงเรียนกรรมการ
2. นางสุไหลา เสริมศาสน์โรงเรียนกรรมการ
3. นายรุสมี เจ๊ะอารงโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมาฮีซัน สาแมโรงเรียนบ้านไอสะเตียร์กรรมการ
2. นายรุสมี เจ๊ะอารงโรงเรียนบ้านริแงกรรมการ
3. นางสุไหลา เสริมศาสน์โรงเรียนบ้านสะโลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายมาฮีซัน สาแมโรงเรียนบ้านไอสะเตียร์กรรมการ
2. นายรุสมี เจ๊ะอารงโรงเรียนบ้านริแงกรรมการ
3. นางสุไหลา เสริมศาสน์โรงเรียนบ้านสะโลกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นส.พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 0818984426
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]