แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นราธิวาส เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านกาลิซา 75 33 51.56% 13 20.31% 7 10.94% 11 17.19% 64
2 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 45 25 56.82% 11 25% 4 9.09% 4 9.09% 44
3 โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา 35 21 61.76% 3 8.82% 5 14.71% 5 14.71% 34
4 โรงเรียนบ้านยานิง 50 20 41.67% 10 20.83% 9 18.75% 9 18.75% 48
5 โรงเรียนบ้านโคก 41 18 46.15% 10 25.64% 4 10.26% 7 17.95% 39
6 โรงเรียนแหลมทองวิทยา 29 18 64.29% 6 21.43% 2 7.14% 2 7.14% 28
7 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ 30 16 53.33% 10 33.33% 2 6.67% 2 6.67% 30
8 โรงเรียนบ้านรือเปาะ 20 14 73.68% 2 10.53% 2 10.53% 1 5.26% 19
9 โรงเรียนบ้านกาแย 25 13 52% 5 20% 4 16% 3 12% 25
10 โรงเรียนบ้านจะแนะ 33 12 36.36% 7 21.21% 6 18.18% 8 24.24% 33
11 โรงเรียนผดุงมาตร 22 12 54.55% 4 18.18% 0 0% 6 27.27% 22
12 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 17 12 70.59% 4 23.53% 0 0% 1 5.88% 17
13 โรงเรียนบ้านสาเมาะ 28 12 44.44% 3 11.11% 6 22.22% 6 22.22% 27
14 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 25 11 44% 5 20% 2 8% 7 28% 25
15 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 25 10 40% 7 28% 3 12% 5 20% 25
16 โรงเรียนบ้านดุซงยอ 19 10 52.63% 3 15.79% 2 10.53% 4 21.05% 19
17 โรงเรียนบ้านริแง 14 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
18 โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง 33 7 23.33% 7 23.33% 4 13.33% 12 40% 30
19 โรงเรียนอนุบาลระแงะ 17 7 43.75% 5 31.25% 3 18.75% 1 6.25% 16
20 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 25 7 30.43% 4 17.39% 5 21.74% 7 30.43% 23
21 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา 27 6 23.08% 8 30.77% 4 15.38% 8 30.77% 26
22 โรงเรียนบ้านน้ำวน 11 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
23 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
24 โรงเรียนบ้านแมะแซ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
25 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 34 5 16.13% 9 29.03% 9 29.03% 8 25.81% 31
26 โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 14 5 35.71% 5 35.71% 4 28.57% 0 0% 14
27 โรงเรียนบ้านฮูลู 12 5 41.67% 4 33.33% 3 25% 0 0% 12
28 โรงเรียนวัดตันติการามฯ 12 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
29 โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
30 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
31 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ 18 4 22.22% 7 38.89% 3 16.67% 4 22.22% 18
32 โรงเรียนบ้านจูโวะ 12 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
33 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 12 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 3 25% 12
34 โรงเรียนบ้านบละแต 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
35 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 11 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 11
36 โรงเรียนบ้านแกแม 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
37 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
38 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 10 4 40% 1 10% 1 10% 4 40% 10
39 โรงเรียนบ้านบูกิต 13 3 25% 6 50% 1 8.33% 2 16.67% 12
40 โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์ 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
41 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
42 โรงเรียนบ้านตะโละ 9 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 9
43 โรงเรียนวัดร่อน 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
44 โรงเรียนราชพัฒนา 8 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
45 โรงเรียนร่วมจิตประชา 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
46 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
47 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก 16 2 12.5% 7 43.75% 2 12.5% 5 31.25% 16
48 โรงเรียนบ้านตาโงะ 11 2 18.18% 5 45.45% 1 9.09% 3 27.27% 11
49 โรงเรียนบ้านกาเด็ง 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
50 โรงเรียนบ้านเขาพระ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
51 โรงเรียนบ้านสิโป 8 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
52 โรงเรียนบ้านปาเซ 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
53 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
54 โรงเรียนบ้านบาโงกุโบ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
55 โรงเรียนบ้านทำนบ 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
56 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
57 โรงเรียนบ้านสะโล 9 1 11.11% 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 9
58 โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ 20 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
59 โรงเรียนบ้านไอร์โซ 9 1 12.5% 2 25% 2 25% 3 37.5% 8
60 โรงเรียนบ้านไอกรอส 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านบองอ 7 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
62 โรงเรียนบ้านไอปาเซ 9 1 11.11% 1 11.11% 6 66.67% 1 11.11% 9
63 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 7 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
64 โรงเรียนบ้านปารี 7 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 4 66.67% 6
65 โรงเรียนบ้านบาโง 7 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
66 โรงเรียนดาราวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนประชาบำรุง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
69 โรงเรียนบ้านนิบง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
70 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 6 1 20% 0 0% 0 0% 4 80% 5
72 โรงเรียนบ้านบระเอ็ง 9 0 0% 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 9
73 โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 8 0 0% 2 25% 0 0% 6 75% 8
74 โรงเรียนบ้านลาไม 5 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
75 โรงเรียนราชประสงค์ 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
76 โรงเรียนบ้านยะออ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 4 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
78 โรงเรียนบ้านตือกอ 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนมุคตารีวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านละหาร 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นส.พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 0818984426
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]