สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา 27 51 40
2 005 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 4 16 9
3 008 โรงเรียนบ้านกาลิซา 75 140 105
4 009 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 45 114 76
5 006 โรงเรียนบ้านกาเด็ง 6 14 9
6 007 โรงเรียนบ้านกาแย 25 55 40
7 010 โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 6 8 7
8 016 โรงเรียนบ้านจะแนะ 33 65 45
9 017 โรงเรียนบ้านจูโวะ 12 20 16
10 021 โรงเรียนบ้านดุซงยอ 19 55 29
11 022 โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ 20 65 33
12 023 โรงเรียนบ้านตะโละ 9 8 3
13 024 โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 9 15 12
14 025 โรงเรียนบ้านตาโงะ 11 31 20
15 026 โรงเรียนบ้านตือกอ 6 3 2
16 027 โรงเรียนบ้านทำนบ 4 13 8
17 030 โรงเรียนบ้านนิบง 2 3 3
18 028 โรงเรียนบ้านน้ำวน 11 39 22
19 029 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 7 16 12
20 031 โรงเรียนบ้านบระเอ็ง 9 16 13
21 032 โรงเรียนบ้านบละแต 8 24 15
22 033 โรงเรียนบ้านบองอ 7 11 9
23 040 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ 5 11 8
24 039 โรงเรียนบ้านบาโง 7 42 17
25 035 โรงเรียนบ้านบาโงกุโบ 3 5 4
26 036 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 17 30 25
27 037 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 11 29 21
28 038 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต 8 12 11
29 041 โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 14 38 24
30 042 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ 0 0 0
31 043 โรงเรียนบ้านบูกิต 13 28 20
32 044 โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง 33 66 54
33 045 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 10 9 9
34 034 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 9 27 16
35 047 โรงเรียนบ้านปารี 7 13 10
36 046 โรงเรียนบ้านปาเซ 6 11 9
37 048 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 5 8 7
38 049 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ 30 55 39
39 086 โรงเรียนบ้านยะออ 2 3 3
40 052 โรงเรียนบ้านยานิง 50 151 86
41 053 โรงเรียนบ้านริแง 14 40 28
42 054 โรงเรียนบ้านรือเปาะ 20 38 28
43 055 โรงเรียนบ้านละหาร 3 6 5
44 056 โรงเรียนบ้านลาไม 5 7 7
45 057 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 34 62 52
46 058 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย 4 8 4
47 059 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 7 16 9
48 060 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ 3 6 4
49 061 โรงเรียนบ้านสะโล 9 13 6
50 062 โรงเรียนบ้านสาเมาะ 28 67 46
51 063 โรงเรียนบ้านสิโป 8 11 10
52 068 โรงเรียนบ้านฮูลู 12 22 13
53 013 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 12 28 19
54 014 โรงเรียนบ้านเขาพระ 5 10 9
55 012 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 4 8 5
56 019 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 25 48 36
57 020 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 25 47 39
58 018 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก 16 32 25
59 011 โรงเรียนบ้านแกแม 9 27 14
60 050 โรงเรียนบ้านแมะแซ 6 13 10
61 015 โรงเรียนบ้านโคก 41 94 65
62 064 โรงเรียนบ้านไอกรอส 5 13 8
63 065 โรงเรียนบ้านไอปาเซ 9 10 10
64 066 โรงเรียนบ้านไอร์โซ 9 13 10
65 067 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ 18 40 29
66 069 โรงเรียนประชาบำรุง 2 4 3
67 071 โรงเรียนผดุงมาตร 22 50 34
68 072 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 25 60 37
69 077 โรงเรียนราชประสงค์ 4 18 4
70 078 โรงเรียนราชพัฒนา 8 18 13
71 075 โรงเรียนร่วมจิตประชา 5 11 7
72 079 โรงเรียนวัดตันติการามฯ 12 13 13
73 080 โรงเรียนวัดร่อน 5 8 7
74 083 โรงเรียนอนุบาลระแงะ 17 29 24
75 085 โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 8 12 11
76 002 โรงเรียนดาราวิทยา 2 2 2
77 073 โรงเรียนมุคตารีวิทยา 1 2 2
78 074 โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา 35 87 64
79 081 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 2 2 2
80 084 โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์ 7 13 10
81 082 โรงเรียนแหลมทองวิทยา 29 68 33
82 076 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส 0 0 0
83 004 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 0 0 0
รวม 1100 2396 1648
4044

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นส.พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 0818984426
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]