สรุปเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านกาลิซา 31 12 7 11 50
2 บ้านกาหนั๊วะ 25 10 4 4 39
3 มูลนิธิเจริญศึกษา 21 3 5 5 29
4 บ้านยานิง 18 9 9 9 36
5 แหลมทองวิทยา 18 6 2 2 26
6 บ้านมะรือโบออกฯ 15 10 2 2 27
7 บ้านโคก 13 6 4 7 23
8 บ้านจะแนะ 12 7 6 8 25
9 บ้านกาแย 12 4 4 3 20
10 ผดุงมาตร 12 4 0 6 16
11 บ้านสาเมาะ 12 3 6 6 21
12 บ้านรือเปาะ 11 2 2 1 15
13 บ้านเจาะไอร้อง 10 7 3 5 20
14 บ้านเจาะเกาะ 10 4 2 7 16
15 บ้านบาโงดุดุง 9 4 0 1 13
16 บ้านดุซงยอ 8 2 2 4 12
17 บ้านบูเกะตาโมง 7 7 4 12 18
18 อนุบาลระแงะ 7 5 3 1 15
19 พิทักษ์วิทยากุมุง 7 4 5 7 16
20 บ้านริแง 7 3 2 1 12
21 ชุมชนสหพัฒนา 6 8 4 8 18
22 บ้านน้ำวน 6 2 0 0 8
23 บ้านบ่อทอง 6 1 1 1 8
24 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 5 8 9 8 22
25 บ้านบำรุงวิทย์ 5 5 4 0 14
26 บ้านฮูลู 5 4 3 0 12
27 วัดตันติการามฯ 5 3 2 2 10
28 บ้านตันหยงลิมอ 5 2 1 1 8
29 บ้านไอสะเตียร์ 4 7 3 4 14
30 บ้านจูโวะ 4 5 1 1 10
31 บ้านเขาน้อย 4 4 1 3 9
32 บ้านบละแต 4 3 0 0 7
33 บ้านแกแม 4 2 1 1 7
34 บ้านบูเก๊ะบือแต 4 1 1 4 6
35 บ้านแมะแซ 4 0 0 0 4
36 บ้านบูกิต 3 6 1 2 10
37 อัลเราะห์มานอนุสรณ์ 3 3 0 1 6
38 บ้านบาโงสะโต 3 2 1 1 6
39 บ้านตะโละ 3 1 3 2 7
40 ราชพัฒนา 3 1 0 2 4
41 ร่วมจิตประชา 3 0 1 1 4
42 บ้านบาตาปาเซ 3 0 0 0 3
43 บ้านเจ๊ะเก 2 7 2 5 11
44 บ้านตาโงะ 2 4 1 3 7
45 บ้านกาเด็ง 2 4 0 0 6
46 บ้านเขาพระ 2 2 0 1 4
47 บ้านบาโงระนะ 2 1 2 3 5
48 บ้านสิโป 2 1 2 1 5
49 บ้านปาเซ 2 1 2 1 5
50 บ้านบาโงกุโบ 2 1 0 0 3
51 บ้านน้ำหอม 2 1 0 0 3
52 วัดร่อน 2 0 1 0 3
53 บ้านมะรือโบตก 2 0 0 2 2
54 บ้านกอแนะเหนือ 2 0 0 1 2
55 บ้านทำนบ 2 0 0 1 2
56 บ้านตราแด๊ะ 1 3 0 2 4
57 บ้านไอร์โซ 1 2 2 3 5
58 บ้านไอกรอส 1 2 2 0 5
59 บ้านบองอ 1 2 1 3 4
60 บ้านไอปาเซ 1 1 6 1 8
61 บ้านลูโบ๊ะบาตู 1 1 2 1 4
62 บ้านปารี 1 1 0 4 2
63 บ้านบาโง 1 1 0 3 2
64 ดาราวิทยา 1 1 0 0 2
65 ประชาบำรุง 1 1 0 0 2
66 บ้านลูโบ๊ะดีแย 1 0 1 2 2
67 สัมพันธ์วิทยา 1 0 1 0 2
68 บ้านกูจิงลือปะ 1 0 0 4 1
69 บ้านสะโล 0 5 2 1 7
70 บ้านบระเอ็ง 0 2 4 3 6
71 ไอยรานุสรณ์ 0 2 0 6 2
72 บ้านลาไม 0 2 0 2 2
73 ราชประสงค์ 0 1 1 1 2
74 บ้านเขาแก้ว 0 1 0 2 1
75 บ้านตือกอ 0 1 0 0 1
76 บ้านยะออ 0 1 0 0 1
77 มุคตารีวิทยา 0 1 0 0 1
78 บ้านละหาร 0 0 1 2 1
79 บ้านนิบง 0 0 1 0 1
80 บ้านลูโบ๊ะเยาะ 0 0 0 0 0
รวม 396 233 143 202 974