สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านกาหนั๊วะ 15 8 2 25 25 10 4 4 39
2 บ้านกาลิซา 11 17 8 36 31 12 7 11 50
3 บ้านจะแนะ 10 3 6 19 12 7 6 8 25
4 บ้านกาแย 8 3 4 15 12 4 4 3 20
5 บ้านมะรือโบออกฯ 8 2 7 17 15 10 2 2 27
6 บ้านยานิง 7 12 4 23 18 9 9 9 36
7 มูลนิธิเจริญศึกษา 7 8 5 20 21 3 5 5 29
8 แหลมทองวิทยา 6 8 6 20 18 6 2 2 26
9 บ้านเจาะไอร้อง 6 6 3 15 10 7 3 5 20
10 บ้านสาเมาะ 6 4 2 12 12 3 6 6 21
11 บ้านเจาะเกาะ 6 2 3 11 10 4 2 7 16
12 ผดุงมาตร 5 3 5 13 12 4 0 6 16
13 บ้านรือเปาะ 5 3 2 10 11 2 2 1 15
14 อนุบาลระแงะ 4 5 2 11 7 5 3 1 15
15 บ้านดุซงยอ 4 2 1 7 8 2 2 4 12
16 บ้านบูเกะตาโมง 3 5 7 15 7 7 4 12 18
17 พิทักษ์วิทยากุมุง 3 3 5 11 7 4 5 7 16
18 บ้านบ่อทอง 3 2 0 5 6 1 1 1 8
19 บ้านริแง 2 4 1 7 7 3 2 1 12
20 บ้านบาโงดุดุง 2 3 2 7 9 4 0 1 13
21 บ้านโคก 2 2 7 11 13 6 4 7 23
22 บ้านฮูลู 2 2 3 7 5 4 3 0 12
23 วัดตันติการามฯ 2 1 2 5 5 3 2 2 10
24 บ้านเขาน้อย 2 1 1 4 4 4 1 3 9
25 บ้านน้ำวน 2 0 1 3 6 2 0 0 8
26 บ้านกอแนะเหนือ 2 0 0 2 2 0 0 1 2
27 บ้านบำรุงวิทย์ 1 4 1 6 5 5 4 0 14
28 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 1 2 3 6 5 8 9 8 22
29 บ้านบละแต 1 2 0 3 4 3 0 0 7
30 ราชพัฒนา 1 2 0 3 3 1 0 2 4
31 ชุมชนสหพัฒนา 1 1 6 8 6 8 4 8 18
32 บ้านเจ๊ะเก 1 1 4 6 2 7 2 5 11
33 อัลเราะห์มานอนุสรณ์ 1 1 2 4 3 3 0 1 6
34 บ้านตันหยงลิมอ 1 1 1 3 5 2 1 1 8
35 บ้านไอสะเตียร์ 1 1 1 3 4 7 3 4 14
36 บ้านแกแม 1 1 0 2 4 2 1 1 7
37 บ้านแมะแซ 1 1 0 2 4 0 0 0 4
38 บ้านกาเด็ง 1 1 0 2 2 4 0 0 6
39 บ้านเขาพระ 1 1 0 2 2 2 0 1 4
40 บ้านบาโงกุโบ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
41 ร่วมจิตประชา 1 0 0 1 3 0 1 1 4
42 บ้านบาตาปาเซ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
43 บ้านตาโงะ 1 0 0 1 2 4 1 3 7
44 บ้านสิโป 1 0 0 1 2 1 2 1 5
45 บ้านมะรือโบตก 1 0 0 1 2 0 0 2 2
46 บ้านบาโง 1 0 0 1 1 1 0 3 2
47 บ้านบูเก๊ะบือแต 0 2 2 4 4 1 1 4 6
48 วัดร่อน 0 2 0 2 2 0 1 0 3
49 บ้านบูกิต 0 1 2 3 3 6 1 2 10
50 บ้านจูโวะ 0 1 1 2 4 5 1 1 10
51 บ้านตะโละ 0 1 1 2 3 1 3 2 7
52 สัมพันธ์วิทยา 0 1 1 2 1 0 1 0 2
53 บ้านทำนบ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
54 บ้านตราแด๊ะ 0 1 0 1 1 3 0 2 4
55 บ้านไอร์โซ 0 1 0 1 1 2 2 3 5
56 บ้านไอปาเซ 0 1 0 1 1 1 6 1 8
57 ดาราวิทยา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
58 บ้านบาโงสะโต 0 0 1 1 3 2 1 1 6
59 ประชาบำรุง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
60 บ้านกูจิงลือปะ 0 0 1 1 1 0 0 4 1
61 บ้านนิบง 0 0 1 1 0 0 1 0 1
62 บ้านบาโงระนะ 0 0 0 0 2 1 2 3 5
63 บ้านปาเซ 0 0 0 0 2 1 2 1 5
64 บ้านน้ำหอม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
65 บ้านไอกรอส 0 0 0 0 1 2 2 0 5
66 บ้านบองอ 0 0 0 0 1 2 1 3 4
67 บ้านลูโบ๊ะบาตู 0 0 0 0 1 1 2 1 4
68 บ้านปารี 0 0 0 0 1 1 0 4 2
69 บ้านลูโบ๊ะดีแย 0 0 0 0 1 0 1 2 2
70 บ้านสะโล 0 0 0 0 0 5 2 1 7
71 บ้านบระเอ็ง 0 0 0 0 0 2 4 3 6
72 ไอยรานุสรณ์ 0 0 0 0 0 2 0 6 2
73 บ้านลาไม 0 0 0 0 0 2 0 2 2
74 ราชประสงค์ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
75 บ้านเขาแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 2 1
76 บ้านตือกอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
77 บ้านยะออ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
78 มุคตารีวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
79 บ้านละหาร 0 0 0 0 0 0 1 2 1
80 บ้านลูโบ๊ะเยาะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 153 142 118 413 396 233 143 202 772