สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านกาหนั๊วะ 15 9 2 26 25 11 4 4 40
2 บ้านกาลิซา 12 19 8 39 33 13 7 11 53
3 บ้านจะแนะ 10 3 6 19 12 7 6 8 25
4 บ้านกาแย 9 4 4 17 13 5 4 3 22
5 บ้านมะรือโบออกฯ 9 2 7 18 16 10 2 2 28
6 บ้านยานิง 8 14 4 26 20 10 9 9 39
7 บ้านรือเปาะ 8 3 2 13 14 2 2 1 18
8 มูลนิธิเจริญศึกษา 7 8 5 20 21 3 5 5 29
9 บ้านโคก 7 5 7 19 18 10 4 7 32
10 บ้านเจาะเกาะ 7 3 3 13 11 5 2 7 18
11 แหลมทองวิทยา 6 8 6 20 18 6 2 2 26
12 บ้านเจาะไอร้อง 6 6 3 15 10 7 3 5 20
13 บ้านสาเมาะ 6 4 2 12 12 3 6 6 21
14 บ้านดุซงยอ 6 3 1 10 10 3 2 4 15
15 ผดุงมาตร 5 3 5 13 12 4 0 6 16
16 บ้านบาโงดุดุง 5 3 2 10 12 4 0 1 16
17 อนุบาลระแงะ 4 5 2 11 7 5 3 1 15
18 บ้านบูเกะตาโมง 3 5 7 15 7 7 4 12 18
19 พิทักษ์วิทยากุมุง 3 3 5 11 7 4 5 7 16
20 บ้านบ่อทอง 3 2 0 5 6 1 1 1 8
21 บ้านน้ำหอม 3 1 0 4 5 2 0 0 7
22 บ้านริแง 2 5 1 8 8 3 2 1 13
23 บ้านฮูลู 2 2 3 7 5 4 3 0 12
24 วัดตันติการามฯ 2 1 2 5 5 3 2 2 10
25 บ้านแมะแซ 2 1 1 4 6 0 0 0 6
26 บ้านเขาน้อย 2 1 1 4 4 4 1 3 9
27 บ้านน้ำวน 2 0 1 3 6 2 0 0 8
28 บ้านมะรือโบตก 2 0 0 2 3 0 0 2 3
29 บ้านกอแนะเหนือ 2 0 0 2 2 1 0 1 3
30 บ้านลูโบ๊ะเยาะ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
31 บ้านบำรุงวิทย์ 1 4 1 6 5 5 4 0 14
32 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 1 2 3 6 5 9 9 8 23
33 บ้านบละแต 1 2 0 3 4 3 0 0 7
34 วัดร่อน 1 2 0 3 3 1 1 0 5
35 ราชพัฒนา 1 2 0 3 3 1 0 2 4
36 ชุมชนสหพัฒนา 1 1 6 8 6 8 4 8 18
37 บ้านเจ๊ะเก 1 1 4 6 2 7 2 5 11
38 อัลเราะห์มานอนุสรณ์ 1 1 2 4 3 3 0 1 6
39 บ้านตันหยงลิมอ 1 1 1 3 5 2 1 1 8
40 บ้านไอสะเตียร์ 1 1 1 3 4 7 3 4 14
41 บ้านแกแม 1 1 0 2 4 2 1 1 7
42 บ้านกาเด็ง 1 1 0 2 2 4 0 0 6
43 บ้านเขาพระ 1 1 0 2 2 2 0 1 4
44 บ้านบาโงกุโบ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
45 บ้านบาตาปาเซ 1 0 2 3 3 2 0 0 5
46 บ้านบาโงสะโต 1 0 1 2 4 2 1 1 7
47 บ้านตาโงะ 1 0 1 2 2 5 1 3 8
48 บ้านนิบง 1 0 1 2 1 0 1 0 2
49 ร่วมจิตประชา 1 0 0 1 3 0 1 1 4
50 บ้านสิโป 1 0 0 1 2 1 2 1 5
51 บ้านบาโง 1 0 0 1 1 1 0 3 2
52 บ้านบูเก๊ะบือแต 0 2 2 4 4 1 1 4 6
53 บ้านบาโงระนะ 0 2 0 2 4 2 2 3 8
54 บ้านบูกิต 0 1 2 3 3 6 1 2 10
55 บ้านจูโวะ 0 1 1 2 4 5 1 1 10
56 บ้านตะโละ 0 1 1 2 3 1 3 2 7
57 สัมพันธ์วิทยา 0 1 1 2 1 0 1 0 2
58 บ้านทำนบ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
59 บ้านสะโล 0 1 0 1 1 5 2 1 8
60 บ้านตราแด๊ะ 0 1 0 1 1 3 0 2 4
61 บ้านไอร์โซ 0 1 0 1 1 2 2 3 5
62 บ้านไอปาเซ 0 1 0 1 1 1 6 1 8
63 ดาราวิทยา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
64 ประชาบำรุง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
65 บ้านกูจิงลือปะ 0 0 1 1 1 0 0 4 1
66 บ้านยะออ 0 0 1 1 0 1 1 0 2
67 บ้านปาเซ 0 0 0 0 2 1 2 1 5
68 บ้านไอกรอส 0 0 0 0 1 2 2 0 5
69 บ้านบองอ 0 0 0 0 1 2 1 3 4
70 บ้านลูโบ๊ะบาตู 0 0 0 0 1 1 2 1 4
71 บ้านปารี 0 0 0 0 1 1 0 4 2
72 บ้านลูโบ๊ะดีแย 0 0 0 0 1 0 1 2 2
73 บ้านบระเอ็ง 0 0 0 0 0 2 4 3 6
74 ไอยรานุสรณ์ 0 0 0 0 0 2 0 6 2
75 บ้านลาไม 0 0 0 0 0 2 0 2 2
76 ราชประสงค์ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
77 บ้านเขาแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 2 1
78 บ้านตือกอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
79 มุคตารีวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
80 บ้านละหาร 0 0 0 0 0 0 1 2 1
รวม 181 158 123 462 431 251 144 202 826