สรุปเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านกาลิซา 33 13 7 11 53
2 บ้านกาหนั๊วะ 25 11 4 4 40
3 มูลนิธิเจริญศึกษา 21 3 5 5 29
4 บ้านยานิง 20 10 9 9 39
5 บ้านโคก 18 10 4 7 32
6 แหลมทองวิทยา 18 6 2 2 26
7 บ้านมะรือโบออกฯ 16 10 2 2 28
8 บ้านรือเปาะ 14 2 2 1 18
9 บ้านกาแย 13 5 4 3 22
10 บ้านจะแนะ 12 7 6 8 25
11 ผดุงมาตร 12 4 0 6 16
12 บ้านบาโงดุดุง 12 4 0 1 16
13 บ้านสาเมาะ 12 3 6 6 21
14 บ้านเจาะเกาะ 11 5 2 7 18
15 บ้านเจาะไอร้อง 10 7 3 5 20
16 บ้านดุซงยอ 10 3 2 4 15
17 บ้านริแง 8 3 2 1 13
18 บ้านบูเกะตาโมง 7 7 4 12 18
19 อนุบาลระแงะ 7 5 3 1 15
20 พิทักษ์วิทยากุมุง 7 4 5 7 16
21 ชุมชนสหพัฒนา 6 8 4 8 18
22 บ้านน้ำวน 6 2 0 0 8
23 บ้านบ่อทอง 6 1 1 1 8
24 บ้านแมะแซ 6 0 0 0 6
25 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 5 9 9 8 23
26 บ้านบำรุงวิทย์ 5 5 4 0 14
27 บ้านฮูลู 5 4 3 0 12
28 วัดตันติการามฯ 5 3 2 2 10
29 บ้านตันหยงลิมอ 5 2 1 1 8
30 บ้านน้ำหอม 5 2 0 0 7
31 บ้านไอสะเตียร์ 4 7 3 4 14
32 บ้านจูโวะ 4 5 1 1 10
33 บ้านเขาน้อย 4 4 1 3 9
34 บ้านบละแต 4 3 0 0 7
35 บ้านบาโงระนะ 4 2 2 3 8
36 บ้านแกแม 4 2 1 1 7
37 บ้านบาโงสะโต 4 2 1 1 7
38 บ้านบูเก๊ะบือแต 4 1 1 4 6
39 บ้านบูกิต 3 6 1 2 10
40 อัลเราะห์มานอนุสรณ์ 3 3 0 1 6
41 บ้านบาตาปาเซ 3 2 0 0 5
42 บ้านตะโละ 3 1 3 2 7
43 วัดร่อน 3 1 1 0 5
44 ราชพัฒนา 3 1 0 2 4
45 ร่วมจิตประชา 3 0 1 1 4
46 บ้านมะรือโบตก 3 0 0 2 3
47 บ้านเจ๊ะเก 2 7 2 5 11
48 บ้านตาโงะ 2 5 1 3 8
49 บ้านกาเด็ง 2 4 0 0 6
50 บ้านเขาพระ 2 2 0 1 4
51 บ้านสิโป 2 1 2 1 5
52 บ้านปาเซ 2 1 2 1 5
53 บ้านกอแนะเหนือ 2 1 0 1 3
54 บ้านบาโงกุโบ 2 1 0 0 3
55 บ้านทำนบ 2 0 0 1 2
56 บ้านลูโบ๊ะเยาะ 2 0 0 0 2
57 บ้านสะโล 1 5 2 1 8
58 บ้านตราแด๊ะ 1 3 0 2 4
59 บ้านไอร์โซ 1 2 2 3 5
60 บ้านไอกรอส 1 2 2 0 5
61 บ้านบองอ 1 2 1 3 4
62 บ้านไอปาเซ 1 1 6 1 8
63 บ้านลูโบ๊ะบาตู 1 1 2 1 4
64 บ้านปารี 1 1 0 4 2
65 บ้านบาโง 1 1 0 3 2
66 ดาราวิทยา 1 1 0 0 2
67 ประชาบำรุง 1 1 0 0 2
68 บ้านลูโบ๊ะดีแย 1 0 1 2 2
69 บ้านนิบง 1 0 1 0 2
70 สัมพันธ์วิทยา 1 0 1 0 2
71 บ้านกูจิงลือปะ 1 0 0 4 1
72 บ้านบระเอ็ง 0 2 4 3 6
73 ไอยรานุสรณ์ 0 2 0 6 2
74 บ้านลาไม 0 2 0 2 2
75 ราชประสงค์ 0 1 1 1 2
76 บ้านยะออ 0 1 1 0 2
77 บ้านเขาแก้ว 0 1 0 2 1
78 บ้านตือกอ 0 1 0 0 1
79 มุคตารีวิทยา 0 1 0 0 1
80 บ้านละหาร 0 0 1 2 1
รวม 431 251 144 202 826