ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 265
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ
2 พิทักษ์วิทยากุมุง สพป. นราธิวาส เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน 4
5 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 66 ทองแดง 5
6 ชุมชนสหพัฒนา สพป. นราธิวาส เขต 3 60 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 100
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 099
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแมะแซ สพป. นราธิวาส เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มูลนิธิเจริญศึกษา สพป. นราธิวาส เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไอสะเตียร์ สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 096
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 74.98 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 810
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสิโป สพป. นราธิวาส เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมะรือโบออกฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 71 เงิน 4
5 บ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 68 ทองแดง 5
6 บ้านลูโบ๊ะดีแย สพป. นราธิวาส เขต 3 68 ทองแดง 5
7 บ้านเจ๊ะเก สพป. นราธิวาส เขต 3 57 เข้าร่วม 7
8 แหลมทองวิทยา สพป. นราธิวาส เขต 3 43 เข้าร่วม 8
9 บ้านบูเกะตาโมง สพป. นราธิวาส เขต 3 34 เข้าร่วม 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 095
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มูลนิธิเจริญศึกษา สพป. นราธิวาส เขต 3 94.31 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบละแต สพป. นราธิวาส เขต 3 88.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบูกิต สพป. นราธิวาส เขต 3 71.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดุซงยอ สพป. นราธิวาส เขต 3 70.99 เงิน 4
5 บ้านมะรือโบออกฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 70.32 เงิน 5
6 บ้านปารี สพป. นราธิวาส เขต 3 - -
7 บ้านสิโป สพป. นราธิวาส เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 051
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกอแนะเหนือ สพป. นราธิวาส เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบำรุงวิทย์ สพป. นราธิวาส เขต 3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 55.50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ผดุงมาตร สพป. นราธิวาส เขต 3 41.50 เข้าร่วม 4
5 บ้านเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3 35 เข้าร่วม 5
6 บ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 33 เข้าร่วม 6
7 บ้านลูโบ๊ะดีแย สพป. นราธิวาส เขต 3 23.50 เข้าร่วม 7
8 มูลนิธิเจริญศึกษา สพป. นราธิวาส เขต 3 17.50 เข้าร่วม 8
9 บ้านทำนบ สพป. นราธิวาส เขต 3 12 เข้าร่วม 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 269
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบาโงดุดุง สพป. นราธิวาส เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบูเก๊ะบือแต สพป. นราธิวาส เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมะรือโบออกฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบาโงสะโต สพป. นราธิวาส เขต 3 78 เงิน 4
5 อัลเราะห์มานอนุสรณ์ สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน 5
6 บ้านบองอ สพป. นราธิวาส เขต 3 73 เงิน 6
7 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 69 ทองแดง 7
8 พิทักษ์วิทยากุมุง สพป. นราธิวาส เขต 3 68 ทองแดง 8
9 บ้านบำรุงวิทย์ สพป. นราธิวาส เขต 3 67 ทองแดง 9
10 บ้านฮูลู สพป. นราธิวาส เขต 3 67 ทองแดง 9
11 บ้านบระเอ็ง สพป. นราธิวาส เขต 3 50 เข้าร่วม 11
12 บ้านแกแม สพป. นราธิวาส เขต 3 49 เข้าร่วม 12
13 บ้านไอปาเซ สพป. นราธิวาส เขต 3 48 เข้าร่วม 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 104
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำหอม สพป. นราธิวาส เขต 3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านยะออ สพป. นราธิวาส เขต 3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 084
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบาโงสะโต สพป. นราธิวาส เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 080
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านรือเปาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 734
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 85.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตราแด๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 3 85.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตะโละ สพป. นราธิวาส เขต 3 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบ่อทอง สพป. นราธิวาส เขต 3 84.60 ทอง 4
5 มูลนิธิเจริญศึกษา สพป. นราธิวาส เขต 3 84.40 ทอง 5
6 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 84 ทอง 6
7 บ้านบาตาปาเซ สพป. นราธิวาส เขต 3 83.90 ทอง 7
8 บ้านแมะแซ สพป. นราธิวาส เขต 3 83.70 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 022
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ร่วมจิตประชา สพป. นราธิวาส เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทำนบ สพป. นราธิวาส เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบาโงกุโบ สพป. นราธิวาส เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านริแง สพป. นราธิวาส เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 บ้านบาโงระนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 86 ทอง 5
6 บ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 86 ทอง 5
7 บ้านจูโวะ สพป. นราธิวาส เขต 3 84 ทอง 7
8 บ้านตราแด๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 3 79 เงิน 8
9 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 77 เงิน 9
10 บ้านลูโบ๊ะเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 048
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดร่อน สพป. นราธิวาส เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แหลมทองวิทยา สพป. นราธิวาส เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านน้ำหอม สพป. นราธิวาส เขต 3 84 ทอง 4
5 บ้านไอกรอส สพป. นราธิวาส เขต 3 83 ทอง 5
6 บ้านเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3 81 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 012
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มูลนิธิเจริญศึกษา สพป. นราธิวาส เขต 3 94.99 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านรือเปาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 023
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบูเกะตาโมง สพป. นราธิวาส เขต 3 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนสหพัฒนา สพป. นราธิวาส เขต 3 90.50 ทอง 4
5 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 87 ทอง 5
6 บ้านบาโงระนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 85 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 034
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 92.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 91.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผดุงมาตร สพป. นราธิวาส เขต 3 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 - -
5 พิทักษ์วิทยากุมุง สพป. นราธิวาส เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 050
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิทักษ์วิทยากุมุง สพป. นราธิวาส เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 067
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแกแม สพป. นราธิวาส เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเจ๊ะเก สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตือกอ สพป. นราธิวาส เขต 3 74 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 018
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แหลมทองวิทยา สพป. นราธิวาส เขต 3 87.64 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบำรุงวิทย์ สพป. นราธิวาส เขต 3 86.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านรือเปาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 82.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 81.63 ทอง 4
5 บ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 80.64 ทอง 5
6 บ้านน้ำวน สพป. นราธิวาส เขต 3 80.32 ทอง 6
7 บ้านตาโงะ สพป. นราธิวาส เขต 3 72.64 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 091
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบูเกะตาโมง สพป. นราธิวาส เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ผดุงมาตร สพป. นราธิวาส เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 92 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 281
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดุซงยอ สพป. นราธิวาส เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสะโล สพป. นราธิวาส เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบาตาปาเซ สพป. นราธิวาส เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดร่อน สพป. นราธิวาส เขต 3 73 เงิน 4
5 บ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 71 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 275
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแมะแซ สพป. นราธิวาส เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 282
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะรือโบตก สพป. นราธิวาส เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 287
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดุซงยอ สพป. นราธิวาส เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 109
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 108
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำหอม สพป. นราธิวาส เขต 3 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 284
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 404
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน