รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 3
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 3.
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ 1. เด็กหญิงนูรุลฮูดาย์  มายิง
 
1. นายอาสะฮา  เจ๊ะแว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงมาตร 1. เด็กหญิงนูรอาซีลา  หาเก็ง
 
1. นางรอฮานา  สุดิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กชายมูฮัมหมัดสลาม  ยะกี
 
1. นางฟารีดา  ปรีชากร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองวิทยา 1. เด็กหญิงซุลฟา   กอวาอูตู
 
1. นางสาวฟาตีฮะ   มะดิง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงกุโบ 1. เด็กหญิงฟิตรี  แซมา
 
1. นางเบญจมาพร  ฝางคำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1. เด็กหญิงนูรีไอมี  กาเราะ
 
1. นางฟาตีมะฮ์  ยีดิง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตันติการามฯ 1. เด็กหญิงกนกนาฏ  ไชยแก้ว
 
1. นางนภาภรณ์  นววิวรรธน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1. เด็กหญิงอาบีบะห์  โต๊ะดูกอง
 
1. นางฟาตีมะฮ์  ยีดิง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1. เด็กชายคมกริช  พูนขุนทด
 
1. นางสาวพรรณปพร  ลิมปิสวัสดิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1. เด็กหญิงนูรอิร์ซาน  สาและบายะ
 
1. นางสาวพรรณปพร  ลิมปิสวัสดิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาเมาะ 1. เด็กหญิงอัซมีซา  สามะเบาะ
 
1. นางศิริพร  กาเจ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1. เด็กหญิงซัฟฟ้าฟ  ปาแนแจกะ
2. เด็กหญิงบัยดูรี  โอ๊ะโด๊ะ
3. เด็กหญิงอัลวานีย์  ดอเลาะ
 
1. นางจิรัฐติภรณ์  จันทนนท์
2. นางพรนภา  สุขสถาน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ 1. เด็กหญิงซูไฮนี  ฝอยทอง
2. เด็กหญิงนูรฟาติน  ดอแม
3. เด็กหญิงอานิส  สาแล
 
1. นายอาสะฮา  เจ๊ะแว
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กหญิงนูรฮาวาตีฟ  แสะมา
2. เด็กหญิงรอยฮาน  มะรือเสาะ
3. เด็กหญิงอาอีซะห์  ดะบู
 
1. นางสาวพรทิพย์  แจ้งเดชา
2. นางอารีนี  ราซิ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กหญิงจันทมณี  สุวรรณมณี
2. เด็กหญิงอริศรา  สะแลแม
 
1. นางสกาวเดือน  พยัคฆโยธี
2. นางอินทิรา  เมืองพิน
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะแนะ 1. เด็กหญิงซุลฟา   อาลี
2. เด็กหญิงสาวณี   เจะมุ
 
1. นายสมชาย  หมาดมานัง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา 1. เด็กหญิงปุตตรี  เจ๊ะดาโอ๊ะ
2. เด็กหญิงฮาซวานี   มาน๊ะ
 
1. นางยุพยง  ประยูรวงศ์
2. นายสุทธินันท์  ดือกะ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 1. เด็กหญิงกูอาซีซะห์  ยูโซ๊ะ
2. เด็กหญิงชื่นฤทัย  ผาลี
 
1. นางรอกีเยาะ  ตาเยะ
2. นางสาวซานียะห์  กาเจ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองวิทยา 1. เด็กชายชารีฟ   ขาลี
 
1. นางศิริรัตน์   สุพัฒนวงศ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1. เด็กหญิงฮูสนา  สะมะแอ
 
1. นางซาแลฮา  ศรีริกานนท์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กหญิงบิสมี  ฮูลูดอฆอ
 
1. นางยารีล๊ะ  เจ๊ะนิ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1. เด็กหญิงนุรไอลา  ยูโซ๊ะ
2. เด็กหญิงฟัยโรส  เจ๊ะดาโอ๊ะ
3. เด็กหญิงอัษซูรี  บิญอาลี
 
1. นายมูฮำมัดซำซูบาฮารี  มะยูโซ๊ะ
2. นายมาซีบี  สะแวบาโง
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1. เด็กหญิงซารีนา  แวกือจิ
2. เด็กหญิงนูรีซัน  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงฟาฏีลา   สือแม
 
1. นางนีตา  เจ๊ะเด็ง
2. นางสุนัยนา  ยีดิง
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กหญิงนุรฮาวาตี  สุหลง
2. เด็กหญิงมัสลีซาวาตี  รอมะ
3. เด็กหญิงอัสมารา  หะสีแม
 
1. นางยารีล๊ะ  เจ๊ะนิ
2. นางสาวรอกีเย๊าะ  เจ๊ะเลาะ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ 1. เด็กชายมูฮำหมัดตอฮา  อุมา
2. เด็กชายอับดุลเลาะ  เปาะจิ
 
1. นางสาวซากียะห์  เจ๊ะสะแม
2. นางซารีฮะห์  ปูเต๊ะ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 1. เด็กหญิงยัสมีน  ลาเต๊ะบือริง
2. เด็กชายอารอฟะ  เจ๊ะเต็ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอับดุลเลาะ  ซิแต
2. นางสาวรุสมีนี  หะยียูโซ๊ะ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ 1. เด็กชายบัยฮากี  ซาล๊ะ
 
1. นางฟูซีย๊ะ  กาเร็ง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ 1. เด็กชายอนัส  อาแว
 
1. นางฟูซีย๊ะ  กาเร็ง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กชายสุลัยมาน  เจ๊ะเลาะ
 
1. นางเพาซีหยะ  บินยูโซะ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา 1. เด็กชายชิณณวรรธน์   ไชยจิตต์
2. เด็กชายพิศาล   สุวรรณมณี
 
1. นายธนวัฒน์   มุทะธากุล
2. นางวรัญญา   มุทะธากุล
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1. เด็กหญิงนูรีดา  ตาเย๊ะ
2. เด็กหญิงอัลอิลดา  สาและ
 
1. นางฟาซียะ  เปาะนิลือแมะ
2. นางสุนัยนา  ยีดิง
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ 1. เด็กหญิงนูรูลฮูดา  ซาล๊ะ
 
1. นางสาวซากียะห์  เจ๊ะสะแม
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาแย 1. เด็กชายซูไฮลา  แวหะยี
 
1. นางไมมูเน๊าะ  สนิ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1. เด็กหญิงซูอาฏ  มูฮำมะ
2. เด็กชายอัชมี  สะตาปอ
3. เด็กหญิงอัซยาน  อับดุลเล๊าะ
 
1. นางสาวเยาว์เฮ  มาหะดุง
2. นางฮัสลีมะห์  บือราเฮง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กหญิงซาฟีรา  ดาโอ๊ะ
2. เด็กหญิงนูรอามาน  ดาโอ๊ะ
3. เด็กหญิงนูรอาสือรัน  เจ๊ะอาแซ
 
1. นางสาวฟีตรี  แอสะ
2. นางสาวไซคอห์  ตือบิงหม๊ะ
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1. เด็กหญิงซากีน๊ะ  ซีนา
2. เด็กหญิงซูฮัยตา    มะแซ
3. เด็กหญิงนาซูฮา  อาบ๊ะ
 
1. นางสาวสาปีย๊ะ  แมเร๊าะ
2. นางฟาดีละห์  อิซอ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง 1. เด็กหญิงนูรฮานีซัน  แวหะมะ
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  คล้ายอุดม
3. เด็กหญิงอานานี  มะลีเละ
 
1. นางนูรีตา  โดยสมาน
2. นางนูรีซา  บินหมัดหนี
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 1. เด็กหญิงฟัรฮัมนา  ฮะตะมะ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  มะหะมะ
3. เด็กหญิงอัมนี  อิง
 
1. นางฮันณา  หะยียูโซะ
2. นางสาวนูฮายาตี  หะยีลาเต๊ะ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 1. เด็กหญิงอัซมานี  หะยีมะเซ็ง
2. เด็กชายอิลฮัม  อาบู
3. เด็กหญิงฮาฟีนี  ยะโกะ
 
1. นางนิพุซานี  บากาอาลี
2. นางสาวนุรฮายาตี  ตาเห
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา 1. เด็กหญิงนุตประวีณ์  เพ็ชรสุก
2. เด็กหญิงปารินดา   หะยีแยนา
3. เด็กหญิงฮาฟีซา   ดอเลาะ
 
1. นางสาวนูรไอนี   หะเก็ง
2. นางสาวแวรอกายะห์  บินมะลี
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กหญิงนูรไฮฟะห์  ปาเนาะ
2. เด็กหญิงฟาดิลา  อาแวกาจิ
 
1. นางสาวไซคอห์  ตือบิงหม๊ะ
2. นางฟีตรี  แอสะ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาเมาะ 1. เด็กหญิงนูรมีย์  ดอเล๊าะ
2. เด็กหญิงนูรีดา  ปาละมูมิง
 
1. นางนุร์ฟาดีล๊ะ  มามะ
2. นายอัซมิง  เจ๊ะยิ๊
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กชายซอลาฮูดีน  สาและ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดนิซุบรี  นิยา
 
1. นายสาธิต  รุ่งประเสริฐ
2. นายสมหมาย  ฤกษ์ประพันธ์
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโง 1. เด็กชายฟุรกอน  หลีกันชะ
2. เด็กชายสุบฮา  จอแม
 
1. นางเกสรา  ดารายีสอฮอ
2. นายรอฮิม   เจ๊ะแต
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก 1. เด็กชายตัรมีซี  ดาโอะ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดอามีรู  กาเรอีแต
 
1. นายอาดินันต์  มะลี
2. นางอาซีเยาะ  หะยีแฉะ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะแนะ 1. เด็กชายอาดือนัน   หะมะ
2. เด็กชายอิลฮาม   เจะมิง
 
1. นายโนร์ฮีซัม   ดือรามะ
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาเมาะ 1. เด็กชายอัลอามีน  จูนิ
2. เด็กชายฮามิ  ปาละมูมิง
 
1. นายอับดุลรอห์มัน  มะมิง
2. นางนุร์ฟาดีล๊ะ  มามะ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ 1. เด็กหญิงนุรฟายีลา  เจ๊ะโซ๊ะ
2. เด็กหญิงนุรวาดียะห์  เจ๊ะกา
3. เด็กหญิงนูรเดียนา  สามะ
4. เด็กหญิงเด็กหญิงซฮาดา  หลำหัด
5. เด็กหญิงไปรยา  กริ่มเพชร
 
1. นางสาวฮัปเซาะ  เจ๊ะแม
2. นางสาวนูรียะ  สานิ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กหญิงซูลฟะห์  ดิง
2. เด็กหญิงนุรฮาสมะ  สามะ
3. เด็กหญิงนูรูลอาดีรา  เจ๊ะอาแซ
4. เด็กหญิงอาณีฟา  บาฮา
5. เด็กหญิงอานีส  มะสาแม
 
1. นางเน๊าะ  บินศาสตรา
2. นางสาวพาตีเม๊าะ  ลาเต๊ะ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาเมาะ 1. เด็กหญิงกูนาปีสะ  กาซอ
2. เด็กหญิงซาบารียะห์  ปาละบูนิง
3. เด็กหญิงซาฮีดา  สาและ
4. เด็กหญิงนูไอนี  ปูโย๊ะ
5. เด็กหญิงอัฟราห์  เจ๊ะหลง
 
1. นายอิสมาแอล  สะอุ
2. นางสาวมีสรียะห์  เจ๊ะมูดอ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบละแต 1. เด็กหญิงซูฮาดา  โน๊ะ
2. เด็กหญิงนูอามีมี่  เจ๊ะหะ
3. เด็กหญิงฟาซูฮา  เปาะมะ
4. เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟวะห์  เจ๊ะเงาะ
5. เด็กชายอาซัน  บือราเฮง
 
1. นางนูรีดา  หามิ
2. นางสาวเยาวเฮ  มูซอ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 1. เด็กหญิงดาเนียร์   แวมายิ
2. เด็กหญิงนูรฮายาตี   หะยีกือจิ
3. เด็กหญิงอาซีเราะฮ์   นิยมรัฐ
4. เด็กหญิงอารีฟา   หะยีมะเด็ง
5. เด็กหญิงแวนูรฮานีซา   แวยูโซ๊ะ
 
1. นายซูลกีฟลี   แวยูโซ๊ะ
2. นางวันอาอีซะฮ์  สิดิ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1. เด็กหญิงญาร์มีละห์    มือเก๊าะ
2. เด็กหญิงนูรฟาตี  มูเด๊าะ
3. เด็กหญิงนูรอัสมะ  เจ๊ะแน
4. เด็กหญิงรอดะห์  เจ๊ะแม
5. เด็กหญิงอัซมีนา  หะมิ
 
1. นายอัสรุดดินทร์  หะยีมูซอ
2. นางเมธินี  สนิทวาที
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1. เด็กหญิงนูรวีลดาร  สามะ
2. เด็กหญิงฟาฏีม๊ะ  สาแล๊ะ
3. เด็กหญิงวาฟ๊ะ  เง๊าะเจ๊ะย๊ะ
4. เด็กหญิงอัรวีญา  ดิงปอ
5. เด็กหญิงไซนับ  สามะ
 
1. นายฮัมดีน  กะสูเมาะ
2. นางสาวอัสรีนาส  สะมะแอ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กหญิงนาซอฟะห์  มะแซ
2. เด็กหญิงนาเดียนา  มะแซ
3. เด็กหญิงฟิรฮายานี  รือสะ
4. เด็กชายอับดุลคอยรี  ดอมิ
5. เด็กชายอาหามัดไอซัด  ปาเนาะ
 
1. นายมูฮำมัด  ฮาเระ
2. นายอับดุลการิม  กามา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำวน 1. เด็กชายซอฟวัน  เจ๊ะเลาะ
2. เด็กชายซอลีฮีน  ยามาอุ
3. เด็กหญิงซูซาน  สามะ
4. เด็กหญิงญัซลีนา  เจะเลาะ
5. เด็กหญิงนิฟันดา  โต๊ะบือลูกา
6. เด็กหญิงนุรซากีนะห์  อูเซ็ง
7. เด็กหญิงนูรฮานีฟาร์  แวสาแม
8. เด็กชายฟาฮมี  วาต๊ะ
9. เด็กชายมุสลิม  เจ๊ะด๊ะ
10. เด็กชายมุสลิม  เจ๊ะด๊ะ
11. เด็กชายมูฮัมหมัดอิควาน  อูมา
12. เด็กชายอัมรี  เจ๊ะมิง
13. เด็กหญิงอัสมะ  เจ๊ะหลง
14. เด็กหญิงอาดีฟะห์  เจ๊ะมิง
15. เด็กหญิงอาตีกะห์  มูซอ
16. เด็กชายอานัส  เจ๊ะมิง
17. เด็กหญิงอาฟาร์นี  มะมิง
18. เด็กชายอาฟิต  มะมิง
19. เด็กชายอาฟีฟิกรี  ยะโก๊ะ
20. เด็กชายอามีรุดดีน  มะเซ็ง
 
1. นางสาวนูรียะห์  เซ็ง
2. นางสาวพาตีเม๊าะ  สามะอาลี
3. นางสาวฟาตีมะห์  หะยีเจ๊ะยี
4. นางอานีซะ  มะดาโอ๊ะ
5. นางนูรัยลี  มะเย็ง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาเมาะ 1. เด็กหญิงนูรอาฟีฟาร์  เจ๊ะเต๊ะ
 
1. นางสาวซาพาเราะ  โตะแซ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมะแซ 1. เด็กชายมูฮำหมัดซูฟียัน  ตาเยะ
 
1. นางสาวนาซีเราะห์  อิซอ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1. เด็กหญิงนริษสา   ซารีแปเร๊าะ
 
1. นางอัสมะ  หะยีมะมิง
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา 1. เด็กชายณัฐพงค์  บุญประกอบ
2. เด็กหญิงนริศรา  เอี่ยมขจร
 
1. นางปุณยวีร์  วงค์ประดิษฐ์
2. นางสาววราภรณ์  เอี่ยมขจร
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 1. เด็กหญิงปาณิสรา  สีสุพันธ์
2. เด็กชายมนตรี  ผาลี
 
1. นายทวีป  นิรันดร์พุฒ
2. นางสาวซานียะห์  กาเจ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 1. เด็กหญิงพรพรหม  นพคุณ
2. เด็กชายศักดิ์มงคล  สีมีแสง
 
1. นายทวีป  นิรันดร์พุฒ
2. นางสาวเกษรา  อาแวกะจิ
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1. เด็กหญิงญัสมี  มามะ
2. เด็กหญิงตัสนี  เจ๊ะหะ
3. เด็กหญิงนูรซาฮีดา  มูฮิ
4. เด็กหญิงนูรอัยนี  อาแว
5. เด็กหญิงนูรอาฟามี  ซาแมยี
6. เด็กหญิงอมีรา  กือมือแซเจ๊ะลอ
7. เด็กหญิงอารีนา  มะดีเย๊าะ
8. เด็กหญิงัศัลมียะห์  กาพอ
9. เด็กหญิงแอมมีม์  เจ๊ะมะ
10. เด็กหญิงโรสนาณีร์  อาแวะ
 
1. นางซามีฮะห์  ยะอิง
2. นางนูรูฮูดา  ดาราโอ๊ะ
3. นางสูใบดะห์  มะเซ็ง
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 1. เด็กหญิงซูไฮลา  สากอ
2. เด็กชายนัสรู  หะแม
3. เด็กหญิงนาดีลา   สะมะแอ
4. เด็กหญิงฟาตีเม๊าะฮ์  แวนาแว
5. เด็กชายมูหัมหมัดซุรู   ดอเลาะ
6. เด็กหญิงลาตีฟะห์  เปาะโนะ
7. เด็กหญิงอัซมานี   มามะเซ็ง
8. เด็กชายอันวา  แวดือเร๊ะ
9. เด็กชายอาดือนัง  แวดือเร๊ะ
10. เด็กหญิงอารียา  สือแม
 
1. นางสาวยูลียะห์  แม้เร๊าะ
2. นายอาลานันต์  ดอเลาะ
3. นางสาวกัรตีณี  มะเกะ
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1. เด็กชายคณิศร  รุจิระการกุล
2. เด็กชายวุฒิศักดิ์  แซ่ภู่
 
1. นางศิริวรรณ  ศิริสวัสดิ์
2. นางไมตรี  แสนสุข
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชพัฒนา 1. เด็กชายนาบาวี  ดาโอ๊ะ
 
1. นายสุทิน  เทพจันทร์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 1. เด็กหญิงดารอซัฮ  บินมามะ
 
1. นายอดิลัน  เพชรนวล
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1. นายมูฮัมหมัดยูเบร์  ดอนิแม
 
1. นายอดุลย์  หารง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตันติการามฯ 1. เด็กหญิงธัญชนก  สุภาพาบ
 
1. นางสาวยาใจ  สุวรรณรัตน์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 1. เด็กชายฟากีห์  สะมะแอ
 
1. นายอดิลัน  เพชรนวล
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงมาตร 1. เด็กหญิงไฮซา  ตีโบบาเย๊าะ
 
1. นางสาวซีฮีน  ดอรอแม
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยานิง 1. เด็กหญิงซูไฮลา  สุหลง
 
1. นางสาวซอบารีย๊ะ  ยูนุ๊
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะแนะ 1. เด็กชายซาการียา   ขาเดร์
2. เด็กหญิงซาฮาร่า   สาแม
 
1. นางฟาตีฮ๊ะ   กาเซ็ง
2. นางสาวมาซีลา  บินหะยีสะมะแอ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะแนะ 1. เด็กหญิงตัสนีม   ตาเหร์
2. เด็กหญิงอิบติซาม   มูดอ
 
1. นายสมาน  สูดี
2. นางฟาตีฮ๊ะ  กาเซ็ง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะแนะ 1. เด็กหญิงตัสนีม   มะลี
2. เด็กหญิงมุรณี   หะยีสาและ
 
1. นางฟาตีฮ๊ะ  กาเซ็ง
2. นางสาวมาซีลา  บินหะยีสะมะแอ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 1. เด็กหญิงนูรไอร์ณา   กาลอ
 
1. นางสาวบีสมีย์  บินดอเล๊าะ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะแนะ 1. เด็กหญิงจัฟนี่  มะยูโซ๊ะ
2. เด็กชายซุลกอรนัย   เหมวัง
3. เด็กหญิงอะฮ์ลาม   มะมิง
 
1. นางสาวมาซีลา  บินหะยีสะมะแอ
2. นางฟาตีฮ๊ะ  กาเซ็ง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำวน 1. เด็กชายมูฮำหมัดนาบีล  สาเรส
2. เด็กชายสัรมัคอิกบาล  มามะ
3. เด็กหญิงอัสมะ  ดอฆอ
 
1. นางลีเมาะ  เตะ
2. นางสาวพาตีเม๊าะ  สามะอาลี
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะแนะ 1. เด็กชายทพนดี   ลาสะมะแม
2. เด็กชายนิอาซาฮา   ลอเฮะ
3. เด็กชายอุสมาน   ลาสะมะแม
 
1. นายมะเพาซี  สนิ
2. นายรอนิง  ลาเต๊ะ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรือเปาะ 1. เด็กชายสุไลมาน  มือเก๊าะ
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  คาน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮูลู 1. เด็กหญิงแวนูรอีมาน  มะลือกะ
 
1. นางนูรียะห์  อาบู
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 1. เด็กหญิงตัรมี  เจ๊ะเตะ
 
1. นางสาวพรศิลป์  ถาวรศรี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรือเปาะ 1. เด็กชายอิกรอม  ดอแม
 
1. นางสาวมิสบะห์  กละ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยานิง 1. เด็กชายอัซมาน  เลาะเมาะ
 
1. นางฮายาตี  หะยีเจ๊ะหะ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮูลู 1. เด็กหญิงโซเฟีย  ปะจูสาลา
 
1. นางนูรียะห์  อาบู
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1. เด็กหญิงพิยดา  สุวรรณศรี
 
1. นางนุรีซัน  แมหะ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรือเปาะ 1. เด็กชายอิกรอม  ดอแม
 
1. นางสาวยูลีอนา  แวอารง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาแย 1. เด็กชายฮากิม  อิแต
 
1. นายรุสลัน  ซา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ 1. เด็กหญิงนูรฟาติน  ดอแม
 
1. นางสาวอาฟีลา  หะยีนุ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยานิง 1. เด็กหญิงอักลีมา  สาเม๊าะ
 
1. นางมูนยาตี  แวสะมะแอ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 1. เด็กชายกูอิรฟาน  ตานิรู
 
1. นางสาวปาณิสรา  มณีรัตน์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยานิง 1. เด็กชายอัซมาน  เลาะเมาะ
 
1. นางฮายาตี  หะยีเจ๊ะหะ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกแม 1. เด็กหญิงนิฟาติน  เจ๊ะเต๊ะ
 
1. นายชาติชาย  กาญจนมณี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยานิง 1. เด็กหญิงอักลีมา  สาเมา๊ะ
 
1. นางมูนยาตี  แวสะมะแอ
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กหญิงซาลูวา  ตาเหลีตา
2. เด็กชายซูลกิฟลี  ยูโซ๊ะ
3. เด็กหญิงนาซีฟะห์  แมะเราะ
4. เด็กหญิงนูรูฮูดา  อาแว
5. เด็กหญิงปาตอนะห์   ดาโอ๊ะ
6. เด็กชายมะฮาฟิต  สตาปอ
7. เด็กชายมูฮัมหมัด  เจ๊ะโด
8. เด็กชายมูฮัมหมัดนาอีม  มะดีเย๊าะ
9. เด็กหญิงอาลิษา  มะนอ
10. เด็กชายอุสมาน  อูมา
 
1. นางทิพย์นันท์  คงสุวรรณ
2. นางวรรณา  อยู่ดี
3. นางสาวณัฐฌฎาภรณ์  สุวรรณหงษ์
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาแย 1. เด็กหญิงซารีนา  มะตาแม
2. เด็กชายซูลกิฟลี  กาซอ
3. เด็กหญิงนูรไอนิง  วานิ
4. เด็กชายมูฮัมหมัดไซฟู  เบ็ญเด็งซี
5. เด็กหญิงสีตีอามีเน๊าะ  มะมิง
6. เด็กหญิงอาตีกะห์  เซ็งเงาะ
7. เด็กหญิงอามานี  มาหะมะ
8. เด็กชายอาหะมะอามัน  เซ็ง
9. เด็กชายอินดือเร๊ะ  ตีแล
10. เด็กหญิงอิบตีซาม  มะ
11. เด็กชายอิสมาแอ  สาและ
12. เด็กหญิงฮานีซะห์  แวอูมา
13. เด็กหญิงฮานียะห์  ลาเต๊ะ
14. เด็กหญิงไซหนับ  ลาเต๊ะ
 
1. นางสาวนุรุลฮูดา  แลบา
2. นางนิยดา  กระจายเกียรติ
3. นางสาวนาอิม๊ะ  สาและ
4. นายธีรศักดิ์  ไพสิฐศิริกุล
5. นางสาววรรณะ  สาและ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1. เด็กหญิงนุรไอมิง   มะมิง
2. เด็กหญิงพิยดา  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงมูรณีย์  สาและ
4. เด็กหญิงอาฟีฟะห์  ระยีเกะ
5. เด็กหญิงฮัสเมาะห์  สาแลแม
 
1. นายอัสอารี  มะเซ็ง
2. นายฮาเซ็น  ดือราแม
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาแย 1. เด็กชายมูฮัมหมัด  ต่วนลอเซ็ง
2. เด็กชายอานีรัตน์  เจ๊ะมิ๊
 
1. นายมัรวาน  สะอะ
2. นายรุสลัน  ซา
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรือเปาะ 1. เด็กหญิงซูไมยะห์  ดามะ
 
1. นางอาซีเร๊าะ  สะแม
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองวิทยา 1. เด็กชายฟาฮัด   เร็งมา
 
1. นางสาวคอลีเย๊าะ   แดมองโก
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 1. เด็กหญิงอัสรีดา  จี้เกษม
 
1. นางซามีร่า  ซิแต
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1. เด็กหญิงอัสวานี  มะเยาะ
 
1. นางมยุรี  ลีกี
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงมาตร 1. เด็กหญิงซูไฮดา  มะดือเร๊ะ
 
1. นางฮาฟีซะห์  หะมะ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองวิทยา 1. เด็กหญิงฟะฮ์มี   เลาะแม
 
1. นางสาวสุกัญญา   ดือมาลี
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1. เด็กหญิงอัสรีณา  หะยีดอเล๊าะ
 
1. นางโน๊ะวานีดา  งวงชล
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง 1. เด็กหญิงซูไรดา  แนแบอูมะ
2. เด็กหญิงนาซีรา  ปะจูเล็ง
3. เด็กหญิงนูรอับซะ  ดาโอ๊ะ
4. เด็กชายแวฮาซัน  สาและ
5. เด็กหญิงโนรไอนานี  ยูโซ๊ะเปาะจิ
 
1. นางมีซานี  บินนิแว
2. นางยาวาเฮ  เจ๊ะมะ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา 1. เด็กหญิงนูร์อาฟีณีย์   ยาแมง
2. เด็กหญิงรุสนีนีย์   สมาแอ
 
1. นางสาวนิโรสนานี   นิเยะ
2. นายไพโรจน์   ตันติวัฒนกุล
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสิโป 1. เด็กชายอัมมาร  ยูโซ๊ะ
2. เด็กชายอัมรูน  ยูโซ๊ะ
 
1. นางสาวนฤมล  หะยีปีเย๊าะ
2. นางนูรฮายาตี  บาฮา
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กชายมูฮัมหมัดสะลาม  ยะกี
2. เด็กชายอับดุลคอยรี  ดอมิ
 
1. นางสาวอาอีเส๊าะ  มูซอ
2. นางสาวฮานิสอาซีรา  มะตาเฮ
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 1. เด็กหญิงนารานี  บินอุเซ็ง
2. เด็กหญิงนูรีมะห์  แคเมาะ
3. เด็กชายบาบุสลาม  บาตูเซ็ง
4. เด็กชายมุฮตากีน  ซารานา
5. เด็กหญิงรุสณา  ดาโอะแม
6. เด็กชายอาดัม  เจ๊ะแน
 
1. นายมนูญ  พริกเล็ก
2. นายมนอบ  คงเพชร
3. นางสุภาพ  พุฒดำ
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 1. เด็กชายซูไลมัน  บินบีดิง
2. เด็กชายฟัสกรุดิง  ซรานา
3. เด็กชายมูฮัมหมัดฟูเดล  ยะนาบาเน็ง
4. เด็กชายอดุลย์  ดิง
5. เด็กชายอำราณ  เจีะกาวี
6. เด็กชายอิสมาแอ  ยาเต็ง
 
1. นางสาวสุภาศิณี  สุขสบาย
2. นายชนธัญ  เซ่งศรีแดง
3. นายมนูญ  พริกเล็ก
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงมาตร 1. เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิส  บินอารง
2. เด็กชายอับดุลปาต๊ะ  เซะ
3. เด็กชายอับดุลรอฮิม  ตาเละ
4. เด็กชายอาฟ้าฟ  ลอเซ็ง
5. เด็กชายอีสมาแอ  ดอคอ
6. เด็กชายอีสัน  ตาเละ
7. เด็กชายฮูซัยฟะห์  มีนา
8. เด็กชายแวไฟซา  อาแว
 
1. นายเจตนารมณ์  บากา
2. นายฮาวารี  ดอเล๊าะ
3. นางสาวนูรีฮา  หะยีสาและ
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1. เด็กหญิงนัสริน  มะแซ
2. เด็กหญิงนูรูลอิบตีซัน  ปาเนาะ
3. เด็กชายมะอาเลย์  มะดาโอ๊ะ
4. เด็กชายมูฮัมหมัดอิกรอม  มูซอ
5. เด็กหญิงวีรดาน  หะยีหมัด
6. เด็กหญิงอนิณี  ดอเลาะ
7. เด็กหญิงอัสมะ  มายิ
8. เด็กหญิงอานิษ  ลอมะ
9. เด็กหญิงฮัสฟาตินณ์  เจ๊ะแซ
10. เด็กหญิงฮานีฟา  มะแซ
 
1. นางนิมารีย๊ะ  โว๊ะ
2. นายอุสมาน  สาและ
3. นายอามาน  เปาะเยะ
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กหญิงซูใรดา  เลาะแม
2. เด็กหญิงนาซอฟะห์  มะแซ
3. เด็กหญิงนาเดียนา  มะแซ
4. เด็กหญิงนุรซาฮีรา  ดอเลาะ
5. เด็กหญิงนูรอาสือรินต์  เจ๊ะอาแซ
6. เด็กหญิงบิสมี  ฮูลูดอฆอ
7. เด็กชายอับดุลคอยรี  ดอมิ
8. เด็กชายอาหามัดไอซัด  ปาเนาะ
9. เด็กชายอาหามัดไอมัน  ปาเนาะ
10. เด็กหญิงฮาลามี  วาเลาะ
 
1. นายยุสรี  เฮาะมะ
2. นางสาวอาอีเส๊าะ  มูซอ
3. นางสาวซาพียะ  แยนา
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงมาตร 1. เด็กหญิงกูอารียา  มิงแมง
2. เด็กหญิงนูรซอลีฮะห์ยี  ปิ
3. เด็กหญิงนูรบิสมี  หามิ
 
1. นางวันการีม๊ะ  นิแห
2. นางรอฮานา  สุดิน
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1. เด็กหญิงนูรฮารีดา   สตอปา
2. เด็กหญิงสุนิดา  ตาเยะ
3. เด็กหญิงอัสวาตี  มะอีลา
 
1. นางสารีดา  สาและ
2. นายฮาเซ็น  ดือราแม
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กหญิงซารีหะห์  บินอาแด
2. เด็กหญิงนูรปาตีฮะห์  สะอิ
3. เด็กหญิงนูรีมะห์  บาซอ
 
1. นางวนิดา  สาและ
2. นางสาวนูรีมาน  เจ๊ะมะ
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ลิ่มวัฒนกุล
2. เด็กหญิงอาสมีรา  แดอีแต
3. เด็กหญิงฮันนานร์  ไขว่
 
1. นางฟาตีมะฮ์  ยีดิง
2. นางสาวอะห์ลาม  หะยีมะเย็ง
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กชายอัดนันท์  อีแต
2. เด็กชายอาดัม  มาลอบูงอ
 
1. นางนารีฮา  โต๊ะดง
2. นางสาวจุฑารัตน์   ปัญจระ
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง 1. เด็กชายซัลวา  เจ๊ะฮะ
2. เด็กชายมะสุกรี  ตาเยะ
 
1. นายยัสรี  ปะดอ
2. นายรอซือนิง  กูโน
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ 1. เด็กหญิงอัลวานี  ซาล๊ะ
2. เด็กหญิงแวนาซลา  กือมิ
 
1. นายอภิรักษ์  อำนวยพูนสุข
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาแย 1. เด็กหญิงมาริซา  หะยีมูซอ
2. เด็กชายอนุภาพ  เจ๊ะมิ๊
 
1. นายมัรวาน  สะละ
2. นางสาวอาซีย๊ะ  สาแลแม
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริแง 1. เด็กหญิงรุสมาเดีย  ดาแด
2. เด็กชายอับดุลฮากีม  บูละ
 
1. นายมามะรอยาลี  ดีเยาะ
2. นางรอฮานี  ดีเยาะ
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาแย 1. เด็กหญิงกามิละฮ์  สาแลแม
2. เด็กชายกูอานัส  เจ๊ะเต๊ะ
 
1. นายมัรวาน   สะอะ
2. นางสาวอาซีย๊ะ  สาแลแม
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองวิทยา 1. เด็กหญิงจุวัยนีย์   วาหลง
2. เด็กหญิงฮัสณีย์   หามิ
 
1. นางจินตนา   อารีตระกูล
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยานิง 1. เด็กชายรุสนัน  อูมา
2. เด็กหญิงอักลีมา  สาเม๊าะ
 
1. นายอับดุลกาเดร์  มะสาแม
2. นางอาตีมา  สาเม๊าะ
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริแง 1. เด็กหญิงนารีนา  ยูโซะ
2. เด็กชายมูฮัมหมัด  เจ๊ะนุ๊
 
1. นายมามะรอยาลี  ดีเยาะ
2. นางรอฮานี  ดีเยาะ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาแย 1. เด็กชายปรีชา  มะเก
2. เด็กชายอาลียะห์  ปุโรง
 
1. นายธีรศักดิ์  ไพสิฐศิริกุล
2. นายมัรวาน  สะอะ
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์ 1. เด็กชายซารีฮัม  เจ๊ะหะ
2. เด็กชายอมีนุดดีน   ดอเล๊าะ
3. เด็กชายอาบูอาเรฟ   มูดอ
 
1. นายนิรันดร์   มะ
2. นายมัสเซอร์   ฮะ
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรือเปาะ 1. เด็กชายยูซาฮีรอน  บือราเฮง
2. เด็กชายสูไลมาน  มือเกาะ
3. เด็กชายอับดุลมันนาน  บาเหะ
 
1. นายซุลกิปลี  สะแม
2. นายอับดุลกอเดร์  บาแย
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1. นายนัสรี  มะลี
2. นายสุไลมัน  ดอเลาะ
3. นายอัตตัน  แวดือราแม
 
1. นายดุลปาต๊ะ  ดอเล๊าะ
2. นางฮานิซ๊ะ  เปาะอาแซ
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ 1. เด็กชายภูอาด  กะลิง
2. เด็กชายมูฮัมมัดอาลีฟ  สามะ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดไซฟู  ภิรมย์
 
1. นางมุร์นี  ยีเฮ็ง
2. นางสาวรูบีอาทุน  สูหลง
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะแนะ 1. เด็กหญิงชากูรอ   หมาดมานัง
2. เด็กหญิงมุสลีมะห์   เจ๊ะซีตี
3. เด็กหญิงฮาวีรา   ซาอุ
 
1. นางรอฮานา   มะยูโซ๊ะ
2. นางรอฮานิง  แตแซ
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา 1. เด็กหญิงซูกัรณี   ชุมนุมพันธ์
2. เด็กหญิงซูฮาดาร์   มะสาแม
3. เด็กหญิงณัฐชยา  แวหะมะ
4. เด็กหญิงสุวรรณา  อููดิ๊ง
5. เด็กหญิงอานิฟวีรา   สะบูดิง
6. เด็กหญิงฮูดัยบีย์  สอนิ
 
1. นางธัญญธร   กาญจนากุลชาติ
2. นายรังสิมันต์  บอตอ
3. นางสาวฮานามี   มะอีซอ
 
135 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองวิทยา 1. เด็กหญิงอาฟีฟะห์   รอนิ
2. เด็กหญิงอามานี   อาแว
3. เด็กชายฮสัน   หะยีหมัด
 
1. นางโสภาภรณ์   พุฒยืน
 
136 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1. เด็กหญิงญาร์มีละห์  มือเก๊าะ
2. เด็กหญิงนูรีตาฟิตรี   ยะโก๊ะ
3. เด็กหญิงโนรอัซมีมี  ตาเย๊ะ
 
1. นางสาวนูรา  กะนิ
2. นายอัสรุดดินทร์  หะยีมูซอ
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมจิตประชา 1. เด็กหญิงรุสมานี  ดอรอเเม
2. เด็กชายอับดุลเลาะ  สาเเมง
3. เด็กชายอับดุลเล๊าะ  อาบ๊ะ
 
1. นางสาวโซไรยา  วาจิ
2. นายมูฮัมหมัดซอบรี  มามะ
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะแนะ 1. เด็กชายซุบฮี   เจ๊ะอารง
2. เด็กชายฟัรฮัน   ยูโซ๊ะ
3. เด็กชายอับดุลมูฮัยมิง  บอซู
 
1. นายโนร์ฮีซัม   ดือรามะ
2. นายรอนิง   ลาเต๊ะ
 
139 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงสีตีฮาจาห์  เจ๊ะอาลี
2. เด็กชายอายาตูเราะห์มัน  วานอ
3. เด็กหญิงฮุสนา  เจ๊ะปิ
 
1. นางณัฐกานต์  เอียดสุวรรณ
2. นางวิไลวัลย์  ซาอุ
 
140 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1. เด็กหญิงนูรฟาตี   มูเด๊าะ
2. เด็กหญิงนูรอัสมะ    เจ๊ะเเน
3. เด็กหญิงรอดะห์   เจ๊ะเเม
 
1. นางสาวนูรา  กะนิ
2. นางสาวนารีรัตน์  ต่วนเด็ง
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะแนะ 1. เด็กหญิงกูอารีซา   เล๊าะ
2. เด็กหญิงยูไนนะห์  เปาะเอ
3. เด็กหญิงอุลฟะฮ   ดือราแม
 
1. นางสาวมาซือลีน่า   อาบ๊ะ
2. นางสาวโนรมีราณี   ดอเลาะ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงคอลาตี  เจ๊ะเง๊าะ
2. เด็กหญิงนูรุลฮีดายะห์  แมเลาะ
3. เด็กหญิงมีรีนี  เง๊าะ
 
1. นางณัฐกานต์  เอียดสุวรรณ
2. นางวิไลวัลย์  ซาอุ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1. เด็กหญิงนูรอัสมานี   ชูชื่น
2. เด็กชายมูฮัมหมัดฟาอิฟ   สาและ
3. เด็กชายแวอริสมันต์   เจะเฮาะ
 
1. นางสาวนูรา  กะนิ
2. นายสาและ  แวมามะ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1. เด็กหญิงนาดียา   สาเม๊าะ
2. เด็กหญิงนุรอาฟีดา    มะมิง
3. เด็กหญิงนุรไอกา   วาตี
 
1. นางสาวนูรา  กะนิ
2. นายสาและ  แวมามะ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1. เด็กหญิงนูรซาบารีนา  เจะแต
2. เด็กหญิงฟีรดา  มามะ
3. เด็กชายลุกมัน  ดอนิแม
 
1. นางสาวนูรฟารีดะ  ยูโซะ
2. นางมลธิรา  หะยียูโซะ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1. เด็กหญิงซาวาณี  สะตาปอ
2. เด็กหญิงมารีนา  สาเม๊าะ
3. เด็กหญิงอารีซะห์  ดอเล๊าะ
 
1. นางสาวนูรฟารีดะ  ยูโซะ
2. นางมลธิรา  หะยียูโซะ
 
147 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กชายซาฟีอี  ยูโซ๊ะ
2. เด็กหญิงซาววาร์  สาและ
3. เด็กหญิงนูรูลซูฮาดา  วาเลาะ
 
1. นางรุจาภา  พรมภักดี
2. นางสาวพรธินี  แดงนุ้ย
 
148 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐชา   หมิโดย
2. เด็กหญิงมีรฟัต   มะทา
3. เด็กหญิงอาเซร่า   แนฮะ
 
1. นางสาวซาปีนะห์   อาวัชนาการ
2. นางสาวซูไรยา   เปาะซู
 
149 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรือเปาะ 1. เด็กชายกอบี  แซแมง
 
1. นางสาวซูไรนี  ฉอ
 
150 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงสะโต 1. เด็กชายอารีส  เจ๊ะเต๊ะ
 
1. นางสาวสุกัญญา  จิวัฒนาชวลิตกุล
 
151 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงฮานีซา  สามะ
 
1. นางสาวนุรมา  โตะเด็ง
 
152 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหอม 1. เด็กชายซำซูดิน  ยูโซะ
2. เด็กชายอาหาหมัดมุสตอฟา  มะ
3. เด็กชายแวยูโซ๊ะ  วานิ
 
1. นางสาวฟารีดะห์  เปาะเลาะ
2. นางฮาสานะห์  มะสมัน
 
153 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายฟัฮมี  หะยียูโซะ
2. เด็กชายอดุลย์  ปะจูศาลา
3. เด็กชายอามีน  อูเซ็ง
 
1. นางสาวอารยา  แวมะ
2. นางสาววันอารียา  แวสะมะแอ
 
154 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่อน 1. เด็กชายสุประดิษฐ์  พิจิตต์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  สุขสบาย
 
1. นางชนรยา  ปู่เคิง
2. นางชมัยพร  เพชรบริสุทธิ์
 
155 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 1. เด็กชายมูฮัมมัดอามีรู  ดอเล๊าะ
 
1. นายอดิลัน  เพชรนวล
 
156 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิบง 1. เด็กชายมูฮัมหมัดซาวา  ดามิ
 
1. นางสาวนูรียะห์  เจ๊ะมิ
 
157 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาแย 1. นายมะอีซอ  ปุโรง
 
1. นางสาวสีตีรอฮานา  บือซา
 
158 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 1. เด็กชายอิรฟาน  สะอิบูเกะ
 
1. นายอดิลัน  เพชรนวล
 
159 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยานิง 1. เด็กหญิงปาตีเม๊าะ  กาเซ็ง
 
1. นางสาวซอบารีย๊ะ  ยูนุ๊
 
160 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 1. เด็กชายไพศาล  เตะ
 
1. นายอดิลัน  เพชรนวล
 
161 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายไพซอล  หามะ
 
1. นางสาวอารยา  แวมะ
 
162 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กหญิงนูรี   อูตง
 
1. นางอัยเสาะห์  มะแซจือนารง
 
163 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมะแซ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดริฎวาน  มะรือสะ
 
1. นายมาหามะสุกรี  ดอกอ
 
164 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 1. เด็กหญิงวรัญญา  อารง
 
1. นางสาวพรศิลป์  ถาวรศรี
 
165 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรือเปาะ 1. เด็กชายกอบี  แซแมง
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  คาน
 
166 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1. เด็กหญิงอัสรียาร์  ตาปู
 
1. นายอับดุลอาซิด  มามะ
 
167 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1. เด็กหญิงไซฮัน  ดอเล๊าะ
 
1. นางสาวซูไรดา  ดอนิ
 
168 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1. เด็กหญิงณาเดียร์  เมาะยา
2. เด็กหญิงนัสริน  แมหะ
3. เด็กหญิงนัสรีดา  สาแลแม
4. เด็กหญิงฟาดีละห์  อาแว
5. เด็กหญิงอัสวานี  ตาเฮ
6. เด็กหญิงอาวาตีฟ  รือสะ
7. เด็กหญิงโซเฟีย  มือเกาะ
 
1. นางแอเสาะ   ปูตา
2. นางอาอีด๊ะ  เจ๊ะโด
3. นางนอร์อัยนี  หะยีแวสามะ
 
169 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหอม 1. เด็กหญิงซุลฟา  คาเร็ง
2. เด็กชายสะการียา  สะมะแอ
3. เด็กหญิงอามีเน๊าะ  หะยีดาแม
 
1. นางสาวนูรยัสมินร์  เจ๊ะหะ
2. นางสาวฟารีดะห์  เปาะเลาะ
 
170 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ 1. เด็กหญิงนูรฮูดา  บากา
2. เด็กหญิงฟาตือมา  ยูโซ๊ะ
3. เด็กหญิงโนรฮายาตี  อูมา
 
1. นางสุไรนี  ดือเร๊ะ
2. นายอาสะฮา  เจ๊ะแว
 
171 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหอม 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอัสรี  วาจิ
2. เด็กชายอิสมาแอ  สมาแฮ
3. เด็กชายฮาฟิด  มะเกะ
 
1. นายอิสบูลเลาะห์  เจ๊ะหะ
2. นางซูไลป๊ะ  อาบู
 
172 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรือเปาะ 1. เด็กชายกอบี  แซแมง
2. เด็กหญิงนุรอาดียา  โต๊ะหิ
 
1. นางสาวนุรอามีลา  เจ๊ะอารง
2. นางสาวนุรฮายาตี  เจ๊ะโด
 
173 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายลุกมาน  หามะ
2. เด็กชายไอหมาน  ฮะ
 
1. นางสาวอารยา  แวมะ
2. นายจีรศักดิ์  เทพสุวรรณ
 
174 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายนาสะอี  ดาแม
2. เด็กชายอดุลย์  ปะจูศาลา
 
1. นางสาวอารยา  แวมะ
2. นายจีรศักดิ์  เทพสุวรรณ
 
175 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ 1. เด็กชายต่วนอิสมาแอ  ซือแม
2. เด็กชายมูฮัมมัดโซฟียัน  นาเจะ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดไซฟู  สะมะแอ
 
1. นางลีซมาวาตี  ขุนพล
2. นางนูแรฮัน   จี้เกษม
 
176 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ 1. เด็กชายกามารูซูอาย  ตาเละ
2. เด็กชายตูแวอาหามัดอัฏฮา  อาแว
3. เด็กชายแวอิลฮัม  มะเซ็ง
 
1. นางสาวสาลีนา  ลานง
2. นายมะอาเรฟ  เบ็ญอับดุลเลาะห์