งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 5,6 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวที่อาคารอเนกประสงค์ เวลา 08.00-08.30 น.
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 3,4 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวที่อาคารอเนกประสงค์ เวลา 08.00-08.30 น.
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1,2 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวที่อาคารอเนกประสงค์ เวลา 08.00-08.30 น.
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 5,6 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวที่อาคารอเนกประสงค์ เวลา 08.00-08.30 น.
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 3,4 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวที่อาคารอเนกประสงค์ เวลา 08.00-08.30 น.
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1,2 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวที่อาคารอเนกประสงค์ เวลา 08.00-08.30 น.
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม ิอาคาร 2 ชั้น 2 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวที่อาคารอเนกประสงค์ เวลา 08.00-08.30 น.
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อาคาร 2 ชั้น 2 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวที่อาคารอเนกประสงค์ เวลา 08.00-08.30 น.
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม หลังอาคาร 1 ห้อง โรงจอดรถยนต์ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวที่อาคารอเนกประสงค์ เวลา 08.00-08.30 น.
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม หลังอาคาร 1 ห้อง โรงจอดรถยนต์ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวที่อาคารอเนกประสงค์ เวลา 08.00-08.30 น.
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม หลังอาคาร 1 ห้อง โรงจอดรถยนต์ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวที่อาคารอเนกประสงค์ เวลา 08.00-08.30 น.
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อาคาร 2 ชั้น 2 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวที่อาคารอเนกประสงค์ เวลา 08.00-08.30 น.
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม หลังอาคาร 1 ห้อง โรงจอดรถยนต์ 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวที่อาคารอเนกประสงค์ เวลา 08.00-08.30 น.
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม หลังอาคาร 1 ห้อง โรงจอดรถยนต์ 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวที่อาคารอเนกประสงค์ เวลา 08.00-08.30 น.
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม หลังอาคาร 1 ห้อง โรงจอดรถยนต์ 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวที่อาคารอเนกประสงค์ เวลา 08.00-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายครรชิต เขียวดำ โทร.081-2673759 นางพยอม จันทร์ชู
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]