งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   12 ก.ย. 2560   13 ก.ย. 2560   14 ก.ย. 2560   15 ก.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 15 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 3 ห้อง ประชุมอุดมปัญญา 2 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
2 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 3 ห้อง ประชุมอุดมปัญญา 2 15 ก.ย. 2560 13.00-16.30
3 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
4 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2560 13.00-16.30
5 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา โรงจอดรถ 15 ก.ย. 2560 08.30-16.30
6 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา โรงจอดรถ 15 ก.ย. 2560 08.30-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ห้องคอมพิวเตอร์ 15 ก.ย. 2560 09.00-16.00
2 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ประชุมบัวสวรรค์ ชั้น 3 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ประชุมบัวสวรรค์ ชั้น 3 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ห้องเรียน 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ห้องเรียน 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ห้องประชุม อาคารบัวสวรรค์ 15 ก.ย. 2560 09.00-16.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม อาคารเรียน 15 ก.ย. 2560 09.00-16.00
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม อาคารเรียน 15 ก.ย. 2560 09.00-16.00
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม โรงอาหาร 15 ก.ย. 2560 09.00-16.00
5 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม อาคารเรียน 15 ก.ย. 2560 09.00-16.00
6 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงยิมเนเซียม 1000 ที่นั่ง อบจ.พัทลุง 15 ก.ย. 2560 09.00-16.00
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงยิมเนเซียม 1000 ที่นั่ง อบจ.พัทลุง 15 ก.ย. 2560 09.00-16.00
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงยิมเนเซียม 1000 ที่นั่ง อบจ.พัทลุง 15 ก.ย. 2560 09.00-16.00
9 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงยิมเนเซียม 1000 ที่นั่ง อบจ.พัทลุง 15 ก.ย. 2560 09.00-16.00
10 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงยิมเนเซียม 1000 ที่นั่ง อบจ.พัทลุง 15 ก.ย. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 15 ก.ย. 2560 13.00-16.00
2 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 15 ก.ย. 2560 13.00-16.00
3 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง โดมเชื่อม หน้าอาคารเรียน 4 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง โดมเชื่อม หน้าอาคารเรียน 4 15 ก.ย. 2560 13.00-16.00
5 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง โดมเชื่อม หน้าอาคารเรียน 4 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารชั่วคราว 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 15 ก.ย. 2560 09.30-16.30
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 15 ก.ย. 2560 09.00-16.30
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 15 ก.ย. 2560 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 5,6 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 3,4 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1,2 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม ิอาคาร 2 ชั้น 2 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อาคาร 2 ชั้น 2 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม หลังอาคาร 1 ห้อง โรงจอดรถยนต์ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
7 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม หลังอาคาร 1 ห้อง โรงจอดรถยนต์ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
8 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม หลังอาคาร 1 ห้อง โรงจอดรถยนต์ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เวที 1 15 ก.ย. 2560 14.00-15.00
2 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวที 1 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวที 1 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม หน้าเสาธง ห้อง เวที 4 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม หน้าเสาธง ห้อง เวที 4 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม ลานกิจกรรม ห้อง เวที 3 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
7 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อาคารอเนกประสงค์ 15 ก.ย. 2560 13.00-15.00
8 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม ลานกิจกรรม ห้อง เวที 3 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
9 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อาคารอเนกประสงค์ 15 ก.ย. 2560 13.00-15.00
10 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม หน้าเสาธง ห้อง เวที 4 15 ก.ย. 2560 13.00-14.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านระหว่างควน 15 ก.ย. 2560 08.00-17.00
2 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านระหว่างควน 15 ก.ย. 2560 08.00-17.00
3 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านระหว่างควน 15 ก.ย. 2560 08.00-17.00
4 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านระหว่างควน 15 ก.ย. 2560 08.00-17.00
5 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านระหว่างควน 15 ก.ย. 2560 08.00-17.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 15 ก.ย. 2560 09.00-11.00
2 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 15 ก.ย. 2560 12.00-16.00
3 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 15 ก.ย. 2560 13.00-16.00
4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 5 สกสค. ชั้น 1 ห้อง 511,512,513 15 ก.ย. 2560 09.00-13.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง โซน 1 (ทิศใต้) 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 4 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง 412,413,414 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง โซน 2 ทิศตะวันตก 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง โซน 4 ทิศเหนือ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง โซน 2 ทิศตะวันออก 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
7 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง โซน 2 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง โซน 3 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622,623,624 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิหารเบิก หลังอาคารเรียน 1 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิหารเบิก อาคาร 1 ห้อง 111 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิหารเบิก อาคาร 1 ห้อง 112 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิหารเบิก ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดวิหารเบิก ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิหารเบิก ใต้อาคารเรียน 4 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
7 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิหารเบิก ใต้อาคารเรียน 4 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายครรชิต เขียวดำ โทร.081-2673759 นางพยอม จันทร์ชู
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]