สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุณหะวัณ 11 15 14
2 003 โรงเรียนทุ่งยางเปล 3 8 5
3 010 โรงเรียนบ้านขัน 18 40 23
4 013 โรงเรียนบ้านควนกุฎ 8 19 15
5 014 โรงเรียนบ้านควนขนุน 15 31 20
6 016 โรงเรียนบ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์) 6 8 7
7 015 โรงเรียนบ้านควนดินแดง 17 36 27
8 017 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง(สินประชา) 22 44 34
9 018 โรงเรียนบ้านควนพลี 12 28 21
10 125 โรงเรียนบ้านชายคลอง 2 4 3
11 022 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 30 56 44
12 021 โรงเรียนบ้านต้นไทร 4 6 5
13 118 โรงเรียนบ้านถ้ำลา 9 23 16
14 026 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 25 63 38
15 126 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1 3 2
16 028 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 10 38 16
17 029 โรงเรียนบ้านนาวง 13 40 25
18 030 โรงเรียนบ้านนาโหนด 14 24 19
19 032 โรงเรียนบ้านบ่อทราย 15 33 24
20 033 โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 2 4 3
21 034 โรงเรียนบ้านปากสระ 3 7 5
22 035 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 17 48 28
23 036 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์) 11 20 16
24 037 โรงเรียนบ้านระหว่างควน 11 19 17
25 128 โรงเรียนบ้านลานข่อย 5 34 9
26 038 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 7 16 13
27 039 โรงเรียนบ้านสวนโหนด 18 25 19
28 040 โรงเรียนบ้านสำนักกอ 22 52 40
29 044 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 21 33 31
30 127 โรงเรียนบ้านหัวเขียว 2 5 4
31 046 โรงเรียนบ้านหัสคุณ 10 16 16
32 129 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด 5 11 8
33 045 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 13 26 20
34 112 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 6 11 10
35 011 โรงเรียนบ้านเขาปู่ 32 67 53
36 023 โรงเรียนบ้านเตง 5 10 8
37 131 โรงเรียนบ้านเตาปูน 3 8 3
38 031 โรงเรียนบ้านเนินทราย 1 2 2
39 047 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 10 23 16
40 122 โรงเรียนบ้านแหลมยาง 3 4 4
41 020 โรงเรียนบ้านโคกวา 0 0 0
42 019 โรงเรียนบ้านโคกโดน 10 31 21
43 024 โรงเรียนบ้านโตน 17 29 21
44 049 โรงเรียนบ้านโหละหนุน 4 14 7
45 119 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม 16 37 27
46 048 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 18 40 27
47 041 โรงเรียนบ้านใสอ้อย 14 22 20
48 116 โรงเรียนบ้านไทรทอง 7 20 7
49 042 โรงเรียนบ้านไสกุน 18 35 28
50 043 โรงเรียนบ้านไสถั่ว 2 4 3
51 130 โรงเรียนบ้านไสเลียบ 2 12 4
52 051 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 8 17 11
53 055 โรงเรียนวัดกลาง 1 3 2
54 060 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 38 84 62
55 061 โรงเรียนวัดควนถบ 8 21 15
56 062 โรงเรียนวัดควนปันตาราม 2 2 2
57 065 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร 10 15 11
58 063 โรงเรียนวัดควนแพรกหา 4 6 5
59 064 โรงเรียนวัดควนแร่ 20 49 31
60 071 โรงเรียนวัดดอนศาลา 20 43 31
61 072 โรงเรียนวัดตะแพน 19 40 29
62 073 โรงเรียนวัดตำนาน 7 11 11
63 074 โรงเรียนวัดทะเลน้อย 56 111 84
64 077 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง 2 4 3
65 078 โรงเรียนวัดทุ่งยาว(ศิริราษฎร์สามัคคี) 16 24 19
66 076 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ 4 7 6
67 075 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ 6 12 9
68 081 โรงเรียนวัดนาท่อม 1 1 1
69 102 โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 13 23 18
70 120 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง 7 12 12
71 082 โรงเรียนวัดบ้านนา 30 57 35
72 084 โรงเรียนวัดบ้านสวน 10 17 12
73 083 โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 6 11 11
74 139 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม 2 11 4
75 132 โรงเรียนวัดประดู่ทอง 4 6 5
76 086 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 28 58 41
77 085 โรงเรียนวัดประดู่เรียง 5 8 7
78 133 โรงเรียนวัดปากประ 4 8 8
79 134 โรงเรียนวัดปากสระ 3 6 3
80 124 โรงเรียนวัดป่าตอ 1 1 1
81 087 โรงเรียนวัดพังดาน 11 22 16
82 088 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 21 45 31
83 092 โรงเรียนวัดร่มเมือง 46 82 73
84 093 โรงเรียนวัดลานแซะ 22 52 37
85 094 โรงเรียนวัดลำใน 10 28 17
86 095 โรงเรียนวัดวิหารเบิก 27 65 46
87 096 โรงเรียนวัดสุนทราวาส 8 15 13
88 135 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย 4 5 4
89 097 โรงเรียนวัดหรังแคบ 15 33 24
90 098 โรงเรียนวัดหัวหมอน 56 104 68
91 100 โรงเรียนวัดอภยาราม 11 20 11
92 101 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 1 6 2
93 056 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม 13 15 13
94 136 โรงเรียนวัดเกาะยาง 2 3 3
95 058 โรงเรียนวัดเขาทอง 30 61 47
96 137 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ 5 22 10
97 059 โรงเรียนวัดเขาอ้อ 11 23 17
98 057 โรงเรียนวัดเขาแดง 10 27 10
99 070 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 23 36 28
100 099 โรงเรียนวัดแหลมโตนด 13 20 16
101 066 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 7 15 11
102 068 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 4 9 8
103 067 โรงเรียนวัดโคกแย้ม 1 1 1
104 069 โรงเรียนวัดโงกน้ำ 32 72 55
105 090 โรงเรียนวัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์) 13 21 17
106 091 โรงเรียนวัดโพรงงู 2 4 3
107 089 โรงเรียนวัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา) 8 8 8
108 115 โรงเรียนวัดใสประดู่ 6 9 7
109 080 โรงเรียนวัดไทรงาม 27 55 36
110 079 โรงเรียนวัดไทรโกบ 16 31 25
111 105 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 61 142 97
112 107 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 22 43 34
113 108 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 64 138 94
114 111 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 3 9 6
115 117 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต 27 60 32
116 121 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง 14 27 15
117 113 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา 0 0 0
118 053 โรงเรียนเรวดีป่าพะยอม 0 0 0
119 050 โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ 7 10 7
120 052 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา 0 0 0
121 103 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 21 49 33
122 106 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 16 25 22
123 109 โรงเรียนอนุบาลเรวดี 11 33 13
124 123 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน 1 0 0
125 110 โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 26 60 38
126 114 โรงเรียนอารียาศึกษา 0 0 0
127 054 โรงเรียนเรวดีพัทลุง 51 140 89
128 145 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน 2 2 2
129 138 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน 4 11 5
130 156 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน อบต.ตำนาน 0 0 0
131 142 โรงเรียนบ้านท่าแค 10 19 15
132 150 โรงเรียนบ้านท่าแค อบจ.พัทลุง 0 0 0
133 148 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร อบต.ลานข่อย 0 0 0
134 149 โรงเรียนบ้านเขาพนม อบต.พนมวังก์ 0 0 0
135 140 โรงเรียนวัดโคกชะงาย 0 0 0
136 144 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว 10 15 12
137 141 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 2 4 3
138 151 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง 0 0 0
139 143 โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 26 50 38
140 155 โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลตำบลโคกชะงาย 12 0 0
141 153 โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด เทศบาลเมืองพัทลุง 0 0 0
142 152 โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม เทศบาลเมืองพัทลุง 0 0 0
143 154 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข เทศบาลเมืองพัทลุง 0 0 0
144 146 โรงเรียนในสังกัดท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง 0 0 0
145 104 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 32 73 50
146 001 โรงเรียน ตชด.บ้านควนตะแบก 0 0 0
รวม 1762 3691 2599
6290

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายครรชิต เขียวดำ โทร.081-2673759 นางพยอม จันทร์ชู
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]