เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพงพัฒน์ รักษ์ด้วง ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
2 นางจุรีวรรณ สายรื่น เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดสุนทราวาส คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
3 นางสาวอรพิน นาควงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านปากสระ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
4 นางดรรชนีกร แก้วสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านควนขนุน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
5 นางสาวนันทัชพร ชัยฤกษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
6 นางอุทา บัวทองเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการ(ศูนย์การแข่งขัน)
7 นายสุวิทย์ พูลเกื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง 1 กรรมการและเลขานุการ(ศูนย์การแข่งขัน)
8 นางอุทา บัวทองเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการ(คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน)
9 นายประดิษฐ นวลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ประธานศูนย์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
10 นายเลิศลักษณ์ หนูจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการศูนย์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
11 นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรม ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการศูนย์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
12 นางพรรณเพ็ญ โสมณะ ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการศูนย์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
13 นายสมใจ มากคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง รองประธานกรรมการศูนย์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
14 นางอรพินท์ ช่วยเนียม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง รองประธานกรรมการศูนย์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
15 นายสมปอง สงนุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง รองประธานกรรมการศูนย์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
16 ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ เธียรสุรารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง รองประธานกรรมการศูนย์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
17 นางจำรัส เชื่อมใจ ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
18 นางทิฆัมพร จันทรากุล ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
19 นายจรูญ ทับชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสวน ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
20 นางอัมพิกา อักษรสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวหมอน รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
21 นายสมปอง สงนุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
22 นายเลิศลักษณ์ หนูจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
23 นายธีระยุทธ์ ดำชู ครู โรงเรียนบ้านโพรงงู คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
24 นางราตรี ทองสม ครู โรงเรียนบ้านอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
25 นางบุปผา ศุภอภิชาตวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
26 นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรม ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
27 นางบุญญา พงศ์พุ่ม ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
28 นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรม ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
29 นางบุญญา พงศ์พุ่ม ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดง รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
30 นางดอกสร้อย เกตุขาว ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
31 นางเครือวัลย์ ศรีศักดา ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
32 นางนิสรา สุทธิโพธิ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านสวน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
33 นางนิวร เกลี้ยงนิล ครู โรงเรียนวัดควนแร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
34 นางสุนิสา แก้วตุ่น ครู โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
35 นางสมบูรณ์ หนูขาว ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
36 นางพิชามญชุ์ แก้วหัวไทร ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
37 นางพรรษวรรณ เสือสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
38 นางสุภาวดี หนูชู ครู โรงเรียนวัดเกษตรนิคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
39 นางมัลลิกา วิรุฬห์รัตตกุล ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
40 นางลำใย หลินมา ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
41 นางสาวสุณิสา อินทองแก้ว ครู โรงเรียนวัดหัวหมอน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
42 นางวรรดี ซุ่นเซ่ง ครู โรงเรียนวัดไทรงาม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
43 นางสาววันทนา ณะฉ่ำ ครู โรงเรียนบ้านเตง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
44 นางอาภรณ์ พรหมยก ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
45 นางจิตประไพ แก้วสุข ครู โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปผลิกประชาสรรค คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
46 นางสาวช่อแก้ว วงษ์ตั้นหิ้น ครู โรงเรียนวัดอภยาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
47 นางสาวไพลิน สว่างเมฆารัตน์ ครู โรงเรียนวัดเขาทอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
48 นางวิไลวรรณ บัญถะ ครู โรงเรียนวัดทะเลน้อย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
49 นางสาวสำรวย หนูสม ครู โรงเรียนวัดโงกน้ำ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
50 นางเจียมจิรา โรจนแพทย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
51 นางสาวพยงค์ งอกงาม ครู โรงเรียนบ้านบ่อทราย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
52 นายวีรยุทธ ทองเขียว ครู โรงเรียนบ้านเขาปู่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
53 นายณฐิพงศ์ อินทร์อักษร ครู โรงเรียนบ้านเนินทราย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
54 นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
55 นายเหิม ด้วงเจ้ย ครู โรงเรียนวัดตะแพน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
56 นางอรพรรณ คงทอง ครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
57 นางอวยพร ดำช่วย ครู โรงเรียนบ้านเขาปู่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
58 นางสาวมนต์ธิดา นุ่นเกลี้ยง ครู โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
59 นางนัดดาวัน ไหมสีขาว ครู โรงเรียนบ้านเหรียงงาม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
60 นายอดิสร ชูเชียร ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
61 นางสาวลลิดา เกื้อกากร ครู โรงเรียนบ้านลานข่อย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
62 นายปราโมทย์ เกลี้ยงสิน ครู โรงเรียนวัดคลองใหญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
63 นางโสพิศ แสงเกิด ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
64 นางณัฐชยา ขุนพลช่วย ครู โรงเรียนบ้านควนพลี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
65 นางจุฑาภัสณัน มณีพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านขัน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
66 นายศราวุธ เทพสุภา ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
67 นางสาวอรวรรณ เกตุแสง ครู โรงเรียนบ้านโตน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
68 นางสาวสาวิตรี ธนสารพูนสุข ครู โรงเรียนวัดแหลมโตนด คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
69 นางสาวฐานิตา จตุรพัฒนานันท์ ครู โรงเรียนบ้านธรรมเถียร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
70 นางสาวอุทิศพร ทองปันแต ครู โรงเรียนบ้านถ้ำลา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
71 นางปรีดา บุญสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านควนพนางตุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
72 นางศิริลักษณ์ วัจนพิสิฐ ครู โรงเรียนบ้านนาโหนด คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
73 นางสาวสายใจ ดำช่วย ครู โรงเรียนวัดควนปันตาราม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
74 นางสิริกร บุญมุสิโก ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
75 นายภักดี แสงชาตรี ครู โรงเรียนวัดแหลมโตนด คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
76 นางสุจิรา ชูดำ ครู โรงเรียนบ้านไสกุน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
77 นางสาวไพลิน ชูรักษ์ ครู โรงเรียนวัดเขาทอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
78 นางอาพร แสงแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
79 นางวิไล ยศกิจ ครูโรงเรียนวัดประดู่หอม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
80 นางสืบสาย กิตติพิพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อทราย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
81 นายสมปอง สงนุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
82 นางสุรพา อ่อนศรีแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
83 นางจุฑามาศ คงศรีทอง ครู โรงเรียนวัดคลองใหญ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
84 นายประดิษฐ นวลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ประธานศูนย์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
85 นางอรพินท์ ช่วยเนียม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง รองประธานศูนย์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
86 นายสมใจ มากคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง รองประธานศูนย์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
87 ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ เธียรสุรารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง รองประธานศูนย์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
88 นางสิริกร บุญมุสิโก ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการศูนย์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
89 นางจวงจันทร์ เต็มยอด ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการศูนย์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
90 นางทิฆัมพร จันทรากุล ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
91 นายไพฑูรย์ บุญกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอภยาราม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
92 นายสมใจ มากคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
93 นายภักดี แสงชาตรี ครู โรงเรียนวัดแหลมโตนด คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
94 นางสาวไพลิน ชูรักษ์ ครู โรงเรียนวัดเขาทอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
95 นางวรรณา จุ้ยชุม ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
96 นางสุดา หนูมาก ครู โรงเรียนวัดบ่วงช้าง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
97 นางนันทวดี เชาวพันธ์ ครู โรงเรียนวัดทุ่งยาว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
98 นางสุกัญญา รักจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
99 นางสุจิรา ชูดำ ครู โรงเรียนบ้านไสกุน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
100 นางบุปผา แสงขาว ครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
101 นางสุภาพ เทพสง ครู โรงเรียนบ้านไทรทอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
102 นางอาพร แสงแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
103 นายสุวิทย์ ศรีรักษา ครู โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
104 นางสาววิราภรณ์ รอดหนู ครู โรงเรียนบ้านโหละหนุน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
105 นายสมเสียร สังแก้ว ครู โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
106 นางสืบสาย กิตติพิพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อทราย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
107 นายคล่อง สินดำ ครู โรงเรียนวัดตะแพน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
108 นางวิไล ยศกิจ ครูโรงเรียนวัดประดู่หอม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
109 นางจุฑารัตน์ สุวรรณโณ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
110 นางอรุณแจ่มสุข ชนะชัย ครู โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
111 นางรัตนะพิณ เทพหนู ครู โรงเรียนวัดโงกน้ า คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
112 นางจุฑามาศ คงศรีทอง ครู โรงเรียนวัดคลองใหญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
113 นางสาวเรวดี แย้มแสง ครู โรงเรียนบ้านสำนักกอ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
114 นางธีรารัตน์ ไม่ทุกข์ ครู โรงเรียนวัดไทรโกบ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
115 นางประทุม ศรีวิพัฒน์ ครู โรงเรียนวัดสุนทราวาส คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
116 นางสาวพรพิมล หนูเอียด ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
117 นางนงเยาว์ พรมชาติ ครู โรงเรียนวัดโคกชะงาย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
118 นางสาวธิดารัตน์ วายุภักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านธรรมเถียร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
119 นางเพ็ญศรี สงด้วง ครู โรงเรียนวัดพังดาน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
120 นายอนันต์ พูลเกื้อ ครู โรงเรียนวัดแหลมตะโหนด คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
121 นางสุดา ไชยสง ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
122 นายอภัยรัตน์ เพชรรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านเตง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
123 นายบุญสอด ทองแดง ครูผู้ทรงคุณค่า สพฐ.โรงเรียนวัดหัวหมอน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
124 นางสาวสำราญ ทองมาก ครูผู้ทรงคุณค่า สพฐ.โรงเรียนบ้านบ่อทราย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
125 นางพวงน้อย ทิพย์ดนตรี นักวิชาการวัฒนธรรม สนง.วัฒนธรรม จ.พัทลุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
126 นางสุภาวดี พรมมาก นักวิชาการวัฒนธรรม สนง.วัฒนธรรม จ.พัทลุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
127 นายนพกร รักษ์จำรูญ ผู้ช่วยเลขานุการสภาวัฒนธรรม จ.พัทลุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
128 นายสาธิต สุขทอง ผู้ทรงคุณวุฒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
129 นางกาญจนา เรืองช่วย นายกพุทธสมาคม นครศรีธรรมราช คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
130 นายนิติพัฒน์ หันสังข์ นักวิชาการวัฒนธรรม สนง.วัฒนธรรม จ.นครศรีฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
131 นางสาวสายฝน สีเอียด สนง.วัฒนธรรม จ.พัทลุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
132 นางประนอม บุญเลิศ นักวิชาการวัฒนธรรม สนง.วัฒนธรรม จ.พัทลุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
133 นางสิริกร บุญมุสิโก ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
134 นางสุรพา อ่อนศรีแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
135 นายประดิษฐ นวลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ประธานศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
136 นายสมใจ มากคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง รองประธานศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
137 นายสมปอง สงนุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง รองประธานศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
138 นางอรพินท์ ช่วยเนียม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง รองประธานศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
139 ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ เธียรสุรารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง รองประธานศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
140 นางสิริกร บุญมุสิโก ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
141 นางจวงจันทร์ เต็มยอด ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
142 นางทิฆัมพร จันทรากุล ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
143 นายสมใจ มากคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
144 นางนฤมล ดิษฐาน ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
145 นางธัญญ์ชยา ชูแสง ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
146 นางสุมลฑา จำนงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
147 นางสาวสิริพร จำปา ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
148 นางเนตรนิดา อภิรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
149 นางอมรา ประสานพจน์ ครู โรงเรียนวัดโพเด็ด คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
150 นางสุนันทา เธียรสุรารักษ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
151 นางถนอมเพ็ญ ชูบัว ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
152 ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ เธียรสุรารักษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
153 นางณภัทรพร ท่วมเพ็ชร ครู โรงเรียนวัดบ้านนา รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
154 นางสาวสุดใจ จันทร์คง ครู โรงเรียนวัดไทรงาม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
155 นางสาวศศิมณ ดำช่วย ครู โรงเรียนวัดแหลมโตนด คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
156 นางลัดดาวรรณ คงแก้ว ครู โรงเรียนวัดคลองใหญ่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
157 นางสาววรรณเพ็ญ แก้วปนทอง ครู โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
158 นางสมเจต รัตนนรา ครู โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
159 นายลิขิตร์ นิลสุข ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
160 นางวิลาวัลย์ ทองขุนดำ ครู โรงเรียนวัดโงกน้ำ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
161 นางสาวยุพเรศ อังกุราภินันท์ ครู โรงเรียนบ้านโคกโดน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
162 นางพรทิพย์ หลีวิจิตร ครู โรงเรียนบ้านโคกโดน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
163 นางเตือนใจ ศรีกาญจน์ ครู โรงเรียนวัดทะเลน้อย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
164 ชาวต่างชาติ (Native Speaker) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
165 ชาวต่างชาติ (Native Speaker) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
166 ชาวต่างชาติ (Native Speaker) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
167 นายเลิศลักษณ์ หนูจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
168 นางสาวฐาณิชญาณ์ เพ็งพรหม ครู โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
169 นางศุกลฑิราญ์ นิ่มดำ ครู โรงเรียนบ้านสำนักกอ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
170 นางสาวปุญชรัศมิ์ หนูแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
171 นางสาวกนกรัตน์ ประเทพ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง/วัดควนอินทร์นิมิตร กรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
172 นางสาวโสรยา บุญจันทร์ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
173 นายฉัตรชัย จันทรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหว่างควน ประธานศูนย์การแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
174 นางสมจิตร ทองจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี รองประธานกรรมการศูนย์การแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
175 นายชาติไทย ชูเชิด ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน รองประธานกรรมการศูนย์การแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
176 นายชนพล ชูช่วย ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการศูนย์การแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
177 นางจวน จูห้อง ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการศูนย์การแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
178 นางประดับ เดชฤกษ์ปาน ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการศูนย์การแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
179 นายสากล คงแข็ง ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการศูนย์การแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
180 นางจรีรัตน์ พุฒขาว ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการศูนย์การแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
181 นางศุภพจนี พันธุรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการศูนย์การแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
182 นางสาวจิราภรณ์ สงทิพย์ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการศูนย์การแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
183 นายสมคิด ทองขาวเผือก นักการภารโรง โรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการศูนย์การแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
184 นางสาวญาณิฐามิ์ ทองขุนดำ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการศูนย์การแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
185 นางนิตยา โศภิษฐิกุล ครูจ้างสอน โรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการศูนย์การแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
186 นางสาววริฎฐา อนุมณี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการศูนย์การแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
187 นางอรรถพร จตุรพัฒนานันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๑ กรรมการเลขานุการศูนย์การแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
188 นางจันทรา ทิพย์สง นักวิชาการศึกษา สพป.พัทลุง เขต ๑ กรรมการผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
189 นายประยงค์ อินทองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหรังแคบ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
190 นายธำรง ทองขุนดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานแซะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
191 นายวิน ผอมนุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยางเปล รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
192 นายวิจารณ์ อนุมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโงกน้ำ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
193 นางจิราภรณ์ ศรีสุวรรณวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนแพรกหา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
194 นางผการัตน์ ชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใสอ้อย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
195 นายทรงกรม คงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
196 นายรัญช์วภพ ในเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
197 นายชาติไทย ชูเชิด ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
198 นางอรรถพร จตุรพัฒนานันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๑ กรรมการเลขานุการดำเนินการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
199 นายสากล คงแข็ง ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
200 นางเยาวลักษณ์ วงศ์รักษา เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการลงทะเบียน/รายงานผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านระหว่างควน
201 นางกุสุมา ขาวรมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการลงทะเบียน/รายงานผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านระหว่างควน
202 นางสาวรัตนา อินแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการลงทะเบียน/รายงานผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านระหว่างควน
203 นางสมสุข บุญถาวร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านระหว่างควน คณะกรรมการลงทะเบียน/รายงานผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านระหว่างควน
204 นางนิพารัตน์ ฐิตภัทธาวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ(ศูนย์ดำเนินการแข่งขัน)
205 นางสุดา แจ้งจุล ครู โรงเรียนบ้านสำนักกอ รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(การศึกษาปฐมวัย)
206 นางอุทา บัวทองเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการ(คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน)
207 นายจำลอง รามจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการศูนย์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
208 นายวินัย หนูรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหละหนุน รองประธานกรรมการศูนย์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
209 นายมณี จันทร์เกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวนาราม ประธานกรรมการศูนย์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
210 นายสุพัฒน์ ณ พัทลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลาง กรรมการศูนย์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
211 นายทวี นาามวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนถบ กรรมการศูนย์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
212 นายสุวิทย์ ไชยชำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการศูนย์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
213 นายสมพร ขุนรักษ์ พนักงานบริการโรงเรียนวัดอัมพวนาราม กรรมการศูนย์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
214 นางอารี หนูแป้นน้อย ครู โรงเรียนวัดอัมพวนาราม กรรมการศูนย์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
215 นางปรัชญา ทองดี ศึกษานิเทศก๋ สพป.พัทลุง เขต1 กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
216 นางสุนันทา พรหมประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านควนพางตุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
217 นางพรทิพย์ หลีวิจิตร ครู โรงเรียนวัดเขาทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
218 นายชะเวง ตั้งไล่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนทราวาส ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
219 นายวินัย หนูรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหละหนุน รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
220 นายปองคุณ สังขมณีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
221 นายมนูญ ดำชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำใน กรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
222 นางศศิมาภรณ์ กล้าศักดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกชะงาย กรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
223 นางจิตรลดา ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยาว กรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
224 นางกัลยา อินปาน ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด กรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
225 นายภูวไนย รักจำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนกุฎ กรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
226 นางชลา ฉีดอิ่ม ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ กรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
227 นางสาวเพียงใจ จันทรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านเหรียงงาม กรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
228 นางคนึงจิต นวลปาน ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก กรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
229 นางธัญวรัตม์ นิลทะรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี กรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
230 นางสุชาวดี แดงไชยศรี ครู โรงเรียนวัดเขาทอง กรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
231 นางสาววลัยลักษณ์ พวงแก้ว ครู โรงเรียนเรวดีพัทลุง กรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
232 นายเจษฏา ขุนสังข์ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
233 นางโศภิษฐา โพธิ์สาลี ครู โรงเรียนวัดเกษตรนิคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
234 นายมงคล เหล็กสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดง กรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
235 นายสมนึก พุทธศรี ครู โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร กรรมการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
236 นางปริศนา นิ่มคร ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
237 นายวิจารณ์ อนุมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโงกน้ำ ประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
238 นางจริยา มรกตคันโท ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
239 นางสมพร นวลสกุล ครู โรงเรียนวัดควนแพรกหา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
240 นางบุญให้ สุทธิชน ครู โรงเรียนบ้านขันหมู่ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
241 นายศรายุทธ ด้วงทอง ครู โรงเรียนวัดทะเลน้อย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
242 นางจิราภรณ์ ศรีสุวรรณวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนแพรกหา ประธานคณะกรรมการตัดสินยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
243 นางเสาวนีย์ ไชยฤกษ์ ครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง คณะกรรมการตัดสินยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
244 นางสาวโสพิศ มูสิกรักษ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านสวน คณะกรรมการตัดสินยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
245 นางสุภา จันบัว ครู โรงเรียนบ้านนาโหนด คณะกรรมการตัดสินยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
246 นางลดาวัลย์ ทวีคณะโชติ ครู โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
247 นายจินดา แสงขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาโอ่ปิปผลิกประชาสรรค์ ประธานคณะกรรมการตัดสินสภานักเรียน
248 นายนิพัฒน์ บุญพรานชู ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินสภานักเรียน
249 นางอรรถพร จตุรพัฒนานันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินสภานักเรียน
250 นายประสิทธิ์ กิตตินนทิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัสคุณ คณะกรรมการตัดสินสภานักเรียน
251 นางนรีรัตน์ ศรีราม นักวิชาการศึกษา สพป.พัทลุง เขต ๑ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินสภานักเรียน
252 นายสมนึก อ่อนคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาแดง ประธานกรรมการศูนย์การแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
253 นายปกครอง รัตนชุม ครู โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ กรรมการศูนย์การแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
254 นางพวงเพ็ญ ดวงชาญ ครู โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ กรรมการศูนย์การแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
255 นางสาวฐานิตา จตุรพัฒนานันท์ ครู โรงเรียนบ้านธรรมเถียร กรรมการศูนย์การแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
256 นางส่องศรี ฤทธิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
257 นางพรศรี หนูสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ที่ปรึกษาศูนย์การแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
258 นายสมนึก อ่อนคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาแดง ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
259 นางสาววันทนี พลเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำนาน รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
260 นางนิลวรรณ มากแก้ว ครู โรงเรียนวัดทุ่งยาว กรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
261 นางนงนุช สังข์จีน ครู โรงเรียนวัดทุ่งยาว กรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
262 นางพรทิพา ชูช่วย ครู โรงเรียนวัดทุ่งยาว กรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
263 นางเรวดี สงย้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดตำนาน กรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
264 นางสาวนุชนาถ พรหมนาเวช ครู โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ กรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
265 นางสุมลฑา ชูช่วย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดควนแพรกหา กรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
266 นางอาภรณ์ สุขอ่อน ครู โรงเรียนวัดเขาแดง กรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
267 นางสุกัญญา เกื้อสุข ครู โรงเรียนบ้านขัน กรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
268 นางสุจิตรา คงเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านขัน กรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
269 นางวรรณี อ่อนคง ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
270 นางสาววันดี สมพงค์ ครู โรงเรียนบ้านขัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
271 นางนิรมล ด้วงมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโหละหนุน/บ้านอ่างทอง คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
272 นายตฤณ สุวรรณคีรี อาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
273 นางละมัย อินเอียด ครู โรงเรียนวัดอัมพวนาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
274 นางธัญญ์ชยา ชูแสง ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
275 นางลำไย หลินมา ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
276 นายขรรค์ชัย เหน็บบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานข่อย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
277 นายภักดี บุญกิจ ครู โรงเรียนบ้านต้นประดู่ (กงหรา) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
278 นายวิวัตร ชูอุบล เจ้าหน้าที่สันทนาการเทศบาลตำบลอ่างทอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
279 นางพวงเพ็ญ ดวงชาญ ครู โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
280 นางจรวย พงศ์ประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาทอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
281 นายแนม แจ้งจุล ครู โรงเรียนบ้านเตง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
282 นางสาวฐานิตา จตุรพัฒนานันท์ ครู โรงเรียนบ้านธรรมเถียร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
283 นายสมบูรณ์ จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษตรนิคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
284 นายสมมาตร ณ พิจิตร ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
285 นางสุพัฒน์ ทองเกต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
286 นายสวัสดิ์ มาเอียด ครู โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว พัทลุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
287 นายบุญทิน ศรีน้อย ครู วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
288 นายสมบูรณ์ จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษตรนิคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย
289 นายคำนับ ชูกลิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย
290 นายสมชาย โอนิกะ ครู โรงเรียนวัดคลองใหญ่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย
291 นายวิจักษ์ ฮั่นพิพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านนาโหนด คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย
292 นางสุชาดา ฮั่นพิพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านขัน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย
293 นายจำรัส จินณรัตน์ ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม
294 นางสาวนันทิทิพย์ รองเดช ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม
295 นางพวงเพ็ญ ดวงชาญ ครู โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม
296 นายสมบูรณ์ จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษตรนิคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม
297 นายณฐิพงศ์ อินทร์อักษร ครู โรงเรียนบ้านเนินทราย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม
298 นายวิเชียร บัวศรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพนางตุง รองประธานศูนย์การแข่งขัน(การงานอาชีพ)
299 นายสมศักดื์ มุสิกวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะเลน้อย รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(การงานอาชีพ)
300 นายมนตรี บุญทรงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตน รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
301 นางภัทราณี จันทร์เกื้อ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
302 นายสมนึก อ่อนคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาแดง ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
303 นางสาวสุดารัตน์ วรรณโก ครู โรงเรียนวัดบ้านนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
304 นายศรัณย์ บัวทองเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน ประธานศูนย์การแข่งขัน(การศึกษาปฐมวัย)
305 นางอำไพ กรุงภักดี ครู โรงเรียนวัดรังแคบ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (การศึกษาปฐมวัย)
306 นางจินตนา ปะรา ครู โรงเรียนวัดควนแพรกหา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (การศึกษาปฐมวัย)
307 นางอรุณี สงมา ครู โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (การศึกษาปฐมวัย)
308 นางเสาวนีย์ ผิวนวล ครู โรงเรียนวัดดอนศาลา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (การศึกษาปฐมวัย)
309 นางจรรยา แก้วสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน รองประธานศูนย์การแข่งขัน(การศึกษาปฐมวัย)
310 นางวณิดา ศรีชุมพวง ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน (การศึกษาปฐมวัย)
311 นางนิสากร ทองขาวเผือก ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน (การศึกษาปฐมวัย)
312 นางสุชาดา คชินทรโรจน์ ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน (การศึกษาปฐมวัย)
313 นายวินัย ทิพย์มาก ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน (การศึกษาปฐมวัย)
314 นายชนะ เตี้ยชู นักการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน (การศึกษาปฐมวัย)
315 นางจิราภร อ่อนแก้ว พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน (การศึกษาปฐมวัย)
316 นายวิชิต เต็มนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนขนุน ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน(การศึกษาปฐมวัย)
317 นายวิชิต เต็มนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนขนุน ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(การศึกษาปฐมวัย)
318 นางสาววีระวรรณ ทองปันแต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อทราย ประธานกรรมการศูนย์การแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
319 นางวรรณี ศักดาณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านไสเลียบ ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3
320 นางสุดา นุ่นชูคัน ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง กรรมการตัดสินกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3
321 นางประทุม ศรีวิพัฒน์ ครู โรงเรียนวัดสุนทราวาส กรรมการตัดสินกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3
322 นางสาลี เหล็มนุ้ย ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง กรรมการตัดสินกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3
323 นางรัติยากร บุญช่วย ครู โรงเรียนวัดควนแร่ กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3
324 นายกอบกิจ ชูสุวรรณ ครู ร.ร.วัดดอนศาลา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (การงานอาชีพ)
325 นางสุชีพ กลิ่นสุคนธ์ ครู ร.ร.บ้านควนพลี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (การงานอาชีพ)
326 นางจิตวดี อ่อนทอง ครู ร.ร.วัดลานแซะ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (การงานอาชีพ)
327 นายศรัณย์ บัวทองเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน ประธานศูนย์การแข่งขัน(การงานอาชีพ)
328 นางจรรยา แก้วสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน รองประธานศูนย์การแข่งขัน(การงานอาชีพ)
329 นายธนา กาญจนะแก้ว ครู ร.ร.อนุบาลควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน (การงานอาชีพ)
330 นางสิริพร แก้วรัตน์ ครู ร.ร.อนุบาลควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน (การงานอาชีพ)
331 นางจันทนา เรืองรัตน์ ครู ร.ร.อนุบาลควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน (การงานอาชีพ)
332 นางเครือวัลย์ ศรีศักดา ครู ร.ร.อนุบาลควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน (การงานอาชีพ)
333 นายพุทธิมัน เขียวจีน ครู ร.ร.อนุบาลควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน (การงานอาชีพ)
334 นางสุพิญญา นุ่มนาม ครู ร.ร.อนุบาลควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน (การงานอาชีพ)
335 นางสาวพรปวีณ์ หนูทิม ครู ร.ร.อนุบาลควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน (การงานอาชีพ)
336 นายวินัย ทิพย์มาก ครูอัตราจ้าง ร.ร.อนุบาลควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน (การงานอาชีพ)
337 นายชะนะ เตี้ยชู นักการ ร.ร.อนุบาลควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน (การงานอาชีพ)
338 นายศรัณย์ บัวทองเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน(การงานอาชีพ)
339 นายธวัช รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมโตนด รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน(การงานอาชีพ)
340 นางจรรยา แก้วสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน(การงานอาชีพ)
341 นางอุทา บัวทองเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการแข่งขัน (การงานอาชีพ)
342 นายวิโรจน์ ขันทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการแข่งขัน (การงานอาชีพ)
343 นางสาวปราณีต รามหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ รองประธานกรรมการศูนย์การแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
344 นางสุดา นุ่นชูคัน ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง รองประธานกรรมการศูนย์การแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
345 นางรัญชณ์ณิชชา ด้วงคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะกอกใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (คอมพิวเตอร์)
346 นางภัทราพร หนูปักขิณ ผู้อำนวยการโรงเรียวัดเขาป้าเจ้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (คอมพิวเตอร์)
347 นายพล ชุมชัยโย ครู ร.ร.บ้านปากสระ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (คอมพิวเตอร์)
348 นายเอี่ยม แก้วด้วง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (คอมพิวเตอร์)
349 นายพงพัฒน์ รักษ์ด้วง ครู ร.ร.อนุบาลควนขนุน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (คอมพิวเตอร์)
350 นายประสิทธิ์ รอดดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวิหารเบิก ประธานศูนย์การแข่งขัน(คอมพิวเตอร์)
351 นายพล ชุมชัยโย ครู ร.ร.บ้านปากสระ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน(คอมพิวเตอร์)
352 นายพงพัฒน์ รักษ์ด้วง ครู ร.ร.อนุบาลควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน(คอมพิวเตอร์)
353 นายรฐพล สุวรรณมณี ครู ร.ร.วัดโคกศักดิ์ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน(คอมพิวเตอร์)
354 นางสาวนันทัชพร ชัยฤกษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.อนุบาลควนขนุน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน(คอมพิวเตอร์)
355 นางสาวอรทัย เกตุแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.บ้านโคกวา คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน(คอมพิวเตอร์)
356 นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพลี ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน(คอมพิวเตอร์)
357 นางนิษฐกานต์ สุวรรณคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรงาม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน(คอมพิวเตอร์)
358 นายชาลี สายสวาท พนักงานรักษาความปลอดภัย กรรมการศูนย์การแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
359 นายนิพันธ์ สังข์แก้ว พนักงานการศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการศูนย์การแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
360 นางทรงนาถ จันทร์กลับ ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง กรรมการศูนย์การแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
361 นางยินดี รามทอง ครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด กรรมการศูนย์การแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
362 นางพรวษา ชุมประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดโพเด็ด กรรมการศูนย์การแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
363 นางกนกลักษณ์ ชูแป้น เจ้าพนักงานธุรการ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการศูนย์การแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
364 นางสาวจินดา คงแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
365 นายกิตติ สงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐบำรุง ๒ คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม สังคมศึกษา
366 นางนันทาวดี เชาวพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดทุ่งยาว คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม สังคมศึกษา
367 นายสุวิทย์ ศรีรักษา ครู โรงเรียนวัดทุ่งชุมพล คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม สังคมศึกษา
368 นางสาวญาณิศา สุวรรณลิขิต ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม สังคมศึกษา
369 นายอัศเดช ขวัญแก้ว ครูผู้ช่าวย โรงเรียนวัดทะเลน้อย คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม สังคมศึกษา
370 นางสาวจำเนียร ชูช่วย ครู โรงเรียนบ้านไสเลียบ คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม สังคมศึกษา
371 นายนพกร รักษ์จำรูญ อาสาสมัครวัฒนธรรม คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม สังคมศึกษา
372 นางทิวาวรรณ ศรีรักษา ครู โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม สังคมศึกษา
373 นายกิตติ สงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม สังคมศึกษา
374 นางนันทาวดี เชาวพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดทุ่งยาว คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม สังคมศึกษา
375 นายสุวิทย์ ศรีรักษา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม สังคมศึกษา
376 นางสาวญาณิศา สุวรรณลิขิต ครูโรงเรียนวัดร่มเมือง คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม สังคมศึกษา
377 นายอัศเดช ขวัญแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดทะเลน้อย คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม สังคมศึกษา
378 นางสาวจำเนียร ชูช่วย ครูโรงเรียนบ้านไสเลียบ คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม สังคมศึกษา
379 นายนพกร รักษ์จำรูญ อาสาสมัครวัฒนธรรม คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม สังคมศึกษา
380 นางทิวาวรรณ ศรีรักษา ครูโรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม สังคมศึกษา
381 นางสมจิต ทองเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง คณะกรรมการคัดกรอง
382 นางสมจิตร ปรางสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก คณะกรรมการคัดกรอง
383 นางเพ็ญญา ประยูรรัตน์ ครู โรงเรียนวัดอ่างทอง คณะกรรมการคัดกรอง
384 นางอัจฉราพร ชูเชื้อ ครู โรงเรียนบ้านร่มเมือง คณะกรรมการคัดกรอง
385 นางศิริพร เพ็งครุฑ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการคัดกรอง
386 นางสมศรี รัตนา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการคัดกรอง
387 นายจรัสพงศ์ บุตรทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมโรงเรียนบ้านนาวง คณะกรรมการคัดกรอง
388 นางสาวศิศิวิมล ชมพูทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมโรงเรียนบ้านขัน คณะกรรมการคัดกรอง
389 นางสาวธาราทิพย์ ศรีโยธา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมโรงเรียนวัดเกษตรนิคม คณะกรรมการคัดกรอง
390 นางสาวศรีรัตน์ บัวบุตร พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมโรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ คณะกรรมการคัดกรอง
391 นางสาวแจ่มจันทร์ แก้วคำ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมโรงเรียนบ้านโตน คณะกรรมการคัดกรอง
392 นางสาวโชติรส ช่วยมั่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมโรงเรียนบ้านอ่างทอง คณะกรรมการคัดกรอง
393 นางสาวฐาณิชญาณ์ เพ็งพรหม ครูโรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 คณะกรรมการคัดกรอง
394 นางอัมรา บัวศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมโรงเรียนวัดร่มเมือง คณะกรรมการคัดกรอง
395 นางสาวธาราทิพย์ ศรีโยธา พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดเกษตรนิคม คณะกรรมการคัดกรอง
396 นางสาวศรีรัตน์ บัวบุตร พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ คณะกรรมการคัดกรอง
397 นางสาวแจ่มจันทร์ แก้วคำ พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโตน คณะกรรมการคัดกรอง
398 นางสาวโชติรส ช่วยมั่ง พี่เลี่ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านอ่างทอง คณะกรรมการคัดกรอง
399 นางสาวฐาณิชญาณ์ เพ็งพรหม ครู โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 คณะกรรมการคัดกรอง
400 นางอัมรา บัวศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวัดร่มเมือง คณะกรรมการคัดกรอง
401 นายสุริยา ชาญทะเล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกศักดิ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม ศิลปะ
402 นางยิ่งลักษณ์ ศิริอนันต์ ครูโรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม ศิลปะ
403 นางณัฐชยา ขุนพลช่วย ครูโรงเรียนบ้านควนพลี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม ศิลปะ
404 นางจิตติมา พรหมรุ่ง ครูโรงเรียนวัดบ้านสวน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม ศิลปะ
405 นางอัจฉรา หิรัญสาย ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม ศิลปะ
406 นางวิลาวัลย์ สุขเกษม ครูโรงเรียนบ้านขัน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม ศิลปะ
407 นางโศภิษฐา โพธิ์สาลี ครูโรงเรียนวัดเกษตรนิคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม ศิลปะ
408 นางอนงค์ศรี เรืองดำ ครูโรงเรียนบ้านโตน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม ศิลปะ
409 นางสุภาลักษณ์ คงเรือง ครูโรงเรียนวัดทุ่งยาว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม ศิลปะ
410 นางเพ็ญภร ขำยา ครูโรงเรียนวัดบ้านนา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม ศิลปะ
411 นางสาววันวิสา หนูดำ ครูโรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม ศิลปะ
412 นางจินดา เทวยุรังค์ ครูโรงเรียนบ้านสวนโหนด คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม ศิลปะ
413 นางวรวีย์ แสงสว่าง ครูโรงเรียนวัดป่าตอ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม ศิลปะ
414 นายกิตติรัตน์ สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเตง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม ศิลปะ
415 นางวราภรณ์ ศิริอนันต์ ครูโรงเรียนวัดวิหารเบิก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม ศิลปะ
416 นางสาวฐิติมา วารี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านสวน/วัดโพเด็ด คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
417 นางสาวสมใจ จรจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านมะกอกใต้/วัดสุวรรณวิหารน้อย คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
418 นางชัญญาทิปต์ พงศ์จันทรเสถียร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดแจ้ง/วัดปากสระ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
419 นางศรีบุญญา ย่องบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ทอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม การงานอาชีพ
420 นายไพโรจน์ แก้วเกื้อ ครูโรงเรียนวัดพิกุลทอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม การงานอาชีพ
421 นายไพโรจน์ แก้วเกื้อ ครูโรงเรียนวัดพิกุลทอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม การงานอาชีพ
422 นางนิตยา ฤทธิ์เหมือน ครูโรงเรียนวัดนาท่อม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม การงานอาชีพ
423 นายอภัยรัตน์ เพชรรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านเตง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม การงานอาชีพ
424 นายกฤตัชญ์ แก้วสม ครูโรงเรียนวัดร่มเมือง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม การงานอาชีพ
425 นางสาววิราภรณ์ รอดหนู ครูโรงเรียนบ้านโหละหนุน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม การงานอาชีพ
426 นางกนกวรรณ แก้วพรหมทอง ครูโรงเรียนวัดลใน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม การงานอาชีพ
427 นางประพิศ นิมิสวิน ครูโรงเรียนบ้านโตน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม การงานอาชีพ
428 นายเสน่ห์ ฉีดอิ่ม ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม การงานอาชีพ
429 นางกัลญา ทองชูดำ ครูโรงเรียนวัดโพรงงู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม การงานอาชีพ
430 นางอมรา ประสานพจน์ ครูโรงเรียนวัดโพเด็ด คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม การงานอาชีพ
431 นายรฐพล สุวรรณมณี ครูโรงเรียนวัดโคกศักดิ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม การงานอาชีพ
432 นางสาวอุบล หนูเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม การงานอาชีพ
433 นางสาวลดาวัลย์ ทวีคณะโชติ ครูโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม การงานอาชีพ
434 นางชลิกรรดา จงหวัง ครูโรงเรียนบ้านขัน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม การงานอาชีพ
435 นางสาวกมลนิตย์ เมืองสง ครูโรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม การงานอาชีพ
436 นางสุนิสา กิจเวช ครูโรงเรียนวัดปากสระ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม การงานอาชีพ
437 นางอภิรดี สุวรรณสะอาด ครูโรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม การงานอาชีพ
438 นายวสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน เรียนรวม
439 นายจรูญ ทับชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสวน คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน เรียนรวม
440 นายสุริยศักดิ์ วรกาญจนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางหมู่ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน เรียนรวม
441 นายวิทยา ใหม่วุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน เรียนรวม
442 นายทวี บุญปล้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากประ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน เรียนรวม
443 นายวิโชติ วิเวกอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน เรียนรวม
444 นางสมจิตร ปรางสุวรรณ์ ครู โณงเรียนวัดวิหารเบิก คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน เรียนรวม
445 นางจริยา คงสม ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน เรียนรวม
446 นางสาวพชรมน นภากุล ครู โรงเรียนบ้านควนกุฎ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน เรียนรวม
447 นางสุนิสา แก้วตุ่น ครู โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน เรียนรวม
448 นางสาวศิรินภา ทองแดง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดวิหารเบิก คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน เรียนรวม
449 นางสาวอัปสรศรี รองเดช เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดวิหารเบิก คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน เรียนรวม
450 นางภาวินี ชูขำ นักวิชาการ ชำนาญการ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน เรียนรวม
451 นางบุญรินทร์ เพชรย้อย เจ้าพนักธุรการ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน เรียนรวม
452 นายประสิทธิ์ รอดดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวิหารเบิก คณะกรรมการการดำเนินการแข่งขัน เรียนรวม
453 นายปรีชา หนูอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพเด็ด คณะกรรมการการดำเนินการแข่งขัน เรียนรวม
454 นางผการัตน์ ชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสอ้อย คณะกรรมการการดำเนินการแข่งขัน เรียนรวม
455 นางศรีบุญญา ย่องบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ทอง คณะกรรมการการดำเนินการแข่งขัน เรียนรวม
456 นางสมจิตร ปรางสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก คณะกรรมการการดำเนินการแข่งขัน เรียนรวม
457 นางภาวินี ชูขำ นักวิชาการ ชำนาญการ คณะกรรมการการดำเนินการแข่งขัน เรียนรวม
458 นางบุญรินทร์ เพชรย้อย เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการการดำเนินการแข่งขัน เรียนรวม
459 นางผการัตน์ ชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใสอ้อย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม ภาษาไทย
460 เพ็ญญา ประยูรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านอ่างทอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม ภาษาไทย
461 นางถนอม ไทยยา ครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม ภาษาไทย
462 นางวรนันทน์ นาถมทอง ครู โรงเรียนวัดโพเด็ด คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม ภาษาไทย
463 นางวรรณี รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนประชารัฐบำรุง ๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม ภาษาไทย
464 นางสาวสุภาพร ปานเพ็ง ครู โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม ภาษาไทย
465 นางสาวพชรมน นภากุล ครูโรงเรียนบ้านควนกุฎ คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันเรียนรวม(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
466 นายพร จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
467 นางสาววีระวรรณ ทองปันแต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อทราย ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
468 นางสาวปราณีต รามหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
469 นางสุดา นุ่นชูคัน ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
470 นางพรวษา ชุมประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดโพเด็ด กรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
471 นางทรงนาถ จันทร์กลับ ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง กรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
472 นางยินดี รามทอง ครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด กรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
473 นางเพ็ญศรี ธนนิมิตร ครู โรงเรียนบ้านควนพนางตุง กรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
474 นายอนันต์ เล็บบรรจง ครู โรงเรียนวัดเกษตรนิคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
475 นางสาวไพเราะ รักนุ่น ครู โรงเรียนบ้านโตน กรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
476 นางสาวศิริพร ทองชูดำ ครู โรงเรียนวัดลานแซะ กรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
477 นางนิลวรรณ ชูวิวัฒน์รัตนกุล ครู โรงเรียนวัดดอนศาลา กรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
478 นางสาวจินดา คงแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
479 นางปรีดา มาช่วย ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6
480 นางนงนุช สังข์จีน ครู โรงเรียนวัดทุ่งยาว กรรมการตัดสินกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6
481 นางสาวจุติมา ยังสังข์ ครู โรงเรียนบ้านถ้ำลา กรรมการตัดสินกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6
482 นางอรพินท์ แก้วถาวร ครู โรงเรียนบ้านสำนักกอ กรรมการตัดสินกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6
483 นางสาวนาถยา ตำปาน ครู โรงเรียนบ้านไสกุน กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6
484 นายพร จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
485 นางสาวสุราวี เวชสาร ครู โรงเรียนบ้านลานข่อย ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3
486 นางดวงแก้ว ศรีเมือง ครู โรงเรียนบ้านโคกโดน กรรมการตัดสินกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3
487 นางอนันฑา หมื่นสิน ครู โรงเรียนวัดบ่วงช้าง กรรมการตัดสินกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3
488 นางอภิรดี สุวรรณสะอาด ครู โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ กรรมการตัดสินกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3
489 นางถนอมศรี รัตนพงศ์ ครู โรงเรียนวัดดอนศาลา กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3
490 นางขจรจันทร์ ทองอุปการ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3
491 นางนงลักษณ์ ขวัญกลับ ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง กรรมการตัดสินกิจกรรมอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3
492 นางพัชรินทร์ คลิ้งโต ครู โรงเรียนบ้านลานข่อย กรรมการตัดสินกิจกรรมอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3
493 นางสาวไพเราะ รักนุ่น ครู โรงเรียนบ้านโตน กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3
494 นางเพ็ญศรี ธนนิมิตร ครู โรงเรียนบ้านควนพนางตุง ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6
495 นางบุญให้ สุทธิชน ครู โรงเรียนบ้านขันหมู่ กรรมการตัดสินกิจกรรมอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6
496 นางจำเป็น อินทร์แป้น ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการตัดสินกิจกรรมอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6
497 นางสาววนิดา วัฒนวิจิตร ครู โรงเรียนบ้านไสกุน กรรมการตัดสินกิจกรรมอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6
498 นางมากร สว่างรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านโหละหนุน กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6
499 นางนิลวรรณ ชูวิวัฒน์รัตนกุล ครู โรงเรียนวัดดอนศาลา ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3
500 นางสุคนธ์ แสงโคตร ครู โรงเรียนวัดหรังแคบ กรรมการตัดสินกิจกรรมอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3
501 นางจิรภา จันทพัฒน์ ครู โรงเรียนวัดโพรงงู กรรมการตัดสินกิจกรรมอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3
502 นางสาวพิมล บุญช่วย ครู โรงเรียนวัดคลองใหญ่ กรรมการตัดสินกิจกรรมอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3
503 นางภัคชพัสว์ พันฤทธิ์ดำ ครู โรงเรียนวัดลานแซะ กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3
504 นางอัจฉราภรณ์ ธัญญะ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6
505 นางการุณา เกตุแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต กรรมการตัดสินกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6
506 นางสุพรรณี บัวเนียม ครู โรงเรียนวัดอภยาราม กรรมการตัดสินกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6
507 นางสาวสุมาลี กาฬสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดหัวหมอน กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6
508 นางสุภาพร ไกรเกตุ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3
509 นางสิริพร คงอิ้ว ครู โรงเรียนวัดบ้านนา กรรมการตัดสินกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3
510 นางสาวอนัญญา เรืองอินทร์ ครู โรงเรียนวัดบ่วงช้าง กรรมการตัดสินกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3
511 นางจารุวรรณ จันทระ ครู โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปผลิกประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3
512 นางพรวษา ชุมประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดโพเด็ด ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องทำนองเสนาะ ป.1-3
513 นางสุทิศา ชัยด้วง ครู โรงเรียนวัดเขาอ้อ กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมท่องทำนองเสนาะ ป.1-3
514 นางลำยอง เทอดเกียรติกุล ครู โรงเรียนชุณหะวัณ กรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3
515 นางละมุล เตชนราวงศ์ ครู โรงเรียนวัดควนแร่ กรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3
516 นางคำจิต เรืองศรี ครู โรงเรียนบ้านไสกุน กรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3
517 นางจรรยา ชูสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดหัวหมอน ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องทำนองเสนาะ ป.4-6
518 นางอาทิตยา ชูเกื้อ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องทำนองเสนาะ ป.4-6
519 นางหทัยชนก ขวัญขำ ครู โรงเรียนวัดโคกแย้ม กรรมการตัดสินกิจกรรมท่องทำนองเสนาะ ป.4-6
520 นางจตุพร ฤทธิศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านควนพลี กรรมการตัดสินกิจกรรมท่องทำนองเสนาะ ป.4-6
521 นางวรรณี รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 กรรมการตัดสินกิจกรรมท่องทำนองเสนาะ ป.4-6
522 นางยินดี รามทอง ครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องทำนองเสนาะ ม.1-3
523 นางสาวผาสุก สุกตุด ครู โรงเรียนวัดควนถบ กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมท่องทำนองเสนาะ ม.1-3
524 นางอรุณทิพย์ แสงศักดิ์ชัย ครู โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน กรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3
525 นายอนันต์ เล็บบรรรจง ครู โรงเรียนวัดเกษตรนิคม กรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3
526 นางละมัย อินเอียด ครู โรงเรียนวัดอัมพวนาราม กรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3
527 นางสุนิสา เกื้อรุ่ง ครู โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3
528 นางทรงดี ทองขุนดำ ครู โรงเรียนบ้านหัสคุณ กรรมการตัดสินกิจกรรมสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3
529 นางฐิตาภรณ์ เหลือนุ่นขาบ ครู โรงเรียนทุ่งยางเปล กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3
530 นางทรงนาถ จันทร์กลับ ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6
531 นางสาวกัญญา ไชยศรียา ครู โรงเรียนวัดโงกน้ำ กรรมการตัดสินกิจกรรมสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6
532 นางศิริ วงษ์บุญ ครู โรงเรียนวัดลำใน กรรมการตัดสินกิจกรรมสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6
533 นางนิตยา มาแก้ว ครู โรงเรียนวัดเขาแดง กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6
534 นางจริญญา แสงดารา ครู โรงเรียนบ้านเตง ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-3
535 นางรัชดา อักษรทอง ครู โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน กรรมการตัดสินกิจกรรมสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-3
536 นางสาวศิริพร ทองชูดำ ครู โรงเรียนวัดลานแซะ กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-3
537 นางสาวฉลอง มาณะแก้ว ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ป.4-6
538 นางสมพร นวลสกุล ครู โรงเรียนวัดควนแพรกหา กรรมการตัดสินกิจกรรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ป.4-6
539 นางวิไลวรรณ แท่นประมูล ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ป.4-6
540 นางสาวศิริพร ทองชูดำ ครู โรงเรียนวัดลานแซะ ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 ม.1-3
541 นางสุนันทา เลาแก้วหนู ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการตัดสินกิจกรรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 ม.1-3
542 นางสาวนิตยา ชูดำ ครู โรงเรียนบ้านขัน กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 ม.1-3
543 นางนิลวรรณ ชูวิวัฒน์รัตนกุล ครู โรงเรียนวัดดอนศาลา ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6
544 นางปรียาภรณ์ รักษาทอง ครู โรงเรียนบ้านเขาปู่ กรรมการตัดสินกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6
545 นางอุไร ไชยแก้ว ครู โรงเรียนบ้านปากสระ กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6
546 นางสาวไพเราะ รักนุ่น ครู โรงเรียนบ้านโตน ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ม.1-3
547 นางสาวจุติมา ยังสังข์ ครู โรงเรียนบ้านถ้ำลา กรรมการตัดสินกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ม.1-3
548 นางวารุณี ด้วงชู ครู โรงเรียนวัดลานแซะ กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ม.1-3

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายครรชิต เขียวดำ โทร.081-2673759 นางพยอม จันทร์ชู
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]