สรุปเหรียญรางวัล สพป. พัทลุง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพัทลุง 49 9 3 3 61
2 อนุบาลควนขนุน 35 9 3 4 47
3 เรวดีพัทลุง 24 17 5 5 46
4 วัดหัวหมอน 23 14 7 5 44
5 วัดทะเลน้อย 21 13 5 8 39
6 วัดคลองใหญ่ 20 7 0 3 27
7 วัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 18 6 2 1 26
8 บ้านเขาปู่ 18 5 3 3 26
9 วัดบ้านนา 16 5 1 7 22
10 บ้านตลิ่งชัน 14 4 2 5 20
11 วัดไทรงาม 14 4 0 8 18
12 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 13 9 5 1 27
13 วัดเขาทอง 13 4 4 2 21
14 วัดควนแร่ 13 4 1 2 18
15 บ้านสำนักกอ 12 7 0 1 19
16 บ้านหยีในสามัคคี 12 4 2 3 18
17 บ้านไสกุน 12 3 1 1 16
18 อนุบาลเรวดีศึกษา 11 9 2 4 22
19 วัดลานแซะ 11 6 3 2 20
20 วีรนาทศึกษามูลนิธิ 11 4 3 3 18
21 วัดโงกน้ำ 10 11 2 4 23
22 อนุบาลป่าพะยอม 10 6 2 2 18
23 วัดตะแพน 10 5 3 1 18
24 อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 10 3 1 2 14
25 วัดดอนศาลา 10 2 3 2 15
26 บ้านทุ่งชุมพล 9 7 7 2 23
27 วัดร่มเมือง 8 12 5 8 25
28 วัดวิหารเบิก 8 8 5 3 21
29 อนุบาลศรีบรรพต 8 6 4 4 18
30 บ้านควนพนางตุง(สินประชา) 8 5 5 4 18
31 บ้านโหล๊ะท่อม 8 5 2 1 15
32 บ้านควนดินแดง 8 3 1 2 12
33 บ้านสวนโหนด 8 3 0 5 11
34 บ้านโหล๊ะเร็ด 8 0 3 2 11
35 วัดทุ่งยาว(ศิริราษฎร์สามัคคี) 7 5 2 1 14
36 บ้านควนพลี 7 3 2 0 12
37 เทศบาลจุ่งฮั่ว 7 2 1 0 10
38 วัดไทรโกบ 7 2 0 1 9
39 บ้านใสอ้อย 7 1 1 2 9
40 บ้านศาลาน้ำ 7 0 0 0 7
41 บ้านนาวง 6 3 0 1 9
42 บ้านบ่อทราย 6 1 4 2 11
43 วัดแหลมโตนด 6 1 3 3 10
44 บ้านเหรียงงาม 6 1 1 2 8
45 บ้านห้วยน้ำดำ 6 1 0 2 7
46 วัดพิกุลทอง 5 8 2 3 15
47 บ้านปากเหมือง 5 4 4 3 13
48 อนุบาลเรวดี 5 4 1 1 10
49 วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 5 4 0 3 9
50 วัดเกษตรนิคม 5 3 1 2 9
51 บ้านขัน 5 2 4 3 11
52 วัดควนอินทร์นิมิตร 5 2 3 0 10
53 บ้านธรรมเถียร 5 2 0 2 7
54 วัดสุนทราวาส 5 1 2 0 8
55 บ้านถ้ำลา 5 1 0 3 6
56 บ้านควนขนุน 4 8 1 2 13
57 บ้านโตน 4 7 1 3 12
58 บ้านนาโหนด 4 6 1 1 11
59 ชุณหะวัณ 4 5 1 1 10
60 อนุบาลเมืองพัทลุง 4 5 0 1 9
61 บ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์) 4 5 0 0 9
62 บ้านท่าแค 4 3 2 1 9
63 วัดอภยาราม 4 2 1 4 7
64 วัดเขาอ้อ 4 2 1 4 7
65 วัดลำใน 4 2 0 1 6
66 วัดใสประดู่ 4 2 0 0 6
67 วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 4 1 0 0 5
68 บ้านลานข่อย 4 1 0 0 5
69 เทศบาลวัดธาราสถิตย์ 3 13 5 5 21
70 วัดหรังแคบ 3 8 2 1 13
71 วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 3 7 3 2 13
72 บ้านโคกโดน 3 4 0 2 7
73 บ้านระหว่างควน 3 2 3 1 8
74 บูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ 3 2 2 0 7
75 วัดควนถบ 3 1 1 3 5
76 วัดควนแพรกหา 3 1 0 0 4
77 บ้านโหละหนุน 3 1 0 0 4
78 วัดสุวรรณวิหารน้อย 3 0 0 1 3
79 วัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์) 2 7 0 3 9
80 วัดพังดาน 2 6 1 0 9
81 บ้านหัสคุณ 2 3 1 3 6
82 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 2 3 1 0 6
83 บ้านเตง 2 3 0 0 5
84 วัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 2 2 0 0 4
85 วัดประดู่เรียง 2 2 0 0 4
86 วัดประดู่ทอง 2 2 0 0 4
87 บ้านไทรทอง 2 1 1 2 4
88 วัดเขาป้าเจ้ 2 1 0 0 3
89 บ้านปากสระ 2 0 1 0 3
90 บ้านทุ่งลาน 2 0 0 1 2
91 ประชารัฐบำรุง 2 2 0 0 1 2
92 อนุบาลศรีนครินทร์ 2 0 0 0 2
93 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 2 0 0 0 2
94 บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 2 0 0 0 2
95 วัดเขาแดง 1 6 1 2 8
96 วัดบ่วงช้าง 1 3 1 0 5
97 บ้านห้วยกรวด 1 3 0 1 4
98 วัดตำนาน 1 2 3 1 6
99 วัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา) 1 2 3 1 6
100 บ้านควนกุฎ 1 2 0 3 3
101 วัดท่าสำเภาใต้ 1 2 0 3 3
102 วัดท่าสำเภาเหนือ 1 2 0 1 3
103 บ้านเตาปูน 1 2 0 0 3
104 วัดปากประ 1 1 1 1 3
105 วัดปากสระ 1 1 1 0 3
106 บ้านแหลมยาง 1 1 1 0 3
107 วัดบ้านสวน 1 1 0 6 2
108 บ้านอ่างทอง 1 1 0 2 2
109 บ้านต้นไทร 1 1 0 0 2
110 บ้านทุ่งลาน 1 1 0 0 2
111 บ้านหัวเขียว 1 1 0 0 2
112 บ้านไสเลียบ 1 1 0 0 2
113 วัดทุ่งขึงหนัง 1 1 0 0 2
114 วัดประจิมทิศาราม 1 1 0 0 2
115 วัดเกาะยาง 1 1 0 0 2
116 บ้านชายคลอง 1 0 1 0 2
117 บ้านไสถั่ว 1 0 0 1 1
118 วัดควนปันตาราม 1 0 0 1 1
119 วัดกลาง 1 0 0 0 1
120 วัดอัมพวนาราม 1 0 0 0 1
121 วัดนาท่อม 1 0 0 0 1
122 วัดป่าตอ 1 0 0 0 1
123 บ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์) 0 4 1 1 5
124 ทุ่งยางเปล 0 2 0 1 2
125 วัดโพรงงู 0 1 0 1 1
126 วัดโคกแย้ม 0 0 1 0 1
127 บ้านท่าช้าง 0 0 0 1 0
128 บ้านเนินทราย 0 0 0 1 0
129 อนุบาลเรวดีควนขนุน 0 0 0 0 0
รวม 747 431 169 218 1,565