รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำลา 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สงรักษ์
 
1. นางสาวอุทิศพร  ทองปันแต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพลี 1. เด็กชายภูวดล  สีราม
 
1. นางจตุพร  ฤทธิศักดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1. เด็กหญิงอภิญญา  ปานแก้ว
 
1. นางภัทรี  ถาวรรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงเกล้าเพชร  สืบขจร
 
1. นางสยมพร  พันธุ์เล่ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงพีรยา  ชูสุดรักษ์
 
1. นางขจรจันทร์  ทองอุปการ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชิตพูล
 
1. นางสาวศิริพรรณ  ชูทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงฐิตาภา  มูสิกนันท์
 
1. นางสุภาพร  ไกรเกตุ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว 1. เด็กหญิงพัชราภา  เผ่าฉาน
 
1. นางสาวขวัญศิริ  ชุมขวัญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ชุมทอง
 
1. นางยินดี  รามทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอภยาราม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ศรีอ่อน
 
1. นางสุพรรณี  บัวเนียม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวหมอน 1. เด็กหญิงนิตยา  ไชยสุรินทร์
 
1. นางจรรยา  ชูสุวรรณ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กชายณฐกร  ชูหนู
2. เด็กชายปวรินทร์  อึ้นพวง
3. เด็กชายสกลวรรธน์  แก้วนพ
 
1. นางสุพิญญา  นุ่มนาม
2. นางจันทนา  เรืองรัตน์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงชัญกฤตญา  พชรพงศ์กฤต
2. เด็กหญิงณิชารีย์  หนูนวล
3. เด็กหญิงปริญญุตา  สุขโชติ
 
1. นางทิฆัมพร  จันทรากุล
2. นางสาวเฉลา  หมวดจันทร์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กหญิงธิดาภา  จันผลึก
2. เด็กหญิงนิติกานต์  วิเชียร
3. เด็กหญิงบาจรีย์  เสนีย์
 
1. นางสาวธัญชนก  นิ่มดำ
2. นางศิริวดี  ชูช่วย
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานแซะ 1. เด็กชายคุณธรรม  หนูชู
2. เด็กหญิงลักษิกา  รักษาแก้ว
 
1. นางพรทิพย์  ปานนิล
2. นางสาวศิริพร  ทองชูดำ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปู่ 1. เด็กชายตรีพล  มณีรัตน์
2. เด็กหญิงสาวิตรี  แก้วเอียด
 
1. นางจินดา  นิ่มดำ
2. นางปรียาภรณ์  รักษาทอง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตน 1. เด็กหญิงกุสุมาภรณ์   ชายเกตุ
2. เด็กหญิงรัชนี   อินทรแป้น
 
1. นางสาวไพเราะ  รักนุ่น
2. นางสาวอรวรรณ  เกตุแสง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 1. เด็กหญิงกานดาวศรี  แซ่ว้อง
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  คงทอง
 
1. นางสาวศิริพรรณ  ชูทอง
2. นางสาวรัตนา  ยิ้มด้วง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงพิชญา  สุขสงวน
 
1. นางดอกสร้อย  เกตุขาว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงกัฐ  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางพิชามญชุ์  แก้วหัวไทร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทราย 1. เด็กหญิงอริศญา  แซ่ลิ่ม
 
1. นางสาวพยงค์  งอกงาม
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  มากศรี
2. เด็กหญิงปณิศา  ยอดแก้ว
3. เด็กหญิงสิตานัน  แกล้วทนงค์
 
1. นายศราวุธ  เทพสุภา
2. นางขวัญธิดา  เขาไข่แก้ว
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จุลพูล
2. เด็กหญิงพริมริตา  บุญเรือง
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  ขวัญศรี
 
1. นางยุภา  สุขแก้ว
2. นางสมบูรณ์  หนูขาว
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรงาม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันสุกสี
2. เด็กหญิงประอรรัตน์   สังข์เกลี้ยง
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์   สุกสัย
 
1. นางวรรดี   ซุ่นเซ่ง
2. นางสาวจิราวดี   ยูงทอง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กชายปิยภัทร  จริยานุกูล
2. เด็กชายพรภวิษย์  สงรักษ์
 
1. นางสมบูรณ์  หนูขาว
2. นางเครือวัลย์  ศรีศักดา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กชายชาญณรงค์  เหมือนพรรณราย
2. เด็กหญิงณิชยา  มูลสาร
 
1. นายศรายุทธ  ด้วงทอง
2. นางวิไลวรรณ  บัญถะ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพลี 1. เด็กหญิงบุณยวีย์  ปาละสุวรรณ
 
1. นางณัฐชยา  ขุนพลช่วย
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพลี 1. เด็กหญิงนรรัตน์  ดำหนูอินทร์
 
1. นางณัฐชยา  ขุนพลช่วย
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สุรวาสน์
 
1. นางโสภา  สังเศษ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนดินแดง 1. เด็กชายจักรพรรดิ์   ภูมิประไพ
2. เด็กหญิงธันย์ชนก   กาญชนะพันธ์
 
1. นายสมเดช   ฤทธิ์คง
2. นางบุญญา   พงศ์พุ่ม
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. นางสาวอมรลักษณ์  จันผลึก
2. นางสาวเกวลิน  อินสุวรรณ์
 
1. นายอดิสร  ชูเชียร
2. นางอาภรณ์  พรหมยก
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตน 1. เด็กหญิงลัทธวรรณ   ชิตพิทักษ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  เกตุแสง
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. นางสาวจตุรพร  ทิ้งชั่ว
 
1. นายอดิสร  ชูเชียร
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงพาขวัญ  บุญประกายแก้ว
2. เด็กชายภูริชวิน  วัชรจิตรกุล
3. เด็กชายสิรวิชญ์  พรหมบุญแก้ว
 
1. นางพรทิพย์  อินทรภักดิ์
2. นางนงลักษณ์  สุขเกื้อ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว 1. เด็กชายกิตตินันท์  ปิณทะโก
2. เด็กหญิงปัณณพร  หมื่นเมือง
3. เด็กหญิงอภิสรา  แจ้งชาติ
 
1. นางสาวชะอ้อน  เสือสิงห์
2. นางสาววรี  หอยสกุล
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กหญิงฐปณัสม์  พลนุ้ย
2. เด็กหญิงปกิตตา  มิตรณรงค์
3. เด็กหญิงศศินิภา  มากชู
 
1. นางสุภาวดี  ด้วงแก้ว
2. นางสาวทิพย์ภาภรณ์  อินทรอักษร
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 1. เด็กหญิงจันจิรา  บุญช่วย
2. เด็กชายรัชชานนท์  ชูช่วย
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ขาวมาก
 
1. นางรัตนาภรณ์  ราชเมืองขวาง
2. นางสาวรัตนา  ยิ้มด้วง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  เยาว์ด้วง
2. เด็กหญิงณิชากร  เหลือจันทร์
3. เด็กหญิงศุภกานต์  คงหาเพชร
 
1. นางเสาวนีย์  ชัยฤกษ์
2. นางพรทิพย์  เสนาทับ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิหารเบิก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขวัญนุ้ย
2. เด็กชายสิทธิโชค  ซื่อตรง
3. เด็กหญิงสิริยากร  หมุนหวาน
 
1. นางประพิศ  ปัทมัตย์
2. นางจุรีรัตน์  บุญเลิศกุล
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช  นาคพุฒ
2. เด็กหญิงลภัสรดา  สุรเกียรติชัย
3. เด็กหญิงหทัยชนก  ฉิมรักษ์
 
1. นางสาวกนกอร  สินน้อย
2. นายศราวุธ  เทพสุภา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 1. เด็กหญิงวรรณวิวาห์  หนูคง
2. เด็กหญิงเพลงพิณ  หนูเอียด
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อภัยรัตน์
 
1. นางรัตนาภรณ์  ราชเมืองขวาง
2. นางสาวศิริพรรณ  ชูทอง
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กชายภูมิรัฐ  นุ่นเกลี้ยง
2. เด็กหญิงสุชานันท์  สายแก้ว
 
1. นางสุภาวดี  ด้วงแก้ว
2. นางสาวทิพย์ภาภรณ์  อินทรอักษร
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายปองภพ  สงคราม
2. เด็กหญิงพัชราวรรณ  จันเพชร
 
1. นางสาวนุชศรา  ชุมมินทร์
2. นางสาวสุดารัตน์  วรรณโก
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพนางตุง(สินประชา) 1. เด็กชายกฤษฎา  เหมือนขาว
2. เด็กชายพงศ์พันธ์   เอกภาพไพบูลย์
 
1. นางวิเชียร   บัวศรีแก้ว
2. นางสาวศุภรัตน์  ใจมั่น
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนดินแดง 1. เด็กชายจิรายุ  สุขยัง
2. เด็กชายปัณณฑัต   คงทองสังข์
 
1. นางสุกัญญา   รักจันทร์
2. นางปลายมาศ  ปานนิล
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 1. เด็กหญิงพัชราภา  ชูมากเลี่ยม
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  อุภัยพากย์
 
1. นายเมธี  นพนิช
2. นางศศิธร  โสมณะ
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 1. เด็กชายจิรศักดิ์  อินทร์อักษร
2. เด็กชายภัทรพงศ์  ทองคง
 
1. นางทองคำ  สวัสดีดวง
2. นางสาววรรณเพ็ญ   แก้วปนทอง
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 1. เด็กชายนราทิพย์  สิหานาม
2. เด็กชายอนันตชัย  ศรีกุล
 
1. นางทองคำ  สวัสดีดวง
2. นางอัจฉราภรณ์  ธัญญะ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพลี 1. เด็กหญิงจิราพร  เต้งหลี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  พันทอง
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีราม
4. เด็กหญิงศศิวิมล  อุ่นเสียม
5. เด็กหญิงเปรมวดี  หมวดเฝือ
 
1. นางสาวกัญญา  หนูจีนเส้ง
2. นางสาวกัญญาภัทร  ทองห่อ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชนะชัย
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทรัศมี
3. เด็กหญิงณิชาภา  สร้อยสุวรรณ
4. เด็กหญิงอันดามัน  บำเพ็ญ
5. เด็กหญิงไหมไทย  มณีคันธวงศ์
 
1. นายปิยพงษ์  เทพขาว
2. นางอภิญญา  วรรณรัตน์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 1. เด็กชายชินวัตร  ดำรง
2. นางสาวปัทมพร   ไชยภักดิ์
3. นายภูเมศวร์  ภูเมศวร์
4. เด็กหญิงลักษิกา  นวลแก้ว
5. นางสาวสุภัชชา  แซ่หลี
 
1. นางวิไล  ยศกิจ
2. นางวรรณวิภา  สลัดทุกข์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1. เด็กหญิงกานต์กนิษฐ์  วิชัยดิษฐ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญมะโน
3. เด็กหญิงพิชญาพร  บุญวิสูตร
4. เด็กหญิงยิ่งนรา  เกื้อเส้ง
5. เด็กหญิงแพรววนิด  มูสิกะเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนภรณ์  เกื้อเม่ง
2. นางสาวพิทยาภรณ์  คงแก้ว
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กหญิงชฎากิตติ์  อุบลจินดา
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีหนูสุด
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  รุ่งชู
4. เด็กหญิงพิชญธิดา  สินภูมิ
5. เด็กหญิงสุรัตสวดี  นรสิงห์
 
1. นางสาวไพลิน  สว่างเมฆารัตน์
2. นางสาวไพลิน  ชูรักษ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทราย 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุขอนันต์
2. เด็กหญิงกุลิสรา  ฤทธิ์วงศ์
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  กาญจนพันธ์
4. เด็กหญิงสุประภาดา  เสนอินทร์
5. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ช่วยเกิด
 
1. นางสิริพร  บัวทอง
2. นางสาวปรีดา  ชูศรี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวง 1. เด็กชายธงไชย  หนูสวัสดิ์
2. เด็กชายนวกร  ขุนทิพย์โบสถ
3. เด็กชายศุภสัณฑ์  แก้วชล
4. เด็กหญิงอาริยา  ทองหนู
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีอ่อน
 
1. นายฐกฤต  อัชณาพิพัฒ
2. นางอนัญญา  เนียมชุม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 1. เด็กหญิงธิติยา  เรืองเพชร
2. เด็กชายนครา  สำราญราษฎร์
3. เด็กชายปณชัย  นิ่มคร
4. เด็กหญิงปภาวดี  ทองกลับ
5. เด็กหญิงสถิตาภรณ์  แก้วประดิษฐ์
 
1. นายสุวิทย์  ศรีรักษา
2. นายภูมิภักดี  สังเมียน
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ 1. เด็กหญิงกัลยกร  ปานเพชร
2. เด็กชายชยพล  คงหนู
3. เด็กชายณภัทร  นาคขาว
4. เด็กชายดรัณภพ  ขาวมาก
5. เด็กชายธนกฤต    สุขทอง
6. เด็กหญิงธัญรัตน์  ศักดิ์ศรี
7. เด็กชายปฏิวัติ   นุ้ยขาว
8. เด็กหญิงปทิตตา  นาคขาว
9. เด็กหญิงปวันรัตน์  เจ้ยแก้ว
10. เด็กหญิงภัชรี  นุ้ยขาว
11. เด็กชายภูวดล  ชูแก้ว
12. เด็กชายยศวริษ  เสนทรัพย์
13. เด็กหญิงศศิกานต์   คำวุ่น
14. เด็กชายศุภกร   สงรักษ์
15. เด็กชายเดชาธร  นุ่นเกลี้ยง
16. เด็กหญิงเบญญาภา  ทองดีเพ็ง
 
1. นางภัทราพร   หนูปักขิณ
2. นายอรรถวิทย์   กรดเต็ม
3. นางจรรยา  ปานเพชร
4. นางสาวจุฬารัตน์  สงย้อย
5. นางสาวเย็นฤดี  สุกการ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ชูช่วย
 
1. นางกรรณิการ์  การะเกตุ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กหญิงกิตธิดา  มูสิกรักษ์
 
1. นางมนภัสสร์  มากจันทร์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กหญิงเกศราพร  คงแก้ว
 
1. นางสาวไพลิน  ชูรักษ์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงนภสร  ศิริรัตน์
2. เด็กชายยศกฤต  ทองทวี
 
1. นางสุรพา  อ่อนศรีแก้ว
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงจิรญาภา  รักษ์จำรูญ
2. เด็กชายณภัทร  พรหมนวล
 
1. นางสุรพา  อ่อนศรีแก้ว
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  แทนโป
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  จวงกระโทก
 
1. นางจุฑามาศ  คงศรีทอง
2. นางลัดดาวรรณ  คงแก้ว
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานแซะ 1. เด็กหญิงกรรณทิมา  ชูช่วย
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ทองเกิด
3. เด็กหญิงจิติมา  เมืองแก้ว
4. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ทองชู
5. เด็กหญิงนิศากร  หนูแป้นน้อย
6. เด็กหญิงมโนราห์  จิกบงค์
7. เด็กหญิงรุจิษยา  สีนุ้ยคง
8. เด็กหญิงลภัสรดา  ยอดราช
9. เด็กหญิงวริยา  นุ่นเกลี้ยง
10. เด็กหญิงศิรประภา  ช่วยนุ้ย
 
1. นางจรีวรรณ  หนูขาว
2. นางกัลยา  เพ็ชรอ่อน
3. นางโสภาพรรณ  พิจิตร
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. นางสาวกุลณัฐ  ขวัญหวาน
2. เด็กหญิงณัฐวรา  ชูกรงมวน
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แจ้งจุล
4. เด็กหญิงประภารัตน์  ทองประดิษฐ์
5. เด็กหญิงปาริชาติ  สังฉิม
6. นางสาวพริสร  แก้วจันทร์
7. นางสาวพัชรพร  ชาวนา
8. นางสาววรพิชชา  เพชรขาวช่วย
9. นางสาวสุธิตา  คงนวน
10. นางสาวอัญชิสา  เขียวเยาว์
 
1. นางจุฑามาศ  คงศรีทอง
2. นางสาวจิรนุช  หมื่นรักษ์
3. นางลัดดาวรรณ  คงแก้ว
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กหญิงกชพร  จันรอดภัย
2. เด็กหญิงณัฐชา  ออดขาว
3. เด็กหญิงปีติอร  สุวรรณคีรี
4. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุดจันทร์
5. เด็กหญิงภควรรณ  จินา
6. เด็กหญิงลลิตา  หมื่นชนะ
7. เด็กหญิงลลิตา  จันทร์สุขศรี
8. เด็กหญิงวีรปรียา  สุขชุม
9. เด็กหญิงศิรประภา  ศรีจันทร์
10. เด็กหญิงโชติกา  ชุมทอง
 
1. นางภัทราภรณ์  ชูสง
2. นางชูศรี  ดำนาคแก้ว
3. นางอรุณทิพย์  เต็มยอด
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักกอ 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วศรีจันทร์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  พรหมทอง
3. นางสาวดวงตะวัน  คงนวล
4. เด็กหญิงดารารัตน์  จันทรัตน์
5. เด็กหญิงทิพย์ติยาวดี  ด้วงสังข์
6. เด็กหญิงประกายพัชร  ดำชุม
7. นายพงศกร  สุดมุ้ย
8. นายภราดร  บุญคงแก้ว
9. นายสุกฤษฏิ์  ปานสังข์
10. เด็กหญิงอรพินท์  อินทร์ด้วง
 
1. นายฉัตรชัย  พงศาปาน
2. นางรัตติยา  แก้วหนู
3. นางเพ็ญศรี  นุ่่นเกลี้ยง
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 1. เด็กชายกิตติ   คล้ายสมบัติ
2. เด็กชายธีรภัทร   รักเดชะ
3. เด็กชายนัทพงศ์  ชูเอียด
4. เด็กชายปารมี   เพชรบูลย์
5. เด็กชายปิยะ   บุญพงศ์
6. เด็กชายศุภวิชณ์   คล้ายสมบัติ
7. เด็กชายสิทธิศักดิ์   เม่งสุด
8. เด็กชายอภิเดช  ชูเอียด
9. เด็กชายอาคม   แซ่ม้า
10. เด็กชายเสฎฐวุฒิ   มุขศรีประเสริฐ
 
1. นายประวิง  เพชรกาศ
2. นายไกรธวัฒน์   หนูสุวรรณ
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรงาม 1. เด็กชายชาคริส   เสนรุย
2. นายณรงค์ชัย   คงดำ
3. นายณัฐนันท์   หนูผุด
4. นายทัตพงค์   คงดำ
5. นายบุญยวัฒน์   แดงทองใส
6. นายวัชรพงศ์   กาฬวงศ์
7. นายศิวกร   แก้วดำ
8. นายสาธิต  ศรีทองคง
 
1. นางสาวจิราวดี   ยูงทอง
2. นางจุฑาทิพย์   แก้วประเสริฐ
3. นางลักษณา   วรรณเดชากุล
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานข่อย 1. เด็กชายกัลปพฤกษ์  เต็มพร้อม
2. เด็กชายกิตติมศักดิ์  รัตนวงแข
3. เด็กชายชวัลวิชญ์  บัวแข
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยอดแก้ว
5. เด็กชายธเนศ  ธานีรัตน์
6. เด็กชายนครินทร์  เพชรคงทอง
7. เด็กชายพัทรพนธ์  แก้วมงคล
8. เด็กชายวโรดม  ทองเรือง
9. เด็กชายสรรสินชัย  อนุกูล
10. เด็กชายอาทิตย์  ฮิ้วสู
 
1. นายแฉล้ม  ทองเรืองนิ่ม
2. นายดุลยพร  นิ่มปล้อง
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  แกล้วทนงค์
2. เด็กหญิงปริยากร  เย็นใส
 
1. นายธนา  กาญจนะแก้ว
2. นางอรุณทิพย์  เต็มยอด
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายฆฑาวุฒิ  ชูกลิ่น
2. นายสุริโย  เพชรจันทร์
 
1. นายสมชาย  โอนิกะ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ชูสง
 
1. นางวรรณี  ธานีรัตน์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1. เด็กหญิงจิราพา  ดำนุ้ย
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  พวงแก้ว
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กหญิงสุประวีณ์  ชูทอง
 
1. นายธีระยุทธ  เสนาทับ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ด้วงดี
 
1. นายภิญโญ  นนตรี
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุณหะวัณ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ยิ่งดำนุ่น
 
1. นางลำยอง  เทอดเกียรติกุล
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงอรัญญา  บุญญะบุญญา
 
1. นางสาววันดี  ชุมคงดำ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. นางสาวฐาปนีย์  อินทร์รักษา
 
1. นางจุฑามาศ  คงศรีทอง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. นางสาววิสสุตา  บัวนุ้ย
 
1. นายปราโมทย์  เกลี้ยงสิน
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กหญิงนิติพร  พงศ์พิพัฒนพันธุ์
2. เด็กหญิงสกุลดี  คำทอง
 
1. นางปิรัณยา  เกตุสุวรรณ
2. นางนงเยาว์  แซ่ล๊ก
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พูนสุวรรณ์
2. เด็กหญิงอัยนาฮ์  ชนะมณี
 
1. นางยุภา  สุขแก้ว
2. นางจันทนา  เรืองรัตน์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  สุดจันทร์
2. เด็กชายสราวุธ  จันทร์สุขศรี
 
1. นายประภากร  เจริญมาศ
2. นางระวิวรรณ  คำคันธฤทธิ์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงปริมปรีญา  หมัดยาหมีน
 
1. นางลัดดาวรรณ  คงแก้ว
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายกลวัชร  ศรีเงิน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สมใจหมาย
3. เด็กชายอภิรักษ์  เดชสม
 
1. นางวรรณี  ธานีรัตน์
2. นางสาวสมอนงค์  นาคขาว
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงชลิดา  พรมทอง
2. เด็กชายธนภูมิ  แก้วเมฆ
3. เด็กชายวรภัทร์  คงทุ่ง
 
1. นางวรรณี  ธานีรัตน์
2. นางสาวสมอนงค์  นาคขาว
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายภูมพัฒน์  นุ่นเฉี้ยง
2. เด็กชายวรากร  จันทร์สุขศรี
3. เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์สุข
 
1. นายปราโมทย์  เกลี้ยงสิน
2. นางจุฑามาศ  คงศรีทอง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  นิ่มคร
 
1. นายลิขิตร์  นิลสุข
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กชายศุภสัณห์  มีขาว
 
1. นายณัฐวุฒิ  นุสา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กชายศักดินนท์  ทรงศรี
 
1. นายณัฐวุฒิ  นุสา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กชายณัฐภัทร  เกตด้วง
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ไหมอ่อน
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ช่วยแท่น
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กหญิงพรีมสิริ  โพธิฌานนนท์
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายพสิษฐ์  พัฒนาศรีรัตน์
 
1. นางสาวรพีพรรณ  สุขสังวาลย์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กหญิงธีรตา  เจริญพร
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ช่วยแท่น
2. เด็กชายกรกฤต  สงขาว
3. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ไหมอ่อน
4. เด็กชายณัฐภัทร  เกตด้วง
5. เด็กชายถิรวัฒน์  ณ พัทลุง
6. เด็กหญิงพรีมสิริ  โพธิฌานนนท์
7. เด็กหญิงมาริษา  หนูหมอก
8. เด็กหญิงวิสาสินี  ฟองทอง
9. เด็กชายศักดินนท์  ทรงศรี
 
1. นายวิเชียร  คำคง
2. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
3. นายณัฐวุฒิ  นุสา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ช่วยแท่น
2. เด็กชายกรกฤต  สงขาว
3. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ไหมอ่อน
4. เด็กชายณัฐภัทร  เกตด้วง
5. เด็กชายถิรวัฒน์  ณ พัทลุง
6. เด็กหญิงธีรตา  เจริญพร
7. เด็กหญิงนันทลักษณ์  พูลเกษม
8. เด็กหญิงพรีมสิริ  โพธิฌานนนท์
9. เด็กชายพิชญะศิลป์  สายจันทร์
10. เด็กชายภูรินท์  ฤกษสโมสร
11. เด็กหญิงมาริษา  หนูหมอก
12. เด็กหญิงวิสาสินี  ฟองทอง
13. เด็กชายศักดินนท์  ทรงศรี
14. เด็กชายศุภสัณห์  มีขาว
15. เด็กหญิงสุณัฏฐา  หนูสม
 
1. นายวิเชียร  คำคง
2. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
3. นายณัฐวุฒิ  นุสา
4. นางละมุล  เตชนราวงศ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 1. เด็กหญิงกัญญพัชร   สังข์ทอง
2. เด็กหญิงกาญวิภาวดี   พูลสง
3. เด็กชายกิตติวรรณ   ศรีสังข์
4. เด็กหญิงจิรัชญา   จุลภักดิ์
5. เด็กหญิงชลิตา   ศรีสังข์
6. เด็กหญิงฐานิตา   รักษ์จันทร์
7. เด็กหญิงณฤดี   ฮั่วลี้
8. เด็กหญิงณัฐนันท์   ทองมาก
9. เด็กชายณัฐวัต   เมืองชุม
10. เด็กหญิงณิชานาฎ   แก้วขาว
11. เด็กหญิงณิชารีย์   รักษ์จันทร์
12. เด็กหญิงทิพวรรณ   สุกดำ
13. เด็กชายธนบดี   ชุมคง
14. เด็กหญิงพงศกร   เหมือนพรรณราย
15. เด็กหญิงวะริษา   เหมือนหนู
16. เด็กหญิงสิรีธร   ศรีสวัสดิ์
17. เด็กหญิงสุจิรา   พูลสง
18. เด็กหญิงสุภาภรณ์   เหมะรักษ์
19. เด็กหญิงอจิรา   แก้วมาก
20. เด็กหญิงอทิตยา   นาคะวิโรจน์
 
1. นายระพิน   ชูทอง
2. นางอุษา   หลีวิจิตร
3. นางยินดี   รักขุนส่อง
4. นางสาวธิดารัตน์   วายุภักดิ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปู่ 1. เด็กชายณัฐวัตร  ภักดีเดชะ
2. นายติติพัฒน์  คงอนันต์
3. เด็กชายธนภัทร  ยอดแก้วเรือง
4. เด็กชายปุณณรัตน์  มณีรัตน์
5. เด็กชายสิทธิชัย  มากไข่
6. เด็กหญิงเนาวนิต  นครเขต
 
1. นายวีรยุทธ  ทองเขียว
2. นายสุพลเดช  มากชู
3. นางสาวปัณฑิตา  สุกดำ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรโกบ 1. เด็กชายตะวัน  ช่วยเมือง
 
1. นางธีรารัตน์  ไม่ทุกข์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรงาม 1. นายโชคดี   บัวทอง
 
1. นางจุฑาทิพย์   แก้วประเสริฐ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงกุลนิดา  เพชรวา
 
1. นายสมยศ  ทองเอียด
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักกอ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  พรหมทอง
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไวยรัตน์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1. เด็กชายศลักษณ์พร  เพชรศรี
 
1. นางสาวจันทวรรณ  มีภูมิ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรงาม 1. นายโชคดี   บัวทอง
 
1. นางวรรดี  ซุ่นเซ่ง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงชื่นชัญญา  ทองคง
 
1. นางทิฆัมพร  จันทรากุล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวหมอน 1. เด็กหญิงนาตยา  ไชยโย
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  คงศรีทอง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1. เด็กชายชัยภัทร  เมืองใหม่
 
1. นางสาวลลิตา  เหง่าศรี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรงาม 1. นายโชคดี   บัวทอง
 
1. นางสาวสุดใจ   จันทร์คง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  จันบัว
 
1. นายธีรวัช  ชีช้าง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวหมอน 1. เด็กหญิงนาตยา  ไชยโย
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  คงศรีทอง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1. เด็กชายศลักษณ์พร  เพชรศรี
 
1. นางสาววรัญญา  อภัยรัตน์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรงาม 1. นายโชคดี  บัวทอง
 
1. นางสาวจิราวดี   ยูงทอง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวหมอน 1. เด็กหญิงสใบทอง  เต็มยอด
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  คงศรีทอง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปู่ 1. เด็กหญิงเนาวนิต  นครเขต
 
1. นายวีรยุทธ  ทองเขียว
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1. เด็กหญิงกฤติมา  เลื่อนแก้ว
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ใหมทอง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สงแทน
4. เด็กชายธณบดินทร์  รัตนวัชรกุล
5. เด็กชายธนกฤต  ศรีทอง
6. เด็กชายธนาคิม  สิงหะพล
7. เด็กชายบรรณภพ  กล่อมหอ
8. เด็กชายปฐวี  ปานมั่น
9. เด็กชายศักรินทร์  ชูทอง
10. เด็กชายสิรวิช  เทพหนู
11. เด็กชายสุพศิน  รัตยา
12. เด็กหญิงเกศินี  เรืองทอง
 
1. นางภัทรวดี  แก้วจันทร์
2. นางสาวนีรนุช  ทองรักษ์
3. นายสุริยะ  พินโท
4. นางสาวศุภวรรณ  ชมเชย
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงกิตติญา  วีระโชติ
3. เด็กชายก้องภพ  จุลพูล
4. เด็กชายปฏิภาณ  ปกครอง
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  รัตนะ
6. เด็กหญิงลดาวัลย์  ทองดำอ่อน
7. เด็กชายวรพงศ์  ทองขุนดำ
8. เด็กชายศักดิธัช  พจนากนกกุล
9. เด็กหญิงอัณศยา  เต็มแก้ว
10. เด็กชายไม้ดิน  รักปาน
 
1. นางอัจฉรา  หิรัญสาย
2. นางสาวมาริษา  เดชะ
3. นางพัชรีย์  บัวราษฎร์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงกุลธีรา  หยูนิษ
2. เด็กหญิงจิณัฐตา  รามจันทร์
3. เด็กหญิงณพสร  ยืนยง
4. เด็กหญิงธัญสร  ทองสังข์
5. เด็กหญิงปณิตา  แก้วสองเมือง
6. เด็กหญิงพิชามณชุ์  ชุมคล้าย
 
1. นางภัทราณี  จันทร์เกื้อ
2. นางสาวกชกร  บุญชู
3. นางสาวรวมพร  ลั่นก้อง
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงกุลธีรา  หยูนิษ
2. เด็กหญิงจิณัฐตา  รามจันทร์
3. เด็กหญิงณพสร  ยืนยง
4. เด็กหญิงณัฏฐสุรางค์  หลีวิจิตร
5. เด็กหญิงณัฐชยา  ทองด้วง
6. เด็กหญิงธัญสร  ทองสังข์
7. เด็กหญิงปณิตา  แก้วสองเมือง
8. เด็กหญิงพิชามณชุ์  ชุมคล้าย
 
1. นางภัทราณี  จันทร์เกื้อ
2. นางสาวกชกร  บุญชู
3. นางสาวรวมพร  ลั่นก้อง
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. นางสาวจตุพร  วิเศษ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ธรรมเพชร
3. นางสาวพาริสา  ไข่แก้ว
4. เด็กหญิงสุธินันท์  วิเชียร
5. เด็กหญิงสุภาศินี  เต็มพร้อม
6. เด็กหญิงสุวิษา  เพ็งสุข
7. นางสาวหนึ่งทิพย์  จงกิจ
8. เด็กหญิงเมริษา  สามสี
 
1. นางเพ็ญภร  ขำยา
2. นางสาวนันทวัน  พันธุกาล
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวง 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  ขุนทิพย์โบสถ
2. เด็กหญิงคนึงนุช  ขลุกเฉี้ยง
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บิลสัน
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  จันทร์สงค์
5. เด็กหญิงบุปผาวัลย์  สงแสง
6. เด็กหญิงพรชิตา  ชัยภักดี
7. เด็กหญิงมนตกานต์  โชติรัตน์
8. เด็กหญิงมาริสา  แซ่ลิ่ว
9. เด็กหญิงวรนุช  ขุนพล
10. เด็กหญิงศรินยา  ใหม่แก้ว
11. เด็กหญิงสุนิษา  เพ็งเล็ง
12. เด็กหญิงเปมิกา  รอดไฝ
 
1. นายฐกฤต  อัชณาพิพัฒ
2. นางอนัญญา  เนียมชุม
3. นางสาวบุษยมาส  จันทมาส
4. นางสาวเพียงตา  ทองรอด
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพลี 1. เด็กชายคณาธิป  ทองสง
2. เด็กชายชานนท์  มากชิต
3. เด็กหญิงทักษพร  ทองรักษ์
4. เด็กชายสถาพร  รอดเกลี้ยง
5. เด็กชายเกรียงไกร  ชูทอง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ฤทธิวงศ์
2. นางสาวสุพรรณี  รักช่วย
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทราย 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  สุขาทอน
2. เด็กหญิงวาสนา  เอียงพะยูง
 
1. นางสาวพยงค์  งอกงาม
2. นางสาวสุจิตรา  คำเกลี้ยง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายณัฐชพล  จุลพูน
 
1. นางสุนันทา  เธียรสุรารักษ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงรมยากร  รัตนอุบล
 
1. นางถนอมเพ็ญ  ชูบัว
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1. เด็กหญิงอริศา  รักงาน
 
1. นางสาวศศิมณ  ดำช่วย
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงพลอยชมภูธ์  เขมะวนิช
 
1. นางธัญญ์ชยา  ชูแสง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ห้วยใส
 
1. นางสาวิตรี  ชูดำ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายณฐพัฒน์  จงหวัง
 
1. นางนฤมล  ดิษฐาน
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรงาม 1. นางสาวนัฏธกานต์  คงนวล
 
1. นางสาวสุดใจ  จันทร์คง
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัน 1. เด็กหญิงญาดามณี   กาวชู
2. เด็กหญิงธัญภรณ์   จันทะลุน
3. เด็กหญิงภาวิดา  ชูดำ
4. เด็กหญิงอณัฐตา   สุกทอง
5. เด็กหญิงอินทุอร   พรหมแก้ว
 
1. นางสมใจ  ชูหนู
2. นางสาวกรรณิการ์   ด้วงช่วย
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1. เด็กหญิงนวพร  กันทะวงศ์
2. เด็กชายปั่นเงิน  พิจิตรบรรจง
 
1. นางสาวอาภาศิริ  วัฒนภิญโญ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว 1. เด็กหญิงทิพย์ธิดา    ปล้องไหม
2. เด็กชายนภนต์  ด้วงหวัง
 
1. นางสาวณภัสรพี  คงศรีทอง
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนโหนด 1. เด็กชายธิติวัฒน์  นวลแก้ว
2. เด็กชายพัชญศักดิ์  มะลิวงศ์
 
1. นางอนัญพร  ในเรือน
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 1. เด็กชายสัณหณัฐ  สงวนศักดิ์
2. เด็กชายเอกภัทร   สังข์แก้ว
 
1. นางรุ่งทิพย์  วงศ์สวัสดิ์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งลาน 1. เด็กหญิงกรรธิมาพร  มุสิกะปาละ
2. เด็กชายคุณาวุธ  รามนาถ์
3. เด็กชายทินกร  รุยัน
4. เด็กชายพสิษฐ์  เจ้ยชุม
5. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  พุทธพงศ์
6. เด็กชายภานุพงศ์  สงทอง
 
1. นายไสว  มากภิบาล
2. นายอภิชาติ  สินดำ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิหารเบิก 1. เด็กชายชัยวัฒน์  หมวดจันทร์
2. เด็กหญิงนาถประภา  มณีบัว
3. เด็กหญิงบวรรัตน์   คงศรี
4. เด็กชายภูรีณัฐ  หาดนำ
5. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  นพฤทธิ์
6. เด็กชายศรัณยพงศ์  ขวัญซ้าย
 
1. นางเปญญา  ประพฤติตรง
2. นางจุรีรัตน์  บุญเลิศกุล
3. นายจำรัส  จินณรัตน์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กชายคณนาท  ทองอ่อน
2. เด็กชายครรชิตพล  ทองนวล
3. เด็กชายณัฐพล  ซุ่นเซ่ง
4. เด็กชายธีรศักดิ์  ขาวเอียด
5. เด็กชายประทีป  กรุงแก้ว
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วเขียว
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์   มณีนิล
8. นายเสฏฐวุฒิ  ลอยลิบ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มาลาทอง
2. นายจ้วน  รักขุนส่อง
3. นางสาววราทิพย์  ชูดำ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กหญิงกันติชา   ห้วยใส
2. เด็กหญิงกัลยกร   เส้งเลี่ยม
3. เด็กชายคทาวุธ   แก้วแหร้
4. เด็กหญิงปาณิสรา   ช่วยเมือง
5. เด็กหญิงปานตะวัน  จันแดง
6. เด็กชายยชญ์พล   จิตรสุคนธ์
7. เด็กหญิงเกศสิริ   นวลศรี
8. เด็กหญิงเขมอักษร   จันแดง
9. เด็กหญิงเปมิกา  เพชรเส็ง
 
1. นายสมมิตร  สังเกตุ
2. นางโสณิศวรา  อนันตวงค์
3. นางสาวเรวดี  กายฤทธิ์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานแซะ 1. เด็กชายชาญวิทย์  ยอดราช
2. เด็กชายสหรัฐ  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงสุพิชชา  วังทวีณรงค์
 
1. นางสาวศิริพร  ทองชูดำ
2. นางวารุณี  ด้วงชู
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปู่ 1. เด็กหญิงมรกต  เกศรินทร์
2. เด็กหญิงสายวารี  เสนรุย
3. เด็กหญิงอรพรรณ  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวทรรศนีย์  แก้วนก
2. นางปรียาภรณ์  รักษาทอง
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 1. เด็กหญิงกชกร  มากชูชิต
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  พงษ์อิสสโร
3. เด็กชายพลวัฒน์  ณะนสน
 
1. นางรัตนา  สงวารี
2. นายชนาเมธ  แซ่เตียว
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปู่ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงสมัชญา  ชนะกุล
3. เด็กชายสานิต  มากไข่
 
1. นายสมพงศ์  แก้วนาม
2. นางสาวทรรศนีย์  แก้วนก
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันทร์นวล
2. เด็กชายสรวิชญ์  เอียดคง
 
1. นางดอกสร้อย  เกตุขาว
2. นางปิยนุช  สุริโย
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิณีรัตน์
2. เด็กหญิงนันทรัตน์  อมตเวทย์
 
1. นางพรทิพย์  จริตงาม
2. นางอุไรวรรณ  โรจนหัสดิน
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายธนกร  สุขราม
2. นายปิยวัฒน์  กูเปีย
 
1. นางสาวอาทิตธิยา  เมืองแก้ว
2. นางพรรษวรรณ  เสือสิงห์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 1. เด็กชายพีรณัฐ   เดชสุข
2. เด็กชายวิรัลพัชร   สว่างอารมณ์
 
1. นายสมเสียร   สังแก้ว
2. นางฑิฆรรมพร  ขำตรี
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโงกน้ำ 1. นายธนกร  บัวแก้วฉีด
2. นายปรมินทร์  ด้วงพลับ
 
1. นายกิตติศักดิ์   สงสม
2. นางกาญจนา  สุทธิสงค์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปู่ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพชรชนะ
2. เด็กหญิงรักษิณา  ทองศรีนุ่น
 
1. นางสาวปัณฑิตา  สุกดำ
2. นางรัตนาภรณ์  ทองศรีนุ่น
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กหญิงธนัญชนก  ศรีนุ่น
2. เด็กหญิงมุทิตา  ไชยด้วง
 
1. นางพรทิพย์  จริตงาม
2. นางอุไรวรรณ  โรจนหัสดิน
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปู่ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีทับรอด
2. เด็กชายสรวิศ  แก้วแหร่
 
1. นางสาวปัณฑิตา  สุกดำ
2. นางรัตนาภรณ์  ทองศรีนุ่น
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กชายชยพล  อัครวิบูลย์
2. เด็กชายญาณพัฒน์  ทองนวล
 
1. นางอุไรวรรณ  โรจนหัสดิน
2. นางพรทิพย์  จริตงาม
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ขาวคง
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ลอยลิบ
 
1. นางอุไรวรรณ  โรจนหัสดิน
2. นางพรทิพย์  จริตงาม
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 1. เด็กชายณัฐชนน  ดำช่วย
2. เด็กชายธนดล  พูลนวล
3. เด็กชายนวพรรษ  ฉีดเกตุ
 
1. นางสาวเพียงใจ  จันทร์รักษ์
2. นางนัดดาวัน  ไหมศรีขาว
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 1. เด็กชายนภเกตน์  เมาน้ำพราย
2. เด็กชายพงศธร  เสนเผือก
3. เด็กชายอนิวัต  ทองรักษ์
 
1. นางจิระพร  เวทยาวงศ์
2. นางสาวสิริลักษณ์  พันธ์พงค์
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 1. เด็กชายเกียรติตระกูล  นพนิช
2. เด็กชายเกียรติประวัติ  นพนิช
 
1. นางอัญลภัส  พันธ์คง
2. นางสาววรรณวิษา  ดำนุ่น
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 1. เด็กหญิงจันทนา  แสงอำไพ
2. เด็กหญิงบุญดี  ทองเชิญ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชุมทอง
 
1. นางจิระพร  เวทยาวงศ์
2. นางสาวสิริลักษณ์  พันธ์พงค์
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เอกวิหค
2. เด็กหญิงลลิตา  กลิ่นเขียว
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ดำสม
 
1. นายเมธี  นพนิช
2. นางสาวสาวิตรี  ชูสังข์
 
160 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เชี่ยวภาษา
2. เด็กชายนราวิชญ์  จันทร์ดำ
3. เด็กชายปรินทร  ไหมศรีขาว
 
1. นางสาวยุววรรณ  ช่วยจันทร์
2. นางสาวปรียานุช  ทองชู
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 1. เด็กชายธนัชชา  ปานจีน
2. เด็กชายธนาวุธ  สงแก้ว
3. เด็กชายรพีภัทร  ทรัพย์มาก
 
1. นายเสน่ห์  ฉีดอิ่ม
2. นางทัศนียา  สุวรรณโรจน์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1. เด็กชายมงคลชัย  เพชรมุนี
2. นายศุภพงศ์  แสงศรี
3. นายเรวัตร  ไกรแก้ว
 
1. นายอนันต์  พูลเกื้อ
2. นายโสภณ  ทองดำ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 1. เด็กหญิงพัณณิตา  จอกน้อย
2. เด็กหญิงศาริกา  พิทักษ์กิจ
3. เด็กหญิงสิรีรัตน์  คงเส้ง
 
1. นางสุนันทา  หลวงคง
2. นางนิวัฒน์  เจริญมาศ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กหญิงธีรารัตน์  ธะนะแก้ว
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เกาะทอง
3. เด็กหญิงเกศราพร  คงแก้ว
 
1. นางจรวย  พงศ์ประยูร
2. นางระวิวรรณ  คำคันธฤทธิ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโงกน้ำ 1. เด็กชายชญานุตม์  หมุกดี
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ปลอดเหล็ก
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ร่มหมุน
4. เด็กหญิงภูษิตา  อ่อนเกลี้ยง
5. เด็กหญิงอริสรา  รักเกิด
6. เด็กหญิงเขมิสรา  ชูศรี
 
1. นางอมราวดี  ทองขาว
2. นางสาวกัญญา  ไชยศรียา
3. นางสาวสำรวย  คงทองสังข์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโงกน้ำ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ชุมไชยโย
2. เด็กหญิงณิชาดา  รัตนสุวรรณ
3. เด็กหญิงนุชรีย์  รุ่งพุด
4. เด็กหญิงรตนพรรณ  ไชยบาล
5. เด็กหญิงสุจิรา  ศรีเจริญสกุลกิจ
6. เด็กหญิงอภิญญา  เพชรนุ่น
 
1. นางอมราวดี  ทองขาว
2. นายอนุสรณ์  เพชรศรีเปีย
3. นางธันยพร  จิตขาว
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กหญิงชลิตา  โปฏกรัตน์
2. เด็กหญิงดลฤดี  ขาวสังข์
3. เด็กหญิงสุทธดา  จิตต์เจตน์
 
1. นางชูศรี  ดำนาคแก้ว
2. นางวาสนา  เพ็งอิน
 
168 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกัญชนก   จันทร์สุข
2. เด็กหญิงสุภาพร   คงเจริญญา
3. เด็กหญิงอรอุมา  รักษ์จันทร์
 
1. นางสาวอัจฉรา  แป้นพูน
2. นางสุพาภรณ์  วิไลประสงค์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะแพน 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  นวลคง
2. เด็กหญิงปภาดา  ราษแก้ว
3. เด็กหญิงวรรณนิภา  สังข์ทอง
 
1. นายถวิล  เจ้ยชุม
2. นายคนองศักดิ์  หนูสังข์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปู่ 1. เด็กชายปรเมศวร์  บุญแก้วปอม
2. เด็กชายพลกฤษณ์  กาหรัด
3. เด็กชายวาสุกรี  เกิดแก้ว
 
1. นายวีรยุทธ  ทองเขียว
2. นางจินดา  นิ่มดำ
 
171 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1. เด็กหญิงกัญจน์นิกข์   เกื้อช่วย
2. เด็กหญิงจตุพร  แดงศรี
3. เด็กหญิงฐนิชา  ฤทธิ์เดช
 
1. นางชูศรี  ฤทธิ์คง
2. นางสุจินต์  ทองสีดำ
 
172 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรงาม 1. นายทักษ์ดนัย  จันทร์สุขศรี
2. เด็กหญิงประดับดาว  พฤกธิษาธิกร
3. นางสาวศิริรัตน์  ทองวัตร
 
1. นางสุดใจ   ทองไสย
2. นางสาวจิราวดี   ยูงทอง
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกโดน 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุขมาก
2. เด็กหญิงนุสบา  พิลาพันธ์
3. เด็กชายพสธร  ขาวสุด
 
1. นางสาวจุไรวรรณ  เพชรรังษี
2. นางสาวยุพเรศ  อังกุราภินันท์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักกอ 1. เด็กหญิงณัฏฐิกานต์  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงดารารัตน์  จันทรัตน์
3. เด็กหญิงทิพย์ติยาวดี  ด้วงสังข์
 
1. นางสาวเรวดี  แย้มแสง
2. นางเลอขวัญ  แซ่ผ่าน
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 1. เด็กหญิงวิภาวี  โอทอง
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  สุภาพาส
3. เด็กหญิงอริสา  ทองร่วง
 
1. นางสาวกระสินธ์  พลรักษ์
2. นางนันทนัช  กุลศิริเดชานันท์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. นางสาวจริญา  รักษ์แก้ว
2. เด็กหญิงวรนุช  พูนสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุนิสา  เหมือนพรรณราย
 
1. นางสาววราทิพย์  ชูดำ
2. นางสาวปกาพันธ์  คล้ายสมบัติ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์ลาม
2. เด็กชายศดานนท์  เหมือนแก้ว
3. เด็กชายสันต์ธร  สวัสดีประเสริฐ
 
1. นางทศพร  ตันติกานต์กุล
2. นางทิฆัมพร  จันทรากุล
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 1. นายกิตติศักดิ์   บัวขาว
2. นายจิณณวัตร  แสงมี
3. นายอรรถชัย  จีนชาวนา
 
1. นางชื่นจิต  สมานุภาวิน
2. นางอรุณี  สงมา
 
179 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1. เด็กชายณัฏฐศรัณย์  ทิพย์จันทา
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  ประเสริฐ
3. เด็กหญิงวิกานดา  ชูเอียด
 
1. นางสาววีร์ดา  สมัครหานาย
 
180 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงณชนก  โสมณะ
2. เด็กหญิงณัฏฐรีย์  ชุมพูล
3. เด็กชายพัชรบุญ  บุญมี
 
1. นางภาวดี  คงแข็ง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เพ็ชรกาศ
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กชายนพดล  ชุมคง
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  ด้วงเอี่ยม
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 1. เด็กหญิงสุนิษา  ช่วยเนื่อง
 
1. นางสาวสุรกาญจน์  โปฏกรัตน์
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. เด็กชายนาวิน  หอยมณี
 
1. นางสุดา  นุ่นชูคัน
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนดินแดง 1. เด็กชายจักกริช  ชูทอง
 
1. นางเพ็ญศรี  ด้วงเกตุ
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวหมอน 1. เด็กหญิงฉัตรศลิสา  ไกรทอง
 
1. นางวาสนา  พลด้วง
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง 1. เด็กชายภูธเนศ  รามรินทร์
 
1. นางเพ็ญญา  ประยูรรัตน์
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 1. เด็กชายบุญญพัฒน์  หนูปลอด
 
1. นางสาวฐาณิชญาณ์  เพ็งพรหม
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. เด็กชายสุทธิรักษ์  ชูดำ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  อินไหม
3. เด็กชายอัษฎา  นวลอ่อน
 
1. นางนงลักษณ์  ขวัญกลับ
2. นางสาวญาณิศา  สุวรรณลิขิต
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. เด็กหญิงกัณณิการ์  ข้างแก้ว
2. นางสาวปัทวดี  หนูถิน
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ทองทรัพย์
 
1. นางสุดา  นุ่นชูคัน
2. นางนงลักษณ์  ขวัญกลับ
 
190 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กชายจิระพงศ์  เลาแก้วหนู
2. เด็กหญิงปริศนา  ชูเวทย์
 
1. นางสาวพรปวีณ์  ปานเพชร
2. นางสาวสมเกษร  สุกแป้น
 
191 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายกฤติน  เรืองพุทธ
2. เด็กหญิงวันดี  พะปะเสน
 
1. นางอารีย์  ศรีเพชรทอง
2. นางสาวสมอนงค์  นาคขาว
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนดินแดง 1. เด็กชายสิงหนาถ   หวานเกื้อ
 
1. นางกชพร  ปัทมวงศ์
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กชายรณฤทธิ์  ชิดปลอด
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  ด้วงเอี่ยม
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนโหนด 1. เด็กชายธนกฤต  ไชยสัจ
 
1. นางอารีรัชต์  จันทโรจวงศ์
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายรตนกร  ศรีเพชร
 
1. นางอารีย์  ศรีเพชรทอง
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. เด็กชายธเนศพล  บริบาล
 
1. นางอัจฉราพร  ชูเชื้อ
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 1. เด็กชายศิลป์ศรุต   หมานริม
 
1. นายชนาเมธ  แซ่เตียว
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 1. นายชนกชัย  ดำชู
 
1. นางณัฐนพิน  สุนทะโก
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กชายรณฤทธิ์  ชิดปลอด
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  ด้วงเอี่ยม
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายสุทธิรักษ์  ทุ่มแก้ว
 
1. นางเพ็ญภร  ขำยา
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ศิริภักดิ์
 
1. นายสุริยา  มีสวัสดิ์
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. นางสาววิยะดา  นิ่มเพ็ง
 
1. นางสุดา  นุ่นชูคัน
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 1. เด็กชายบุญญพัฒน์  หนูปลอด
 
1. นางสาวฐาณิชญาณ์  เพ็งพรหม
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 1. เด็กชายวีระยุทธ์  แสวงบุญ
2. เด็กชายศราวุฒิ  นวลขาว
3. เด็กชายอภินันท์  คงอนันต์
 
1. นางสาวกระสินธ์  พลรักษ์
2. นางสาวอุบล  หนูเจริญ
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กหญิงกรกนก  คงน้อย
2. เด็กหญิงกฤตาณัฐ  วัฒนสังข์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีทองมา
 
1. นางสุคนธ์  จันทรเดช
2. นางสุวิชา  รักปาน
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 1. เด็กชายฐปนวัจน์  ขำกิจ
2. เด็กชายวิชญ์พล  วรรณะ
3. เด็กชายสิทธิชัย  คณะย้อย
 
1. นายประภากร  ศรีโสภา
2. นางสาวอรุณรัตน์  รุ่งเรือง
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 1. เด็กชายจรณชัย  ธานีรัตน์
2. เด็กชายญาณกร  ปานแก้ว
3. เด็กชายอัครเดช  รัตนพันธ์
 
1. นายเสน่ห์  ฉีดอิ่ม
2. นางสาวศิริขวัญ  จันทร์มณี
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  คงชู
2. เด็กชายนนทวัฒน์  หนูหิ้ม
 
1. นางจิดาภา  เพ็งช่วย
2. นางแอนนา  กาเส็ม
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีคำม้วน
2. เด็กชายธเนศพล  บริบาล
 
1. นางอัจฉราพร  ชูเชื้อ
2. นางสาวอัมรา  บัวศรี
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสกุน 1. เด็กชายจักรภัทร  ยอดแก้ว
2. เด็กชายทักษดลย์  ชุมแก้ว
3. เด็กชายพงศกร  พวงนาค
 
1. นางพวงเพ็ญ  หนูขาว
2. นางสาวนาถยา  ตำปาน
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กชายณัฐกุล  หมื่นไวย
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทองเชิญ
3. เด็กชายสุรยุทธ  รัตนพรรณ
 
1. นางละไม  เจ้ยชุม
2. นางสาวสิริพร  แก้วรัตน์