::sp-pna1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางอัฐฐิยา สุวรรณน้อยโรงเรียนบ้านหินลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพ จันทขันทร์โรงเรียนวัดนารายณิการามกรรมการ
3. นางบุษราวดี บุญสบโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
4. นางสาวกาญจณี วุกถ้องโรงเรียนวัดชนาธิการามกรรมการ
5. นางมุกดา พัฒนปราชญ์โรงเรียนบ้านท่าจูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางอัฐฐิยา สุวรรณน้อยโรงเรียนบ้านหินลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพ จันทขันทร์โรงเรียนวัดนารายณิการามกรรมการ
3. นางบุษราวดี บุญสบโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
4. นางสาวกาญจณี วุกถ้องโรงเรียนวัดชนาธิการามกรรมการ
5. นางมุกดา พัฒนปราชญ์โรงเรียนบ้านท่าจูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางอัฐฐิยา สุวรรณน้อยโรงเรียนบ้านหินลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพ จันทขันทร์โรงเรียนวัดนารายณิการามกรรมการ
3. นางบุษราวดี บุญสบโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
4. นางสาวกาญจณี วุกถ้องโรงเรียนวัดชนาธิการามกรรมการ
5. นางมุกดา พัฒนปราชญ์โรงเรียนบ้านท่าจูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสาวนิรมล เกริกฤทธิ์โรงเรียนวัดโคกสวยประธานกรรมการ
2. นางกนกพร ทองสลับล้วนโรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)กรรมการ
3. นางกันยารัตน์ เลี่ยนจำรูญโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
4. นางสาวดามันญา ลักษณะวิลาศโรงเรียนบ้านบางวันกรรมการ
5. นางสาวพัชรี เถรว่องโรงเรียนบ้านหินร่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสาวหทัยทิพย์ ดำนิลโรงเรียนวัดโคกสวยประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพร พรหมอินทร์โรงเรียนวัดสุวรรณาวาสกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา อินทร์ยอดโรงเรียนบ้านช้างเชื่อกรรมการ
4. นางสาวหทัยรัตน์ ทิพย์ศรีโรงเรียนเกาะปันหยีกรรมการ
5. นางปิยะมาศ ประดิษฐโรงเรียนบ้านบางมรวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางอรอุมา สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านในวังประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ โบบทองโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
3. นางกัญญานี แสงเสมาโรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)กรรมการ
4. นายอาทิตย์ ยีสมันโรงเรียนบ้านในไร่กรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ สุทธิเกิดโรงเรียนบ้านเตรียมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางจรัสศรี มีลาโรงเรียนบ้านบางม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวัฒนา ดำริห์กุลโรงเรียนบ้านเขาเฒ่ากรรมการ
3. นางอรชร ก่อสุวรรณโรงเรียนบ้านบ่อดานกรรมการ
4. นางกมลทิพย์ สุทธิการโรงเรียนบ้านบ่อแสนกรรมการ
5. นางสาวอารยา มาแทนโรงเรียนบ้านกะไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางปรีญา ทองวลโรงเรียนวัดเหมืองประชารามประธานกรรมการ
2. นายวิชิต บุญณมีโรงเรียนบ้านคุรอดกรรมการ
3. นางสาววิภาวดี ชลสินธุ์โรงเรียนบ้านในวังกรรมการ
4. นางสาวปานใจ แซ่ตันโรงเรียนวัดคมนียเขตกรรมการ
5. นายวิทยา บัวฝายโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางลัดดา สุขศรีโรงเรียนบ้านโคกเจริญประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี เจี่ยสกุลโรงเรียนบ้านปากถักกรรมการ
3. นางสาวสลักบดี หมั่นธุระโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑ฯกรรมการ
4. นางสาวขวัญใจ หินน้อยโรงเรียนบ้านบางคลีกรรมการ
5. นางศิริวรรณ ปราศภัยโรงเรียนวัดคมนียเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายสมจิตร เทพณรงค์โรงเรียนวัดโคกสวยประธานกรรมการ
2. นายณ.รุฒช์ ไชยมาศโรงเรียนบ้านคลองเคียนกรรมการ
3. นางสาวจารุณี ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านคุรอดกรรมการ
4. นางสาววรรณวิศา เมฆลัยโรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ ๑๖๓กรรมการ
5. นางนวลน้อย จรูญสมาธิศักดิ์โรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพงศ์ ภิรมย์โรงเรียนวัดนารายณิการามประธานกรรมการ
2. นางสิริวรรณ มีสิทธิ์โรงเรียนบ้านคอกช้องกรรมการ
3. นางสาวปิยมาศ สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นางสาวกีรตา ทองโมถ่ายโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
5. นางสุวรรณี ภิรมย์โรงเรียนวัดเหมืองประชารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางวารุณี พ่านปานโรงเรียนเมืองพังงาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินทร พัฒนศิริโรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ ๖๑กรรมการ
3. นางสาวปนัดดา เวลาดีโรงเรียนบ้านบ่อแสนกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ดำหาแก้วโรงเรียนบ้านปากคลองกรรมการ
5. นางสาวสาคร พงษ์นวลโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ เจริญฤทธิ์โรงเรียนเกาะเคี่ยมประธานกรรมการ
2. นางสาวปาหลีหละ ดำรักษ์โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่งกรรมการ
3. นางปณิดา หวันเมืองโรงเรียนบ้านบ่อแสนกรรมการ
4. นางสาวรงทอง จารุพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางสาวสุธิดา ทิพย์พิชัยโรงเรียนกะปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ อิสโรโรงเรียนบ้านท่าสนุกประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี ภิรมย์โรงเรียนวัดเหมืองประชารามกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ คำเพชรโรงเรียนบ้านบางนายสีกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพร ศรีสุนทรโรงเรียนบ้านบางติบกรรมการ
5. นายสิริพงศ์ แก้วสกุลโรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสาวจรวยพร โลหะกุลโรงเรียนบ้านบางม่วงประธานกรรมการ
2. นางอุบล สัจจารักษ์โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางสาววรลักษณ์ จันทรัตน์โรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
4. นางจารุนัน วิจิตต์โรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ปทุมคณารักษ์โรงเรียนวัดนิโครธคุณากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวจรวยพร โลหะกุลโรงเรียนบ้านบางม่วงประธานกรรมการ
2. นางอุบล สัจจารักษ์โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางสาวสุวัฒนา ดำริห์กุลโรงเรียนบ้านเขาเฒ่ากรรมการ
4. นางจารุนัน วิจิตต์โรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ปทุมคณารักษ์โรงเรียนวัดนิโครธคุณากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางสมจิต รักแต่งามโรงเรียนบ้านบางคลีประธานกรรมการ
2. นายธนกร ไกรนราโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนัญญา นิลโกสีย์โรงเรียนบ้านบางครั่งกรรมการ
4. นางดุษณี นาวีว่องโรงเรียนบ้านพรุในกรรมการ
5. นางสิริมา นุ่นเกตุโรงเรียนบ้านเจ้าขรัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสมจิต รักแต่งามโรงเรียนบ้านบางคลีประธานกรรมการ
2. นายธนกร ไกรนราโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนัญญา นิลโกสีย์โรงเรียนบ้านบางครั่งกรรมการ
4. นางดุษณี นาวีว่องโรงเรียนบ้านพรุในกรรมการ
5. นางสิริมา นุ่นเกตุโรงเรียนบ้านเจ้าขรัวกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายเจริญ กู้เขียวโรงเรียนวัดประชาธิการามประธานกรรมการ
2. นางนวลักษณ์ โยมเนียมโรงเรียนเมืองพังงากรรมการ
3. นางชนิดา ศรีสุวรรณ์โรงเรียนบ้านกะปงกรรมการ
4. นางรุจิรา ยิ้มคุ้มโรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ ๑๖๓กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ สิงหพันธ์โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางวันนา ถนอมผลโรงเรียนบ้านช่องหลาดกรรมการ
7. นางสาวนพวรรณ นิลสกุลโรงเรียนวัดคมนียเขตกรรมการ
8. นางนุชสุดา ประสานการโรงเรียนบ้านบ่อแสนกรรมการ
9. นายสถิตพร นิลรักษ์โรงเรียนเกาะไม้ไผ่กรรมการ
10. นางสาวสุรีภรณ์ ระวังงานโรงเรียนวัดช้างนอนกรรมการ
11. นางนมภรรณ วรรณงามโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
12. นายไกรศร ไชยเทพโรงเรียนบ้านบกปุยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเจริญ กู้เขียวโรงเรียนประชาธิการามประธานกรรมการ
2. นายนวลักษณ์ โยมเนียมโรงเรียนเมืองพังงากรรมการ
3. นางชนิดา ศรีสุวรรณ์โรงเรียนบ้านกะปงกรรมการ
4. นางรุจิรา ยิ้มคุ้มโรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ ๑๖๓กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ สิงหพันธ์โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางวันนา ถนอมผลโรงเรียนบ้านช่องหลาดกรรมการ
7. นางสาวนพวรรณ นิลสกุลโรงเรียนวัดคมนียเขตกรรมการ
8. นางนุชสุดา ประสานการโรงเรียนบ้านบ่อแสนกรรมการ
9. นายสถิตพร นิลรักษ์โรงเรียนเกาะไม้ไผ่กรรมการ
10. นางสาวสุรีภรณ์ ระวังงานโรงเรียนวัดช้างนอนกรรมการ
11. นางนมภรรณ วรรณงามโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
12. นายไกรศร ไชยเทพโรงเรียนบ้านบกปุยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเจริญ กู้เขียวโรงเรียนวัดประชาธิการามประธานกรรมการ
2. นางนวลักษณ์ โยมเนียมโรงเรียนเมืองพังงากรรมการ
3. นางชนิดา ศรีสุวรรณ์โรงเรียนบ้านกะปงกรรมการ
4. นางรุจิรา ยิ้มคุ้มโรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ ๑๖๓กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ สิงหพันธ์โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางวันนา ถนอมผลโรงเรียนบ้านช่องหลาดกรรมการ
7. นางสาวนพวรรณ นิลสกุลโรงเรียนวัดคมนียเขตกรรมการ
8. นางนุชสุดา ประสานการโรงเรียนบ้านบ่อแสนกรรมการ
9. นายสถิตพร นิลรักษ์โรงเรียนเกาะไม้ไผ่กรรมการ
10. นางสาวสุรีภรณ์ ระวังงานโรงเรียนวัดช้างนอนกรรมการ
11. นางนมภรรณ วรรณงามโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
12. นายไกรศร ไชยเทพโรงเรียนบ้านบกปุยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอัสรีนา ร่าเหมโรงเรียนบ้านทุ่งดอนประธานกรรมการ
2. นางอัสมาอ์ สันตีโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
3. นางบังอร กาญจนพันธ์โรงเรียนบ้านตำหนังกรรมการ
4. นางแพรทอง ชนะศรีโรงเรียนวัดนารายณิการามกรรมการ
5. นางสาววาสนา ชูศรีโรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางสุรสา โฮ่สกุลโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
7. นางสาวสุนิศา เมืองสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่านุ่นกรรมการ
8. นายวิชัย อนันตมงคลกุลโรงเรียนบ้านปากถักกรรมการ
9. นางวรรณี เสมพืชโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอัสรีนา ร่าเหมโรงเรียนบ้านทุ่งดอนประธานกรรมการ
2. นางอัสมาอ์ สันตีโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
3. นางบังอร กาญจนพันธ์โรงเรียนบ้านตำหนังกรรมการ
4. นางสาวพรฤดี พลมะศรีโรงเรียนบ้านบางกันกรรมการ
5. นางแพรทอง ชนะศรีโรงเรียนวัดนารายณิการามกรรมการ
6. นางสาววาสนา ชูศรีโรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)กรรมการ
7. นางสุรสา โฮ่สกุลโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
8. นางสาวสุนิศา เมืองสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่านุ่นกรรมการ
9. นายวิชัย อนันตมงคลกุลโรงเรียนบ้านปากถักกรรมการ
10. นางวรรณี เสมพืชโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางอัสรีนา ร่าเหมโรงเรียนบ้านทุ่งดอนประธานกรรมการ
2. นางอัสมาอ์ สันตีโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
3. นางบังอร กาญจนพันธ์โรงเรียนบ้านตำหนังกรรมการ
4. นางแพรทอง ชนะศรีโรงเรียนวัดนารายณิการามกรรมการ
5. นางสาววาสนา ชูศรีโรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางสุรสา โฮ่สกุลโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
7. นางสาวสุนิศา เมืองสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่านุ่นกรรมการ
8. นายวิชัย อนันตมงคลกุลโรงเรียนบ้านปากถักกรรมการ
9. นางวรรณี เสมพืชโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางอัสรีนา ร่าเหมโรงเรียนบ้านทุ่งดอนประธานกรรมการ
2. นางอัสมาอ์ สันตีโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
3. นางบังอร กาญจนพันธ์โรงเรียนบ้านตำหนังกรรมการ
4. นางแพรทอง ชนะศรีโรงเรียนวัดนารายณิการามกรรมการ
5. นางสาววาสนา ชูศรีโรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางสุรสา โฮ่สกุลโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
7. นางสาวสุนิศา เมืองสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่านุ่นกรรมการ
8. นายวิชัย อนันตมงคลกุลโรงเรียนบ้านปากถักกรรมการ
9. นางวรรณี เสมพืชโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายอนุตร์ ขอสันติวิวัฒน์โรงเรียนบ้านลำแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวไหมหยาน หลีโส๊ะโรงเรียนเกียรติประชากรรมการ
3. นางจิราพร จรจิตโรงเรียนบ้านบ่อแสนกรรมการ
4. นางกุลยา วิเศษโรงเรียนวัดสุวรรณาวาสกรรมการ
5. นางกุสุมา มิตรวงศ์โรงเรียนพระราชทานทับละมุกรรมการ
6. นางสาวไลลา หมัดอะดั้มโรงเรียนบ้านในไร่กรรมการ
7. นายพีรวิชญ์ ศักดาสาวิตรโรงเรียนวัดเหมืองประชารามกรรมการ
8. นายธิติวุฒิ กัลป์จารุโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒กรรมการ
9. นางสาวศิราพร ทองขาวโรงเรียนบ้านเกาะนกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอนุตร์ ขอสันติวิวัฒน์โรงเรียนบ้านลำแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวไหมหยาน หลีโส๊ะโรงเรียนเกียรติประชากรรมการ
3. นางจิราพร จรจิตโรงเรียนบ้านบ่อแสนกรรมการ
4. นางกุลยา วิเศษโรงเรียนวัดสุวรรณาวาสกรรมการ
5. นางกุสุมา มิตรวงศ์โรงเรียนพระราชทานทับละมุกรรมการ
6. นางสาวไลลา หมัดอะดั้มโรงเรียนบ้านในไร่กรรมการ
7. นายพีรวิชญ์ ศักดาสาวิตรโรงเรียนวัดเหมืองประชารามกรรมการ
8. นายธิติวุฒิ กัลป์จารุโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒กรรมการ
9. นางสาวศิราพร ทองขาวโรงเรียนบ้านเกาะนกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางวิลาวัลย์ บุตรจันทร์โรงเรียนบ้านบางคลีประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา ปากบาราโรงเรียนอ่าวกะพ้อกรรมการ
3. นางรูฮานา งามทรัพย์โรงเรียนบ้านกะไหลกรรมการ
4. นายเอกสิทธิ์ ธีระกุลพิศุทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
5. นางชริสา พรหมรังษีโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
6. นางสายใจ เพชรพฤทธิ์โรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
7. นางสาวอรอุมา เนตรรุ่งโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
8. นางสาวโรสนา กาสาโรงเรียนบ้านตำหนังกรรมการ
9. นางสาวตัสนีม หลีขาวโรงเรียนวัดดิตถารามกรรมการ
10. นางสาวลลิดา จำนงค์รัตน์โรงเรียนบ้านลำแก่นกรรมการ
11. นางสาวอุทัยวรรณ ทับทิมทองสุขโรงเรียนวัดนิโครธารามกรรมการ
12. นางนันทนา ตันติวิวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางวิลาวัลย์ บุตรจันทร์โรงเรียนบ้านบางคลีประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา ปากบาราโรงเรียนอ่าวกะพ้อกรรมการ
3. นางรูฮานา งามทรัพย์โรงเรียนบ้านกะไหลกรรมการ
4. นายเอกสิทธิ์ ธีระกุลพิศุทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
5. นางชริสา พรหมรังษีโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
6. นางสายใจ เพชรพฤทธิ์โรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
7. นางสาวโรสนา กาสาโรงเรียนบ้านตำหนังกรรมการ
8. นางสาวตัสนีม หลีขาวโรงเรียนวัดดิตถารามกรรมการ
9. นางสาวลลิดา จำนงค์รัตน์โรงเรียนบ้านลำแก่นกรรมการ
10. นางสาวอรอุมา เนตรรุ่งโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
11. นางสาวอุทัยวรรณ ทับทิมทองสุขโรงเรียนวัดนิโครธารามกรรมการ
12. นายนันทนา ตันติวิวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ บุตรจันทร์โรงเรียนบ้านบางคลีประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา ปากบาราโรงเรียนอ่าวกะพ้อกรรมการ
3. นางรูฮานา งามทรัพย์โรงเรียนบ้านกะไหลกรรมการ
4. นายเอกสิทธิ์ ธีระกุลพิศุทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
5. นางชริสา พรหมรังษีโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
6. นางสายใจ เพชรพฤทธิ์โรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
7. นางสาวอรอุมา เนตรรุ่งโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
8. นางสาวโรสนา กาสาโรงเรียนบ้านตำหนังกรรมการ
9. นางสาวตัสนีม หลีขาวโรงเรียนวัดดิตถารามกรรมการ
10. นางสาวลลิดา จำนงค์รัตน์โรงเรียนบ้านลำแก่นกรรมการ
11. นางสาวอุทัยวรรณ ทับทิมทองสุขโรงเรียนวัดนิโครธารามกรรมการ
12. นางนันทนา ตันติวิวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐธัญวรัชญ์ ศรอินทร์โรงเรียนวัดประชุมศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววลีรัตน์ ตุลาโรงเรียนบ้านลำแก่นกรรมการ
3. นางสาววนิดา เจ๊ะสาโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
4. นายทิชากร หมาดอีโรงเรียนบ้านคลองเคียนกรรมการ
5. นางสุนันทา ถาวรจิตรโรงเรียนบ้านบางครั่งกรรมการ
6. นางสาวการะเกด ชาชะโรงเรียนพระราชทานทับละมุกรรมการ
7. นายวิชัยรัตน์ หีมปองโรงเรียนวัดโคกสวยกรรมการ
8. นางสาวอวัศยา สาเหล็มโรงเรียนบ้านบางกรักกรรมการ
9. นายวิรัตน์ แซ่ฮั่นโรงเรียนบ้านคุระกรรมการ
10. นายปวริศ ล้วนศิริโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
11. นางสาวจารุวรรณ ขวัญทองโรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ ๖๑กรรมการ
12. นายสนอง คล่องสมุทรโรงเรียนบ้านคลองใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐธัญวรัชญ์ ศรอินทร์โรงเรียนวัดประชุมศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววลีรัตน์ ตุลาโรงเรียนบ้านลำแก่นกรรมการ
3. นางสาววนิดา เจ๊ะสาโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
4. นายทิชากร หมาดอีโรงเรียนบ้านคลองเคียนกรรมการ
5. นางสุนันทา ถาวรจิตรโรงเรียนบ้านบางครั่งกรรมการ
6. นางสาวการะเกด ชาชะโรงเรียนพระราชทานทับละมุกรรมการ
7. นายวิชัยรัตน์ หีมปองโรงเรียนวัดโคกสวยกรรมการ
8. นางสาวอวัศยา สาเหล็มโรงเรียนบ้านบางกรักกรรมการ
9. นายวิรัตน์ แซ่ฮั่นโรงเรียนบ้านคุระกรรมการ
10. นายปวริศ ล้วนศิริโรงเรียนบ้านทองหลามกรรมการ
11. นางสาวจารุวรรณ ขวัญทองโรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ ๖๑กรรมการ
12. นายสนอง คล่องสมุทรโรงเรียนบ้านคลองใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายสุเมธ ปักขะมาโรงเรียนวัดปัตติการามประธานกรรมการ
2. นางดรุณี หยีหล้าหนีโรงเรียนอนุบาลทับปุดกรรมการ
3. นางมาซีลา หมาดสตูลโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
4. นางสาวจิราพร จันทนาโรงเรียนบ้านบางคลีกรรมการ
5. นางวดาพร รัศมีโรงเรียนเมืองพังงากรรมการ
6. นางเสาวนีย์ มุสลิมีนโรงเรียนบ้านพรุในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ ปักขะมาโรงเรียนวัดปัตติการามประธานกรรมการ
2. นางดรุณี หยีสะหนีโรงเรียนอนุบาลทับปุดกรรมการ
3. นางมาซีลา หมาดสตูลโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
4. นางสาวจิราพร จันทนาโรงเรียนบ้านบางคลีกรรมการ
5. นางวดาพร รัศมีโรงเรียนเมืองพังงากรรมการ
6. นางเสาวนีย์ มุสลิมีนโรงเรียนบ้านพรุในกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางมณีรัตน์ เร็วเรีบโรงเรียนเมืองพังงาประธานกรรมการ
2. นางกุลภัสสร์ สุทธิจินดาวงศ์โรงเรียนบ้านท่านุ่นกรรมการ
3. นายนรินทร์ ดำฤทธิ์โรงเรียนบ้านบางกว้ากรรมการ
4. นางยุพดี สีหดำเนินโรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)กรรมการ
5. นางชมพูนุท ไชยเทพโรงเรียนบ้านบางเนียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวณี ดอกรักโรงเรียนบ้านบางม่วงประธานกรรมการ
2. นางจงดี สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านลำแก่นกรรมการ
3. นางสาวพิรุณรัตน์ ศรีนิลโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
4. นางสาวสุพัฒนา หีบปองโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
5. นางสาวอริสรา บุญสพโรงเรียนอ่าวมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางบุษกร สีทองโรงเรียนบ้านบางมรวนประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ รักเวชโรงเรียนวัดปัตติการามกรรมการ
3. นางชุติมา สมุทรสารัญโรงเรียนบ้านเขาเฒ่ากรรมการ
4. นางเพ็ญสุข สุธรรมโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
5. นางนิภาพร บัวแก้วโรงเรียนเมืองพังงากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางบุษกร สีทองโรงเรียนบ้านบางม่วงประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ รักเวชโรงเรียนวัดปัตติการามกรรมการ
3. นางุชุติมา สมุทรสารัญโรงเรียนบ้านเขาเฒ่ากรรมการ
4. นางเพ็ญสุข สุธรรมโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
5. นางนิภาพร บัวแก้วโรงเรียนเมืองพังงากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายนันท์ฐวริทธิ์ เพชรสุกโรงเรียนวัดเหมืองประชารามประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ แซ่เตียวโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
3. นางโอสถ อนันตมงคลกุลโรงเรียนวัดนารายณิการามกรรมการ
4. นางสาวสนธยา จุงจิตร์โรงเรียนวัดคมนียเขตกรรมการ
5. นางมยุรา นิยมเดชาโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายนันท์ฐวริทธิ์ เพชรสุกโรงเรียนวัดเหมืองประชารามประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ แซ่เตียวโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
3. นางโอสถ อนันตมงคลกุลโรงเรียนวัดนารายณิการามกรรมการ
4. นางสาวสนธยา จุงจิตร์โรงเรียนวัดคมนียเขตกรรมการ
5. นางมยุรา นิยมเดชาโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวปาริชาต วิเชียรโรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจลักษณ์ ยกย่องโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑ฯกรรมการ
3. นางมลิวัลย์ พัฒนศิริโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นางสุภารัตน์ รักษาสรณ์โรงเรียนวัดโคกสวยกรรมการ
5. นางอุมาพร ทวาดิตร์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวปาริชาต วิเชียรโรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจลักษณ์ ยกย่องโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร๑๑กรรมการ
3. นางมลิวัลย์ พัฒนศิริโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นางสุภารัตน์ รักษาสรณ์โรงเรียนวัดโคกสวยกรรมการ
5. นางอุมาพร ทวาดิตร์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสุจิตรา เจียมจำนงค์โรงเรียนบ้านปากถักประธานกรรมการ
2. นางละวิน คล่องสมุทรโรงเรียนบ้านบ่อแสนกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญจันทร์ คำนาดาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง๒กรรมการ
4. นางวริยา ดาวเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบางกรักกรรมการ
5. นางสาวอ้อมทิพย์ ดุลยเกษมโรงเรียนบ้านคุรอดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา เจียมจำนงค์โรงเรียนบ้านปากถักประธานกรรมการ
2. นางละวิน คล่องสมุทรโรงเรียนบ้านบ่อแสนกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญจันทร์ คำนาดาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง๒กรรมการ
4. นางวริยา ดาวเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบางกรักกรรมการ
5. นางสาวอ้อมทิพย์ ดุลยเกษมโรงเรียนบ้านบ้านคุรอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางฉัตรชนก พึ่งถิ่นโรงเรียนบ้านน้ำจืดประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วัลย์ หมวดทรัพย์โรงเรียนบ้านบางวันกรรมการ
3. นายเสริมศักดิ์ ทันยุภักโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
4. นายสำราญ เพชรย้อยโรงเรียนบ้านควนแรดกรรมการ
5. นางสาวอัญรัตน์ ปัญจเมธีกุลโรงเรียนวัดนิโครธคุณากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพันธ์ พัฒนศิริโรงเรียนบ้านเขาเฒ่าประธานกรรมการ
2. นางปุญญิสา ทันยะโรงเรียนวัดประชาธิการามกรรมการ
3. นางดารณี นันทกุลโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
4. นางอรุณี นพฤทธิ์โรงเรียนบ้านกะปงกรรมการ
5. นางสาวศิรินทิพย์ กำเนิดกลางโรงเรียนบ้านบางกรักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสุพรรณี มานะจงประเสริฐโรงเรียนบ้านบางกรักประธานกรรมการ
2. นางสาวชลาลัย สมัยพิทักษ์โรงเรียนเกาะไม้ไผ่กรรมการ
3. นางเกศินี คำธรโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
4. นายสุธรรม หญ้าปรังโรงเรียนบ้านท่านุ่นกรรมการ
5. นายสังเวียน แก้วเทพโรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายเทพนม ณ นครโรงเรียนอนุบาลพังงาประธานกรรมการ
2. นายสอและ สันตีโรงเรียนเกาะปันหยีกรรมการ
3. นายอรุณ ทัศการโรงเรียนวัดช้างนอนกรรมการ
4. นางเนตยา บรีดูโรงเรียนบ้านท่าเขากรรมการ
5. นางสาวผ่องศรี กลางอนันต์โรงเรียนวัดประชาธิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายนิคม ปานรักษ์โรงเรียนอนุบาลพังงาประธานกรรมการ
2. นายคณิศร ดำนาดีโรงเรียนอ่าวกะพ้อกรรมการ
3. นายวิระ นวลประจักร์โรงเรียนบ้านรมณีย์กรรมการ
4. นายกมล หลีดุลย์โรงเรียนบ้านช้างเชื่อกรรมการ
5. นายเฉลิมเกียรติ ทองเหลืองโรงเรียนวัดนารายณิการามกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอำพร พัดตันโรงเรียนบ้านโคกยางประธานกรรมการ
2. นางมารศรี นาคพันธ์ผู้รับบำนาญกรรมการ
3. นางพิมพิมล ชัยวิชิตโรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอำพร พัดตันโรงเรียนบ้านโคกยางประธานกรรมการ
2. นางมารศรี นาคพันธ์ผู้รับบำนาญกรรมการ
3. นางพิมพิมล ชัยวิชิตโรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอำพร พัดตันโรงเรียนบ้านโคกยางประธานกรรมการ
2. นางมารศรี นาคพันธ์ผู้รับบำนาญกรรมการ
3. นางพิมพิมล ชัยวิชิตโรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวรรณา ไตรบุญโรงเรียนบ้านลำวะประธานกรรมการ
2. นางยุพิน อาจนาฝายโรงเรียนบ้านบ่อแสนกรรมการ
3. นางสาวธัญญรัตน์ ทองคำยานโรงเรียนบ้านบางมรวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวรรณา ไตรบุญโรงเรียนบ้านลำวะประธานกรรมการ
2. นายอาหลี เพ็งไทรโรงเรียนพระราชทานทับละมุกรรมการ
3. นางสาวธัญญรัตน์ ทองคำยานโรงเรียนบ้านบางมรวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายภิรมย์ อิสโรโรงเรียนบ้านท่าสนุกประธานกรรมการ
2. นายรัชชานนท์ พูลเอียดโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นายธันวิน ณ นครโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ อิสโรโรงเรียนบ้านท่าสนุกประธานกรรมการ
2. นายรัชชานนท์ พูลเอียดโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นายธันวิน ณ นครโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายจงรักษ์ ทิพย์ธนสารโรงเรียนวัดตรัยรัตนากรประธานกรรมการ
2. นางเพลินตา แสงเงินโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
3. นายจำลอง ดุกสุกแก้วโรงเรียนบ้านเตรียมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางภาวดี บัวมาศโรงเรียนบ้านคุรอดประธานกรรมการ
2. นายวินัย หุนเจริญโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
3. นางสุนีย์ เนียมคำโรงเรียนบ้านกระโสม(ผดุงนิคมวิทยา)กรรมการ
4. นางรัชนีวรรณ มิดดำโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
5. นางสาวปภัสรา เวลาดีโรงเรียนบ้านบ่อแสนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางภาวดี บัวมาศโรงเรียนบ้านคุรอดประธานกรรมการ
2. นายวินัย หุนเจริญโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
3. นางสุนีย์ เนียมคำโรงเรียนบ้านกระโสม(ผดุงนิคมวิทยา)กรรมการ
4. นางรัชนีวรรณ มิดดำโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
5. นางสาวปภัสรา เวลาดีโรงเรียนบ้านบ่อแสนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางภาวดี บัวมาศโรงเรียนบ้านคุรอดประธานกรรมการ
2. นายวินัย หุนเจริญโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
3. นางสุนีย์ เนียมคำโรงเรียนบ้านกระโสม(ผดุงนิคมวิทยา)กรรมการ
4. นางรัชนีวรรณ มิดดำโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
5. นางสาวปภัสรา เวลาดีโรงเรียนบ้านบ่อแสนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวีนัส จีวะรัตน์โรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500)ประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ บุศยรัตน์ผู้รับบำนาญกรรมการ
3. นางจิตรา เจนการผู้รับบำนาญกรรมการ
4. นางสาวจันทรา นฤนาทนักวิชาการวัฒนธรรมกรรมการ
5. นางลัดดา สุขศรีโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางวีนัส จีวะรัตน์โรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500)ประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ บุศยรัตน์ผู้รับบำนาญกรรมการ
3. นางจิตรา เจนการผู้รับบำนาญกรรมการ
4. นางสาวจันทรา นฤนาทนักวิชาการวัฒนธรรมกรรมการ
5. นางลัดดา สุขศรีโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวีนัส จีวะรัตน์โรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500)ประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ บุศยรัตน์ผู้รับบำนาญกรรมการ
3. นางจิตรา เจนการผู้รับบำนาญกรรมการ
4. นางสาวจันทรา นฤนาทนักวิชาการวัฒนธรรมกรรมการ
5. นางลัดดา สุขศรีโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางปานจันทร์ ชูเอียดโรงเรียนบ้านบางกรักประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ บุศยรัตน์ผู้รับบำนาญกรรมการ
3. นางจิตรา เจนการผู้รับบำนาญกรรมการ
4. นางสาวภัทรประภา ทรายทองโรงเรียนอนุบาลทับปุดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายอาคม แก้วมณีโรงเรียนบ้านสวนใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด ผลเกิดโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
3. นางอัญชลีย์ สุขวิริยะกุลโรงเรียนวัดปัตติการามกรรมการ
4. นายอารี แท่นทองผู้รับบำนาญกรรมการ
5. นางอรชร ดีแท้โรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
6. นางกษมา ทัพเย็นสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากรรมการ
7. นางพรนิชา พิชัยกุลชนโรงเรียนบ้านสวนใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอาคม แก้วมณีโรงเรียนบ้านสวนใหม่ประธานกรรมการ
2. นายชาตรี มณีรัตน์โรงเรียนบ้านบางติบกรรมการ
3. นายธนกร เมืองไทยโรงเรียนบ้านเขาเปาะกรรมการ
4. นายภูริวัฒน์ ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านบ่อแสนกรรมการ
5. นายนิวัติ ไถนาเพรียวโรงเรียนบ้านพรุในกรรมการ
6. นางจินธิดา เตี๋ยวสกุลโรงเรียนวัดนารายณิการามกรรมการ
7. นายภูริทัต ลิ่มจู้หม้อโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอาคม แก้วมณีโรงเรียนบ้านสวนใหม่ประธานกรรมการ
2. นายชาตรี มณีรัตน์โรงเรียนบ้านบางติบกรรมการ
3. นายธนกร เมืองไทยโรงเรียนบ้านเขาเปาะกรรมการ
4. นายภูริวัฒน์ ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านบ่อแสนกรรมการ
5. นายนิวัติ ไถนาเพรียวโรงเรียนบ้านพรุในกรรมการ
6. นางจินธิดา เตี๋ยวสกุลโรงเรียนวัดนารายณิการามกรรมการ
7. นายภูริทัต ลิ่มจู้หม้อโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ หาญจิตรโรงเรียนบ้านย่าหมีประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ เพ็ญศิริโรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์กรรมการ
3. นางสาวพรวีนัส สืบพงษ์โรงเรียนบ้านช่องหลาดกรรมการ
4. นายธีรเดช ธัญรสโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
5. นางสาวนูรมะฮ์ แวอูมาโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ หาญจิตรโรงเรียนบ้านย่าหมีประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ เพ็ญศิริโรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์กรรมการ
3. นางสาวพรวีนัส สืบพงษ์โรงเรียนบ้านช่องหลาดกรรมการ
4. นายธีรเดช ธัญรสโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
5. นางสาวนูรมะฮ์ แวอูมาโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล เกตุเกิดเกล้าโรงเรียนทับปุดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธารทิพย์ ภาระพฤติโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา มงคลบุตรโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
4. นายพิสิทธิ์ สงวนทรัพย์โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอรุณวรรณ ปั้นทองโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสมพล ศักดิ์ดาศักดิ์ผู้รับบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประกอบ บุญกลางโรงเรียนบ้านท่านุ่นกรรมการ
3. นายวัลลภ โกยกุลโรงเรียนบ้านย่านสะบ้ากรรมการ
4. นายศิริพงษ์ ณ นครโรงเรียนบ้านหินร่มกรรมการ
5. นายสากนธ์ หมวดทิพย์โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑ฯกรรมการ
6. นางขวัญตา ชูนาวาโรงเรียนเกาะหมากน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสมพล ศักดิ์ดาศักดิ์ผู้รับบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประกอบ บุญกลางโรงเรียนบ้านท่านุ่นกรรมการ
3. นายวัลลภ โกยกุลโรงเรียนบ้านย่านสะบ้ากรรมการ
4. นายศิริพงษ์ ณ นครโรงเรียนบ้านหินร่มกรรมการ
5. นายสากนธ์ หมวดทิพย์โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑ฯกรรมการ
6. นางขวัญตา ชูนาวาโรงเรียนเกาะหมากน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล เกตุเกิดเกล้าโรงเรียนทับปุดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิสิทธิ์ สงวนทรัพย์โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวธารทิพย์ ภาระพฤติโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวปาณิสรา มงคลบุตรโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวอรุณวรรณ ปั้นทองโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล เกตุเกิดเกล้าโรงเรียนทับปุดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิสิทธิ์ สงวนทรัพย์โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวธารทิพย์ ภาระพฤติโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวปาณิสรา มงคลบุตรโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวอรุณวรรณ ปั้นทองโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล เกตุเกิดเกล้าโรงเรียนทับปุดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิสิทธิ์ สงวนทรัพย์โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวธารทิพย์ ภาระพฤติโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวปาณิสรา มงคลบุตรโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวอรุณวรรณ ปั้นทองโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ หาญจิตรโรงเรียนบ้านย่าหมีประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ เพ็ญศิริโรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์กรรมการ
3. นายกมลพันธ์ งานแข็งโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ชนินทรภิวงศ์โรงเรียนบ้านท่าหันกรรมการ
5. นางสาววราลี หลีประเสริฐโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ หาญจิตรโรงเรียนบ้านย่าหมีประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ เพ็ญศิริโรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์กรรมการ
3. นายกมลพันธ์ งานแข็งโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ชนินทรภิวงศ์โรงเรียนบ้านท่าหันกรรมการ
5. นางสาววราลี หลีประเสริฐโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล เกตุเกิดเกล้าโรงเรียนทับปุดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิสิทธิ์ สงวนทรัพย์โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวธารทิพย์ ภาระพฤติโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวปาณิสรา มงคลบุตรโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวอรุณวรรณ ปั้นทองโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล เกตุเกิดเกล้าโรงเรียนทับปุดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิสิทธิ์ สงวนทรัพย์โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวธารทิพย์ ภาระพฤติโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวปาณิสรา มงคลบุตรโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวอรุณวรรณ ปั้นทองโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ หาญจิตรโรงเรียนบ้านย่าหมีประธานกรรมการ
2. นายจิระวิน ชูไพโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
3. นายกมลพันธ์ งานแข็งโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
4. นางสาววราลี หลีประเสริฐโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
5. นางสาวพรวีนัส สืบพงษ์โรงเรียนบ้านช่องหลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ หาญจิตรโรงเรียนบ้านย่าหมีประธานกรรมการ
2. นายจิระวิน ชูไพโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
3. นายกมลพันธ์ งานแข็งโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
4. นางสาววราลี หลีประเสริฐโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
5. นางสาวพรวีนัส สืบพงษ์โรงเรียนบ้านช่องหลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล เกตุเกิดเกล้าโรงเรียนทับปุดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิสิทธิ์ สงวนทรัพย์โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวธารทิพย์ ภาระพฤติโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวปาณิสรา มงคลบุตรโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวอรุณวรรณ ปั้นทองโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายผดุงพงศ์ ทรายทองโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรพล โลหะโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"กรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ เม่งห้องโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายผดุงพงศ์ ทรายทองโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรพล โลหะโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"กรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ เม่งห้องโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายผดุงพงศ์ ทรายทองโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรพล โลหะโรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูลกรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ เม่งห้องโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ สุดประเสริฐโรงเรียนสตรีพังงาประธานกรรมการ
2. นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
3. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ สุดประเสริฐโรงเรียนสตรีพังงาประธานกรรมการ
2. นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
3. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ สุดประเสริฐโรงเรียนสตรีพังงาประธานกรรมการ
2. นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
3. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ สุดประเสริฐโรงเรียนสตรีพังงาประธานกรรมการ
2. นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
3. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ ธรรมบุตรโรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์กรรมการ
3. นายศุภวุฒิ อินทร์แก้วโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุทร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นายวิศิษฎ์ เพชรดำโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุทร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นายวิศิษฎ์ เพชรดำโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุภวุฒิ อินทร์แก้วโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
3. นายสัมพันธ์ ธรรมบุตรโรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์กรรมการ
4. นายวรพล โลหะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๕กรรมการ
5. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายบุญเจือ บุญประกอบโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นายศุภวุฒิ อินทร์แก้วโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
3. นายสัมพันธ์ ธรรมบุตรโรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์กรรมการ
4. นายวรพล โลหะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๕กรรมการ
5. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายบุญเจือ บุญประกอบโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฎ์ เพชรดำโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
3. นายศุภวุฒิ อินทร์แก้วโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
4. นายสัมพันธ์ ธรรมบุตรโรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์กรรมการ
5. นายวรพล โลหะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายกฤติชรินทร์ ศรีงามโรงเรียนทับปุดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ปกรณ์ เดชาโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายมาศพล ศิริประภาCowboy Studioกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ สมบัติบุญโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
5. นายซามูเอล นุ่นทองโรงเรียนสตรีพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอุทร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ปกรณ์ เดชาโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายมาศพล ศิริประภาCowboy Studioกรรมการ
4. นายเจนสกล ศรัณย์บัณฑิตโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
5. นายพรชัย ช่วยทองโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกฤติชรินทร์ ศรีงามโรงเรียนทับปุดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ สมบัติบุญโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ เกตุสุทัศน์โรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
5. นายซามูเอล นุ่นทองโรงเรียนสตรีพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอุทรณ์ สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์ประธานกรรมการ
2. นายมาศพล ศิริประภาคาวบอย สตูดิโอกรรมการ
3. นายเจนสกล ศรัณย์บัณฑิตโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
4. นายพันปกรณ์ เดชาโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ช่วยทองโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกฤติชรินทร์ ศรีงามโรงเรียนทับปุดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ สมบัติบุญโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ เกตุสุทัศน์โรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
5. นายซามูเอล นุ่นทองโรงเรียนสตรีพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวกรองทอง รัตนพันธ์โรงเรียนวัดศรีรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ พึ่งแก้วโรงเรียนบ้านคุรอดกรรมการ
3. นายเจนสกล ศรัณย์บัณฑิตโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยากรรมการ
4. นายแวอุมา อาแวข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายภทรพล ลิ่มฮกซี่มิวสิคฮับ สตูดิโอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกฤติชรินทร์ ศรีงามโรงเรียนทับปุดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ปกรณ์ เดชาโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ สมบัติบุญโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ เกตุสุทัศน์โรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
5. นายอินทรจักร ตันตระวิศิษฐ์โรงเรียนบ้านลำแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวกรองทอง รัตนพันธ์โรงเรียนวัดศรีรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ พึ่งแก้วโรงเรียนบ้านคุรอดกรรมการ
3. นายเจนสกล ศรัณย์บัณฑิตโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยากรรมการ
4. นายแวอุมา อาแวผู้รับบำนาญกรรมการ
5. นายภทรพล ลิ่มฮกซี่มิวสิคฮับ สตูดิโอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกฤติชรินทร์ ศรีงามโรงเรียนทับปุดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ปกรณ์ เดชาโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ สมบัติบุญโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ เกตุสุทัศน์โรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
5. นายอินทรจักร ตันตระวิศิษฐ์โรงเรียนบ้านลำแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ พึ่งแก้วโรงเรียนบ้านคุรอดกรรมการ
4. นายภทรพล ลิ่มฮกซี่มิวสิคฮับ สตูดิโอกรรมการ
5. นายมาศพล ศิริประภาCowboy Studioกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกฤติชรินทร์ ศรีงามโรงเรียนทับปุดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ปกรณ์ เดชาโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายพรชัย ช่วยทองโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ เกตุสุทัศน์โรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
5. นางมนัสนันท์ พรหมสุวรรณโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ พึ่งแก้วโรงเรียนบ้านคุรอดกรรมการ
4. นายภทรพล ลิ่มฮกชี่มิวสิคฮับ สตูดิโอกรรมการ
5. นายมาศพล ศิริประภาCowboy Studioกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกฤติชรินทร์ ศรีงามโรงเรียนทับปุดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ปกรณ์ เดชาโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายพรชัย ช่วยทองโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ เกตุสุทัศน์โรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
5. นางมนัสนันท์ พรหมสุวรรณโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิภา ประสิวโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
3. นางสาวกรองทอง รัตนพันธ์โรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
4. นายอินทรจักร ตันตระวิศิษฐ์โรงเรียนบ้านลำแก่นกรรมการ
5. นายพรชัย ช่วยทองโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมาศพล ศิริประภาCowboy Studioประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิภา ประสิวโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ เกตุสุทัศน์โรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
4. นายสหพล สุดจิตร์โรงเรียนบ้านท่านุ่นกรรมการ
5. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิภา ประสิวโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
3. นางสาวกรองทอง รัตนพันธ์โรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
4. นายอินทรจักร ตันตระวิศิษฐ์โรงเรียนบ้านลำแก่นกรรมการ
5. นายพรชัย ช่วยทองโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมาศพล ศิริประภาCowboy Studioประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิภา ประสิวโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ เกตุสุทัศน์โรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
4. นายสหพล สุดจิตร์โรงเรียนบ้านท่านุ่นกรรมการ
5. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุนัฎฐา เพียรทองโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางจุไรพร พูลศรีโรงเรียนบ้านปากถักกรรมการ
3. นางสาวกัญดาพร อันทการโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
4. นางขนิษฐา ปราบโรคโรงเรียนวัดเหมืองประชารามกรรมการ
5. นางสำลี โรมินทร์โรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุนัฎฐา เพียรทองโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางจุไรพร พูลศรีโรงเรียนบ้านปากถักกรรมการ
3. นางสาวกัญดาพร อันทการโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
4. นางขนิษฐา ปราบโรคโรงเรียนวัดเหมืองประชารามกรรมการ
5. นางสำลี โรมินทร์โรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุนัฎฐา เพียรทองโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางจุไรพร พูลศรีโรงเรียนบ้านปากถักกรรมการ
3. นางสาวกัญดาพร อันทการโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
4. นางขนิษฐา ปราบโรคโรงเรียนวัดเหมืองประชารามกรรมการ
5. นางสำลี โรมินทร์โรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์มาศ ทิพย์เดชผู้รับบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ศรีมาลาโรงเรียนเมืองพังงากรรมการ
3. นางอนงค์ นวลนุชโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
4. นางแสงเดือน ทองห่อโรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสุภิมล ก้างตั้นโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์มาศ ทิพย์เดชผู้รับบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ศรีมาลาโรงเรียนเมืองพังงากรรมการ
3. นางอนงค์ นวลนุชโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
4. นางแสงเดือน ทองห่อโรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสุภิมล ก้างตั้นโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์มาศ ทิพย์เดชผู้รับบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ศรีมาลาโรงเรียนเมืองพังงากรรมการ
3. นางอนงค์ นวลนุชโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
4. นางแสงเดือน ทองห่อโรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสุภิมล ก้างตั้นโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสดศรี ภิญโญวัฒนาพรโรงเรียนบ้านถ้ำทองหลางประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ โชติธรรมโมโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
3. นางอุมาพรรณ เพ็ชทูลโรงเรียนบ้านตากแดดกรรมการ
4. นางรัตนา สีดาหลงโรงเรียนบ้านบางด้งกรรมการ
5. นางสาวสายพิณ คงเพ็ชรโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางสดศรี ภิญโญวัฒนาพรโรงเรียนบ้านถ้ำทองหลางประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิณ คงเพ็ชรโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
3. นางกมลรัตน์ โชติธรรมโมโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
4. นางอุมาพรรณ เพ็ชทูลโรงเรียนบ้านตากแดดกรรมการ
5. นางสุนัฎฐา เพียรทองโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นายธนาวุฒิ ภิรมย์พันธ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง1ประธานกรรมการ
2. นางสาววิกาวี ชายคงโรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางกษมล ทองสุขโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
4. นางอนงค์ หาญจิตรโรงเรียนอ่าวกะพ้อกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ จงลักษณาวรรณโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
6. นางสาวกมลทิพย์ ทองขาวโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑ฯกรรมการ
7. นางสาวเสาวคนธ์ ชุ่มเชื้อโรงเรียนบ้านทุ่งดอนกรรมการ
8. นางวารุณี มิวเซนโรงเรียนวัดปัจจันตคามกรรมการ
9. นางมาลิน อินทรโรงเรียนบ้านบางกรักกรรมการ
10. MissZoleka Ngombaneโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
11. MissShreen Fillbrookโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
12. MissLiezel Joy Zabalaโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
13. นางนิตยา ชำนาญนาโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นายธนาวุฒิ ภิรมย์พันธ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง1ประธานกรรมการ
2. นางสาววิกาวี ชายคงโรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางกษมน ทองสุขโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
4. นางอนงค์ หาญจิตรโรงเรียนอ่าวกะพ้อกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ จงลักษณาวรรณโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
6. นางสาวกมลทิพย์ ทองขาวโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑ฯกรรมการ
7. นางสาวเสาวคนธ์ ชุ่มเชื้อโรงเรียนบ้านทุ่งดอนกรรมการ
8. นางวารุณี มิวเซนโรงเรียนวัดปัจจันตคามกรรมการ
9. นางมาลิน อินทรโรงเรียนบ้านบางกรักกรรมการ
10. MissZoleka Ngombaneโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
11. MissShreen Fillbrookโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
12. MissLiezel Joy Zabalaโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
13. นางนิตยา ชำนาญนาโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายธนาวุฒิ ภิรมย์พันธ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง1ประธานกรรมการ
2. นางสาววิกาวี ชายคงโรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางกษมน ทองสุขโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
4. นางอนงค์ หาญจิตรโรงเรียนอ่าวกะพ้อกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ จงลักษณาวรรณโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
6. นางสาวกมลทิพย์ ทองขาวโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑ฯกรรมการ
7. นางสาวเสาวคนธ์ ชุ่มเชื้อโรงเรียนบ้านทุ่งดอนกรรมการ
8. นางวารุณี มิวเซนโรงเรียนวัดปัจจันตคามกรรมการ
9. นางมาลิน อินทรโรงเรียนบ้านบางกรักกรรมการ
10. MissZoleka Ngombaneโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
11. MissShreen Fillbrookโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
12. MissLiezel Joy Zabalaโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
13. นางนิตยา ชำนาญนาโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายธนาวุฒิ ภิรมย์พันธ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง1ประธานกรรมการ
2. นางสาววิกาวี ชายคงโรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางกษมน ทองสุขโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
4. นางอนงค์ หาญจิตรโรงเรียนอ่าวกะพ้อกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ จงลักษณาวรรณโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
6. นางสาวกมลทิพย์ ทองขาวโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑ฯกรรมการ
7. นางสาวเสาวคนธ์ ชุ่มเชื้อโรงเรียนบ้านทุ่งดอนกรรมการ
8. นางวารุณี มิวเซนโรงเรียนวัดปัจจันตคามกรรมการ
9. นางมาลิน อินทรโรงเรียนบ้านบางกรักกรรมการ
10. MissZoleka Ngombaneโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
11. MissShreen Fillbrookโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
12. MissLiezel Joy Zabalaโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
13. นางนิตยา ชำนาญนาโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายธนาวุฒิ ภิรมย์พันธ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง1ประธานกรรมการ
2. นางสาววิกาวี ชายคงโรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางกษมน ทองสุขโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
4. นางอนงค์ หาญจิตรโรงเรียนอ่าวกะพ้อกรรมการ
5. นางวารุณี มิวเซนโรงเรียนวัดปัจจันตคามกรรมการ
6. นางสาวรัตนาภรณ์ จงลักษณาวรรณโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
7. นางสาวกมลทิพย์ ทองขาวโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑ฯกรรมการ
8. นางสาวเสาวคนธ์ ชุ่มเชื้อโรงเรียนบ้านทุ่งดอนกรรมการ
9. นางมาลิน อินทรโรงเรียนบ้านบางกรักกรรมการ
10. MissZoleka Ngombaneโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
11. MissShreen Fillbrookโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
12. MissLiezel Joy Zabalaโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
13. นางนิตยา ชำนาญนาโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวจันทนี ตันสกุลโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรวรรณ กาละสังข์โรงเรียนบ้านบกปุยกรรมการ
3. นางประพิศ บำรุงกุลโรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่๑๖๓กรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา หมั่นการโรงเรียนบ้านช่่องหลาดกรรมการ
5. นางคอติเย๊าะ ดินเตบโรงเรียนบ้านบางเนียงกรรมการ
6. นางสาวรวีวรรณ มินสินโรงเรียนบ้านบางครั่งกรรมการ
7. นางสาวพัธยา ผลากิจโรงเรียนวัดเหมืองประชารามกรรมการ
8. นางศุภธิดา ผลเกิดโรงเรียนเมืองพังงากรรมการ
9. นางสาวศิริวรรณ ชูเมืองโรงเรียนเกาะยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทนี ตันสกุลโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรวรรณ กาละสังข์โรงเรียนบ้านบกปุยกรรมการ
3. นางประพิศ บำรุงกุลโรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่๑๖๓กรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา หมั่นการโรงเรียนบ้านช่่องหลาดกรรมการ
5. นางคอติเย๊าะ ดินเตบโรงเรียนบ้านบางเนียงกรรมการ
6. นางสาวรวีวรรณ มินสินโรงเรียนบ้านบางครั่งกรรมการ
7. นางสาวพัธยา ผลากิจโรงเรียนวัดเหมืองประชารามกรรมการ
8. นางศุภธิดา ผลเกิดโรงเรียนเมืองพังงากรรมการ
9. นางสาวศิริวรรณ ชูเมืองโรงเรียนเกาะยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวอามีเนาะ สูเตะโรงเรียนบ้านช้างเชื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวนภิสา สะอะโรงเรียนบ้านในไร่กรรมการ
3. นายธงชาติ ทองขาวโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
4. นางสาวพจมาน แน่นอนโรงเรียนบ้านกะไหลกรรมการ
5. นางสาวนิภา ปลูกไม้ดีโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
6. นางสาวรจนา อาทิตย์ลับโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
7. นางสาวแวววัน เจริญศักดิ์โรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
8. นางสาวสุพิชญา พลสิทธิ์โรงเรียนบ้านเตรียมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. MissYu Shuangโรงเรียนสตรีพังงาประธานกรรมการ
2. นางสาวธนันต์ธรญ์ ทองวลโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
3. นางสาวจันทิพา ประทีป ณ ถลางโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นายสมพล เพ็งงานโรงเรียนวัดสุววรรณาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา ก่องานโรงเรียนวัดสุวรรณาวาสกรรมการ
3. นางกาญจนา เจริญฤทธิ์โรงเรียนเกาะไม้ไผ่กรรมการ
4. นางสาวสุมิตตา บุญสพโรงเรียนบ้านท่านุ่นกรรมการ
5. นางขนิษฐา เบ็ญอ้าหมาดโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
6. นางไมตรี หันหวลโรงเรียนวัดคมนียเขตกรรมการ
7. นางสาวเครือวัล อินทร์เพชรโรงเรียนวัดโคกสวยกรรมการ
8. นางกัทลี หัสนีย์โรงเรียนบ้านบ่อแสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นายสมพล เพ็งงานโรงเรียนวัดสุวรรณาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา ก่องานโรงเรียนวัดสุวรรณาวาสกรรมการ
3. นางกาญจนา เจริญฤทธิ์โรงเรียนเกาะไม้ไผ่กรรมการ
4. นางสาวสุมิตตา บุญสพโรงเรียนบ้านท่านุ่นกรรมการ
5. นางขนิษฐา เบ็ญอ้าหมาดโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
6. นางไมตรี หันหวลโรงเรียนวัดคมนียเขตกรรมการ
7. นางสาวเครือวัล อินทร์เพชรโรงเรียนวัดโคกสวยกรรมการ
8. นางกัทลี หัสนีย์โรงเรียนบ้านบ่อแสนกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวชนากานต์ หมื่นพันชูโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขตประธานกรรมการ
2. นายสมทรง เทพพิกุลโรงเรียนบ้านสามช่องกรรมการ
3. นางสุวนา ูบู่ทองผู้รับบำนาญกรรมการ
4. นางประภา แดบอผู้รับบำนาญกรรมการ
5. นางสาวนันทิยา แสงทองโรงเรียนบ้านบางกรักกรรมการ
6. นายวราพล ตราเต็งโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร๑๑กรรมการ
7. นายเอกสิทธิ์ ธีระกุลพิศุทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายจักริน จันทขันทร์โรงเรียนบ้านกะปงประธานกรรมการ
2. นายทวีวัฒน์ หิรัญโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
3. นางสาวชนม์ชนันทร์ ซอและโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
4. นางสาวนันทิยา แสงทองโรงเรียนบ้านบางกรักกรรมการ
5. นายุสุเธียร บุญเรืองโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร๑๑กรรมการ
6. นายกำพล มีแก้วโรงเรียนบ้านบางเนียงกรรมการ
7. นายนันท์ฐวริทธิ์ เพชรสุกโรงเรียนวัดเหมืองประชารามกรรมการ
8. นางสาวเดือนเต็ม แฝงสีคำโรงเรียนบ้านเกาะนกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวญาดา ฟูเกียรติกุลโรงเรียนอนุบาลทับปุดประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ พวงพิกุลโรงเรียนบ้านท่านุ่นกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ปทุมคณารักษ์โรงเรียนวัดนิโครธคุณากรกรรมการ
4. นางอัฐฐิยา สุวรรณน้อยโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
5. นางวีรนุช พรผลโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เจริญฤทธิ์โรงเรียนเกาะเคี่ยมประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา เวลาดีโรงเรียนบ้านบ่อแสนกรรมการ
3. นางสาวขวัญใจ หินน้อยโรงเรียนบ้านบางคลีกรรมการ
4. นางอารยา มาแทนโรงเรียนบ้านกะไหลกรรมการ
5. นางสิริมา นุ่นเกตุโรงเรียนบ้านเจ้าขรัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวอุทัยวรรณ ทับทิมทองสุขโรงเรียนวัดนิโครธารามประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสราภรณ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลางกรรมการ
3. นางปาตีเมาะ หีมปองโรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสลักบดี หมั่นธุระโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร๑๑กรรมการ
5. นางจรัสศรี มีลาโรงเรียนบ้างบางม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอภิชาติ นาวีว่องโรงเรียนบ้านคลองบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวสาลินี เกลี้ยงเกลาโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา แสงจันทร์โรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
4. นางสาวบุณยนุช หลีโรงเรียนบ้านท่านุ่นกรรมการ
5. นางสาวนรีรัตน์ เริงกิจโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ นาวีว่องโรงเรียนบ้านคลองบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวนรีรัตน์ เริงกิจโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ ชูทองโรงเรียนบ้านลำแก่นกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ แสงทองโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ เพชรเรืองโรงเรียนอ่าวมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประพนธ์ รวมสกุลโรงเรียนบ้านริมทะเลประธานกรรมการ
2. นางสุรพันธ์ พลเพชรโรงเรียนบ้านกระโสม(ผดุงนิคมวิทยา)กรรมการ
3. นางสาวณัฐพร แซ่หลีโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
4. นางสาวกิรณา รวบรวมโรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวอารียา สุขเกษมโรงเรียนบ้านพรุในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ หาญจิตรโรงเรียนบ้านย่าหมีประธานกรรมการ
2. นางสาวผการัตน์ กลิ่นเกษรโรงเรียนเมืองพังงากรรมการ
3. นายกริสน์ จำปีพันธ์โรงเรียนบ้านคลองเคียนกรรมการ
4. นางกัลยา ตั้งโรจนขจรโรงเรียนบ้านคุรอดกรรมการ
5. นางสาวรจนา แก้วมณีโรงเรียนอ่าวกะพ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางฉัตรชนก พึ่งถิ่นโรงเรียนบ้านน้ำจืดประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ แสงทองโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
3. นายราชัน ปัญญาจันทร์โรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ ชูทองโรงเรียนบ้านลำแก่นกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ทวีทรัพย์โรงเรียนบ้านช่องหลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางฉัตรชนก พึ่งถิ่นโรงเรียนบ้านน้ำจืดประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ แสงทองโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
3. นายราชัน ปัญญาจันทร์โรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ ชูทองโรงเรียนบ้านลำแก่นกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ทวีทรัพย์โรงเรียนบ้านช่องหลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายวิชาญ เก็บทรัพย์โรงเรียนเกาะยาวประธานกรรมการ
2. นางสาวปภาดา ทองไชยโรงเรียนบ้านตากแดดกรรมการ
3. นางมลธิรา จุลชูโรงเรียนบ้านบ่อแสนกรรมการ
4. นายสะอาด เตบจิตรโรงเรียนบ้านหินร่มกรรมการ
5. นางสาวทักษภร สืบพงษ์โรงเรียนบ้านช่องหลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกกร วรนพกุลโรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่๑๖๓กรรมการ
3. นางสาวปภาดา ทองไชยโรงเรียนบ้านตากแดดกรรมการ
4. นายชัยชุมพล กาญจนคลอดโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
5. นางสาวอารียา สุขเกษมโรงเรียนบ้านพรุในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ธำรงธีรภาพโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
3. นายวิรัช แซ่ฉั่วโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
4. นางสาวภูษิตา สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบางติบกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ เพชรเรืองโรงเรียนอ่าวมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายวีระ สืบพงษ์โรงเรียนบ้านคลองเหียประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา รักษ์วงษ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง๒กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกธีรพงค์ จงจิตต์โรงเรียนวัดช้างนอนกรรมการ
4. นายพยุงศักดิ์ ภิญญานิลโรงเรียนคุรกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ รุ่มโรยโรงเรียนบ้านคลองเหียกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายวีระ สืบพงษ์โรงเรียนบ้านคลองเหียประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา รักษ์วงษ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง๒กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกธีรพงค์ จงจิตต์โรงเรียนวัดช้างนอนกรรมการ
4. นายพยุงศักดิ์ ภิญญานิลโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ รุ่มโรยโรงเรียนบ้านคลองเหียกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายวีระ สืบพงษ์โรงเรียนบ้านคลองเหียประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา รักษ์วงษ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง๒กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกธีรพงค์ จงจิตต์โรงเรียนวัดช้างนอนกรรมการ
4. นายพยุงศักดิ์ ภิญญานิลโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ รุ่มโรยโรงเรียนบ้านคลองเหียกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายวีระ สืบพงษ์โรงเรียนบ้านคลองเหียประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา รักษ์วงษ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง๒กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกธีรพงษ์ จงจิตต์โรงเรียนวัดช้างนอนกรรมการ
4. นายพยุงศักดิ์ ภิญญานิลโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ รุ่มโรยโรงเรียนบ้านคลองเหียกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายวีระ สืบพงษ์โรงเรียนบ้านคลองเหียประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา รักษ์วงษ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง๒กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกธีรพงค์ จงจิตต์โรงเรียนวัดช้างนอนกรรมการ
4. นายพยุงศักดิ์ ภิญญานิลโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ รุ่มโรยโรงเรียนบ้านคลองเหียกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายวีระ สืบพงษ์โรงเรียนบ้านคลองเหียประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา รักษ์วงษ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง๒กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกธีรพงษ์ จงจิตต์โรงเรียนวัดช้างนอนกรรมการ
4. นายพยุงศักดิ์ ภิญญานิลโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ รุ่มโรยโรงเรียนบ้านคลองเหียกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายเสริมพล แก้วขาวโรงเรียนสตรีพังงาประธานกรรมการ
2. นางชูศรี ศิริรักษ์โรงเรียนบ้านบางเนียงกรรมการ
3. นางพรขจิต สุขจิตต์โรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
4. นายแสนโกสินทร์ วงษ์มะยุราโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
5. นายมนูญ สุวรรณวิจิตรผู้รับบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายเสริมพล แก้วขาวโรงเรียนสตรีพังงาประธานกรรมการ
2. นางชูศรี ศิริรักษ์โรงเรียนบ้านบางเนียงกรรมการ
3. นางพรขจิต สุขจิตต์โรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
4. นายแสนโกสินทร์ วงษ์มะยุราโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
5. นายมนูญ สุวรรณวิจิตรผู้รับบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางพรขจิต สุขจิตต์โรงเรียนบ้านคอกช้างประธานกรรมการ
2. นางชูศรี ศิริรักษ์โรงเรียนบ้านบางเนียงกรรมการ
3. นายแสนโกสินทร์ วงษ์มะยุราโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
4. นายอาธร คงคาโรงเรียนเมืองพังงากรรมการและเลขานุการ
5. นายมนูญ สุวรรณวิจิตรผู้รับบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางพรขจิต สุขจิตต์โรงเรียนบ้านคอกช้างประธานกรรมการ
2. นางชูศรี ศิริรักษ์โรงเรียนบ้านบางเนียงกรรมการ
3. นายแสนโกสินทร์ วงษ์มะยุราโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
4. นายอาธร คงคาโรงเรียนเมืองพังงากรรมการและเลขานุการ
5. นายมนูญ สุวรรณวิจิตรผู้รับบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายกันตพล ปัญญาดีวิทยาลัยเทคนิคพังงาประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ จรุงเกียรติขจรผู้รับบำนาญกรรมการ
3. นายพีระ เวชโสมพนักงานสำนักงานเทศบาลเมืองพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายกันตภณ ปัญญาดีวิทยาลัยเทคนิคพังงาประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ จรุงเกียรติขจรผู้รับบำนาญกรรมการ
3. นายพีระ เวชโสมพนักงานสำนักงานเทศบาลเมืองพังงากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางณิชาภา หนูขวัญวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ตัณทราวัฒน์พันธ์วิทยาลัยเทคนิคพังงากรรมการ
3. นางอารีย์ กระจายโรงเรียนบ้านปากถักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางณิชาภา หนูขวัญวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ตัณทราวัฒน์พันธ์วิทยาลัยเทคนิคพังงากรรมการ
3. นางอารีย์ กระจายโรงเรียนบ้านปากถักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายยุทธนา สุจีรังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีประธานกรรมการ
2. นางมณีโชติ ช้างศรีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกรรมการ
3. นางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการโรงเรียนสตรีพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา สุจีรังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีประธานกรรมการ
2. นางมณีโชติ ช้างศรีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกรรมการ
3. นางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการโรงเรียนสตรีพังงากรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางณิชาภา หนูขวัญวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ตัณทราวัฒน์พันธ์วิทยาลัยเทคนิคพังงากรรมการ
3. นางอารีย์ กระจายโรงเรียนบ้านปากถักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางณิชาภา หนูขวัญวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ตัณทราวัฒน์พันธ์วิทยาลัยเทคนิคพังงากรรมการ
3. นางอารีย์ กระจายโรงเรียนบ้านปากถักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางณัฐนิชา สพันธุวงศ์โรงเรียนบ้านบางมรวนประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี เกษมศรีเกษตรอำเภอเมืองพังงากรรมการ
3. นางรื่นฤดี พรหมทองวิทยาลัยเทคนิคพังงากรรมการ
4. นางนงรัตน์ ตุดเกื้อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35กรรมการ
5. นางอารีย์ นิจอภัยโรงเรียนเมืองพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางณัฐนิชา สพันธุวงศ์โรงเรียนบ้านบางมรวนประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี เกษมศรีเกษตรอำเภอเมืองพังงากรรมการ
3. นางรื่นฤดี พรหมทองวิทยาลัยเทคนิคพังงากรรมการ
4. นางนงรัตน์ ตุดเกื้อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35กรรมการ
5. นางอารีย์ นิจอภัยโรงเรียนเมืองพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางณัฐนิชา สพันธุวงศ์โรงเรียนบ้านบางมรวนประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี เกษมศรีเกษตรอำเภอเมืองพังงากรรมการ
3. นางรื่นฤดี พรหมทองวิทยาลัยเทคนิคพังงากรรมการ
4. นางนงรัตน์ ตุดเกื้อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35กรรมการ
5. นางอารีย์ นิจอภัยโรงเรียนเมืองพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางณัฐนิชา สพันธุวงศ์โรงเรียนบ้านบางมรวนประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี เกษมศรีเกษตรอำเภอเมืองพังงากรรมการ
3. นางรื่นฤดี พรหมทองวิทยาลัยเทคนิคพังงากรรมการ
4. นางนงรัตน์ ตุดเกื้อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35กรรมการ
5. นางอารีย์ นิจอภัยโรงเรียนเมืองพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา ตัณทราวัฒน์พันธ์วิทยาลัยเทคนิคพังงาประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ จรุงเกียรติขจรผู้รับบำนาญกรรมการ
3. นายพีระ เวชโสมพนักงานสำนักงานเทศบาลเมืองพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา คัณพราวัฒน์พันธ์วิทยาลัยเทคนิคพังงาประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ จรุงเกียรติขจรผู้รับบำนาญกรรมการ
3. นายพีระ เวชโสมพนักงานสำนักงานเทศบาลเมืองพังงากรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุปราณี ฤกษ์จำนงโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวประทุม พรหมเพ็ชรโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา มุขแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งดอนกรรมการ
4. นางนิชธาวัลย์ จันทร์พุ่มโรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124กรรมการ
5. นางฐิติมา นาวีว่องโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางนิลมณี ศรีม่วงโรงเรียนเกาะหมากน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุรางค์ ทองวลโรงเรียนบ้านบางหลามกรรมการ
3. นางอุมา นาคพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ ทองคำโรงเรียนบ้านบางครั่งกรรมการ
5. นายธีรเดช ธัญรสโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมยศ ผลอินทร์โรงเรียนคุระบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา บัวผายโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวนิอร ชูเท้าโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
4. นางสาวจารีรัตน์ ชูแก้วโรงเรียนบ้านบางหว้ากรรมการ
5. นางจริยา ศิริพันธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมยศ ผลอินทร์โรงเรียนคุระบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา บัวผายโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวนิอร ชูเท้าโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
4. นางสาวจารีรัตน์ ชูแก้วโรงเรียนบ้านบางหว้ากรรมการ
5. นางจริยา ศิริพันธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมยศ ผลอินทร์โรงเรียนคุระบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา บัวผายโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวนิอร ชูเท้าโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
4. นางสาวจารีรัตน์ ชูแก้วโรงเรียนบ้านบางหว้ากรรมการ
5. นางจริยา ศิริพันธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมยศ ผลอินทร์โรงเรียนคุระบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา บัวผายโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวนิอร ชูเท้าโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
4. นางสาวจารีรัตน์ ชูแก้วโรงเรียนบ้านบางหว้ากรรมการ
5. นางจริยา ศิริพันธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวเพ็ญพร ศรีสุนทรโรงเรียนบ้านบางติบประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนรี แก้วคุ้มภัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา สีนุสิทธิ์โรงเรียนเกียรติประชากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวเพ็ญพร ศรีสุนทรโรงเรียนบ้านบางติบประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนรี แก้วคุ้มภัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา สีนุสิทธิ์โรงเรียนเกียรติประชากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเพ็ญพร ศรีสุนทรโรงเรียนบ้านบางติบประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนรี แก้วคุ้มภัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา สีนุสิทธิ์โรงเรียนเกียรติประชากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวเพ็ญพร ศรีสุนทรโรงเรียนบ้านบางติบประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนรี แก้วคุ้มภัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา สีนุสิทธิ์โรงเรียนเกียรติประชากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางเกษร แซ่เอียบโรงเรียนคุระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสายใจ คลังข้องศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ ศรีสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมารี กำแก้วโรงเรียนเกียรติประชาประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี มีลาโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
3. นางอุมาพร พันนะการโรงเรียนเกียรติประชากรรมการ
4. นางจริยา ศิริพันธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมารี กำแก้วโรงเรียนเกียรติประชาประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี มีลาโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
3. นางอุมาพร พันนะการโรงเรียนเกียรติประชากรรมการ
4. นางจริยา ศิริพันธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางบุญศิริ ชูพงศ์โรงเรียนบ้านบางครั่งประธานกรรมการ
2. นางสาววราลี หลีประเสริฐโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางจันทณี นุ้ยภักดีโรงเรียนบ้านบางหว้ากรรมการ
4. นางสาวปวิณี เพ็ชรแก้วโรงเรียนวัดนิโครธารามกรรมการ
5. นางวิชชุตา แก้วมณีโรงเรียนบ้านบางครั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญศิริ ชูพงศ์โรงเรียนบ้านบางครั่งประธานกรรมการ
2. นางสาววราลี หลีประเสริฐโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางจันทณี นุ้ยภักดีโรงเรียนบ้างบางหว้ากรรมการ
4. นางสาวปวิณี เพ็ชรแก้วโรงเรียนวัดนิโครธารามกรรมการ
5. นางวิชชุตา แก้วมณีโรงเรียนบ้านบางครั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางบุญศิริ ชูพงศ์โรงเรียนบ้านบางครั่งประธานกรรมการ
2. นางสาววราลี หลีประเสริฐโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางจันทณี นุ้ยภักดีโรงเรียนบ้านบางหว้ากรรมการ
4. นางสาวปวิณี เพ็ชรแก้วโรงเรียนวัดนิโครธารามกรรมการ
5. นางวิชชุตา แก้วมณีโรงเรียนบ้านบางครั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางบุญศิริ ชูพงศ์โรงเรียนบ้านบางครั่งประธานกรรมการ
2. นางสาววราลี หลีประเสริฐโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางจันทณี นุ้ยภักดีโรงเรียนบ้านบางหว้ากรรมการ
4. นางสาวปวิณี เพ็ชรแก้วโรงเรียนวัดนิโครธารามกรรมการ
5. นางวิชชุตา แก้วมณีโรงเรียนบ้านบางครั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญศิริ ชูพงศ์โรงเรียนบ้านบางครั่งประธานกรรมการ
2. นางสาววราลี หลีประเสริฐโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางจันทณี นุ้ยภักดีโรงเรียนบ้านบางหว้ากรรมการ
4. นางสาวปวิณี เพ็ชรแก้วโรงเรียนวัดนิโครธารามกรรมการ
5. นางวิชชุตา แก้วมณีโรงเรียนบ้านบางครั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบุญศิริ ชูพงศ์โรงเรียนบ้านบางครั่งประธานกรรมการ
2. นางสาววราลี หลีประเสริฐโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางจันทณี นุ้ยภักดีโรงเรียนบ้านบางหว้ากรรมการ
4. นางสาวปวิณี เพ็ชรแก้วโรงเรียนวัดนิโครธารามกรรมการ
5. นางวิชชุตา แก้วมณีโรงเรียนบ้านบางครั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางบุญศิริ ชูพงศ์โรงเรียนบ้านบางครั่งประธานกรรมการ
2. นางสาววราลี หลีประเสริฐโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางจันทณี นุ้ยภักดีโรงเรียนบ้างบางหว้ากรรมการ
4. นางสาวปวิณี เพ็ชรแก้วโรงเรียนวัดนิโครธารามกรรมการ
5. นางวิชชุตา แก้วมณีโรงเรียนบ้านบางครั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเอกลักษณ์ สมบัติบุญโรงเรียนอนุบาลพังงาประธานกรรมการ
2. นางลักษมี ภู่เจริญโรงเรียนบ้านบางวันกรรมการ
3. นางนงเยาว์ รักเวชโรงเรียนวัดปัตติการามกรรมการ
4. นางเกษร แซ่เอียบโรงเรียนคุระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเอกลักษณ์ สมบัติบุญโรงเรียนอนุบาลพังงาประธานกรรมการ
2. นางลักษมี ภู่เจริญโรงเรียนบ้านบางวันกรรมการ
3. นางนงเยาว์ รักเวชโรงเรียนวัดปัตติการามกรรมการ
4. นางเกษร แซ่เอียบโรงเรียนคุระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนงเยาว์ รักเวชโรงเรียนวัดปัตติการามประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ สมบัติบุญโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
3. นางเกษร แซ่เอียบโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
4. นางลักษมี ภู่เจริญโรงเรียนบ้านบางวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนงเยาว์ รักเวชโรงเรียนวัดปัตติการามประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ สมบัติบุญโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
3. นางเกษร แซ่เอียบโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
4. นางลักษมี ภู่เจริญโรงเรียนบ้านบางวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนงเยาว์ รักเวชโรงเรียนวัดปัตติการามประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ สมบัติบุญโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
3. นางเกษร แซ่เอียบโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
4. นางลักษมี ภู่เจริญโรงเรียนบ้านบางวันกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลักษมี ภู่เจริญโรงเรียนบ้านบางวันประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสวนิตย์ ไชยชนะโรงเรียนบ้านตำหนังกรรมการ
3. นางสาวปรียามล เวชสุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลักษมี ภู่เจริญโรงเรียนบ้านบางวันประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสวนิตย์ ไชยชนะโรงเรียนบ้านตำหนังกรรมการ
3. นางสาวปรียามล เวชสุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอารีย์ นิจอภัยโรงเรียนเมืองพังงาประธานกรรมการ
2. นางภัทรวดี หาสัตว์โรงเรียนบ้านฝ่ายท่ากรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ไชยคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอารีย์ นิจอภัยโรงเรียนเมืองพังงาประธานกรรมการ
2. นางภัทราวดี หาสัตว์โรงเรียนบ้านฝ่ายท่ากรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ไชยคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอารีรัตน์ สงวนทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศารัตน์ กรีทองโรงเรียนบ้านตำหนังกรรมการ
3. นางสาวปรียามล เวชสุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอารีรัตน์ สงวนทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศารัตน์ กรีทองโรงเรียนบ้านตำหนังกรรมการ
3. นางสาวปรียามล เวชสุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอมรทิพย์ คงคาโรงเรียนอนุบาลพังงาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งลาวัลย์ นิ่งราวีโรงเรียนวัดประชุมศึกษากรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ไชยคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุรพันธ์ พลเพชรโรงเรียนบ้านกระโสม(ผดุงนิคมวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปริณดา สุวรรณคีรีโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร๑๑กรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ งามทรัพย์โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ หอมหวลโรงเรียนบ้านบางวันกรรมการ
5. นางสาวสายจิตร คลังข้องศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรพันธ์ พลเพชรโรงเรียนบ้านกระโสม(ผดุงนิคมวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปริณดา สุวรรณศรีโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร๑๑กรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ งามทรัพย์โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ หอมหวลโรงเรียนบ้านบางวันกรรมการ
5. นางสาวสายจิตร คลังข้องศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ พลเพชรโรงเรียนบ้านกระโสม(ผดุงนิคมวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปริณดา สุวรรณคีรีโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร๑๑กรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ งามทรัพย์โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ หอมหวลโรงเรียนบ้านบางวันกรรมการ
5. นางสาวสายจิตร คลังข้องศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจรัส กลิ่นเกษรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๔ประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี บุญโล่งโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
3. นางสาวภัทรวดี สุทธิเพชรโรงเรียนบ้านเตรียมกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ พรหมราชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจรัส กลิ่นเกษรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๔ประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี บุญโล่งโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
3. นางสาวภัทรวดี สุทธิเพชรโรงเรียนบ้านเตรียมกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ พรหมราชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายกิตติพงษ์ พลภักดี โทร 0896494474 , นางสาววินัสรา ณ ตะกั่วทุ่ง โทร 0954285979 , นางอำพันธ์ มีผล โทร 0878970531
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]