สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกะปง 0 0 0
2 009 โรงเรียนคุระบุรี 47 110 70
3 011 โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 9 29 18
4 018 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 0 0 0
5 168 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๑ 3 9 6
6 169 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ 9 16 10
7 123 โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ 1 1 1
8 020 โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 2 6 4
9 021 โรงเรียนบ้านกลาง 10 19 13
10 022 โรงเรียนบ้านกะปง 5 18 8
11 023 โรงเรียนบ้านกะไหล 2 4 3
12 031 โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว 0 0 0
13 032 โรงเรียนบ้านคลองบอน 8 10 9
14 030 โรงเรียนบ้านคลองเคียน 3 4 3
15 034 โรงเรียนบ้านคลองเหีย 0 0 0
16 033 โรงเรียนบ้านคลองไส 0 0 0
17 036 โรงเรียนบ้านควน 0 0 0
18 035 โรงเรียนบ้านควนแรด 0 0 0
19 037 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 8 21 14
20 038 โรงเรียนบ้านคุรอด 10 24 16
21 039 โรงเรียนบ้านคุระ 4 8 6
22 043 โรงเรียนบ้านช่องหลาด 13 23 18
23 044 โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ 3 3 3
24 045 โรงเรียนบ้านดอกแดง 0 0 0
25 046 โรงเรียนบ้านดอน 2 11 3
26 047 โรงเรียนบ้านตากแดด 5 14 9
27 048 โรงเรียนบ้านตำหนัง 5 7 6
28 049 โรงเรียนบ้านติเตะ 3 9 4
29 051 โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง 2 3 2
30 052 โรงเรียนบ้านทองหลาง 4 4 4
31 053 โรงเรียนบ้านทับช้าง 0 0 0
32 063 โรงเรียนบ้านทุ่งดอน 0 0 0
33 064 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ 0 0 0
34 066 โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 8 16 12
35 067 โรงเรียนบ้านทุ่งละออง 1 1 1
36 062 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 19 47 29
37 068 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1 1 1
38 065 โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม 1 1 1
39 055 โรงเรียนบ้านท่าจูด 0 0 0
40 056 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 0 0 0
41 057 โรงเรียนบ้านท่านุ่น 27 53 42
42 058 โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง 0 0 0
43 060 โรงเรียนบ้านท่าสนุก 2 6 4
44 061 โรงเรียนบ้านท่าหัน 6 14 10
45 054 โรงเรียนบ้านท่าเขา 4 8 8
46 059 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 13 28 18
47 069 โรงเรียนบ้านนอกนา 0 0 0
48 070 โรงเรียนบ้านนาแฝก 0 0 0
49 072 โรงเรียนบ้านน้ำจืด 3 7 5
50 071 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 6 13 10
51 076 โรงเรียนบ้านบกปุย 4 6 6
52 079 โรงเรียนบ้านบากัน 0 0 0
53 080 โรงเรียนบ้านบางกรัก 8 17 12
54 081 โรงเรียนบ้านบางกัน 2 6 4
55 083 โรงเรียนบ้านบางครั่ง 0 0 0
56 084 โรงเรียนบ้านบางคลี 7 16 13
57 085 โรงเรียนบ้านบางจัน 1 2 2
58 086 โรงเรียนบ้านบางด้ง 2 2 2
59 087 โรงเรียนบ้านบางติบ 2 2 2
60 088 โรงเรียนบ้านบางนายสี 1 3 1
61 089 โรงเรียนบ้านบางนุ 1 1 1
62 091 โรงเรียนบ้านบางมรวน 5 8 7
63 092 โรงเรียนบ้านบางม่วง 26 63 43
64 093 โรงเรียนบ้านบางม่า 0 0 0
65 094 โรงเรียนบ้านบางวัน 2 3 3
66 095 โรงเรียนบ้านบางหลาม 3 9 5
67 096 โรงเรียนบ้านบางหว้า 6 12 7
68 090 โรงเรียนบ้านบางเนียง 8 16 12
69 082 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 12 16 15
70 097 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 9 15 12
71 077 โรงเรียนบ้านบ่อดาน 0 0 0
72 078 โรงเรียนบ้านบ่อแสน 15 32 22
73 098 โรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500) 1 1 1
74 099 โรงเรียนบ้านปากคลอง 3 8 5
75 100 โรงเรียนบ้านปากถัก 11 18 12
76 101 โรงเรียนบ้านปากพู่ ฯ 9 19 13
77 102 โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่124 4 15 7
78 103 โรงเรียนบ้านป่ายาง 3 4 4
79 104 โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า 3 9 6
80 105 โรงเรียนบ้านพรุใน 21 32 28
81 106 โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า 0 0 0
82 107 โรงเรียนบ้านย่าหมี 2 2 2
83 108 โรงเรียนบ้านรมณีย์ 0 0 0
84 109 โรงเรียนบ้านริมทะเล 5 10 6
85 111 โรงเรียนบ้านลำปี (พิบูลสงครามอุปถัมภ์) 0 0 0
86 112 โรงเรียนบ้านลำวะ 1 1 1
87 110 โรงเรียนบ้านลำแก่น 14 25 18
88 113 โรงเรียนบ้านสวนใหม่ 2 4 4
89 114 โรงเรียนบ้านสะพานเสือ 0 0 0
90 115 โรงเรียนบ้านสามช่อง 2 8 2
91 118 โรงเรียนบ้านหินร่ม 1 1 1
92 119 โรงเรียนบ้านหินลาด 10 19 13
93 120 โรงเรียนบ้านหินสามก้อน 0 0 0
94 116 โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ ๖๑ 3 6 3
95 117 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 32 2
96 122 โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม 1 3 1
97 024 โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 0 0 0
98 025 โรงเรียนบ้านเกาะนก 0 0 0
99 027 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 2 2 2
100 028 โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย 0 0 0
101 026 โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 9 19 10
102 029 โรงเรียนบ้านเขาเปาะ 5 16 7
103 042 โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว 0 0 0
104 050 โรงเรียนบ้านเตรียม 11 20 15
105 121 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1 2 2
106 041 โรงเรียนบ้านโคกยาง 10 15 14
107 040 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 3 7 5
108 074 โรงเรียนบ้านในวัง 3 7 5
109 075 โรงเรียนบ้านในหยง 1 1 1
110 073 โรงเรียนบ้านในไร่ 4 12 6
111 125 โรงเรียนพระราชทานทับละมุ 2 6 4
112 131 โรงเรียนวัดคมนียเขต 3 3 3
113 132 โรงเรียนวัดควรนิยม 0 0 0
114 134 โรงเรียนวัดชนาธิการาม 1 2 1
115 135 โรงเรียนวัดช้างนอน 6 15 9
116 136 โรงเรียนวัดดิตถาราม 0 0 0
117 137 โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร 0 0 0
118 139 โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 6 12 11
119 140 โรงเรียนวัดนารายณิการาม 10 21 12
120 141 โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร 1 3 2
121 142 โรงเรียนวัดนิโครธาราม 9 23 12
122 143 โรงเรียนวัดบางเสียด 5 15 9
123 144 โรงเรียนวัดประชาธิการาม 3 3 3
124 145 โรงเรียนวัดประชุมศึกษา 4 24 12
125 146 โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 4 9 7
126 147 โรงเรียนวัดปัตติการาม 1 1 1
127 148 โรงเรียนวัดมงคลสถิต 0 0 0
128 149 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 4 4 4
129 150 โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ 2 4 4
130 151 โรงเรียนวัดลุมพินี 0 0 0
131 152 โรงเรียนวัดศรัทธาราม 0 0 0
132 153 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 0 0 0
133 154 โรงเรียนวัดสองแพรก 1 2 1
134 155 โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา 6 9 8
135 156 โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส 8 13 9
136 158 โรงเรียนวัดอินทนิน 0 0 0
137 157 โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม 16 41 24
138 133 โรงเรียนวัดโคกสวย 22 41 28
139 138 โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 14 43 22
140 162 โรงเรียนอนุบาลทับปุด 27 45 39
141 165 โรงเรียนอนุบาลพังงา 45 89 69
142 166 โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 2 2 2
143 167 โรงเรียนอ่าวมะม่วง 5 10 7
144 003 โรงเรียนเกาะปันหยี 0 0 0
145 005 โรงเรียนเกาะยาว 12 24 20
146 006 โรงเรียนเกาะหมากน้อย 18 42 29
147 002 โรงเรียนเกาะเคี่ยม 0 0 0
148 004 โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ 1 2 1
149 007 โรงเรียนเกียรติประชา 4 12 8
150 013 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 6 10 8
151 128 โรงเรียนเมืองพังงา 29 72 52
152 129 โรงเรียนเยาววิทย์ 10 38 19
153 010 โรงเรียนโคกกลอยวิทยา 4 6 5
154 012 โรงเรียนโชคอำนวย 0 0 0
155 017 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา54 1 3 2
156 008 โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 2 3 3
157 124 โรงเรียนบุญแสวงวิทยา 4 6 5
158 127 โรงเรียนฟาฮัดวิทยาทาน 0 0 0
159 159 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 14 28 14
160 160 โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 10 18 15
161 163 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 5 10 6
162 164 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 6 10 6
163 126 โรงเรียนเพื่อชีวิตพังงา (เบลูก้าอุปถัมภ์) 1 1 1
164 161 โรงเรียนอนุบาลช้าง 0 0 0
165 130 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 8 20 13
166 014 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว 0 0 0
167 015 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 16 27 20
168 016 โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ 0 0 0
รวม 868 1867 1266
3133

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายกิตติพงษ์ พลภักดี โทร 0896494474 , นางสาววินัสรา ณ ตะกั่วทุ่ง โทร 0954285979 , นางอำพันธ์ มีผล โทร 0878970531
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]