เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา , โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ , โรงเรียนเมืองพังงา , โรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500)
ระหว่าง วันที่ 27-28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกิตติพงษ์ พลภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
2 นางอุทัยวรรณ แสงทอง ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
3 นายธงชาติ ทองขาว ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
4 นางสาววินัสรา ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางจัน ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
5 นางอำพันธ์ มีผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
6 นายชัยยงค์ ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
7 นายสมภาพ นาคพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
8 นายสมโภช ไชยผดุงนิรันดร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
9 นายกฤดิพงค์ บุญรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
10 นายสำเร็จ เมฆประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
11 นายอุสมาน สมุทรสารัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพังงา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
12 นางวีนัส จีวะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
13 นางวราภรณ์ คงเทศ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
14 นางสาววิไลลักษณ์ คำดำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
15 นางอำพันธ์ มีผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
16 นายชาติวุฒิ ณ นคร ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ สพป.พังงา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
17 นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
18 นางสาวสุวีรฌาย์ ตาวิโรจน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
19 นายสิทธิชัย ทองคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
20 นางสุจิตรา เจียมจำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากถัก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
21 นายสมมิตร รักเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเหมืองประชาราม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
22 นายพีระ เสมพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
23 นายเลอศักดิ์ เพชรสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหว้า คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
24 นายศักดิ์ชาย แซ่จิ๋ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
25 นายศักดิ์ชาย แซ่จิ๋ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระนาฎศิลป์  
26 นายอนุวัตร สุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระนาฎศิลป์  
27 นายประภาส โรมินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางม่วง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระนาฎศิลป์  
28 นายมะโน สีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเค็มฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระนาฎศิลป์  
29 นางปานจันทร์ ชูเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกรัก คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระนาฎศิลป์  
30 ว่าที่ รต.บุญเลิศ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเนียง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระนาฎศิลป์  
31 นายธวัชชัย เจียมจำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนอกนา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระนาฎศิลป์  
32 นายคำรณ พรหมภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางนายสี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระนาฎศิลป์  
33 นางสาวอำพร พัดตัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระนาฎศิลป์  
34 นางพรนิภา พันธุ์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางด้ง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระนาฎศิลป์  
35 นางสาวกุณชรัศม์พฤกษา เอนกเมธีพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากวีปฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระนาฎศิลป์  
36 นางณัฐนิชา สพันธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางมรวน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระนาฎศิลป์  
37 นางวราภรณ์ คงเทศ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระนาฎศิลป์  
38 นางสุรีย์พร วิศาล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระนาฎศิลป์  
39 นางณัฐนิชา สพันธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางมรวน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระนาฎศิลป์  
40 นายสมมิตร รักเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเหมืองประชาราม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ  
41 นายอนุตร์ ขอสันติวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำแก่น คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ  
42 นายเจนพจน์ ฟูปลื้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ  
43 นางวิลาวัลย์ บุตรจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคลี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ  
44 นายสมพล เพ็งงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณาวาส คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ  
45 นายจรูญ สืบพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ  
46 นายธนาวุฒิ ภิรมย์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ  
47 นายไกรศร ไชยเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกปุย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ  
48 นางสาวรวีพร ต่อวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระราชทานทับละมุ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ  
49 นายเจริญ กู้เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาธิการาม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ  
50 นางภัทราวรรณ ทิพย์ธนสาร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ  
51 นางดาราวรรณ ทองยอด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ  
52 นางสุจิตรา เจียมจำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากถัก คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
53 นายนิจกานต์ แตงเหมาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากพู่ฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
54 นายชัยพร คงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรมณีย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
55 นายคมชาญ เสวตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
56 นายสหัสชัย นาคพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
57 นายจักริน จันทขันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะปง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
58 นางสาวอามีเนาะ สูเตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช้างเชื่อ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
59 นางสาวนภาพร นาคอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหัน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
60 นายไพฑูรย์ ทันนิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนกะปง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
61 นายวุฒิพงศ์ ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนารายณิการาม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
62 นางสาวชนัญชิดา เจริญสำราญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
63 นางฉันท์ชนก พืชฟู เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  
64 นายสิทธิชัย ทองคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
65 นายอดิศักดิ์ ขจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับปุด คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
66 นายจรุง ศุภพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสวย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
67 นายอุดม จงไกรจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
68 นายสุธน คงยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา54 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
69 นายรุ่งโรจน์ อุตราภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแสน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
70 นายสนั่น ประสพมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสนุก คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
71 นางสาวปัญจณี อุ้ยเฉ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
72 นายนิวัฒน์ บุญสร้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
73 นางสาวมณีรัตน์ บุญเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
74 นางสาวอรอุมา สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในวัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
75 นางสาวปาริชาต วิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
76 นางสาววันวิภา ประสิว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
77 นางรัชนี สิทธิชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
78 นางสาวเพ็ญศรี เรืองรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
79 นายอดิศักดิ์ ขจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับปุด คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
80 นายจรุง ศุภพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสวย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
81 นายอุดม จงไกรจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
82 นายสุธน คงยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
83 นายรุ่งโรจน์ อุตราภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแสน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
84 นายสนั่น ประสพมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสนุก คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
85 นางสาวปัญจณี อุ้ยเฉ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
86 นายนิวัฒน์ บุญสร้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
87 นางสาวมณีรัตน์ บุญเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
88 นางสาวอรอุมา สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในวัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
89 นางสาวปริชาต วิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
90 นางสาววันวิภา ประสิว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
91 นางสาวรัชนี สิทธิชัย นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
92 นางสาวเพ็ญศรี เรืองรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
93 นายเลอศักดิ์ เพชรสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหว้า คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
94 นายสมยศ ผลอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
95 นางแสงเดือน สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งรักษ์ชัยพัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
96 นายประยูร แทนบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับช้าง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
97 นายปรีดา บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตรียม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
98 นางบุญศิริ ชูพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางครั่ง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
99 นางลักษมี ภู่เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางวัน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
100 นางณัชษัณ ตันติเพชราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางติบ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
101 นางนวพร สมุทรจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
102 นางมารี กำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเกียรติประชา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
103 นางบังอร กาญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำหนัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
104 นายวุฒิชัย บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งละออง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
105 นายอาคม แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนใหม่ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
106 นางภาวดี บัวมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุรอด คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
107 นางสาวสุวรรณา ชีวิตโสภณ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
108 นางจุฑาทิพย์ ทองด้วง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
109 นายพีระ เสมพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์และสาระดนตรี)  
110 นางนงเยาว์ ศักดาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร11ฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์และสาระดนตรี)  
111 นายสนิ เจอะสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดิตถาราม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์และสาระดนตรี)  
112 นางสายฝน เจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินร่ม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์และสาระดนตรี)  
113 นางสาวกรองทอง รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์และสาระดนตรี)  
114 นางธัญฑิกา แก้วสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์และสาระดนตรี)  
115 นายภาณุวัฒน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์และสาระดนตรี)  
116 นางปาริชาติ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในหยง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์และสาระดนตรี)  
117 นางสาวนุสลัน หัสนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเคียน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์และสาระดนตรี)  
118 นางจันทนา รอดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์และสาระดนตรี)  
119 นางสาวพรทิพย์ ประสิว เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์และสาระดนตรี)  
120 นายชัยพร สินทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์และสาระดนตรี)  
121 นายกฤดิพงค์ บุญรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ) และการศึกษาปฐมวัย  
122 นางวีนัส จีวะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ) และการศึกษาปฐมวัย  
123 นายณรงค์ พันธ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชนาธิการาม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ) และการศึกษาปฐมวัย  
124 นายไพฑูรย์ สดวกกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะไม้ไผ่ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ) และการศึกษาปฐมวัย  
125 นางพรรณราย จรุงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะปันหยี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ) และการศึกษาปฐมวัย  
126 นางวิภาดา ขุนนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกัน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ) และการศึกษาปฐมวัย  
127 นายวิเชน ว่องกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปัจจันตคาม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ) และการศึกษาปฐมวัย  
128 นายนิกรณ์ โยมเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะเคี่ยม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ) และการศึกษาปฐมวัย  
129 นางนิลมณี ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะหมากน้อย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ) และการศึกษาปฐมวัย  
130 นายจริยนันท์ อุดมผลชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองแพรก คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ) และการศึกษาปฐมวัย  
131 นายพรศักดิ์ ทวีรส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเสียด คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ) และการศึกษาปฐมวัย  
132 นางสาวกนกพร คงยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากแดด คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ) และการศึกษาปฐมวัย  
133 นางจันทรักษ์ ไชยผดุงนิรันดร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ) และการศึกษาปฐมวัย  
134 นางสาวขวัญตา เทียนทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ) และการศึกษาปฐมวัย  
135 นายอรัญ ทำนากล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องหลาด คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และหุ่นยนต์ สพฐ.  
136 นายณรงค์เดช ระถะการ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวมะม่วง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และหุ่นยนต์ สพฐ.  
137 นายวิชาญ เก็บทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะยาว คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และหุ่นยนต์ สพฐ.  
138 นายวีระ สืบพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเหีย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และหุ่นยนต์ สพฐ.  
139 นายอภิชาต นาวีว่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบอน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และหุ่นยนต์ สพฐ.  
140 นางฐิติพร เปกะมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุใน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และหุ่นยนต์ สพฐ.  
141 นายอุดม กูลดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวกะพ้อ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และหุ่นยนต์ สพฐ.  
142 นายภณ สมอเนื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และหุ่นยนต์ สพฐ.  
143 นายอนันต์ หาญจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่าหมี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และหุ่นยนต์ สพฐ.  
144 นายประพนธ์ รวมสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำจืด คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และหุ่นยนต์ สพฐ.  
145 นายเจษฎา อนันตศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเขา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และหุ่นยนต์ สพฐ.  
146 นายนันตชัย แอบู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และหุ่นยนต์ สพฐ.  
147 นางฉัตรชนก พึ่งถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำจืด คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และหุ่นยนต์ สพฐ.  
148 นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และหุ่นยนต์ สพฐ.  
149 นายศรายุทธ์ ทั่งรักษ์ พนักงานบันทึกข้อมูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และหุ่นยนต์ สพฐ.  
150 นายสมโภช ไชยผดุงนิรันดร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
151 นางจุฑา โกยวาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
152 นางเครือวัลย์ ทิพย์ศรีนิมิต นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
153 นางสุรีรัตน์ รักษ์จันทร์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
154 นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
155 นางมนต์นภา ถนอมสิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
156 นางนวรัตน์ ประดิษฐ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
157 นางสาวสุพรรณี สุวรรณบุรี ลูกจ้างปฏิบัติงานการเงิน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
158 นางนารี รุ่งเรือง พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
159 นายสนั่น ทับไทย พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
160 นายพิทักษ์ โก้สกุล พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
161 นายมานพ ยิ่งผล พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
162 นายกล้าหาญ เพชรรัตน์ พนักงานบริการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
163 นางสาววรรณิกา ชูวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
164 นางอำพันธ์ มีผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
165 นางสาวสุวีรฌาย์ ตาวิโรจน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
166 นางสาววินัสรา ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางจัน คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
167 นางสาวผการัตน์ กลิ่นเกษร ครู โรงเรียนเมืองพังงา คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
168 นางสาวจีระวรรณ วงศ์แฝด เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนเมืองพังงา คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
169 นางสาวเบญจวรรณ ขมักการ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500) คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
170 นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
171 นางสาวจิราภรณ์ เพชรเรือง ครู โรงเรียนอ่าวมะม่วง คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
172 นางสาวนฤมล ทวีทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านช่องหลาด คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
173 นายสมโภชน์ ศรีสมุทร ครู โรงเรียนบ้านพรุใน คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
174 นางสาวสุภาวดี อารีการ ครู โรงเรียนบ้านเตรียม คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
175 นายศุภกร ชนะกาญจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนคุระบุรี คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
176 นางสาวอิงฟ้า รำพึงพานิช เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเตรียม คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
177 นางสาวนภาพร กีรติวิทยายุต เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโคกยาง คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
178 นางสาววราภรณ์ ชุมเพ็ญ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
179 นางสาวธัญญรัตน์ ทองคำยาน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านบางมรวน คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
180 นายมณฑล พรดวงประทีป เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านบางแก้ว คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
181 นายนรินทร์ โฆษานุภาพ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านปากพู่ฯ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
182 นางจารุวรรณ ทองฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดนารายณิการาม คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
183 นางสาวนิภาภรณ์ พรหมมาก เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเขาเปาะ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
184 นายจักรพันธุ์ เจริญฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านแหลมหิน คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
185 นางนงลักษณ์ ผสารพจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านกระโสมฯ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
186 นางสาวมุกดา หนูรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลทับปุด คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
187 นางหร้อฉี้ดะ กสิรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านท่าสนุก คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
188 นางสาวเบญจวรรณ คงรักษา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดนิโครธาราม คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
189 นางสาวเบญญลักษมิ์ พงษ์พานิชย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านลำแก่น คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
190 นายกิตติศักดิ์ รอดภัย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง2 คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
191 นางสาวจิรวดี งานว่อง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดช้างนอน คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
192 นายกิตติพงษ์ พลภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
193 นางอุษา สินจำเริญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
194 นางสาวธัญญรัตน์ ทองคำยาน ครู โรงเรียนบ้านบางมรวน คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
195 นางสาววราภรณ์ ชุมเพ็ญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
196 นางสาวนภาพร กีรติวิทยายุต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกยาง คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
197 นางสาวปดิวรัดา พรหมคีรี ครู โรงเรียนบ้านบางมรวน คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
198 นางสาวกมลชนก ชูปลอด ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านบางมรวน คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
199 นางสาวมุกดา หนูรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลทับปุด คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
200 นางหร้อฉี้ดะ กะสิรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านท่าสนุก คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
201 นางสาวเบญจวรรณ คงรักษา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดนิโครธาราม คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
202 นายสมภาพ นาคพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
203 นางนวลักษณ์ หมื่นพันธ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
204 นางกัญฐิกาญจน์ ชายแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
205 นางสาวศุภมาส จินดาพล ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
206 นางสาวนัทธชา ทาระพันธ์ พนักงานบันทึกข้อมูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
207 นางสาวพจนา วานิชกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
208 นางนฤมล สุภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
209 นายชัยยงค์ ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
210 นางสาวิไลลักษณ์ คำดำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
211 นางวินิดา ศรีสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
212 นางมนต์นภา ถนอมสิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
213 นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
214 นางสาวปัญจณี อุ้ยเฉ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
215 นางสาวสาลินี เกลี้ยงเกลา ครู โรงเรียนอนุบาลพังงา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
216 นางอุษา สินจำเริญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
217 นายชัยพร สินทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
218 นางสาวธนพร อัธยาศยนนท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
219 นายสิทธิชัย ทองคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการคัดเลือก/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายกิตติพงษ์ พลภักดี โทร 0896494474 , นางสาววินัสรา ณ ตะกั่วทุ่ง โทร 0954285979 , นางอำพันธ์ มีผล โทร 0878970531
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]