รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา , โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ , โรงเรียนเมืองพังงา , โรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500)
ระหว่าง วันที่ 27-28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แก้วคง
 
1. นางเกสรา  เค้าสุวรรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแสน 1. เด็กหญิงกอนีตะห์  หัศนี
 
1. นางกมลทิพย์  สุทธิการ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 1. เด็กหญิงศรัณยา  แสงขาว
 
1. นางสาวศศิวรรณ  อิ๋วบำรุง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  หนูสิงห์
 
1. นางจิตติมา  บรรลุสุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับปุด 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ณ รังษี
 
1. นางสาวอัจฉรา  หนูร่ม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กหญิงกุสุมา  เพ็งงาน
 
1. นางวารุณี  พ่านปาน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 1. เด็กหญิงอรลดา  สูงปานเขา
 
1. นางสาวศศิวรรณ  อิ๋วบำรุง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำแก่น 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  ศุภรัตน์
 
1. นางสาวภัททิยา  ชื่นวิเศษ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนารายณิการาม 1. เด็กชายชินดนัย  รอดทรง
 
1. นางผณิตา  เวชพันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำวะ 1. เด็กหญิงปานดาว  โมรากุล
 
1. นางคนึงนิจ  ศักดื์มาศ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องหลาด 1. เด็กหญิงชื่นกมล  พิมเสน
 
1. นางสาวทักษภร  สืบพงษ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะยาว 1. เด็กชายธาวิน  อัฐทรัพย์
2. เด็กหญิงปาลิน  วาหะรักษ์
3. เด็กหญิงอลิสรา  อาจหาญ
 
1. นางสุกัญญา  เริงสมุทร
2. นางสาวฤทัยกานต์  กล้าสมุทร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กหญิงฉัตรสนีย์  ศรีสุราช
2. เด็กหญิงสาฐิณี  เพ็งจันทร์
3. เด็กหญิงสุปราณี  ลิ่มสกุล
 
1. นางจรัสศรี  มีลา
2. นางอรสา  สารณาคมน์กุล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กหญิงภาคินสุดา  สงวนทรัพย์
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ชูวาลา
3. เด็กหญิงโศภนิศ  เทพณรงค์
 
1. นางสาวนิรมล  เกริกฤทธิ์
2. นางสาวหทัยทิพย์  ดำนิล
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่านุ่น 1. เด็กหญิงยุภาวรรณ  ลูกสีดา
2. เด็กหญิงวาสนา  ทับโทน
 
1. นางอมรรัตน์  พวงพิกุล
2. นางสุมณฑา  จรุงการ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กหญิงทาริกา  ผางพันธ์
2. เด็กหญิงธีรนาฏ  อินทรักษา
 
1. นายสมจิตร  เทพณรงค์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กหญิงกนกกร  เวชบุตร
2. เด็กหญิงประภาศิริ  ปาณิญา
 
1. นางวารุณี  พ่านปาน
2. นางศุภธิดา  ผลเกิด
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  พรหมสง
2. เด็กหญิงพรลภัส  ชนะกุล
 
1. นางศุภธิดา  ผลเกิด
2. นางวารุณี  พ่านปาน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายอคิราภ์  หนูเกตุ
 
1. นางสาวอ้อยทิพย์  ชูกำเนิด
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไล่สกุล
 
1. นางสาวพัทยา  กฤษณะทรัพย์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 1. เด็กหญิงชนกภัทรนันท์  ชนะมี
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  หน่อนารถ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายชัยณรงค์  มั่นใจ
2. เด็กหญิงพริมา  น้อยนาดี
3. เด็กชายเวธน์วศิน  สงวนทรัพย์
 
1. นางสาวนันทนา  รัตนพันธ์
2. นางสาวศุภร  ทิ้งแหล๊ะ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กหญิงจิราพัชร  เกิดกอบ
2. เด็กชายถิรวุฒิ  ทำนักผล
3. เด็กหญิงสุจิตรา  รัฐอุดม
 
1. นางนวลักษณ์  โยมเนียม
2. นางมณีรัตน์  เร็วเรียบ
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่านุ่น 1. นางสาวปาริฉัตร  คงสังข์
2. นายสุริยา  สมุทร
3. นางสาวอารียา  มะลิวัลย์
 
1. นางสาวสุนิศา  เมืองสุวรรณ์
2. นายเบญญาภา  พูนเพ็ชร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนารายณิการาม 1. เด็กชายพงษ์ภิญโญ  ไมตรีจิตต์
2. เด็กชายอมรเทพ  เทียมรัตน์
 
1. นางแพรทอง  ชนะศรี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนารายณิการาม 1. เด็กชายธนพล  แซ่ลิ่ม
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางแพรทอง  ชนะศรี
2. นางจินธิดา  เตี๋ยวสกุล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  บุตรเลี่ยม
 
1. นายวิชัยรัตน์  หีมปอง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กชายณัฐดนัย  ชูวงศ์
 
1. นายวิชัยรัตน์  หีมปอง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กชายชนกันต์  อุปลา
 
1. นายวิชัยรัตน์  หีมปอง
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุระ 1. เด็กชายอมรเทพ  แท่นนิล
2. เด็กชายอาวยียีอู  พม่า
 
1. นายวิรัตน์  แซ่ฮั่น
2. นายเกรียงไกร  สุวรรณจุล
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กหญิงธัญชนก  ไกรลาพี
2. เด็กหญิงวิมล  ณ สกุล
 
1. นางสุรสา  โฮ่สกุล
2. นางอัจฉรา  บาหวอ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงนะดา  ขนาดผล
 
1. นางสาวพรทิพย์  สมบัติบุญ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกรัก 1. เด็กหญิงอุมนา  ราชานา
 
1. นางสาวนันทิยา  แสงทอง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงกิรณา  ว่องนิติธรรม
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  ประพันธ์บัณฑิต
3. เด็กชายเตชิน  เสรีวิสุทธิพงศ์
 
1. นายนิคม  ปานรักษ์
2. นางสาววาสนา  แซ่ล่อง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 1. เด็กชายภูวนัย  เอี่ยมอักษร
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ละดาดก
3. เด็กหญิงอรญา  ตั๋นสกุล
 
1. นางสาวฝนทอง  ทรัพย์เจริญวงศ์
2. นางจิตติมา  บรรลุสุข
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายชวกิจ  กองแก้ว
2. เด็กชายพัทธดนธ์  มงคล
3. เด็กชายศิวัช  สินทรัพย์
 
1. นายภาณุวัฒน์  เหินหาว
2. นางสาวขวัญฤทัย  ทองแท้
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  คงแก้ว
2. เด็กหญิงพัชราภา  บุญชู
3. เด็กหญิงภัคธิมา  ทัดแก้ว
 
1. นางสุภารัตน์   รักษาสรณ์
2. นางสาวอารีรัตน์  แพทย์ศาสตร์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายศุภกฤษณ์  ผลตัน
3. เด็กชายโกษม  พาหุมันโต
 
1. นายภาณุวัฒน์  เหินหาว
2. นายณัฐศิษฐ์  ผลประสาร
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กชายณัฐพนธ์  พัฒนวงศ์
2. เด็กชายปิยราช  บรรดาศักดิ์
3. เด็กชายพรหมศักดิ์ชัย  นาไคร
 
1. นางสาววลัยพรรณ  เกิดกอบ
2. นางนิภาพร  บัวแก้ว
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงฐาปนรัชฎ์  แย้มยิ่ง
2. เด็กหญิงณัชชกมล  สิทธิการ
3. เด็กหญิงอันนา  อนุรักษ์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ทองแท้
2. นางอภิชญา  หนูทวี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแสน 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  สาลี
2. นางสาวนันทกาญจน์  สมุดสารัญ
3. นางสาวอารีน่า  ใจขยัน
 
1. นางละวิน  คล่องสมุทร
2. นางสาวพรพิมล  จันทร์ดำ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายชนพัฒน์  ยมนา
2. เด็กชายวรนันท์  ธรรมนา
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ทองแท้
2. นางสาวพิรุณรัตน์  ศรีนิล
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กชายยศศักดิ์  ทองงามดี
2. เด็กชายวิรพัฒน์  ศรีเมือง
 
1. นางสาววลัยพรรณ  เกิดกอบ
2. นางมณีรัตน์  เร็วเรียบ
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายธนะดี  สิงขร
2. เด็กชายเตชินท์  หมกทอง
 
1. นายณัฐศิษฐ์  ผลประสาร
2. นางสาวโชคดี  มณีรัตน์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กชายพัทธดนย์  ประกอบทรัพย์
2. เด็กชายอแลค  จินดาศรี
 
1. นายวิชัยรัตน์  หีมปอง
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์รามัญ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  วรรดี
 
1. นางสาวชาลิตา  ยาหมาย
2. นางสาวธนัฎฐา  ชูพันธ์
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกรัก 1. นางสาวกชพร  บินรอโสน
2. นางสาวณัชชา  หัสนีย์
 
1. นางวริยา  ดาวเศรษฐ์
2. นางสาวศรินทิพย์  กำเหนิดกลาง
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำแก่น 1. เด็กชายคงคา  อนุพัฒน์
2. เด็กชายณัฏฐกิตต์  ศรอินทร์
 
1. นางจงดี  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวภัทรณธีย์  ซุ่ยรักษา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  ชูจิตร์
2. เด็กหญิงจันยพร  สมัย
3. เด็กหญิงจินตภา  ทองอ่อน
4. เด็กหญิงชัญญภร  จันทร์สมบูรณ์
5. เด็กหญิงนิชนันท์  อรรคบุตร์
 
1. นางอารีย์  พรหมรักษ์
2. นางอริยา  แจ้งภพ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแสน 1. เด็กหญิงซิลวา  ลีมู่สา
2. เด็กหญิงดารินญา  โต๊ะเตบ
3. เด็กหญิงนรีรัตน์  อันตาผล
4. เด็กหญิงวรัญญา  บุญเต็ม
5. เด็กหญิงอัฟซา  โบบทอง
 
1. นางปณิดา  หวันเมือง
2. นางยุพิน  อาจนาฝาย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแสน 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  หอมหวล
2. เด็กหญิงรวิกานต์  พรหมทองแก้ว
3. เด็กหญิงรุ่งลดา  สังข์การ
4. เด็กหญิงวรารัตน์  ทองเบี่ยง
5. เด็กหญิงเมธิกานต์  ประสงค์ผล
 
1. นางปณิดา  หวันเมือง
2. นางยุพิน  อาจนาฝาย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กชายจักรินทร์  ด่วนเดิน
2. เด็กหญิงธัญพิมล  หมึกดำ
3. เด็กหญิงบุศรินทร์  แซ่ตัน
4. เด็กหญิงพรพิมล  สุขเจริญ
5. เด็กชายพลพล  ดอนทราย
 
1. นางณัฐพร  แซ่หลี
2. นางสาวกุณฑลี  สุเวช
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเสียด 1. เด็กหญิงจุฬารักษ์  ศิริปรุ
2. เด็กหญิงนิรชา  สาทะกิจ
3. เด็กชายปุณยวีร์  คันสว่าง
4. เด็กหญิงพรชนก  ไทยงาม
5. เด็กหญิงสุริษา  จำรูญสิน
 
1. นางวัฒนา  หนูสวัสดิ์
2. นางสาวอุไร  กลิ่นเกษร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  หนักแน่น
2. เด็กชายทนงศักดิ์  เวชรัตน์
3. เด็กหญิงวรัญญา  โนนใหญ่
4. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สมพร
5. เด็กหญิงสุธาสินี  วัฒโน
 
1. นายจีรเดช  ทองสุข
2. นางสาวนันทา  โมทอง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  ปัญญาไว
2. เด็กหญิงวริศรา  สุเพ็ญภาค
3. นางสาวสายสุดา  สุทธิสังข์
4. เด็กหญิงสุธานิธิ์  กลิ่นหอม
5. เด็กชายอนุชิต  ปัญญาไว
 
1. นางสาววิภาวี  ชายเขาทอง
2. นายธิติวุฒิ  กัลป์จารุ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาววิทย์ 1. เด็กหญิงกชกร  อินจันทร์
2. เด็กหญิงกาญจนา  รัตนคำ
3. เด็กหญิงชนากานต์  อินสังข์
4. เด็กหญิงญาณิกา  แก้วกาญจน์
5. เด็กหญิงณัฐพร  ทองแก้ว
6. เด็กหญิงนริศรา  หนูน้อย
7. เด็กหญิงปัญญารัตน์  นามวงศ์
8. เด็กหญิงพัชราภา  แก้วนารายณ์
9. เด็กชายภานุสรณ์  ตินนุกิจ
10. เด็กหญิงมานิษา  เวชสิทธิ์
11. เด็กหญิงรัชนีพร  แสงจันทร์
12. เด็กหญิงวิมลทิพย์  วันทอง
13. เด็กชายสมภพ  ธรรมดา
14. เด็กหญิงสาธิตา  สมพุ่ม
15. เด็กหญิงสิรามล  แต้มงาม
16. เด็กหญิงสุนิสา  หอมรัตน์
17. เด็กชายอนันศักดิ์  ภูมิพิทักษ์
18. เด็กชายเมธาวัฒน์  เทพจันทร์
19. เด็กหญิงโสทริญา  ทองทา
20. เด็กหญิงไม้หอม  เจริญผล
 
1. นายบรรณวิชย์  บุญช่วย
2. นายกมลศักดิ์  จงเจริญโชคชัย
3. นางสาวนรีรัตน์  ชัยช่วย
4. นางสาวสีวิกา  มหายนต์
5. นางสาวนารีรัตน์  อ๋องพู่
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายภควพจน์  อิโตะ
 
1. นางสาวพรผกา  แสวงกิจ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงน้อยจันทร์  ศรีสุนนท์
 
1. นางสาวเย็นจิตร  ย่องเส้ง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่านุ่น 1. เด็กชายสิริภาส  เผ่าจำรูญ
 
1. นายประกอบ  เยาวชินากร
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายนวัช  ทองขาว
2. เด็กหญิงสุชญา  ทรงศรี
 
1. นางสาวพรผกา  แสวงกิจ
2. นางสาวสาวิตรี  แก้วกล้า
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กชายมรกต  ขลิกคำ
2. เด็กหญิงศิรประภา  เย็นชุ่ม
 
1. นางสาวสุภาพร  เสมอภาค
2. นางสาวแวววัน  เจริญศักดิ์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ศุภศิลป์
2. เด็กชายชินกร  ทัดแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  เสมอภาค
2. นางชริสา  พรหมรังษี
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กหญิงกวิสรา  ชูประจิตร
2. เด็กหญิงชุลีพร  รื่นนุสาร
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อรรถมานะ
4. เด็กหญิงปนัดดา  สืบสะอาด
5. เด็กหญิงปภัสรา  พ่อวงศ์
6. เด็กหญิงสายใจ  นกรู้รัก
7. เด็กหญิงสุธาสินี  ช่วยชู
8. เด็กหญิงสุภาวดี  ผั้วผดุง
9. เด็กหญิงอนัญญา  โปร่งพันธุ์
10. เด็กหญิงอรปรียา  ใจรักษ์
 
1. นางพวงทอง  วิจิตรพันธ์
2. นางสาวสุทธิลักษณ์  วังเงิน
3. นายจีรเดช  ทองสุข
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่านุ่น 1. เด็กหญิงณัชญานันท์  รัตโส
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  สาระทิ้ง
3. เด็กหญิงภาวิตา  ฉลองกุล
4. เด็กหญิงรวิวรรณ  จันทรจิตร
5. เด็กหญิงลยูซา  อับดุลหล้า
6. เด็กหญิงวันดี  นิมิตสาร
7. เด็กหญิงวิชุดา  ไชยราบ
8. เด็กหญิงศรสวรรค์  วารีศรี
9. เด็กหญิงศลิษา  คงศรี
10. เด็กหญิงศิรดา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางสาวปูชิตา  เรืองสังข์
2. นางสุมณฑา  จรุงการ
3. นางอมรรัตน์  พวงพิกุล
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงณัฐสินี  ช่วยชู
2. เด็กชายนวพล  รามพรหม
 
1. นายกวีวัฒน์  เจริญงาน
2. นายอธิพงษ์  พุฒเล็ก
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงณัฐกัญญา  เพลินจิตต์
 
1. นายกมลพันธ์  งานแข็ง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  เหลาะเหม
 
1. นายกมลพันธ์  งานแข็ง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  หัสนีย์
 
1. นางสาววราลี  หลีประเสริฐ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงณัฐยวา  ขุนพิทักษ์
 
1. นายกมลพันธ์  งานแข็ง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงนภัสริน  ถิ่นเกาะยาว
 
1. นายกมลพันธ์  งานแข็ง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 1. เด็กชายกัณฐ์  เจียมจำนงค์
 
1. นางสาวจิตติมา  ธมชยากร
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงทนัสศรี  มัคคุ้น
 
1. นายมนตรี  ตรีวงค์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุใน 1. เด็กชายพันธวุฒิ  คล่องสมุทร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  เลี้ยงสกุล
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวมะม่วง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีหาบุตร
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์  โต๊ะเหมาะ
 
1. นายกุศล  บุญสบ
2. นางสาวจิราภรณ์  เพชรเรือง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนใหม่ 1. เด็กหญิงดานา  มงคลกิจ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชูชีพ
 
1. นางสาวนันทิยา  อิฐเกิด
2. นางสาววินิตา  ทองประดับ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 1. เด็กชายธนพล  สมุทวารี
2. เด็กชายภูริ  ตุหรัน
 
1. นายมนตรี  ตรีวงค์
2. นางสาววาสนา  ชูศรี
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายมงคล  หอมหวล
 
1. นางสาววราลี  หลีประเสริฐ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กหญิงณัฐธิณี  ปลูกไม้ดี
2. เด็กชายนนทกานต์  อินทชูด
3. เด็กหญิงนัฐกานต์  ชับหาบ
 
1. นางสาวนูรมะฮ  แวอูมา
2. นางสาวนิภา  ปลูกไม้ดี
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กหญิงนิสรีน  ดำสมุทร
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สงวนไถ
3. เด็กชายอิฟฟาน  โต๊ะไม
 
1. นางสาวนูรมะฮ  แวอูมา
2. นางสาวนิภา  ปลูกไม้ดี
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กหญิงนูรี  บรรจบ
2. เด็กชายรัฎษดา  รามแก้ว
3. เด็กหญิงอลิสา  อบเชย
 
1. นางสาวภิญญดา  ภักดี
2. นางสาวกีรตา  ทองโมถ่าย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กชายจิรภาส  ลักษณะวิมล
 
1. นางสาวใหม่สุรีย์  ใจสมุทร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กชายณัฐพัชร์  เสนีย์รัตนกร
 
1. นางสาวใหม่สุรีย์  ใจสมุทร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงกีรติกา  ชัยฤกษ์
 
1. นางสาวใหม่สุรีย์  ใจสมุทร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ประไพ
 
1. นางสาวใหม่สุรีย์  ใจสมุทร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงภูสุดา  แก้วสุข
 
1. นางสาวใหม่สุรีย์  ใจสมุทร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กองแก้ว
 
1. นางสาวใหม่สุรีย์  ใจสมุทร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงพิริสา  สุวรรณเพ็ชร
 
1. นางสาวใหม่สุรีย์  ใจสมุทร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เมืองรมย์
 
1. นางสาวใหม่สุรีย์  ใจสมุทร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงวารุณี  กาละสังข์
 
1. นางสาวใหม่สุรีย์  ใจสมุทร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงกนกกร  ทับไทย
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  พิริเกรง
3. เด็กหญิงกรกมล  แก้วสุข
4. เด็กหญิงกีรติกา  ชัยฤกษ์
5. เด็กชายจารุพัฒน์  พิละ
6. เด็กชายจิรภาส  ลักษณะวิมล
7. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เมืองรมย์
8. เด็กชายฉลอง  รัตนวิโรจน์
9. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กองแก้ว
10. เด็กชายณัฐพัชร์  เสนีย์รัตนกร
11. เด็กหญิงพิริสา  สุวรรณเพ็ชร
12. เด็กหญิงภูสุดา  แก้วสุข
13. เด็กหญิงวารุณี  กาละสังข์
14. เด็กหญิงสุกัลญา  เหมทานนท์
15. เด็กหญิงสุภัสสรา  ประไพ
 
1. นางสาวใหม่สุรีย์  ใจสมุทร
2. นางสาวกัญดาพร  อันทการ
3. นางสาวกัญญารัตน์  เม่งห้อง
4. นางวรรณี  เสมพืช
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงกนกกร  ศรีนิล
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  พันธ์ุมุข
3. เด็กชายจิรภัทร  ทรายทอง
4. เด็กหญิงชัญญานุช  พรหมศร
5. เด็กชายธนกฤต  บุญไสย์
6. เด็กชายธีรยุทธ  อ้นทอง
7. เด็กหญิงพัชรี  เผดิมผล
8. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  โกยกิจ
9. เด็กชายอนุพงษ์  เกตุแก้ว
10. เด็กชายอภิวัฒน์  จันทร์สนิท
11. เด็กชายอินทรเดช  เรืองศรี
12. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  ปุยฝ้าย
 
1. นายอุทร  สิงห์แก้ว
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงกนกกร  ศรีนิล
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  พันธ์ุมุข
3. เด็กชายจิรภัทร  ทรายทอง
4. เด็กหญิงชัญญานุช  พรหมศร
5. เด็กชายธนกฤต  บุญไสย์
6. เด็กชายธีรยุทธ  อ้นทอง
7. เด็กหญิงบุณฑริกา  ฤทธิคง
8. เด็กหญิงพัชรี  เผดิมผล
9. เด็กชายภายุภัทร  ทองหล่ำ
10. เด็กหญิงมุยเรศ  ซานาตา
11. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ทองห่อ
12. เด็กหญิงสุริวิภา  ใจกล้า
13. เด็กชายอนุพงษ์  เกตุแก้ว
14. เด็กชายอภิวัฒน์  จันทร์สนิท
15. เด็กชายอัครพร  ฮกเม่ง
16. เด็กหญิงอันทิกา  จินดา
17. เด็กหญิงอันธิมาพร  จินดา
18. เด็กชายอินทรเดช  เรืองศรี
19. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  ปุยฝ้าย
20. เด็กหญิงเมธาวินี  คงน้อย
 
1. นายอุทร  สิงห์แก้ว
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำแก่น 1. นายจักรฤทธิ์  วงศ์แฝด
2. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ศรอินทร์
3. เด็กหญิงนุชนาฏ  บุญทรัพย์
4. นายปุรชัย  แซ่ตัน
5. เด็กหญิงวีลัดดา  รักแต่งาน
6. นายอรรถกร  พรมลาด
 
1. นายอินทจักร  ตันตระวิศิษฐ์
2. นายอุดม  วิเชียร
3. นายลิขิต  กลับอินทร์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ 1. เด็กชายชาตรี  หอมหวล
 
1. นางสาวปัณณภัสร์  มีศรีจันทร์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายวรศักดิ์  เด็นศิริ
 
1. นายจรัญ  กลิ่นเกษร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงรตินันท์  ค้ำชูชาติ
 
1. นายเอกลักษณ์  สมบัติบุญ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 1. เด็กหญิงไอลดา  เหมาะเชน
 
1. นางธารทิพย์  ท้าวเพ็ชร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กชายรชต  ทีปะโยธิน
 
1. นางสาวอารีรัตน์  เกตุสุทัศน์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กชายถิรเดช  แสงแดง
 
1. นายวิศิษฎ์  เพชรดำ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงรตินันท์  ค้ำชูชาติ
 
1. นายเอกลักษณ์  สมบัติบุญ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กหญิงสุวภัทร  ลิ่มจำเริญ
 
1. นางมนัสนันท์  พรหมสุวรรณ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กชายรชต  ทีปะโยธิน
 
1. นางสาวอารีรัตน์  เกตุสุทัศน์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุใน 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ปลูกไม้ดี
 
1. นางมัลลิกา  เต็งรัง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  วรรณงาม
 
1. นายเอกลักษณ์  สมบัติบุญ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่านุ่น 1. เด็กหญิงวิภาวี  เทพสุวรรณ
 
1. นายยุทธการ  หาดสร้อย
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กชายรชต  ทีปะโยธิน
 
1. นางสาวอารีรัตน์  เกตุสุทัศน์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุรอด 1. เด็กชายสุรพัศ  กำมะหยี่
 
1. นายสุทธิพงษ์  พึ่งแก้ว
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำแก่น 1. เด็กหญิงสุจิตรา  กองแก้ว
 
1. นายอุดม  วิเชียร
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กหญิงสุวภัทร  ลิ่มจำเริญ
 
1. นางมนัสนันท์  พรหมสุวรรณ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิโครธาราม 1. เด็กหญิงกนกพร  ทองเจิม
2. เด็กชายกัมปนาท  คงแก้ว
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ช่วยหวัง
4. เด็กชายธนากรณ์  นิลบุตร
5. เด็กหญิงปริยา  มงคลบุตร
6. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ช่วยบำรุง
7. เด็กชายศุภกร  พุ่มฤทธิ์
8. เด็กชายศุภกร  ผดุงสิน
9. เด็กชายสิรินทิพย์  นาคจำรูญ
10. เด็กชายอภิวิชญ์  เจริญสุข
 
1. นางวัลลดา  คงสามารถวัฒนา
2. นางพรพิมล  อินทรักษ์
3. นางสาวพรมิมล  ก้าววุ่น
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงกาญจนา  นิรันเรือง
2. เด็กชายจักรินทร์  จุ่มช่วย
3. เด็กหญิงจันทิมา  ศรีนิล
4. เด็กชายชลิต  สงวนทรัพย์
5. เด็กชายธนชาติ  เฉลียวกลาง
6. เด็กชายพีรวัส  เอียดเกลี้ยง
7. เด็กชายภีรภัทร์  นบนอบ
8. เด็กหญิงศรินยา  พัฒสนิท
9. เด็กหญิงสิราวรรณ  แสงเต็ม
10. เด็กหญิงเมษาวดี  ขุนภักดี
 
1. นางสาวสายพิน  คงเพ็ชร
2. นางสาวแวววัน  เจริญศักดิ์
3. นางวนิดา  ณ นคร
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงคมคาย  สกุลหม่อง
2. เด็กหญิงปิยสุดา  นาวารักษ์
3. เด็กหญิงพุธติมา  ขอบเวศน์
4. เด็กหญิงฟ้าใส  นาวารักษ์
5. นางสาวศิริลักษณ์  สมุทรวารี
6. เด็กหญิงสกุลรัตน์  หาญทะเล
 
1. นางสาวแสงเดือน  ทองห่อ
2. นางสาวกิรณา  รวบรวม
3. นางสาวอมรรัตน์  กุ้งทอง
4. นางจารุวรรณ  สมศิริ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  มากแก้ว
2. เด็กหญิงชนิดาภา  กอบัว
3. เด็กหญิงญาณิศา  ทองขจร
4. เด็กหญิงณัฐชานันท์  ปรียวัลย์
5. เด็กหญิงพิสชา  ชูวงศ์
6. เด็กหญิงรวิษฎา  โกยผล
7. เด็กหญิงวรารัตน์  อุ่นเรือน
8. เด็กหญิงสุชาฎา  มธุรส
9. เด็กหญิงแพรไหม  แสงสาคร
 
1. นางไพริน  กาฬจันโท
2. นายเอกลักษณ์  สมบัติบุญ
3. นางสาวพรทิพย์  สมบัติบุญ
4. นางสุตินันท์  ทิพย์รักษ์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะหมากน้อย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เหร่บุตร
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชำนาญสิน
3. เด็กหญิงนราวรรณ  เหมพิทักษ์
4. เด็กหญิงนัทนรีน  กะสิรักษ์
5. เด็กหญิงนาเดีย  สินโต
6. เด็กหญิงสิรินยา  เด่นมาลัย
7. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  เหมพิทักษ์
8. เด็กหญิงเสาวณีย์  สินโต
 
1. นางสาวปานทิพย์  ตุลพันธ์
2. นางสาวไหรฮาน๊ะ  ตุกังหัน
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 1. เด็กหญิงกชกร  จันทร์เมือง
2. เด็กหญิงชลธิชา  วุฒิ
3. เด็กหญิงฐาปนี  ช่างสาน
4. เด็กหญิงฐาปนี  ลี้ลับ
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  โกยแก้วพริ้ง
6. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ธนันเตชสิทธิ์
7. เด็กหญิงวทันยา  เอียบสกุล
8. เด็กหญิงสิริวรรณ  เหลี่ยมศรี
9. เด็กหญิงสุธิสา  นพรัตน์
10. เด็กหญิงอชิรญา  พิกุลทอง
11. เด็กหญิงอนันตญา  พิกุลทอง
12. เด็กหญิงแพรทิพย์  ช่วยชาติ
 
1. นางธาราทิพย์  ปานสุข
2. นางสาวกมลทิพย์  ทองขาว
3. นางสาวเบญจลักษณ์  ยกย่อง
4. นางศศิสมร  สกุลแก้ว
5. นางสาวกุมารียา  จันอิ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนารายณิการาม 1. เด็กชายกิตติธัช  โสภารัตน์
2. เด็กชายธวัชชัย  รัตนบุรี
3. เด็กชายนวพรรษ  สัจจญาติ
4. นายนัณฐพล  แสงขาว
5. เด็กชายวรโชค  ไชยทอง
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  ทองเหลือง
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 1. เด็กชายกันตนพ  ปลอดทุกข์
2. เด็กชายคณาธิป  เจอะสุข
 
1. นางสาวกนกกร  วรนพกุล
2. นางประพิศ  บำรุงกุล
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงลภัสธร  เสรีวิสุทธิพงศ์
 
1. นายสมคิด  ศรีรักษ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงชุติมณน์  ณ ตะกั่วทุ่ง
 
1. นางสาวสิรินาถ  ครองบุญ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแสน 1. เด็กหญิงวนิลา  บุญเต็ม
 
1. นางกัทลี  หัสนีย์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงปุณยนุช  ทองจุน
 
1. นางสาวโชคดี  มณีรัตน์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแสน 1. เด็กหญิงอารีน่า  ใจขยัน
 
1. นางกัทลี  หัสนีย์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงปุณยภา  คันธานนท์
 
1. นางสาวอภิชญา  หนูทวี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแสน 1. เด็กหญิงชลธิชา  หอมหวล
 
1. นางกัทลี  หัสนีย์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกรัก 1. เด็กหญิงนัฐศิกานต์  เพ็งจันทร์
2. เด็กหญิงพนิตา  กาหลง
3. เด็กหญิงมาตา  หมาดสตูล
4. เด็กหญิงอัสรีนา  คงปาน
5. เด็กหญิงอารยา  บิลละโสย
 
1. นางมาลิน  อินทร
2. นางอรทัย  เพชรพลอย
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1. เด็กหญิงปุณณดา  พัฒน์ดาพล
2. เด็กหญิงศิญาภรณ์  เอี๋ยวสกุล
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สาระสุข
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กชายจารุพงษ์  พูลศรี
2. เด็กชายภัทรนิพนธ์  พงศ์ภัคจิรา
 
1. นายธงชาติ  ทองขาว
2. นางวิชชุกร  พวงจิตร
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  จันทโร
2. เด็กชายวิลลี่  ทัพประเสร็ฐ
 
1. นางสุนีย์  โล่สกุล
2. นางอัจฉรา  บาหวอ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กหญิงจันทิมา  แป้นแก้ว
2. เด็กหญิงปุณยนุช  สระขุนทด
3. เด็กหญิงพิมมาดา  บุตรหง้า
4. เด็กชายภูบดินทร์  ขวัญทอง
5. เด็กชายวิวิธชัย  สุขปาน
6. เด็กชายสุขเกษม  ดวงสังข์
 
1. นายศรีสมพงศ์  วงค์สุวรรณ
2. นางอมรรัตน์  สมนิล
3. นายอาธร  คงคา
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะปง 1. เด็กหญิงนะลิน  โรยมณี
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  คมเฉียบ
3. เด็กหญิงปรีญานันท์  รักษ์ทอง
4. เด็กหญิงภัทรสุดา  นารีเลิศ
5. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์เลื่อน
6. เด็กหญิงอนัญญา  ทรัพย์เจริญ
 
1. นายจักริน  จันทขันทร์
2. นายสมบัติ  รุ่งเรือง
3. นางสาวอรุญโรจ  จันทิมา
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ตันสกุล
2. เด็กหญิงฐิตินันทา  พรมไชย
3. เด็กหญิงสุทธิภัทร  จันทรสุวรรณ
 
1. นางจรัสศรี  มีลา
2. นางอัจฉรา  บาหวอ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กหญิงทักษิณา  ศิลาพรหม
2. เด็กหญิงวรรณฤดี  แก้วเจือ
3. เด็กหญิงเสาวภา  บองเพชร
 
1. นางจรัสศรี  มีลา
2. นางอัจฉรา  บาหวอ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงศรัณพร  พ่านปาน
2. เด็กหญิงศิรประภา  ทัศการ
3. เด็กหญิงอุทิมพร  พระสี
 
1. นางสาวเสาวนีย์  โบบทอง
2. นางสาวปิยนุช  หัสนีย์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงปัณรส  เจริญสำราญ
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  กระจ่างศรี
 
1. นางอุทัยวรรณ  แสงทอง
2. นางสาววรธิดา  อัยราชธนารักษ์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กชายวสันต์  โลหะการ
2. เด็กชายสถาพร  การสมาน
 
1. นางสาวผการัตน์  กลิ่นเกษร
2. นางนิภาพร  บัวแก้ว
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กหญิงนาดา  เส็นบัตร
2. เด็กหญิงวนิสรา  ยาหวา
 
1. นางสาวผกามาศ  กล่อมเกลี้ยง
2. นางมาซีลา  หมาดสตูล
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับปุด 1. เด็กหญิงธณัตญา  บุญยัษเฐียร
2. เด็กหญิงวรัญญา  มณีกิจ
 
1. นางสาวอัจฉลี  เมืองแก้ว
2. นางเพียงกมล  กรุงแก้ว
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กชายภูริช  กิจจาบรรณ์
2. เด็กชายอรรถพร  ผสมทรัพย์
 
1. นายปิยะพงษ์  หมันการ
2. นางสาวชฎาพร  ขวัญยืน
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กชายคมชาญ  จันทร์ใหม่
2. เด็กชายนคเรศ  คงเมือง
 
1. นายปิยะพงษ์  หมันการ
2. นางสาวชฎาพร  ขวัญยืน
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแสน 1. นางสาวนัจญมีย์  อินทรัตน์
2. เด็กชายอานนท์  บุญเต็ม
 
1. นางมลธิรา  จุลชู
2. นายอนันต์  กะมินสิน
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กชายณัฐนันท์  อมโร
2. เด็กชายศุภรากร  โภคผล
 
1. นายราชัน  ปัญญาจันทร์
2. นายชัยชุมพล  กาญจนคลอด
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะหมากน้อย 1. เด็กชายกฤษฎา  รงค์รัตน์
2. เด็กชายชิรอญุดดีน  กองสิน
3. เด็กชายรังสิมันต์  ดำเชื้อ
 
1. นายสมพงศ์  สมบูรณ์
2. นางสาวเกตุทิพย์  ทรัพย์นอง
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะหมากน้อย 1. เด็กชายดุสิต  ดำเชื้อ
2. เด็กชายปาทาน  ชาญน้ำ
3. เด็กชายรัชพล  มุคุระ
 
1. นายสมพงศ์  สมบูรณ์
2. นายกิตติชัย  หมันกุล
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะหมากน้อย 1. เด็กชายนภสินธุ์  ชาญสาริกรณ์
2. เด็กชายปฏิยุทธิ์  สมิง
3. เด็กชายศุภนัฐ  ชำนาญสิน
 
1. นายสมพงศ์  สมบูรณ์
2. นางสาววนิดา  มุ่งกิจ
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะหมากน้อย 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  ชาญสาริกรณ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สินโต
3. เด็กชายอัชมี  นพรัตน์
 
1. นายสมพงศ์  สมบูรณ์
2. นายสุรศักดิ์  เนื้ออ่อน
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1. เด็กชายพชรพล  ลิ่มกาญจนพงศ์
2. เด็กชายภาสกร  หมายดี
3. เด็กชายวัทกร  เท่งวานิช
 
1. นายธราพงษ์  ถวิลการ
2. นางสาวชนิดา  พิกุลทอง
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระราชทานทับละมุ 1. เด็กชายธีรภัทร  ภักดีรักษ์
2. เด็กชายมานัส  เฉียบเเหลม
3. เด็กชายเกษม  เจริญศิริ
 
1. นายวทัญญู  พฤติธรรมกุล
2. นายสนุรักษ์  เเผ้วชนะ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางคลี 1. เด็กหญิงนาเซีย  ดูระแน่
2. เด็กชายอัฟฏ้อล  อินทรัตน์
3. เด็กชายอารัส  บูมะลายู
 
1. นางสมจิต  รักแต่งาม
2. นางสาววราภรณ์  สมเขาใหญ่
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  นาวารักษ์
2. เด็กชายพลกริช  สุขราช
3. เด็กชายวุฒิพงศ์  บุญประสานตื์
 
1. นายมนตรี  ตรีวงค์
2. นางสาวกิรณา  รวบรวม
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจืด 1. เด็กชายณัฐภัทร  โรมินทร์
2. เด็กหญิงนลินนิภา  ขาวปี้
3. เด็กหญิงพัชรพร  อ่าวลึกน้อย
 
1. นางมลธิยา  นาวีว่อง
2. นางสาวเมวิกา  ระบำเพลิง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากพู่ ฯ 1. เด็กชายบุญสัมฤทธิ์  อยู่ด้วง
2. เด็กชายภานุพงศ์  ถือแก้ว
3. เด็กชายสิรภพ  เปล้าคูหา
 
1. นางจิตราตรี  มุขแก้ว
2. นางสาวสุนันธา  ปลูกไม้ดี
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีนาค
2. เด็กหญิงธนันญา  พูลเอียด
3. เด็กหญิงวริษฐา  อรินพ่าย
4. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีชูทอง
5. เด็กหญิงสิราวรรณ  เพ็ญจันทร์
6. เด็กหญิงอารยา  พรมทอง
 
1. นางแสงเดือน  ไชยนะ
2. นางสาวเบญจลักษณ์  ยกย่อง
3. นางศศิสมร  สกุลแก้ว
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 1. เด็กหญิงจินตนา  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กริ่งดอนนอก
3. เด็กหญิงทัสทรวง  ทองดอนง้าว
4. เด็กหญิงธาดารัตน์  ภูพวก
5. เด็กหญิงมุทิตา  มณีรัตน์
6. เด็กหญิงสิริกัญญา  สุวรรณ
 
1. นางทัศนีย์  อันติมานนท์
 
154 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหลาม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชนะภัย
2. เด็กชายรัชกาล  ไมหมาด
3. เด็กหญิงอัสมา  ปราบเภท
 
1. นางสาวซูไรดา  หลีดำ
2. นางสาวกชพรรณ  ผลสุย
 
155 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กหญิงศิริวิมล  อุดม
2. เด็กหญิงสุวรรณี  มั่นจิต
3. เด็กหญิงอารียา  แป้งปรุงจันทร์
 
1. นางนวลักษณ์  โยมเนียม
2. นางสาววลัยพรรณ  เกิดกอบ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กชายพิทักษ์  ษรเกตุ
2. เด็กหญิงวริศรา  รวดเร็ว
3. เด็กหญิงอรนุช  เนตรบุตร
 
1. นางสุภารัตน์  จิตตพันธ์
2. นางสาวสุชาดา  พูลสวัสดิ์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส 1. เด็กชายกิตติวงษ์  วิเศษ
2. เด็กชายปริวรรติ  ชูจิตร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สงละออ
 
1. นายฤทธิไกร  ตวงสิน
 
158 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกัน 1. เด็กหญิงมะริสา  ระงับทุกข์
2. เด็กชายรัตนพงษ์  จุลรอด
3. เด็กหญิงเมย  พม่า
 
1. นางยุวดี  อิสระลักษณ์
2. นางพัชรี  อินทแย้ม
 
159 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงจันทร์พร  บุตรเด็น
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  โบบทอง
3. เด็กหญิงอาริสา  ก้าหรีมการ
 
1. นางสาวสุพรรณธิการ์  เสือพันธ์
2. นางสุรีรัตน์  ใจกล้า
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จิตรักษ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  หลงหล้า
3. เด็กชายโอรส  เม็งจิ
 
1. นางระวีวรรณ  ขอสันติวิวัฒน์
2. นางสาวอุไร  สง่ากอง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกียรติประชา 1. เด็กหญิงชลธิชา  กำมะหยี่
2. เด็กชายธนากร  มากหลาย
3. เด็กหญิงลลิตา  เกิดเจริญ
 
1. นางสาวอุรารัตน์  ประกอบแสง
2. นางชฌนบ  สันม่าแอ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ประคองสิน
2. เด็กชายธนากร  ศุภรัตน์
3. เด็กหญิงศศิภักดิ์  แสงรัตนากุล
 
1. นางอุทัยวรรณ  แสงทอง
2. นางสาวปริยากรณ์  โก้สกุล
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 1. นางสาวพรชิตา  ทองอ่อน
2. เด็กหญิงศศิธร  อนุอัน
3. นางสาวเปมิกา  สฤษดิสุข
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ชนัฐสุวัตรศรี
2. นางสาวอรยา  ชูศักดิ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ไร่ใหญ่
2. เด็กหญิงบุษกร  จันทรักษ์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  ษัฏเสน
 
1. นางสาวนาตยา  เหมหมัน
2. นางสาวภัทรธีญา  สืบสาย
 
165 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กหญิงปรียาภัทร  เกื้อสกุล
2. เด็กหญิงพรนภา  เอ่งฉ้วน
3. เด็กหญิงหฤทัย  กองสิน
 
1. นางสาววรรณศิริ  อุ่นขาว
2. นางสาวโชติกา  จิตติรโกมล
 
166 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส 1. เด็กหญิงดวงพร  วิเชียร
2. เด็กชายปรมินทร์  มิตรวงศ์
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ทองสกุล
 
1. นางคนึงนิจ  ใจชื่น
2. นางสาวน้ำฝน  ศิริพันธ์
 
167 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กหญิงณิชารีย์  เชื้อทอง
 
1. นางพิชชาภา  เชื้อไทย
 
168 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กชายณรงค์ชัย  อินทร์ขลิบ
 
1. นางวารุณี  พ่านปาน
 
169 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กหญิงเอิญทิตา  ใสสด
 
1. นางวารุณี  พ่านปาน
 
170 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กชายพัชรพล  คงสิน
 
1. นางวารุณี  พ่านปาน
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับปุด 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สมใหญ่
 
1. นางจินตนา  แสงจันทร์
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พัฒชนะอินทร์
 
1. นางนงลักษณ์  ดำหาแก้ว
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กชายกัณตพงศ์  ประกอบสิน
 
1. นางลัดดา  สุขศรี
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางด้ง 1. เด็กชายหมูฮัมหมัด  เกษมาน
 
1. นางสาวสุภาพร  โสมสุข
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกัน 1. เด็กหญิงจามจุรี  รุ่งเรือง
2. เด็กชายณรงค์ชัย  เสมาพัฒน์
3. เด็กหญิงพุทธพร  จำปาชาติ
 
1. นางพัชรี  อินทแย้ม
2. นางสาวพรฤดี  พลมะศรี
 
176 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับปุด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รุ่งสวัสดิพันธ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพ็ชร์รัตน์
 
1. นางจินตนา  แสงจันทร์
2. นางอชิรญา  ไพพงค์
 
177 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางมรวน 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ทวีถาวร
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เสมศักดิ์
 
1. นางปียะมาศ  ประดิษฐ
2. นางบุษกร  สีทอง
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กหญิงธัญชนก  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวณัฐรินีย์  หนูนุ่น
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะหมากน้อย 1. เด็กชายนาธาน  กองสิน
 
1. นางขวัญตา  ชูนาวา
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะหมากน้อย 1. เด็กหญิงนัฐติยา  กองสิน
 
1. นางสาววนิดา  มุ่งกิจ
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเคียน 1. เด็กชายสุขกรี  มัจฉาเวช
 
1. นางสาวพัชนี  ปานพืช
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  สุวิทย์
 
1. นางสาวนิศาวดี   บุญราศรี
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญจิตร
 
1. นางมลิวัลย์  พัฒนศิริ
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กชายนวพล  อุทัยพร
 
1. นายจิรศักดิ์  ศรีสกุล
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับปุด 1. เด็กหญิงจิรภัทร  เปียกบุตร
 
1. นางจินตนา  แสงจันทร์
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 1. เด็กชายพนมกร  ยันนี
 
1. นางกุลณัฐฐา  เศรษฐกุลลักษณ์
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะหมากน้อย 1. เด็กหญิงทิพพา  กองสิน
 
1. นางสาวอาจาริยา  ทองหลิ่ม
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง 1. เด็กหญิงวินัสศนันต์  คงเดิม
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  คงรักษา
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กชายธนกฤต  ขุนทอง
2. เด็กชายภาคภูมิ  กิจการนา
3. เด็กหญิงรวยพร  เพชรกระจาย
4. เด็กชายวีรพงษ์  ไขแสง
5. เด็กหญิงสมฤทัย  แสงมณี
6. เด็กหญิงเพชรลดา  เพชรรินทร์
 
1. นางสุปรียา  ฉายแสง
2. นางอุมาพรรณ  เพ็ชทูล
 
190 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 1. เด็กชายตนุภัทร  มีผล
2. เด็กชายภูมินันท์  ตั้นสกุล
3. เด็กชายเสาวลักษณ์  กล้าศึก
 
1. นางนงรัตน์  ตุดเกื้อ
2. นางสาวจิราภรณ์  วัตรุจีกฤต
 
191 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กชายวิระชัย  ทองมี
2. เด็กชายสีหราช  พูนพุฒ
3. เด็กหญิงอารียา  พิกุลผล
 
1. นางณัฐกานต์  แก้วสำลี
2. นางสาวปภาดา  ทองไชย
 
192 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กชายชาญชัย  ทับเนียม
2. เด็กชายสยมภู  งามสาย
3. เด็กชายสุริยา  ขนทอง
 
1. นางสาวสุทธิลักษณ์  วังเงิน
2. นายจิรศักดิ์  ศรีสกุล
 
193 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กชายอภิชัย  เสล่ราษฎร์
2. เด็กหญิงอรสา  วีวร
3. เด็กหญิงโซษิตา  มากไข่
 
1. นางอารีรัตน์  สงวนทรัพย์
2. นางลัดดา  สุขศรี
 
194 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในวัง 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  เหมทานนท์
2. เด็กหญิงสายใจ  พนันชัย
3. เด็กหญิงอรกมล  นราคม
 
1. นางสกาวเดือน  นิยะกิจ
2. นางสาววิภาวดี  ชลสินธุ์
 
195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสนุก 1. เด็กชายณัฐพล   เด่นมาลัย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สำแดงภัย
3. เด็กชายเดชดนัย  รักษา
 
1. นางสาววารุณี  บุญโล่ง
2. นายสุรศักดิ์  แซ่เจี่ย
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับปุด 1. เด็กชายจีรยุทธ  คำเอียด
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ชารัตน์
3. เด็กชายอุดมศักดิ์  บุญมา
 
1. นายสัมฤทธิ์  ภาษีธรรม
2. นางจินตนา  แสงจันทร์
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางวัน 1. เด็กชายสุรินทร์  ต้นสาลี
2. เด็กชายสุริยา  ต้นสาลี
 
1. นางสาวปนัดดา  จงรักษ์
2. นางสาววราภรณ์  หอมหวล
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กชายธาราดร  อังครา
2. เด็กชายภานุกูล  หมาดอะดำ
 
1. นางสาวผกามาศ  กล่อมเกลี้ยง
2. นางยุวดี  ทองสลับล้วน
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 1. เด็กหญิงชนิศรา  แย้มคล้าย
2. เด็กหญิงสุนิสา  มีเพ็งจันทร์
 
1. นางสาวกาญจนา  เตี่ยวสกุล
2. นางสาวอรชุมา  แซ่ลิ่ม
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ตันสกุล
2. เด็กชายสัณห์ชัย  สรรเสริญ
3. เด็กชายอรรคชัย  ขวัญดี
 
1. นางสุภารัตน์  จิตตพันธ์
2. นางสาวผการัตน์  กลิ่นเกษร
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  เผ่าจำรูญ
2. เด็กชายธีรัช  ธรรมรักษ์
3. เด็กหญิงเนตรมาดา  พรามแก้ว
 
1. นายนฤทัย  จิตตพันธ์
2. นางพวงผกา  เปรมจิตร์