งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 2 -3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.1/4 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป 2/5 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป 2/5 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป 1/5 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป 2/1 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป 2/2 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
7 822 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป 2/3 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
8 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป 2/3 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
9 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป 2/3 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
10 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ห้อง ห้องมัลติมีเดีย 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
11 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ห้อง ห้องมัลติมีเดีย 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
12 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ห้อง ห้องมัลติมีเดีย 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
13 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป 1/6 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
14 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป 2/4 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
15 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป 2/4 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
16 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป 5/4 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
17 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
-
-
18 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป 5/5 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
19 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป 5/5 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
20 823 อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป 4/1 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
21 824 อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป 4/3 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
22 825 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป 4/5 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
23 826 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป 5/1 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
24 827 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป 5/1 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
25 828 อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป 5/3 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
26 829 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายกิติวัชร ขันทองดี โทร.0935784533 และ นายมูฮำมัด ประจัน โทร. 0935750817
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทร. 073-460079
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]