งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 2 -3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   2 ต.ค. 2560   3 ต.ค. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 2 ต.ค. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.1/4 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป 2/5 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป 2/5 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป 1/5 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป 2/1 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป 2/2 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
7 822 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป 2/3 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
8 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป 2/3 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
9 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป 2/3 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
10 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ห้อง ห้องมัลติมีเดีย 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
11 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ห้อง ห้องมัลติมีเดีย 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
12 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ห้อง ห้องมัลติมีเดีย 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
13 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป 1/6 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
14 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป 2/4 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
15 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป 2/4 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
16 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป 5/4 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
17 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป 5/5 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
18 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป 5/5 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
19 823 อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป 4/1 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
20 824 อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป 4/3 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
21 825 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป 4/5 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
22 826 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป 5/1 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
23 827 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป 5/1 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
24 828 อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป 5/3 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป 3/1 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป 3/2 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป 3/3 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
4 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป 4/6 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
5 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป 5/6 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
6 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป 6/6 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
7 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป 6/7 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
8 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป 6/7 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
9 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป 4/7 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
10 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป 4/7 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนสีเขียว 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทย์2 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ลานอาคาร 5 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
4 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ลานอาคาร 5 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
5 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ลานอาคาร 5 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
6 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ห้องประชุมบัวหลวง 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
7 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ห้องประชุมบัวหลวง 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
8 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ลานอาคาร 5 2 ต.ค. 2560 09.00- 12.00
9 830 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี หอประชุม 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
10 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี หอประชุม 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
11 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี หอประชุม 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
12 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี หอประชุม 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
13 833 การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี หอประชุม 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
14 835 การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล(โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี หอประชุม 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
15 836 การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล(โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี หอประชุม 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ห้องประชุมบัวขาว 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ห้องประชุมบัวขาว 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
3 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ห้องประชุมบัวขาว 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
4 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ห้องประชุมบัวหลวง 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
5 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องพุทธศาสนา 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
6 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องพุทธศาสนา 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
7 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องพุทธศาสนา 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
8 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ห้องประชุมบัวหลวง 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีโดม 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
2 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีโดม 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
3 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีโดม 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
4 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีโดม 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
5 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีโดม 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
6 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีโดม 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
7 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีโดม 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
8 842 การแข่งขัน Dancers ลูกทุ่ง ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีโดม 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
9 843 การแข่งขัน Dancers ลูกทุ่ง ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีโดม 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
10 844 การแข่งขัน Dancers ลูกทุ่ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีโดม 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
11 846 การแข่งขันดีเกฮูลู ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี ห้องประชุม 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีโดม 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
2 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีโดม 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีโดม 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
4 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีโดม 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.6/5 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.6/5 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.6/5 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี ห้องประชุม 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี ห้องประชุม 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป 3/6 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป 3/6 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี ห้องประชุม 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
9 837 กิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป 2/6 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
10 838 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป 1/7 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
11 839 กิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป 1/7 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
12 840 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
13 841 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป 6/4 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
14 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาตร์ 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
15 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาตร์ 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี อาคารศรีปุตรี 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
2 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี สนามกีฬา 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
3 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง อาคารสีเหลืองใกล้สนามฟุตบอล 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
4 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง อาคารสีเหลืองใกล้สนามฟุตบอล 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
5 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง อาคารสีเหลืองใกล้สนามฟุตบอล 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
6 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง อาคารสีเหลืองใกล้สนามฟุตบอล 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม3 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
2 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี ชั้น 3 ห้อง ห้องคอม ฯ มัธยม 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
3 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี ชั้น 3 ห้อง ห้องคอม ฯ มัธยม 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม1 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
5 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี ชั้น 1 ห้อง คอม ฯ ประถม 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
6 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี ชั้น 1 ห้อง คอม ฯ ประถม 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี โรงอาหาร 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี โรงอาหาร 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี โรงอาหาร 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี โรงอาหาร 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
5 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี โรงอาหาร 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
6 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี โรงอาหาร 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
7 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี โรงอาหาร 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
8 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี โรงอาหาร 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
9 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี โรงอาหาร 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
10 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี โรงอาหาร 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
11 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี โรงอาหาร 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 3/1 อนุบาล 3/2 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 3/3 อนุบาล 3/4 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
3 820 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ห้องประชุมบัวหลวง 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
4 821 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 3/1 อนุบาล 3/5 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ห้องประชุมบัวหลวง 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
2 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ห้องประชุมบัวหลวง 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
3 748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ห้องประชุมบัวหลวง 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
4 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ห้องประชุมบัวหลวง 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
5 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 สพป.ปัตตานี เขต 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมชบาทอง 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีโดม 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
2 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีโดม 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี โรงอาหาร 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
2 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี โรงอาหาร 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม3 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
4 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม3 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
5 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี โรงอาหาร 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
6 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี โรงอาหาร 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายกิติวัชร ขันทองดี โทร.0935784533 และ นายมูฮำมัด ประจัน โทร. 0935750817
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทร. 073-460079
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]