รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 2 -3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดนพวงศาราม) 1. เด็กหญิงพอลลี่  อี
 
1. นางนวลนิตย์  สารพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1. เด็กหญิงตัสนีม  สาหะ
 
1. นางสุวิมล  รักษาพล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแรต 1. เด็กหญิงรีซาวาตี  สาและ
 
1. นางสุวรรณา  ชุมทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงธีรตา  เสรีประเสริฐ
 
1. นางเตือนใจ  จันทร์ไสย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82.19 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายอรรถกร  อรรถสงเคราะห์
 
1. นางนิรามัย  แป้นมี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงอิซดิยาร์  แวหะมา
 
1. นางสาวดรุณี  มณีสังข์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 1. เด็กหญิงแวซีตีซารอ  เบ็ญอาบูบากัร
 
1. นางนงลักษณ์  ช่วยแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาฮง 1. เด็กชายวันมูฮัมหมัดอิลฟาน  จูเล๊าะ
 
1. นางสาวแวอาซีซะห์  มามะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ชิ้มเจริญ
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศิลาอ่อน
 
1. นางสาวฮาญาตี  หยีมะยิ
2. นางสาวนราพร  รัตนเรืองสี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 1. เด็กหญิงนิซาฟีนา  เจ๊ะบือราเฮง
2. เด็กหญิงอาอีซะห์  สาและ
 
1. นายแวอับดุลเลาะ  เจะเละ
2. นางสาวอารีนา  เจ๊ะนิ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายชวนากร  คงเกิด
 
1. นางรัตนา  ทองสีนุช
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสาธิต มอ.ปัตตานี 1. เด็กหญิงพิมดา  ก่อเกียรติพิทักษ์
 
1. นางสาวสุภัทรา  ยอดจันทร์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางราพา 1. เด็กหญิงนูรไอนี  ลาเตะ
2. เด็กหญิงรายาวดี  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงอาตีเกาะ  สออิสระ
 
1. นางสาวซาแลฮา  มาหามะ
2. นางสาวปวีณ์กร  คลังข้อง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1. เด็กหญิงซีตีอายาห์  มามะ
2. เด็กหญิงนุชฟาตีหะฮ์  มะลี
3. เด็กหญิงยาวารี  โต๊ะมาตู
 
1. นางศศิธร  ผ่องอำไพ
2. นายนรินทร  ผ่องอำไพ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1. เด็กหญิงนูรฮูดา  วาเล๊าะ
2. เด็กหญิงยุสรอ  วามะ
3. เด็กหญิงรุสมีนา  สาและ
 
1. นายอาดัม  ยูโซะ
2. นางสาวโรหะนี  ดือราแม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงฆอนีตา  เจะสะมะแอ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดไรมี  มามุ
3. เด็กหญิงอาลีซา  มามะ
 
1. นางศุภวรรณ  อูเซ็น
2. นางสาวอลิสา  หวันกะมา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายธีรเดช  ยั่งยืน
2. เด็กหญิงฟาเดีย  เหลาะเหม
 
1. นางสาวนารีสา  หะยีสาเมาะ
2. นางสาวนิยูสนี  พัชณีย์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายบัส  แก่นเพชร
2. เด็กชายบานาฟี  ตาเหร์
 
1. นางสาวนิยูสนี  พัชณีย์
2. นางนารีสา  หะยีสาเมาะ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายสัณหณัฐ  ไฝสีทอง
 
1. นางสาวนูรีซาน  ประสิทธิชัยวุฒิ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 1. เด็กหญิงนูรนาซีลา  กาเจร์
 
1. นางสาวรุสนี  สาเมาะ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแรต 1. เด็กชายกูอัฟฟาน  เด่นอุดม
 
1. นางสาวดารูณี  แวมามะ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 84.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงนันทนัช  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงนิศรา  นิเลาะ
 
1. นางสาวฮัมดานี  ยะปา
2. นางสาวน้ำทิพย์  เอมวัฒน์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหมน 1. เด็กชายซอบรี  มะมิง
2. เด็กชายตัรมีซี  ยูโซะ
 
1. นายปาฮามี  อาแว
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายเบญจมินทร์  ไอแซค แม็คแนล
 
1. นางสาวนาอีหมะ  หาสีแม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหมน 1. เด็กหญิงเจ๊ะลีดีญา  สมาแฮ
 
1. นายปาฮามี  อาแว
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงนริสรา  ไชยสวัสดิ์
2. เด็กชายวุทธ  เบ็ญฤทธิ์
3. เด็กหญิงอัจจิมา  สาวะอินทร์
 
1. นางบุษกร  มะโรหบุตร
2. นางรุซนา  มาลัยสนั่น
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สุกใส
2. เด็กหญิงมนัสชนก  ธรรมชาติ
3. เด็กหญิงอัมมา  สมันเหมือน
 
1. นางสาวบุญลือพร  ทุ่มทอง
2. นางสิริรัตน์  แก้วทองประคำ เดชกมล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางปู 1. เด็กหญิงนุรปุตรี  กมาลอ
2. เด็กหญิงอัฟนาน  อาลี
3. เด็กชายเจ๊ะยูนุส  ยูโซ๊ะ
 
1. นางฐิติยา  อัลอิดรีสี
2. นางอามีนีย์  เจะสาเมาะ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าพง 1. เด็กหญิงการันตี  เจะมิ
2. เด็กหญิงฟิรดาวส์  สูแม็ง
3. เด็กหญิงมัณฑนา  ดอเลาะ
 
1. นางสาวซูไรณา  และหยะ
2. นางสาวนิซานีรา  ปีมะ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สุวรรณโน
2. เด็กชายอิทธิกร  สังข์ขวัญ
 
1. นางสาววรัชนก  พงษ์กาบ
2. นางสิริรัตน์  แก้วทองประคำ เดชกมล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายนิฮัยดัร  นาทอง
2. เด็กชายฟัยรุสร์  แวลาเตะ
 
1. นายนิอุสมาน  อูมา
2. นางสิริภา  เหล่าสิงห์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหริ่ง 1. เด็กชายนูรุดดีน  ยีดอรอแม
2. เด็กชายฮัสบุลลอฮ์  มามะ
 
1. นายฮานาฟี  นิเต็งหะ
2. นางสาวฮาสลิน  เด่นชีวา
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแรต 1. เด็กชายอาลีฟ  มะโซะ
2. เด็กชายฮัมดี  สมาเฮาะ
 
1. นางสาวเจะสาปียะ  เจะอารง
2. นางโรฮันนา  สาฆะ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางทัน 1. เด็กชายซูลัย  มามะ
2. เด็กชายฟุรกอน  เจะเนาะ
 
1. นายอับฝัน  อาแด
2. นางสาวโนร์รีซา  สามะ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงชวการ  โลกานุวัฒน์
2. เด็กหญิงบุญติยา  สุอุตะ
3. เด็กหญิงปัญฑารีย์  ชีวะอิสระกุล
4. เด็กหญิงพิชามญชุ์  กาฬแก้ว
5. เด็กหญิงศิรประภา  พุ่มพฤกษา
 
1. นางสาวอารินดา  สีสำเม็ต
2. นางธัญวรรณ  บุญมี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงนาเดีย  โต๊ะปังหลู
2. เด็กหญิงปภาดา  อินภิรมย์
3. เด็กหญิงฟาตันณ์  บารู
4. เด็กหญิงวรรณา  มานะสุข
5. เด็กหญิงอริศรา  อุดมเศรษฐ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  เนาวสินธ์
2. นางอรอรุณ  จินดาวรรณ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาง 1. เด็กหญิงซัลวาณี  อีซอ
2. เด็กหญิงตัสนีม  บาราเฮง
3. เด็กหญิงรุสนานี  จะปะกียา
4. เด็กหญิงอามีนะฮ์  ตาเยะ
5. เด็กหญิงโสรยา  สมาแอ
 
1. นางสาวตัสกีน  เจะเซ็ง
2. นางสาวฮัสหน๊ะ  บือราเห็ง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงณกมล  สังเกต
2. เด็กหญิงธัญวีร์  นกน่วม
3. เด็กหญิงพิชญ์ณัชชา  ประกายเลิศลักษณ์
4. เด็กหญิงวรกาน  นันต๊ะราช
5. เด็กหญิงสินีกานต์  ชุณหภากร
 
1. นางพิทยา  จารุจินดา
2. นางธัญวรรณ  บุญมี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายณัฐชนน  พรหมแดง
2. เด็กหญิงต่วนนูรฟิรดาวส์  โต๊ะอีแม
3. เด็กหญิงธัญชนก  คณานุรักษ์
4. เด็กหญิงวชิรินทรา  วิรุณสาร
5. เด็กชายอารีฟ  ปาณิกวิน
 
1. นางขวัญใจ  โกสุธรรม
2. นางซูรียาตี  อัศศอลีฮีน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1. เด็กชายกูฟิตรี  กูโนะ
2. เด็กหญิงนุรฮายาตี  นิเซ็ง
3. เด็กหญิงนูรคอลาตี  หะยีเตะ
4. เด็กหญิงนูรมี  เจะอามะ
5. เด็กหญิงฟาตีหะห์  มะสาแล
 
1. นายสุรศักดิ์  หมัดโต๊ะแหล๊ะ
2. นางกัญญาณัฐ  พรหมพันธ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 1. เด็กชายดัรวิช  ยะโกะ
2. เด็กหญิงนัสรีน  มะลี
3. เด็กหญิงสุรัยยา  เจะนิ
4. เด็กหญิงอาบีบะห์  ยูโซะ
5. เด็กชายฮัสซัน  มาแน็ง
 
1. นายฟาอิส  แวเยะ
2. นายอาเรฟ  หะยีหามะ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 1. เด็กหญิงกามีละห์  ตาเยะ
2. เด็กหญิงซัลวา  แก้วเทพ
3. เด็กหญิงซูไรญา  สิเดะ
4. เด็กหญิงดาลิยา  แปเฮาะอีเล
5. เด็กหญิงต่วนนูรีนา  ลอจิ
6. เด็กหญิงต่วนนูฮา  สาเหะเปง
7. เด็กหญิงนิอัยนี  ปาแดปูเต๊ะ
8. เด็กชายนิฮาซัน  แวสุหลง
9. เด็กหญิงนูรมี  ลือแมะ
10. เด็กหญิงนูรอัยดา  สือแม
11. เด็กชายบูฆอรี  เจ๊ะเต๊ะ
12. เด็กหญิงฟารีซา  สาเมาะ
13. เด็กชายรอมซี  คาเว็ง
14. เด็กชายอัฟฟาน  จะปะกียา
15. เด็กหญิงอาฟาฟ  สาหวี
16. เด็กหญิงอามาล  บระอาซัน
17. เด็กหญิงอายญดา  ชุ่มเจริญ
18. เด็กหญิงอิรฟานี  ดือเระ
19. เด็กหญิงฮุสนา  เจะยูนุ๊
20. เด็กหญิงแวตัสนีม  สะดี
 
1. นางรอฮานา  ยูโซ๊ะ
2. นายซำซูดิน  แวซู
3. นางสาวนูรไอนีย์  มะลี
4. นางสาวฮัฟเซาะ  หะยีนาแว
5. นางสาวรีม  อาแว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าพง 1. เด็กหญิงอาริต้า  ยูโซะ
 
1. นางเจ๊ะคอดีย๊ะ  อาแว
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงอภิชญา  เจ๊ะหยาง
 
1. นางขวัญใจ  โกสุธรรม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1. เด็กชายปัรฮัม  เจะมามะ
 
1. นางสาวสุพิชญา  เตะหมัดหมะ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายกฤตภาส  พัฒนจินดา
2. เด็กหญิงณัฐธีรา  ไพรแก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ  เนาวสินธ์
2. นางสาวกมลทิพย์  สมใจ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงนวพร  พิสุจน์ผล
2. เด็กชายไชยพัฒน์  สีหานาม
 
1. นางสุจิตรา  ชูสกุลวงศ์
2. นางอุษา  พฤกษวัลต์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงกนกพร  จินนา
2. เด็กชายธนภูมิ  พงศ์เจริญ
 
1. นางสุจิตรา  ชูสกุลวงศ์
2. นางสาวกานต์พิชชา  ตินตะชาติ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ชูแก้ว
2. เด็กชายคฑาวุฒิ  บุญจันทร์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  สิทธิจันทร์
4. เด็กชายธีรยุทธ  ศรีมณี
5. เด็กหญิงนาถตยา  ศุกรวรรณ์
6. เด็กชายระพีพัฒน์  บุญแก้วคง
7. เด็กชายสุทธินัย  บัวกิ่ง
8. เด็กหญิงเนตรกมล  รอดแก้ว
9. เด็กหญิงเบญจภรณ์  รักษา
10. เด็กหญิงไพลิน  พรหมประสิทธิ์
 
1. นางสาวโสภา  นุ่นบุญคง
2. นางเพชรรัตน์  เอกจิตต์
3. นางกาญจนา  ผ่องอำไพ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา 1. เด็กหญิงการีมะห์  สิเดะ
2. เด็กหญิงซอฟ๊า  ยูนุ
3. เด็กหญิงนุรฮายาตี  สะแม
4. เด็กหญิงนุรไฮฟา  ยีหะ
5. เด็กหญิงนูรฟาเดีย  มะลี
6. เด็กหญิงนูรีฮัน  หมัดรูโรจน์
7. เด็กชายมัสรีฟา  มะลี
8. เด็กหญิงสุริยารี  มะแซ
9. เด็กหญิงฮุสนา  มะซะ
10. เด็กหญิงโซเฟีย  หะยีดือเระ
 
1. นางสาวนูรีซัน  อูมา
2. นางสาวซอฟะห์  โมงหนิมะ
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 1. เด็กหญิงซอฟียะห์  มะดาแฮ
2. เด็กหญิงซุฟยานี  มิง
3. เด็กหญิงนารีตา  ซาแม
4. เด็กหญิงนูรอาซีซะห์  แวกะจิ
5. เด็กหญิงนูรไอนี  สะแม
6. เด็กหญิงรอซีดะห์  บาโง
7. เด็กหญิงรอฮายา  ฮะซา
8. เด็กหญิงลาตีฟะห์  มูซอ
9. เด็กหญิงอาตีกะห์  เจ๊ะอุบง
10. เด็กหญิงฮานีซะห์  บากา
 
1. นางสาวนุรไอนี  เจ๊ะกา
2. นางสาวมารีน่า  เบญจเหม
3. นางวรรณี  กาซอร์
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงณัฐชา  สุวรรณโณ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีแค
 
1. นางสาวลัคนา  จันแกมแก้ว
2. นางนิตติยา  ล้วนกล้า
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหริ่ง 1. เด็กหญิงนูรุลฟาราเดีย  มะมิง
 
1. นางวราภรณ์  คงถาวร
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหริ่ง 1. เด็กหญิงซูซานน่า  กอฮิง
 
1. นางวราภรณ์  คงถาวร
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงมารีแย  ดอเลาะ
 
1. นายแวสุไลมาน  โตะกะ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหริ่ง 1. เด็กชายนิซอฟรอน  เจะโด
 
1. นางวราภรณ์  คงถาวร
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหริ่ง 1. เด็กหญิงยัสมิน  สือนิ
 
1. นางวราภรณ์  คงถาวร
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงอัสมะ  ดอเลาะ
 
1. นางสาวอ้ัลฟาธีร์  เดมะ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะปริง 1. เด็กหญิงฮาสน๊ะ  ปะดอมะ
 
1. นางหทัยทิพย์  ไวยวุฒิ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะปริง 1. เด็กหญิงมัสน๊ะ  ดอเลาะ
 
1. นางหทัยทิพย์  ไวยวุฒิ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเฑียรยา 1. เด็กหญิงนาเดีย  แวดอเลาะ
2. เด็กหญิงอัสมะ  หะยีสือแม
 
1. นางรูฮานี  อารงค์
2. นางเจ๊ะซ๊ะดีเย๊าะ  แวอารง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเฑียรยา 1. เด็กหญิงนูรมี  เวาะหะ
2. เด็กหญิงยัสมี  สาหะ
 
1. นางเจ๊ะซ๊ะดีเย๊าะ  แวอารง
2. นางสาวอาอีซะห์  มะลี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะปริง 1. เด็กหญิงนัซมีย์  ดอนิ
2. เด็กหญิงนูรฮายาตี  เสดี
 
1. นางหทัยทิพย์  ไวยวุฒิ
2. นางสาวนูริโซเฟีย  สารีมิง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงยารอดะห์  บาราเฮง
 
1. นายแวสุไลมาน  โตะกะ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 1. เด็กหญิงตัสนีม  แวดาโอะ
2. เด็กหญิงฟิตตรี  มะนอ
3. เด็กหญิงอัยซะห์  ดาแม
 
1. นางสาวฮัสนะห์  ดอเล๊าะ
2. นางสาวฮายาตี  ลาเต๊ะ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 1. เด็กหญิงนารีนีย์  อุมา
2. เด็กหญิงนุรฟาซีรา  มะแซ
3. เด็กหญิงอานีฟะห์  ยามา
 
1. นางโสภิศ  ภูดินดาน
2. นางสาวซูไฮนี  อายัต
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กชายกูอัซฮัร  โวะ
2. เด็กหญิงนุรอัยนา  จิใจ
3. เด็กชายแวอาลีฟ  แวกูโน
 
1. นายฮาซัน  มามะเร
2. นายเจริญรัตน์  เจ๊ะหมัด
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1(จะบังติกอ) 1. เด็กชายอับดุลฆอฟฟา  ใจเด็ด
 
1. นางณัฐกานต์  นฤมล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดนพวงศาราม) 1. เด็กหญิงสมพร  ใสบริสุทธิ์
 
1. นายนที  จำปากลาย
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงปรารถนา  แก่นมาลี
 
1. นางวรรณี  กุลพินิจ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโลย 1. เด็กชายอัซฮา  สะแต
 
1. นางสาวตูแวนัสพูรี  นิมะ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงวันสิริ  อุ่นเรือน
 
1. นายเจษฎา  บุญประกอบ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เจริญภักดิ์
 
1. นางวรรณี  กุลพินิจ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบือเจาะ 1. เด็กชายฮูเซ็น  แมะ
 
1. นางสาวอาแอเสาะ  มะดีเยาะ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  แสงเนตร
 
1. นายอดุลย์  นิลสมุทร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงชนิลรัตน์  อารง
 
1. นางวรรณี  กุลพินิจ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่มัน 1. เด็กชายมูฮัมหมัดริสกี  เจ๊ะและ
 
1. นายอนุสรณ์  เบญจกุล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงโสภา  ทองปนแก้ว
 
1. นางสาวนิศาชล  พรหมพันธ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงมัสซีรีย์  สาเม๊าะ
 
1. นางวรรณี  กุลพินิจ
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงชนากานต์  ขุนทิพรักษ์
2. เด็กหญิงดากานดา  เลิศทรัพย์อมร
3. เด็กชายธนวัฒน์  จันทะสี
4. เด็กหญิงพิชชาพร  เฉลิมพงศ์พิพัฒน์
5. เด็กหญิงอัมมีรา  บาเหมสะอิ
6. เด็กชายเขื่อนเพชร  สันเส็น
7. เด็กชายเดขสิทธิ์  คล้ายทอง
8. เด็กชายแวอัลวาริส  เส็นและ
 
1. นางอรอรุณ  จินดาวรรณ์
2. นางสาวสิริรัตน์  แก้วทองประคำ
3. นางสาวนิตอนงค์  คงฤทธิ์
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 1. เด็กชายซูเฟียน  สาและ
2. เด็กชายบูรฮาน  มาแฮ
3. เด็กชายฮาซัน  สือนิ
4. เด็กชายแวตามีซี  อาแว
5. เด็กชายไซนุดดีน  วาโด
 
1. นายฟาอิส  แวเยะ
2. นายทามีซี  สามะ
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงธัญยา  พงษ์ธัญญะวิริยา
 
1. นางธนาธิป  ไชยจรัส
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1. เด็กหญิงนมาอ์  ลามะทา
 
1. นางสาวตฤณยา  บาราเฮง
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาโต 1. เด็กหญิงนาดีลา  ซง
 
1. นางสาวคัทลียา  เปาะสู
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดำ 1. เด็กหญิงอัสมะ  เซาะแม
 
1. นางไอนีย์  วอลี
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงนินฎา  นิเดร์หะ
 
1. นางกฤติยา  อาลีอิสเฮาะ
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาโต 1. เด็กหญิงนูรีฮัน  หมัดยุโกป
2. เด็กหญิงรอยฮาน  ดอนิ
3. เด็กหญิงรุสมีนี  เปาะแต
4. เด็กหญิงสีตีรอกีเยาะ  มาสอ
5. เด็กหญิงอารูนี  อาแว
 
1. นางสาวคัทลียา  เปาะสู
2. นางสาวดวงกมล  ยอดนวล
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาง 1. เด็กหญิงนูรีฮัน  แนหะ
2. เด็กหญิงโสรยา  อาแย
 
1. นางสาวรูกัยยะห์  สะนอ
2. นายไซฟูดีน  มะลาวี
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสาธิต มอ.ปัตตานี 1. เด็กชายต่วนมุฆลิส  โตะกูบาฮา
2. เด็กหญิงประกายกานต์  สระอิส
 
1. Mr.Jayson D.  Ursolino
2. นางสาวมัสตุรา  มะดิง
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ 1. เด็กหญิงตัซนียะห์  นิแม
2. เด็กหญิงฟิฏรีญานีย์  ตาสาเมาะ
3. เด็กชายฟิรฮาน  หะแย
4. เด็กชายฟูรกอน  แวซอเฮาะ
5. เด็กชายอับดุลอาซิส  บูโยะ
6. เด็กชายแวพาอิซ  แวซอเฮาะ
 
1. นางรุสนี  กาลอ
2. นางสาวรัชนี   ตือบิงหม๊ะ
3. นายยุสรี   โวะ
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 1. เด็กชายซะฮดาน  ตานอ
2. เด็กชายต้อลฮะ  ยูโซะ
3. เด็กชายมะรอซูกี  ดือรามะ
4. เด็กชายมูฮัมหมัดบัดรูน  มะลี
5. เด็กชายอับดุลฮารูน  วาแน็ง
6. เด็กชายอารอฟัต  เดง
 
1. นางสาวนินูรีตา  นิโซะ
2. นางสาวรูสนี  มะฉุ
3. นางฟารีซอล  มะตือเงาะ
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 1. เด็กชายนิแม  เฮ็งยามา
2. เด็กชายมูฮัมหมัดซูเฟียน  ดือเระ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดนะห์ดี  สตาปอ
4. เด็กชายมูฮัมหมัดอันวา  สามะ
5. เด็กชายริดูวาน  ดือเระ
6. เด็กชายวันอัสนันท์  ดอเลาะ
7. เด็กชายอัสมี  สาหะ
8. เด็กชายอิลยัส  กานุง
 
1. นายเจษฎา  กอและ
2. นายยูโซะ  นิตา
3. นายหัสดินทร์  เจะแต
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหมู 1. เด็กหญิงซูนีรา   ดิอราโอะ
2. เด็กหญิงซูเฟีย   เจ๊ะเต๊ะ
3. เด็กหญิงซูเฟียนี  หะยีหะมะ
4. เด็กหญิงซูไรยา  ดือราโอะ
5. เด็กหญิงนัสรียา  ลาเต๊ะ
6. เด็กหญิงนุรฮายาตี  มะดิเยาะ
7. เด็กหญิงนูรมา   ดอเลาะ
8. เด็กหญิงนูรมี  มะแซ
9. เด็กหญิงฟิตเราะห์  เวาะเยะ
10. เด็กชายอัสมี   ดอเล๊าะ
 
1. นางสาวสุจิตตา  เจ๊ะยอ
2. นางสาวมานีซะห์  เจ๊ะแว
3. นางสาวรอซหน๊ะ  กามา
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาบี 1. เด็กหญิงคอลาตี  หะยีมูซอ
2. เด็กหญิงซูเฟียนี  สือนิ
3. เด็กชายฮาซัน  โหวะ
 
1. นางมารีย๊ะ  ยูนุ
2. นางมะปูเสาะ  หะยีมะ
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแรต 1. เด็กหญิงนาดียะห์  มะเซ็ง
2. เด็กหญิงนูรฟิรดาวส์  เจะมูซอ
3. เด็กหญิงนูรมา  สมาแล
 
1. นางสุวรรณา  ชุมทอง
2. นางสาวทิพวรรณ  ชุมทอง
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงกุลชญา  ทองขวัญ
2. เด็กหญิงจิดาภา  บุญจันทรเพชร
3. เด็กหญิงธันยชนก  วิภูษิตวรกุล
 
1. นางสาวลัคนา  จันแกมแก้ว
2. นางสาวยอดขวัญ  มามะ
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะปริง 1. เด็กหญิงนูรฟาซีลา  สาและ
2. เด็กหญิงนูรอาทิยา  สาเระ
3. เด็กหญิงอาอีเซาะ  อาลี
 
1. นางสาวสามีเราะห์  สะนิ
2. นางสาวเจะรอเม๊าะ  สาเม๊าะ
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงปายฟ้า  เนาวมุกดา
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  เจะแล
 
1. นางสาวนิตอนงค์  คงฤทธิ์
2. นายเอกรัตน์  โกวิทยา
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายกรวิทย์  เกศโร
2. เด็กชายพชร  น้ำทิพย์
 
1. นายวีรศักดิ์  แดงวิไล
2. นางสาวพิมมาศ  พรหมพันธ์
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแรต 1. เด็กชายตูแวอัลฟาล  นิแว
2. เด็กชายอัฟฟา  มะเด็ง
 
1. นางรอบียะ  มงอาหลี
2. นางสาวกูนูรีหย๊ะ  เด่นอุดม
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงฟาฎีลา  หะมิ
2. เด็กหญิงอัสซาฮาร่า  ลอนา
 
1. นางหาดีบะห์  ยิงทา
2. นายจักรพงษ์  เนาวมุกดา
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายชยานัตร์  มะแซ
2. เด็กชายเจะดาวุฎ  เจะฮิง
 
1. นางการะเกตุ  ประทานชวโน
2. นางสาวอาอิซะฮ์  สะมะแอ
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว 1. เด็กหญิงสูไรดา  สุหลง
2. เด็กหญิงโซเฟีย  ดอเล็ง
 
1. นายสัณห์  ศุกรวัติ
2. นางสาวสมัญญา  หะยีหามะ
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1. เด็กชายอัซมีน  ศุภศิริ
2. เด็กชายแวรุสนันท์  หามะ
 
1. นางนูรีหัส  มุวรรณสินธุ์
2. นายหมัดหัมดี  มามะ
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแรต 1. เด็กชายซอบรี  เจ๊ะเต๊ะ
2. เด็กชายอารีฟิน  สามะอาลี
 
1. นางรอบียะ  มงอาหลี
2. นางอามีเนาะ  แวสอเฮาะ
 
106 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะรัง 1. เด็กชายมูฮำหมัดฟิตรี  ดารามิ
2. เด็กชายยะห์ยา  สะอิ
3. เด็กชายอับดุลฮาฟิส  มีนา
 
1. นายประเสริฐ  สารนัย
2. นางเจะดารีณา  สารนัย
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 1. เด็กชายมูหามะ  ปูสะอะ
2. เด็กชายอัสมัน  ยามากีแย
3. เด็กชายอัสรี  หาแว
 
1. นางสาวนารีสา  ยาลา
2. นางสาวสากีเราะห์  มามะ
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาโต 1. เด็กชายดาฮารี  อามะ
2. เด็กชายมะรอวี  ลาเตะ
3. เด็กชายอัสมัน  อาแวกาจิ
 
1. นางภัททิยา  ทองลาภ
2. นายอับดุลเลาะฮ์  เจะบิ
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะรัง 1. เด็กชายซอฟวาน  ฮามะ
2. เด็กชายซาอูดี  แมฮะ
3. เด็กชายอารีฟ  หะมะ
 
1. นายอรุณ  ทองลาภ
2. นายมะรีเป็ง  ยูนุ
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดตานี นรสโมสร 1. เด็กหญิงทยิดา  บุญช่วย
2. เด็กหญิงทิพานัน  เกสร
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  พุทธศรี
4. เด็กหญิงมูนีเราะห์  มะมิง
5. เด็กหญิงสุภาวดี  สุทธิพงษ์
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุคนธ์
 
1. นางศุภกาญจน์  กลิ่นวรากร
2. นางสวรส  สุวรรณขาว
 
111 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาบี 1. เด็กหญิงนูรฮายาตี  เจ๊ะเด็ง
2. เด็กหญิงนูรไฮซะห์  สามะ
3. เด็กหญิงมุนา  อาแว
 
1. นางอุษา  แบรอ
2. นางทิพณภา  ต่างใจ
 
112 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงดามีณี  สือนิ
2. เด็กหญิงยาวารี  สาแม
3. เด็กหญิงหมะซง  สะอิ
 
1. นายฟิกรี  กูโน
2. นางสุปราณี  ณ ปัตตานี
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายสิทธิชัย  จ้องท่าม
2. เด็กชายอัฟฎอล  เจ๊ะมะแซ
3. เด็กชายโชคชัยโรจน์  -
 
1. นายจิรวัฒน์  จันทรลาภ
2. นางอารีรัตน์  ตันนิยม
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายธีระศักดิ์  เลิศสระน้อย
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เขื่อนสุวรรณ์
3. เด็กชายวีระพันธ์  หาเล็ง
 
1. นายจิรวัฒน์  จันทรลาภ
2. นางอารีรัตน์  ตันนิยม
 
115 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนคูหา 1. เด็กหญิงนาอีมะห์  อาแว
2. เด็กหญิงนินารีตา  มะเลาะ
3. เด็กหญิงนูรฮัซณีย์  หะยีบีรู
 
1. นางสาวยุพา  เต็มศรี
2. นางสาวลาตีปะห์  หะยีมูหิ
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะรัง 1. เด็กหญิงนัสเราะห์  มาแฮ
2. เด็กหญิงนูรฟาติน  อาลี
3. เด็กหญิงนูรมา  ดอเลาะ
 
1. นางอารียา  เจะเล็ง
2. นางกอมัรซีนี  เจ๊ะมะ
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากง 1. เด็กหญิงนูรียะห์  สาและ
2. เด็กหญิงวานี  มามะ
3. เด็กหญิงสารีนา  มะลี
 
1. นางซอฟวาฮ์  มะสะ
2. นางรอฮานา  มะยี
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 1. เด็กหญิงนูรฟาดูรา  เจะมะ
2. เด็กหญิงนูรอันนาน  เจะอุเซ็ง
3. เด็กหญิงอัสมานี  มะ
 
1. นายศิลปชัย  สุจิวรรณ
2. นางวิไลวรรณ  หมุนจำนงค์
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 1. เด็กหญิงนูรีนันท์  เจ๊ะเต๊ะ
2. เด็กหญิงอาตีน่า  มูซอ
3. เด็กหญิงฮานีฟาร์  วานิ
 
1. นายอุสมัน   วามะ
2. นางกันยาวีร์  ชัยวริศเมธาพร
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุลากง 1. เด็กหญิงซูเฟียนี  จูเยาะ
2. เด็กหญิงนาดีรา  จูเยาะ
3. เด็กหญิงรุสนา  สาและ
 
1. นางสูรายยา  ยูโซ๊ะ
2. นางอัศนะ  หวังพิทยา
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงนูรีฟา  เจ๊ะสู
2. เด็กหญิงฟาอีซะห์  เจ๊ะเตะ
3. เด็กหญิงแวอีมะห์  สามะ
 
1. นางปัดดียะห์  ทับมุด
2. นางสาวลาตีพะ  อาแวสือแม
 
122 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายปัฐน์ภากร  เพียรไชยนนท์
2. เด็กชายภาษณ  มณีประวัติ
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  อินทนนท์
 
1. นางกูซะห์  กูปาเนาะ
2. นางบุษกร  แววทองคำ
 
123 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงฟารีดา  เจ๊ะอุเซ็ง
2. เด็กหญิงวารีดา  อิสมิง
3. เด็กหญิงแก้วกัลยา  หลงสมัน
 
1. นางนันธิดา  จันทร์อ่อน
2. นางสาวศศิวรรณ  อับดุลเลาะ
 
124 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดาลอ 1. เด็กหญิงอัญรินทร์  สาคร
 
1. นายมูหามะ  อูมา
 
125 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. เด็กหญิงนูรีซัน  แวยูนุ
 
1. นางสีตีบีเดาะ  ยูโซ๊ะ
 
126 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหริ่ง 1. เด็กหญิงนุรฮาณีซา  มีเระ
 
1. นางวราภรณ์  คงถาวร
 
127 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาง 1. นายมูฮำหมัด  เจะอุบง
 
1. นางสาวไซหนับ  บือโต
 
128 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1. เด็กชายอับดุลฮากิม  เจ๊ะอูมาร์
2. เด็กชายอัมรินทร์  หะยีสามะ
3. เด็กชายอาหามัด  สาและ
 
1. นางกัสมา  ยือลาแป
2. นางสาวแวลาตีฟะห์  แวกือจิก
 
129 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. เด็กชายมะซูเฟีย  บาโระสะนอ
2. เด็กชายรูยูวัน  ยูโซ๊ะ
3. เด็กชายอิสมาแอ  มะดีเยาะ
 
1. นายอาริสฟิน  เจะปอ
2. นางสาวกามีละห์  ลาเต๊ะ
 
130 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. เด็กชายซัมฮารี  หามะมูซอ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟัล  สะแลแม
 
1. นายยุทธนา  วาโยหะ
2. นางสาวนูรีหย๊ะ  นิตา
 
131 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายกฤษกร  ริยาพันธ์
2. เด็กชายคอรอฟี  มะหวีเอ็น
3. เด็กชายศิรสิทธิ์  เปาะลี
 
1. นายจิรวัฒน์  จันทรลาภ
2. นางอารีรัตน์  ตันนิยม
 
132 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากุน 1. เด็กชายอัฟฎอน  สาเมาะ
2. เด็กชายอัรฮาม  มาสา
3. เด็กชายิอิบรอเฮม  สาเมาะ
 
1. นายสนั่น  งามศรีผ่องใส