เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ 1.โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217,2.โรงเรียนวัดบ้านส้อง,3.โรงเรียนบ้านส้อง,4.โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว,5.โรงเรียนวัดทุ่งหลวง,6.หอประชุมเมืองเงาะเทศบาลเมืองนาสาร
ระหว่าง วันที่ 10-12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ ระดับเขตพื้นที่
2 นางพัชรี พุทธสุขา ครูโรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 ประธานกรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6
3 นางเสาวณีย์ หลักซุม ครูโรงเรียนวัดอรัญคามวารี กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6
4 นางภัทราวดี กาญจนชัย ครูโรงเรียนบ้านบางดี กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6
5 นางสาวเจนจิรา ปักษิณศิริ ครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6
6 นางปนัดดา ถิ่นท่าเรือ ครูโรงเรียนทรัพย์ทวี กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6
7 นายวินัย เพ็งเคียน ครูโรงเรียนบ้านบางหอย กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6
8 นางสาวปวันรัตน์ สักหวาน ครูโรงเรียนบ้านควนมหาชัย กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6
9 นางสาวจิตราภรณ์ วรรณโชติ ครูโรงเรียนวัดบ้านส้อง กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6
10 นางอำพันธ์ มั่นหมาย ครูโรงเรียนนาสาร กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6
11 นายบัญชา โกละกะ ครูโรงเรียนวัดควนศรี กรรมการและเลขานุการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6
12 นางยุพเยาว์ เทือกสุบรรณ ครูโรงเรียนบ้านคลองจัน ประธานกรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3
13 นางสาวฉันท์ชนิต กาญจนภักดี ครูโรงเรียนบ้านควนสระ กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3
14 นางสาวโซเฟีย เวเนสซา ช่วยหนู ครูโรงเรียนทรัพย์ทวี กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3
15 นางปรัศนีย์ รอดภัย ครูโรงเรียนบ้านห้วยล่วง กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3
16 นางศรัญญา ไทยเกิด ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 กรรมการและเลขานุการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3
17 นางวราภรณ์ จันทร์ทองพูน ครูโรงเรียนบ้านเกาะน้อย ประธานกรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3
18 นางอรพิน ฉิมดี ครูโรงเรียนบ้านปลายคลอง ประธานกรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3
19 นางพรพิมล อุ่นเสียม ครูโรงเรียนบ้านหานเพชร กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3
20 นางรัตนาพร คงกุลทอง ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3
21 นางกิตติมา รัศมี ครูโรงเรียนวัดเวียงสระ กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3
22 นางสุปราณี เพชรศรี ครูโรงเรียนทรัพย์ทวี กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3
23 นางนัยนา ลูกรักษ์ ครูโรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3
24 นางรัชนี เดชะราช ครูโรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3
25 นางเพารำไพ เวียงวีระชาติ ครูโรงเรียนวัดบ้านส้อง กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3
26 นางสาวกิติตยา นุ่นทิพย์ ครูโรงเรียนนาสาร กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3
27 นางกาญจนา เสสิตัง ครูโรงเรียนวัดวิเวการาม กรรมการและเลขานุการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3
28 นางสาวโสพิศ แซ่ด่าน ครูโรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 ประธานกรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6
29 นางสุภาภรณ์ คงทอง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6
30 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดเวียงสระ กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6
31 นางฐิติพรรณ ศุทธางกูร ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุด กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6
32 นางเบญจมาศ กระบิน ครูโรงเรียนวัดคลองตาล กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6
33 นางสุดารัตน์ ด้วงนุ่ม ครูโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6
34 นางลำดวน พลพิชัย ครูโรงเรียนบ้านคลองจัน กรรมการและเลขานุการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6
35 นางสาวพรทิพย์ คุ้มชำนาญ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3
36 นางปรัศนีย์ รอดภัย ครูโรงเรียนบ้านห้วยล่วง กรรมการและเลขานุการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3
37 นายเกษม โต๊ะหมาน ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ประธานกรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3
38 นางผกาพันธ์ ดิ้นทอง ครูโรงเรียนวัดอรัญคามวารี ประธานกรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6
39 นางสาวนฤมล จันทร์ส่ง ครูโรงเรียนบ้านพรหมหรังสิต กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6
40 นายวิชาญ จันทร์ส่ง ครูโรงเรียนบ้านไร่ยาว กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6
41 นางสาวจริยา สาระพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6
42 นายสุรศักดิ์ จันทรชิต ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 กรรมการและเลขานุการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6
43 นายธีระชัย ปานวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อพระ ประธานกรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3
44 นายทวี อินทร์ท่าฉาง ครูโรงเรียนบ้านปลายน้ำ กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3
45 นางสาวศรัญญา ไทยเกิด ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3
46 นางมยุรีย์ นวลละออง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 กรรมการและเลขานุการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3
47 นางสาวเรณู สิทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง ประธานกรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3
48 นายเอกมล นพมาศ ครูโรงเรียนบ้านย่านดินแดง กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3
49 นางประทุม ศรีวิกะ ครูโรงเรียนบ้านบ่อพระ กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3
50 นางสุนันทา สาบุตร ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง กรรมการและเลขานุการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3
51 นางสาวนิรชา ประทักษ์กุลสาร ผู้อำนวยกาโรงเรียนบ้านควนเนียง ประธานกรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6
52 นางสาวจุฑามาศ รัตนบุรี ครูโรงเรียนบ้านปลายคลอง กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6
53 นางสาวสุภัทรณิชา อภิชาติ ครูโรงเรียนบ้านดอนงาม กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6
54 นางสาวสุดาวรรณ แพกุล ครูโรงเรียนบ้านธารอารี กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6
55 นางสาวอรทัย แก้วมณี ครูโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6
56 นางขนิษฐา พันธ์นวล ครูโรงเรียนนาสาร กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6
57 นางอาเณ เชาวเหม ครูโรงเรียนวัดเวียงสระ กรรมการและเลขานุการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6
58 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุริยา ขวัญช่วย ครูโรงเรียนบ้านทับใหม่ ประธานกรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3
59 นางสาวอรวรรณ พันธ์นวล ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3
60 นางสุดาวรรณ แพกุล ครูโรงเรียนบ้านธารอารี กรรมการและเลขานุการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3
61 นางสาวจิตราภรณ์ วรรณโชติ ครูโรงเรียนวัดบ้านส้อง ประธานกรรมการ การตัดสินกิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3
62 นางวนิดา อินทสโร ครูโรงเรียนวัดบ้านส้อง กรรมการ การตัดสินกิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3
63 นางญาณิศา รังสีวิวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ การตัดสินกิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3
64 นางศรีนวล อินทร์ท่าฉาง ครูโรงเรียนบ้านควนกองเมือง ประธานกรรมการ การตัดสินกิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6
65 นางจุฬาลักษณ์ ภูริวิมลชัย ครูโรงเรียนวัดน้ำพุ กรรมการ การตัดสินกิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6
66 นางสุดฤทัย ทองดี ครูโรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ กรรมการ การตัดสินกิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6
67 นางสาวจิตพวรรณ กระเชิญรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านย่านดินแดง กรรมการ การตัดสินกิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6
68 นางจีรานันต์ ตะปินา ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี กรรมการ การตัดสินกิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6
69 นางสาวอาวดี พิมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านนาควน กรรมการ การตัดสินกิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6
70 นางดารณี ใหญ่กว่าวงศ์ ครูโรงเรียนอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 กรรมการ การตัดสินกิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6
71 นางสาวจิตราภรณ์ วรรณโชติ ครูโรงเรียนวัดบ้านส้อง กรรมการ การตัดสินกิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6
72 นางวนิดา อินทสโร ครูโรงเรียนวัดบ้านส้อง กรรมการ การตัดสินกิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6
73 นางญาณิศา รังสีวิวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ กรรมการ การตัดสินกิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6
74 นางสาวสุณีรัตน์ แสงขาว ครูโรงเรียนบ้านเหมืองทวด กรรมการและเลขานุการ การตัดสินกิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6
75 นายศรีพัฒน์ ริยาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสามัคคี ประธานกรรมการ การตัดสินกิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-3
76 นางสาวชดายุ ขวัญเมือง ครูโรงเรียนบ้านควนนิยม กรรมการ การตัดสินกิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-3
77 นางธันยมัย เชาว์เลิศ ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 กรรมการ การตัดสินกิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-3
78 นางสาวรัชนี พรหมภักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง กรรมการ การตัดสินกิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-3
79 นางวราภรณ์ หาญชนะ ครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง กรรมการและเลขานุการ การตัดสินกิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-3
80 นายนพดล แก้วเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางดี ประธานกรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ป.4-6
81 นางสาวชดายุ ขวัญเมือง ครูโรงเรียนบ้านควนกองเมือง กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ป.4-6
82 นางกนกศรี ไสสุชล ครูโรงเรียนบ้านปากด่าน กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ป.4-6
83 นางกนกวรรณ เลิศไกร ครูโรงเรียนบ้านเกาะน้อย กรรมการและเลขานุการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ป.4-6
84 นางทศพร สุขทองเส้ง ครูโรงเรียนบ้านควนสามัคคี ประธานกรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท) ม.1-3
85 นางนฤมล จันทร์ส่ง ครูโรงเรียนบ้านพรหมหรังสิต กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท) ม.1-3
86 นายวิชาญ จันทร์ส่ง ครูโรงเรียนบ้านไร่ยาว กรรมการและเลขานุการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท) ม.1-3
87 นายสันติสุข บุญชู ครูโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ประธานกรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-6
88 นางสาวอ่อนพิไลย พรหมมันชู ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง กรรมการและเลขานุการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-6
89 นางสาวศุภมาส นุ่มสกุล ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 กรรมการและเลขานุการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-6
90 นายวิชาญ จันทร์ส่ง ครูโรงเรียนบ้านไร่ยาว ประธานกรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-3
91 นางนฤมล จันทร์ส่ง ครูโรงเรียนบ้านพรหมหรังสิต กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-3
92 นายทศพร สุขทองเส้ง ครูโรงเรียนบ้านควนสามัคคี กรรมการและเลขานุการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-3
93 นายอภัย พราหมณ์ศรีชาย ครูธุรการโรงเรียนบ้านห้วยมะนาว คณะกรรมการบันทึกคะแนน ประจำสาระภาษาไทย
94 นางสาวหทัยทิพย์ ฉางแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
95 นายจเร หนูปลื้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ รองประธานกรรมการ
96 นายมาโนช เกิดเกลื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนยอ รองประธานกรรมการ
97 นายศักดิ์ศรี รักษ์ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านดินแดง กรรมการ
98 นายธานิตย์ พลัดเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งจูด กรรมการ
99 นายวิระ แสงอุไร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสภณประชาราม กรรมการ
100 นายอภินันท์ เพชรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวยศรี กรรมการ
101 นายวรนัสน์ ไกรณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยูงทอง กรรมการ
102 นายวีรวัฒน์ ไสยรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยใหญ่ กรรมการ
103 นางสายใจ สกุลปีบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายสาย กรรมการ
104 นางศุภรัช ไชยตรี ครูโรงเรียนวัดบ้านส้อง กรรมการ
105 นางสาวปิยะดา จ่าโอษฐ์ ครูโรงเรียนวัดบ้านส้อง กรรมการ
106 นางสาวกนกกร ทองมาก ครูโรงเรียนวัดบ้านส้อง กรรมการ
107 นางสาวกนกวรรณ ถนอม พนักงานราชการโรงเรียนวัดบ้านส้อง กรรมการ
108 นางสาวธัญชิตา ชูจันทร์ ครูโรงเรียนวัดบ้านส้อง กรรมการ
109 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตรา บัวทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนวัดบ้านส้อง กรรมการ
110 นางสาวสุวาริน คงเรือง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและงานธุรการวิชาการโรงเรียนวัดบ้านส้อง กรรมการ
111 นายการุณ ช่วยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอบแกบ กรรมการ
112 นายวีระ สาบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย กรรมการ
113 นางสาวพรทิพย์ แต้มประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมาก กรรมการและเลขานุการ
114 นางเฉลิมศรี ทองจีน ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ
115 นายชม ฉิมภักดี ศึกษานิเทศน์ กรรมการและเลขานุการ
116 นายลิขิต แสงระวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ประธานกรรมการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
117 นายปรีชา คงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง รองประธานกรรมการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
118 นางนิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ทวี กรรมการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
119 นางสาวกัญญา กำเหนิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ กรรมการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
120 นางสาวปราณี ศรีอุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม กรรมการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
121 นางศุภนิตย์ คงสังข์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหอย กรรมการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
122 นายสุรินทร์ ชูศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสามยอด กรรมการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
123 นายโอภาส อนุจร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งหลวง กรรมการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
124 นายสมพงศ์ นงค์นวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายศอก กรรมการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
125 นายกฤษณ์ ทิพยเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้องเล็ก กรรมการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
126 นางจรรยา ลิ้มสุวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ กรรมการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
127 นายสำราญ ชูช่วยสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาทิพย์ กรรมการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
128 นายกรุง ธราพร ครูโรงเรียนวัดเวียงสระ กรรมการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
129 นางอัจฉรา ศรีวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง กรรมการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
130 นางสุภาพร เนียมกุล ครูโรงเรียนควนสุบรรณ กรรมการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
131 นายเจษฎา ขุนสังข์ ครูโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ กรรมการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
132 นางสาวภัททิรา คงหมุน ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 กรรมการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
133 นางสาวพชรรัชต์ ธรฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 กรรมการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
134 นางศศิธร พลัดมะลิ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
135 นางเยาวรัตน์ สุวนันทวงศ์ ครูโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
136 นางสาวทัตทิชา มุสิโก เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
137 นางสาวชณิภากรส์ สุระกา โรงเรียนบ้านพรุแชง โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
138 นายวิโรจน์ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพ ที่ 130 กรรมการ
139 นายสมศักดิ์ รัตนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญคามวารี กรรมการ
140 นายพิชัย อารีการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกา กรรมการ
141 นายวันประพาส บุญลี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนปราง กรรมการ
142 นายวิชาญ สิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด กรรมการ
143 นางสาวจิรพันธ์ เกิดกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรห้อง กรรมการ
144 นายนนทกร ชุมเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามพัน กรรมการ
145 นายธรรมนงค์ ดิ้นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสขรบ กรรมการ
146 นายสุริยา บุญญานุกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสระ กรรมการ
147 นายอดิศักดิ์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำพุ ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี "หุ่นยนต์"
148 นายอดิศักดิ์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำพุ ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี "หุ่นยนต์"
149 นายชัยสิทธิ์ จุลนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี "หุ่นยนต์"
150 นายชัยสิทธิ์ จุลนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี "หุ่นยนต์"
151 นางขวัญตา ไกรสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี "หุ่นยนต์"
152 นางขวัญตา ไกรสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี "หุ่นยนต์"
153 นายเมธาร์ พุทธิศาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนใหม่ ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
154 นายดุสิต พุทธศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
155 นางสาวชณิภากรส์ สุระกา โรงเรียนบ้านพรุแชง โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ คณะทำงาน ICT ศูนย์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 127
156 นางสาวชณิภากรส์ สุระกา โรงเรียนบ้านพรุแชง โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ คณะทำงาน ICT ศูนย์โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 127
157 นางสาวมลฤดี บัวชุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 คณะกรรมการฝ่าย ICT ประจำศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
158 นางสาวกมลทิพย์ รัตนบรรดาล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 คณะกรรมการฝ่าย ICT ประจำศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
159 นางสาวชลธี คะเชนทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองโสน/วัดเวียงสระ คณะกรรมการฝ่าย ICT ประจำศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
160 นางสาวชณิภากรส์ สุระกา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์/บ้านพรุแชง คณะกรรมการฝ่าย ICT ประจำศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
161 นางสาวทัตทิชา มุสิโก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านส้อง คณะกรรมการฝ่าย ICT ประจำศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนวัดบ้านส้อง
162 นางสาวปวิชญา สินน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโร คณะกรรมการฝ่าย ICT : Admin และเจ้าหน้าที่ Center
163 นายอุดมพร ฉิมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรูป ประธาน คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
164 นายวสุทธิ์ จันทร์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยวนปลา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
165 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ เพชระ ธุรการโรงเรียนบ้านควนสูง/วัดคลองฉนวน เจ้าหน้าที่ ICT กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
166 นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
167 นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้อง ประธานอนุกรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
168 นางอาภรณ์ แก้วมหิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องช้าง กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
169 นางอรทัย รสจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตอ กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
170 นางมนมน ณ พัทลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาควน กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
171 นางสาวพาขวัญ จังอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านส้อง กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
172 นางศิริเพ็ญ สิขิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านพรุแซง กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
173 นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
174 นายประยูร นุภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองตาล กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
175 นายสุชาติ ทองรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางประสามัคคี กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
176 นายพณัฏฐ์ สกุลณา ครูโรงเรียนบ้านส้อง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
177 นายอัมเรศฤทธิ์ อัคคี ครูโรงเรียนบ้านบางรูป กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
178 นายรังสันต์ ทรัพย์อุปการ ครูโรงเรียนนาสาร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
179 นายธนศักดิ์ ลิ่มหลัก ครูโรงเรียนปลายศอก กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
180 นางสาวนันทิดา สร้อยหอม ครูโรงเรียนบ้านควนปราง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
181 นางสาวยุรวรรณ ชินวงค์ ครูโรงเรียนบ้านส้อง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
182 นางสุนันทา พงษ์พันธ์ ครูโรงเรียนบ้านส้อง ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
183 นางสาวพาขวัญ จังอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านส้อง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
184 นายพณัฏฐ์ สกุลณา ครูโรงเรียนบ้านส้อง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
185 นางสาวสิปาง ช่วยคุ้ม ครูโรงเรียนบ้านส้อง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
186 นายธีรชัย เพ็ชรชำนาญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านส้อง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
187 นางสาวเสาวรัตน์ อาจหาญ ครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
188 ว่าที่ ร.ต.หญิง ช่อเพชร สุขอนันต์ ครูโรงเรียนบ้านควนนิยม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
189 นายสง่า สังข์ทอง นักการ โรงเรียนบ้านส้อง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
190 นางสาวเบญญาภา คงประสม ครูโรงเรียนบ้านส้อง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
191 นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้อง ประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
192 นายพัทยา บุญมาก ครูโรงเรียนบ้านส้อง กรรมการ ฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
193 นางสาวจันทร์จุดา ยอดราช ครูโรงเรียนบ้านส้อง กรรมการ ฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
194 นายพณัฏฐ์ สกุลณา ครูโรงเรียนบ้านส้อง กรรมการ ฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
195 นางสาวสุวิมล ปานเอียด ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านส้อง กรรมการ ฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
196 นายธีรชัย เพ็ชรชำนาญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านส้อง กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
197 นายพันธ์โณ สุขทองเส้ง ผู้อำนวยกาโรงเรียนบ้านไร่ยาว ประธานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาไทย
198 นางสาวนิรชา ประทักษ์กุลสาร ผู้อำนวยกาโรงเรียนบ้านควนเนียง รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาไทย
199 นายศรีพัฒน์ ริยาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาไทย
200 นายธีระชัย ปานวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อพระ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาไทย
201 นายอนนท์ คุตกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะนาว คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาไทย
202 นางสาวเรณู สิทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาไทย
203 นางดรุณี ปั้นเกศ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาไทย
204 นายนภดล แก้วเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางดี กรรมการการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระภาษาไทย
205 นางรัตนนาภรณ์ เกื้อเดช ครูโรงเรียนบ้านบ่อพระ ประธาน การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3
206 นางจิราพร ดีช่วย ครูโรงเรียนบ้านไสดง (บ้านนาสาร) กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3
207 นางมลิณีย์ วรรณะ ครูโรงเรียนบ้านปลายสาย กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3
208 นางสาวพิกุล เจ๊ะสา ครูโรงเรียนบ้านหนองเรียน กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3
209 นางธัชวีร์ บุญช่วย ครูโรงเรียนบ้านส้องเหนือ กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3
210 นางจีราภรณ์ ภูมิประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวง กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3
211 นางสาวรินดารัตน์ ชุมสุข ครูโรงเรียนบ้านปลายน้ำ กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3
212 นางสาวกรรณิการ์ ถนิมกาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านช่องช้าง กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3
213 นางพรรัตน์ แก้วประจุ ครูโรงเรียนบ้านห้วยตอ กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3
214 นางวรรณีย์ ทองรอด ครูโรงเรียนวัดโสภณประชาราม กรรมการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3
215 นางเพ็ญศรี ยกย่อง ครูโรงเรียนบ้านหานเพชร กรรมการและเลขานุการ การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3
216 นางนิรมล ศรเพชร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๒ กรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ป.๑-๓
217 นางศศิธร สุขสงค์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง กรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ป.๑-๓
218 นางประนอม ชัยยศ ครู โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ กรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ป.๑-๓
219 นางสาวขนิษฐา จิรานันท์ ครู โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ กรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ป.๑-๓
220 นางสาวคนึงนุช เนาวพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านย่านดินแดง กรรมการการแข่งขันเล่านิทาน(Story Tellling) ม.๑-๓
221 นางสาวดรุวรรณ เทพเสถียร ครู โรงเรียนบ้านบางรูป กรรมการการแข่งขันเล่านิทาน(Story Tellling) ม.๑-๓
222 นางสาวนันทิยา บุญศรีนุ้ย ครู โรงเรียนบ้านนาสาร กรรมการการแข่งขันเล่านิทาน(Story Tellling) ม.๑-๓
223 นางสาวพรรณี น้อยเต็ม ครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง กรรมการการแข่งขันเล่านิทาน(Story Tellling) ม.๑-๓
224 นายสมศักดิ์ ถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านส้อง ประธานกรรมการ
225 นางกมลภักดิ์ มุขรัษฎา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนงาม ประธานกรรมการการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ม.๑-๓
226 นางอรทัย รสจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตอ ประธานกรรมการการแข่งขันเล่านิทาน(Story Tellling) ม.๑-๓
227 นายสุรชัย สุขขัตติย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่ ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
228 นายอำนาจ กาฬวัจนะ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประธานกรรมการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
229 นายประยุทธ จีนเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
230 นายสมเกียรติ รัตนบุษยาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสวรรค์ รองประธานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
231 นายเสน่ห์ พินนุรุท ผู้อำนวยการโรงเรียนควนสุบรรณ กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
232 นายกมล เถียรวิชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
233 นายอุทัย โนภาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโหยน กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
234 นายเกียรติศักดิ์ ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
235 นายปรีชา แป้นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
236 นายมูหมัด สวยงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนคิรีวงศ์ กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
237 นางพวงรัตน์ ฉายประชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ ๑ กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
238 นางสาวฐิติวัลคุ์ พรหมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยล่วง กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
239 นางมนันยา พรหมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้องเหนือ กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
240 นางสาวจิดาภา กำเหนืดสม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกำยาน กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
241 นายสวัสดิ์ ชีวศุภกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
242 นางสาวสดุุดี สังข์จันทร์ ครู โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ กรรมการการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ป.๔-๖
243 นางสาวบราลี สุขบำเพ็ญ ครู โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา กรรมการการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ป.๔-๖
244 นางสาวอมรรัตน์ เนาวพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านไสท้อน กรรมการการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ป.๔-๖
245 นางจาริณี บุญร่ม ครู โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม กรรมการการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ป.๔-๖
246 นางสาวจิดาภา กำเหนิดสม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางกำยาน ประธานกรรมการการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ป.๔-๖
247 นางสาววรรณภา สมุห์นวล ครู โรงเรียนบ้านควนสระ กรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.๑-๓
248 นางสาวอัจจิมา จองศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น ๑ กรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.๑-๓
249 นางสาวพิมพา ยอดสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา กรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.๑-๓
250 นางสาวณัฎนันท์ สิขิวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว กรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.๑-๓
251 นางสุทธิยา พาร์เมนเทียร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ ๑๙๕ ประธานกรรมการการแข่งขันเล่านิทาน(Story Tellling) ป.๔-๖
252 นายตรรกพจน์ เนาวพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองฉนวน ประธานกรรมการ Multi Skills Competition ป.๔-๖
253 นางสาวโสภิดา ทองฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านส้องเหนือ กรรมการการแข่งขันเล่านิทาน(Story Tellling) ป.๔-๖
254 นางสาวอมรรัตน์ เรืองไสยพร ครู ดรงเรียนบ้านเขาสามยอด กรรมการการแข่งขันเล่านิทาน(Story Tellling) ป.๔-๖
255 นายอภินันท์ รอดเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ กรรมการการแข่งขันเล่านิทาน(Story Tellling) ป.๔-๖
256 นางจุฬาลักษณ์ ภูริวิมลชัย ครู โรงเรียนวัดน้ำพุ กรรมการการแข่งขันเล่านิทาน(Story Tellling) ป.๔-๖
257 นางลำพอง สุขช่วย ผู้อำนวยการอนุบาลพฤษชาติ ประธานกรรมการ Multi Skills Competition ม.๑-๓
258 นายบัญญัติ กรายแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหานเพชร ประธานกรรมการละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.๑-๓
259 นางสาววราพร เกลี้ยงประดิษฐ์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านวังใหญ่ กรรมการบันทึกคะแนนสาระภาษาต่างประเทศ
260 นายชินวุฒิ ช้างกลาง ครูโรงเรียนบ้านบางเหรียง กรรมการ Multi Skills Competition ป.๔-๖
261 นางสาวภาวิณี แก้วอ่อน ครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง กรรมการ Multi Skills Competition ป.๔-๖
262 นายพฤษชาติ สุขช่วย ครู โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ กรรมการ Multi Skills Competition ป.๔-๖
263 นางจารีย์ น้อยพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯ ๑ ประธานกรรมการการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.๑-๓
264 นางสาวอัมพวัลย์ แสงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยมุด กรรมการ Multi Skills Competition ม.๑-๓
265 นางสาวปิยมาศ เปาวงศ์สกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองโสน กรรมการ Multi Skills Competition ม.๑-๓
266 นายนำชัย รักการ ครู โรงเรียนบ้านหน้าเขา กรรมการ Multi Skills Competition ม.๑-๓
267 นายนำชัย รักการ ครู โรงเรียนบ้านหน้าเขา กรรมการ Multi Skills Competition ม.๑-๓
268 นางสาวจิราพร แก้วขาว ครู โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ ๑๓๐ กรรมการ Multi Skills Competition ม.๑-๓
269 นางสาววาสนา เลิศไกร ครู โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ ประธานกรรมการการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.๑-๖
270 นางสาวสุจิตรา อินทนู ครู โรงเรียนบ้านทับใหม่ กรรมการละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.๑-๓
271 นางสาวสุรีย์ แก้วมณี ครู โรงเรียนบ้านควนยอ กรรมการละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.๑-๓
272 นางสาวปริญญา โย้จิ้ว ครู โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น ๑ กรรมการละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.๑-๓
273 นางสาวพนิดา ขวัญเมือง ครู โรงเรียนบ้านพรุแชง กรรมการละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.๑-๓
274 นางชนิศา ไกรณรา ครู โรงเรียนบ้านควนมหาชัย กรรมการการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.๑-๖
275 นางสาวสุริยา เพราเพราะ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง กรรมการการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.๑-๖
276 นางสาวอุไรวรรณ เรืองทอง ครู โรงเรียนบ้านปลายศอก กรรมการการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.๑-๖
277 นางสาวสิปาง ช่วยคุ้ม ครู โรงเรียนบ้านส้อง กรรมการการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.๑-๓
278 นางสาวมลทิพย์ เค้ายวนผึ้ง ครู โรงเรียนวัดควนท่าแร่ กรรมการการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.๑-๓
279 นายศุภโชค บุญมา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบางประสามัคคี กรรมการการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.๑-๓
280 นายเทพนาวี สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนพยอม กรรมการการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.๑-๓
281 นางอาภรณ์ แก้วมหิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องช้าง ประธานกรรมการการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ป.๑-๓
282 นางสุนิตย์ ชูช่วยสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านส้อง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
283 นายภัทราวุธ เพชรชู ครูโรงเรียนวัดบ้านส้อง ประธานกรรมการฝ่ายประมลผล กลุ่มสาระการศึกษาพิเศษ
284 นายสุเทพ บุญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
285 นายสมยศ แก้วนิรัตน์ ครูโรงเรียนวัดอินทการาม กรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
286 นางอุไรวรรณ อรุณเมฆ ครูโรงเรียนบ้านปลายน้ำ กรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
287 นายศรันย์ ทองสุข ครูโรงเรียนบ้านบางดี กรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
288 นางสาวเบญจวรรณ มงกุฎ ครูโรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 กรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
289 นางสาวเกศราภรณ์ เทพรัตน์ ครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
290 นางกัลปา รักศรี ครูโรงเรียนนาสาร กรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
291 นายภาณุพงศ์ เพชรกูล ครูโรงเรียนวัดอรัญคามวารี กรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
292 นายวสุรัตน์ สาระกูล ครูโรงเรียนวัดอรัญคามวารี กรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
293 นายบำรุง วงค์นิ่ม ครูโรงเรียนบ้านหมาก กรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
294 นางสาวยุวดี ไหมสุข ครูโรงเรียนบ้านบางเหรียง กรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
295 นางสาวมลินี กำเนิดสม ครูโรงเรียนมหาราช 2 กรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
296 นางสาวพัชรา พรหมจันทร์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๒ กรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
297 นางสุมนตนา ธีระเมฆานันท์ ครูโรงเรียนบ้านย่านดินแดง กรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
298 นางสาวอมรรัตน์ วงศ์ฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านควนใหม่ คณะทำงานศูนย์ ICT ประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
299 นางสาวปรียาภรณ์ เกิดเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาควน คณะทำงานศูนย์ ICT ประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
300 น.ส.วราพร เกลี้ยงประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ คณะกรรมการฝ่าย ICT ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดทุ่งหลวง
301 นางสาวมาลินี ไทยฤทธิ์ โรงเรียนวัดโสภณประชาราม คณะกรรมการฝ่าย ICT ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดทุ่งหลวง
302 นางจารุวรรณ คงสงค์ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง คณะกรรมการฝ่าย ICT ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดทุ่งหลวง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 โทร.077364128
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]