สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 52 21 12 1 85
2 เยาวเรศวิทยา 48 17 10 7 75
3 พุทธยาศรม 42 20 5 6 67
4 นาสาร 42 14 11 11 67
5 วัดสมัยสุวรรณ 36 12 5 6 53
6 บ้านย่านดินแดง 34 13 8 11 55
7 วัดบ้านส้อง 34 13 6 7 53
8 อนุบาลนวพร 30 13 5 4 48
9 วัดทุ่งหลวง 29 26 14 17 69
10 บ้านหนองหญ้าปล้อง 27 14 10 10 51
11 วัดเพ็งประดิษฐาราม 27 12 10 10 49
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 25 18 16 11 59
13 บ้านบางใหญ่สินปุน 23 19 10 4 52
14 บ้านเขาปูน 21 17 4 3 42
15 บ้านบางใหญ่ 21 11 2 7 34
16 บ้านประตูพลิก 21 4 6 2 31
17 บ้านควนสูง 20 6 1 6 27
18 บ้านปลายศอก 18 9 9 13 36
19 บ้านส้อง 18 5 14 7 37
20 อนุบาลบ้านเด็ก 17 24 12 6 53
21 บ้านคลองพังกลาง 17 18 15 14 50
22 บ้านพรุแชง 17 13 8 6 38
23 บ้านบางรูป 17 6 3 4 26
24 บ้านทับใหม่ 16 9 10 20 35
25 สามัคคีอนุสรณ์ 15 17 12 18 44
26 บ้านโคกมะม่วง 15 12 12 8 39
27 อนุบาลพฤษชาติ 14 12 14 5 40
28 บ้านเขาตอก 14 8 2 2 24
29 ไทยรัฐวิทยา 22 13 12 10 6 35
30 บ้านหนองโสน 13 9 7 5 29
31 วัดบางสวรรค์ 13 4 8 13 25
32 บ้านควนนิยม 12 29 16 20 57
33 บ้านเมรัย 12 9 8 6 29
34 จงฮั้ว 12 4 10 9 26
35 บ้านปลายคลอง 11 10 11 6 32
36 บ้านไร่ยาว 11 9 0 2 20
37 บ้านช่องช้าง 11 5 11 5 27
38 บ้านห้วยล่วง 10 10 4 3 24
39 หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 10 9 12 7 31
40 บ้านสี่แยกคลองศิลา 10 7 5 5 22
41 บ้านควนสินชัย 10 4 2 3 16
42 บ้านปากหาน 10 3 8 1 21
43 บ้านควนสระ 9 16 8 14 33
44 บ้านพรหมรังสิต 9 14 4 7 27
45 บ้านบางเหรียง 9 10 5 8 24
46 ปัญญาทิพย์ 9 8 4 4 21
47 บ้านควนกองเมือง 9 7 7 4 23
48 บ้านปลายน้ำ 9 7 5 3 21
49 บ้านควนสามัคคี 9 6 0 1 15
50 บ้านไสดง 9 5 3 5 17
51 บ้านไสท้อน 9 4 7 2 20
52 บ้านคลองโร 8 13 12 7 33
53 วัดเวียงสระ 8 7 5 2 20
54 วัดท่าเจริญ 8 7 3 5 18
55 วัดคลองฉนวน 8 7 2 4 17
56 วัดอินทการาม 8 5 7 4 20
57 บ้านทรายทอง 8 5 5 7 18
58 วัดน้ำพุ 8 3 3 4 14
59 บ้านบ่อพระ 8 2 4 3 14
60 บ้านห้วยแห้ง 7 13 12 7 32
61 วัดสองแพรก 7 12 10 4 29
62 อนุบาลเพียรจรัส 7 12 9 10 28
63 บ้านห้วยมุด 7 11 7 9 25
64 บ้านบางหอย 7 7 9 4 23
65 บ้านห้วยทรายทอง 7 6 7 6 20
66 วัดคลองตาล 7 6 4 3 17
67 บ้านหน้าเขา 7 6 1 1 14
68 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 7 5 6 3 18
69 บ้านวังหิน 7 5 3 5 15
70 บ้านบางน้ำเย็น 7 4 5 4 16
71 บ้านไทรห้อง 7 4 3 1 14
72 บ้านหานเพชร 6 14 4 4 24
73 บ้านราษฎร์พัฒนา 6 12 12 2 30
74 บ้านบางปาน 6 11 8 3 25
75 ทรัพย์ทวี 6 10 7 9 23
76 บ้านนาควน 6 9 10 4 25
77 วัดอรัญคามวารี 6 9 8 7 23
78 บ้านเขาสามยอด 6 9 3 4 18
79 บ้านทุ่งหญ้าแดง 6 8 10 6 24
80 วัดวิเวการาม 6 7 5 2 18
81 บ้านปลายสาย 6 7 2 1 15
82 ราชประชานุเคราะห์ 12 6 6 7 5 19
83 วัดไทรโพธิ์งาม 6 5 3 1 14
84 บ้านคลองจัน 6 4 3 8 13
85 มิตรประชาราษฎร์ 6 3 4 2 13
86 บ้านควนเนียง 6 2 5 3 13
87 วัดสามพัน 6 1 9 7 16
88 บ้านไสดง(พระแสง) 5 9 5 6 19
89 บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 5 8 10 7 23
90 บ้านธารอารี 5 6 5 3 16
91 บ้านห้วยมะนาว 5 6 4 3 15
92 มหาราช 2 5 5 4 7 14
93 บ้านควนยอ 5 4 10 6 19
94 บ้านควนปราง 5 4 2 0 11
95 บ้านปากด่าน 5 2 1 0 8
96 บ้านยวนปลา 5 1 4 2 10
97 สุธรรมเจริญมิตรภาพ 130 4 8 4 2 16
98 บ้านเขานิพันธ์ 4 8 3 3 15
99 บ้านเกาะน้อย 4 7 7 8 18
100 บ้านควนคีรีวงศ์ 4 7 6 5 17
101 บ้านเหมืองทวด 4 6 7 2 17
102 วัดบางพา 4 6 6 7 16
103 ควนสุบรรณ 4 6 3 5 13
104 ปัญญาประชาอุทิศ 4 6 3 2 13
105 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 4 5 4 4 13
106 วัดบางกำยาน 4 4 5 5 13
107 บ้านคลองปราบ 4 4 2 7 10
108 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 4 4 2 1 10
109 ประชาอุทิศ 4 2 8 9 14
110 บ้านไสขรบ 3 8 12 5 23
111 บ้านคลองโหยน 3 7 3 7 13
112 อนุบาลงามทอง 3 7 3 5 13
113 วัดควนศรี 3 7 1 0 11
114 บ้านทุ่งตำเสา 3 6 5 3 14
115 บ้านห้วยห้าง 3 6 3 5 12
116 บ้านคลองหาเหนือ 3 4 6 1 13
117 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 3 3 2 1 8
118 บ้านห้วยใหญ่ 3 3 1 2 7
119 บ้านบางประสามัคคี 3 1 4 0 8
120 สมบูรณ์ประชาสรรค์ 3 1 2 3 6
121 บ้านยูงงาม 2 8 3 2 13
122 นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 2 7 6 10 15
123 บ้านสวยศรี 2 7 3 5 12
124 บ้านควนใหม่ 2 6 12 3 20
125 บ้านไร่เหนือ 2 5 5 5 12
126 จิตประชาราษฎร์ 2 5 1 4 8
127 บ้านส้องเหนือ 2 4 3 4 9
128 เทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว) 2 3 7 3 12
129 บ้านควนมหาชัย(พระแสง) 2 3 4 2 9
130 บ้านสี่แยกสามัคคี 2 3 2 3 7
131 บ้านคลองยา 2 2 4 2 8
132 อุดมมิตรพัฒนา 2 2 4 1 8
133 บ้านห้วยตอ 2 2 3 1 7
134 บ้านปากสาย 2 2 3 0 7
135 บ้านควนมหาชัย 2 2 1 0 5
136 บ้านวังใหญ่ 2 0 2 1 4
137 อนุบาลนงรัตน์ 2 0 0 0 2
138 อนุบาลขวัญแม่ 2 0 0 0 2
139 เวียงสระศึกษา 2 0 0 0 2
140 วัดดอนพยอม 1 9 2 3 12
141 บ้านยูงงาม(เวียงสระ) 1 7 5 3 13
142 บ้านบางดี 1 7 1 3 9
143 บ้านเขารักษ์ 1 6 8 4 15
144 วัดควนท่าแร่ 1 5 8 4 14
145 บ้านบางใหญ่สามัคคี 1 4 2 0 7
146 บ้านทุ่งจูด 1 4 0 2 5
147 บ้านควนพรุพี 1 3 5 1 9
148 บ้านหนองเรียน 1 3 4 0 8
149 บ้านกลาง 1 2 4 4 7
150 บ้านกอบแกบ 1 1 6 6 8
151 บ้านหมาก 1 1 6 2 8
152 บ้านห้วยชัน 1 1 1 0 3
153 อนุบาลภิญพัฒน์ 1 1 0 0 2
154 บ้านเกาะแก้ว 1 0 0 1 1
155 บ้านบางหยด 0 6 4 5 10
156 บ้านยูงทอง 0 5 7 3 12
157 บ้านควนสว่างวัฒนา 0 4 4 3 8
158 บ้านในไร่ 0 4 3 2 7
159 บ้านควนกลาง 0 3 3 0 6
160 ศึกษาประชาคม 0 3 2 3 5
161 บ้านคลองกา 0 2 6 3 8
162 บ้านดอนงาม 0 2 3 5 5
163 บ้านทุ่งในไร่ 0 2 1 1 3
164 วัดโสภณประชาราม 0 1 6 0 7
165 บ้านเขาน้อย 0 1 2 2 3
166 บ้านหนองม่วง 0 1 1 0 2
167 บ้านนาชุมเห็ด 0 1 0 3 1
168 บ้านลานเข้ 0 1 0 1 1
169 อนุบาลบัณฑิต 0 0 5 7 5
170 อนุบาลบ้านน้องเล็ก 0 0 0 0 0
รวม 1,376 1,163 927 769 3,466