สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เยาวเรศวิทยา 48 17 10 7 75
2 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 46 18 11 1 75
3 พุทธยาศรม 42 20 5 6 67
4 นาสาร 33 12 10 11 55
5 บ้านย่านดินแดง 33 12 7 11 52
6 อนุบาลนวพร 30 13 5 4 48
7 วัดสมัยสุวรรณ 30 11 5 6 46
8 วัดทุ่งหลวง 29 26 14 17 69
9 วัดบ้านส้อง 29 12 6 7 47
10 วัดเพ็งประดิษฐาราม 26 11 9 10 46
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 25 18 16 11 59
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง 23 12 9 10 44
13 บ้านบางใหญ่สินปุน 22 18 10 4 50
14 บ้านบางใหญ่ 20 10 2 7 32
15 บ้านเขาปูน 19 15 4 3 38
16 บ้านปลายศอก 18 9 9 13 36
17 บ้านควนสูง 18 6 1 6 25
18 บ้านประตูพลิก 18 4 6 2 28
19 อนุบาลบ้านเด็ก 17 24 12 6 53
20 บ้านส้อง 17 5 14 7 36
21 บ้านโคกมะม่วง 15 12 12 8 39
22 บ้านพรุแชง 15 12 8 6 35
23 อนุบาลพฤษชาติ 14 12 14 5 40
24 บ้านคลองพังกลาง 13 17 15 14 45
25 บ้านหนองโสน 13 9 7 5 29
26 บ้านทับใหม่ 13 7 9 20 29
27 บ้านควนนิยม 12 29 16 20 57
28 สามัคคีอนุสรณ์ 12 14 11 18 37
29 ไทยรัฐวิทยา 22 12 12 10 6 34
30 บ้านเมรัย 12 9 7 6 28
31 จงฮั้ว 12 4 10 9 26
32 บ้านบางรูป 11 6 3 4 20
33 หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 10 9 12 7 31
34 บ้านปลายคลอง 10 6 10 6 26
35 บ้านช่องช้าง 10 5 11 5 26
36 วัดบางสวรรค์ 10 4 7 13 21
37 บ้านปากหาน 10 3 8 1 21
38 บ้านห้วยล่วง 9 9 3 3 21
39 บ้านไร่ยาว 9 9 0 2 18
40 ปัญญาทิพย์ 9 8 4 4 21
41 บ้านสี่แยกคลองศิลา 9 7 5 5 21
42 บ้านปลายน้ำ 9 7 5 3 21
43 บ้านเขาตอก 9 7 2 2 18
44 บ้านควนสินชัย 9 4 1 3 14
45 บ้านควนสระ 8 14 8 14 30
46 บ้านบางเหรียง 8 10 4 8 22
47 วัดท่าเจริญ 8 7 3 5 18
48 วัดอินทการาม 8 5 7 4 20
49 วัดน้ำพุ 8 3 3 4 14
50 บ้านไสท้อน 8 1 7 2 16
51 อนุบาลเพียรจรัส 7 12 9 10 28
52 บ้านพรหมรังสิต 7 12 4 7 23
53 บ้านห้วยมุด 7 11 7 8 25
54 บ้านห้วยทรายทอง 7 6 7 6 20
55 วัดคลองฉนวน 7 6 2 4 15
56 บ้านหน้าเขา 7 6 1 1 14
57 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 7 5 6 3 18
58 บ้านวังหิน 7 5 3 5 15
59 บ้านบางน้ำเย็น 7 4 5 4 16
60 บ้านราษฎร์พัฒนา 6 10 12 2 28
61 วัดสองแพรก 6 10 10 4 26
62 ทรัพย์ทวี 6 10 7 9 23
63 บ้านนาควน 6 9 10 4 25
64 วัดอรัญคามวารี 6 9 8 7 23
65 บ้านทุ่งหญ้าแดง 6 8 10 6 24
66 ราชประชานุเคราะห์ 12 6 6 7 5 19
67 วัดเวียงสระ 6 6 5 2 17
68 บ้านบางหอย 6 5 7 4 18
69 วัดไทรโพธิ์งาม 6 5 3 1 14
70 บ้านควนสามัคคี 6 5 0 1 11
71 มิตรประชาราษฎร์ 6 3 4 2 13
72 บ้านควนเนียง 6 2 5 3 13
73 บ้านบ่อพระ 6 2 2 3 10
74 วัดสามพัน 6 1 8 7 15
75 บ้านหานเพชร 5 14 3 4 22
76 บ้านไสดง(พระแสง) 5 9 5 6 19
77 บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 5 8 10 7 23
78 บ้านธารอารี 5 6 4 3 15
79 มหาราช 2 5 5 4 7 14
80 บ้านไสดง 5 5 3 4 13
81 บ้านควนยอ 5 4 10 6 19
82 บ้านควนปราง 5 4 2 0 11
83 บ้านไทรห้อง 5 4 1 1 10
84 บ้านยวนปลา 5 1 3 2 9
85 บ้านห้วยแห้ง 4 10 8 7 22
86 บ้านคลองโร 4 9 10 7 23
87 สุธรรมเจริญมิตรภาพ 130 4 8 4 2 16
88 วัดบางพา 4 6 6 7 16
89 บ้านเกาะน้อย 4 5 7 8 16
90 วัดบางกำยาน 4 4 5 5 13
91 บ้านคลองปราบ 4 4 2 7 10
92 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 4 4 2 1 10
93 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 4 3 3 4 10
94 ประชาอุทิศ 4 2 8 9 14
95 บ้านบางปาน 3 11 8 3 22
96 บ้านเขาสามยอด 3 8 3 4 14
97 อนุบาลงามทอง 3 7 3 5 13
98 บ้านเขานิพันธ์ 3 7 3 3 13
99 บ้านปลายสาย 3 7 2 1 12
100 วัดควนศรี 3 7 1 0 11
101 บ้านเหมืองทวด 3 6 7 2 16
102 บ้านทุ่งตำเสา 3 6 5 3 14
103 บ้านห้วยห้าง 3 6 3 5 12
104 ควนสุบรรณ 3 6 3 5 12
105 ปัญญาประชาอุทิศ 3 6 3 2 12
106 บ้านควนกองเมือง 3 5 5 4 13
107 บ้านคลองโหยน 3 5 2 7 10
108 บ้านคลองหาเหนือ 3 4 6 1 13
109 วัดวิเวการาม 3 4 5 2 12
110 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 3 3 2 1 8
111 บ้านห้วยใหญ่ 3 3 1 2 7
112 บ้านบางประสามัคคี 3 1 4 0 8
113 บ้านปากด่าน 3 1 1 0 5
114 บ้านยูงงาม 2 8 3 2 13
115 นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 2 7 6 10 15
116 บ้านสวยศรี 2 7 3 5 12
117 บ้านควนใหม่ 2 6 12 3 20
118 บ้านไร่เหนือ 2 5 5 5 12
119 บ้านทรายทอง 2 5 4 7 11
120 จิตประชาราษฎร์ 2 5 1 4 8
121 บ้านห้วยมะนาว 2 4 3 3 9
122 เทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว) 2 3 7 3 12
123 บ้านควนมหาชัย(พระแสง) 2 3 4 2 9
124 บ้านส้องเหนือ 2 3 3 4 8
125 บ้านสี่แยกสามัคคี 2 3 2 3 7
126 วัดคลองตาล 2 2 4 3 8
127 บ้านคลองยา 2 2 4 2 8
128 อุดมมิตรพัฒนา 2 2 4 1 8
129 บ้านปากสาย 2 2 3 0 7
130 บ้านควนมหาชัย 2 2 1 0 5
131 อนุบาลนงรัตน์ 2 0 0 0 2
132 อนุบาลขวัญแม่ 2 0 0 0 2
133 เวียงสระศึกษา 2 0 0 0 2
134 วัดดอนพยอม 1 9 2 3 12
135 บ้านยูงงาม(เวียงสระ) 1 7 5 3 13
136 บ้านไสขรบ 1 6 11 5 18
137 บ้านควนคีรีวงศ์ 1 5 5 5 11
138 บ้านบางดี 1 5 1 3 7
139 บ้านคลองจัน 1 4 3 8 8
140 บ้านบางใหญ่สามัคคี 1 4 2 0 7
141 บ้านทุ่งจูด 1 4 0 2 5
142 บ้านควนพรุพี 1 3 5 1 9
143 บ้านหนองเรียน 1 3 4 0 8
144 วัดควนท่าแร่ 1 2 8 4 11
145 บ้านกลาง 1 2 4 4 7
146 บ้านกอบแกบ 1 1 6 6 8
147 บ้านหมาก 1 1 6 2 8
148 บ้านห้วยตอ 1 1 3 1 5
149 บ้านห้วยชัน 1 1 1 0 3
150 อนุบาลภิญพัฒน์ 1 1 0 0 2
151 บ้านวังใหญ่ 1 0 2 1 3
152 บ้านเกาะแก้ว 1 0 0 1 1
153 บ้านบางหยด 0 6 4 5 10
154 บ้านยูงทอง 0 5 7 3 12
155 บ้านเขารักษ์ 0 4 8 4 12
156 บ้านควนสว่างวัฒนา 0 4 4 3 8
157 บ้านในไร่ 0 4 3 2 7
158 บ้านควนกลาง 0 3 3 0 6
159 ศึกษาประชาคม 0 3 2 3 5
160 บ้านคลองกา 0 2 6 3 8
161 บ้านดอนงาม 0 2 3 5 5
162 บ้านทุ่งในไร่ 0 2 1 1 3
163 วัดโสภณประชาราม 0 1 6 0 7
164 สมบูรณ์ประชาสรรค์ 0 1 2 3 3
165 บ้านเขาน้อย 0 1 2 2 3
166 บ้านหนองม่วง 0 1 1 0 2
167 บ้านนาชุมเห็ด 0 1 0 3 1
168 บ้านลานเข้ 0 1 0 1 1
169 อนุบาลบัณฑิต 0 0 5 7 5
170 อนุบาลบ้านน้องเล็ก 0 0 0 0 0
รวม 1,217 1,079 890 767 3,953