รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ 1.โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217,2.โรงเรียนวัดบ้านส้อง,3.โรงเรียนบ้านส้อง,4.โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว,5.โรงเรียนวัดทุ่งหลวง,6.หอประชุมเมืองเงาะเทศบาลเมืองนาสาร
ระหว่าง วันที่ 10-12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กชายภาคภูมิ  สุขเจริญ
 
1. นางสาวอรวรรณ  พันธ์นวล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงนราธิป  เอี่ยมชื่น
 
1. นางอังคณา  คงอุดหนุน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ขำเจริญ
 
1. นางสาวปาริชาติ  ทองขวิด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงศรรรร  ชัยภักดี
 
1. นางสาววชิราพรรณ  หนูกลิ่น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจงฮั้ว 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทิพย์แก้ว
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ประนอม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. นายสิทธิชัย  หอวุ้น
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  อุปลา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1. เด็กหญิงอธิชา  สุราษฎร์
 
1. นางสาววิภารัตน์  ยศเมฆ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กหญิงศุภกาญจน์  แก้วแป้น
 
1. นางนิตยา  โพธิ์โพ้น
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมรัย 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  หงษ์ชากร
 
1. นางอุบล  สันตธรรม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสูง 1. เด็กหญิงวริศรา  เพชระ
 
1. นางณัฐฐา  ช่วยคง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กหญิงวลัยพรรณ  ทักษ์จ่าง
 
1. นางกมลชนก  สุดใจ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ชูจิตร
2. เด็กหญิงศรรรร  ชัยภักดี
3. เด็กหญิงสโรษิณี  ศรีแก้วคง
 
1. นางสาววชิราพรรณ  หนูกลิ่น
2. นางศรัญญา  ไทยเกิด
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ชื่นสระ
2. เด็กหญิงเลลิล  เวียงวีระชาติ
3. เด็กหญิงโมรภัสสร์  ทิพย์รัตน์
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  วรรณโชติ
2. นางวนิดา  อินทสโร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สรกุล
2. เด็กหญิงนัฐณิชา  สรกุล
3. เด็กหญิงปาริชาติ  แหม่มเพชร
 
1. นางนพวรรณ  ไชยปันดิ
2. นางวราภรณ์  หาญชนะ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 1. เด็กหญิงปัญฑิตา   คงทรัพย์
2. เด็กหญิงเพียงฤทัย   คงยก
 
1. นางสาวอรพีรา  อาศัย
2. นางสาวนงนภัส   บุญเหลือ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายน้ำ 1. เด็กชายพรพรหม  พรหมมาก
2. เด็กหญิงสิริกร  แก้ววิเศษ
 
1. นายทวี  อินทร์ท่าฉาง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 94.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายปรมี  หมวดศรี
2. เด็กชายศุภิพัฒน์  ขุนทอง
 
1. นางสาวรัชนี  พรหมภักดี
2. นายธรรมรงค์  กุลศิริ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เทียนแก้ว
2. เด็กหญิงสุทัตตา  จันทฤทธิ์
 
1. นางสมศรี  แก้วเจริญ
2. นายธนา  ดารามัน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1. เด็กหญิงฐิติภัทร  รักประทุม
 
1. นางสาวยุพดี  ศรพิชัย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธยาศรม 1. เด็กชายภัทรพล  ใจเย็น
 
1. นางวันเพ็ญ  ศรีเถกิงกุล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายน้ำ 1. เด็กชายองอาจ  จินดารัตน์
 
1. นางสายใจ  ปานแจ่ม
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กชายกฤษณพัฒน์  หวังอีน
2. เด็กชายภัทรพล  วิชัยดิษฐ์
3. เด็กชายวิศววิศ  ชุ่มนวล
 
1. นางอ่อนแก้ว  บัวผิน
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาราช 2 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิทธิรักษ์
2. เด็กหญิงมาริสา  โตอุทัย
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ชัยสาร
 
1. นางสาวโซเฟีย  อีซอ
2. นางศิตา  รอดเด็น
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธยาศรม 1. เด็กหญิงกัญชพร  ชุมชาตรี
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สิทธิชัย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เดชฤทธิ์
 
1. นายชนาทิป  เพชรชิต
2. นางจาริกา  เพ็งจันทร์
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 1. นางสาวพิมพิศา  ชูชาติ
2. นางสาวอัญมณี  ล้านเพชร
3. นางสาวเจนจิรา  ราชพิบูลย์
 
1. นางส่อลิหะ  สวยงาม
2. นางสาวสุชาวดี  ทองไฝ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1. เด็กหญิงกวิสรา  หอมรักษ์
2. เด็กหญิงศุภวดี  สีใจ
 
1. นายพงศักดิ์  ดำน้อย
2. นางสาวพัชรินทร์  คงวัดใหม่
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 1. เด็กชายธนพล  ขาวประกอบ
2. เด็กชายอลงกรณ์  ลุนสะแกวงษ์
 
1. นางเพ็ญธิภา  บุรินทร์กุล
2. นางหวานใจ  บุรินทร์กุล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เกษบุรี
 
1. นายธรรมรงค์  กุลศิริ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายชยานันท์  แซ่อื้อ
 
1. นายธรรมรงค์  กุลศิริ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายไกรณรงค์  พรหมทอง
 
1. นายธรรมรงค์  กุลศิริ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงพณิชา  เอี่ยมรักษา
2. เด็กชายวิวิธชัย  ทองศรี
 
1. นายวิชญ์สุวัฒน์  คงทองคำ
2. นางสาวสุนิษา  บำรุง
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กชายฐากร  เล็กแดงอยู่
2. เด็กหญิงระวิวรรณ  มีแก้ว
 
1. นางสุพร  ด้วงเกลี้ยง
2. นางสาวธนสร  สุกแก้ว
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ 1. เด็กชายธนัยนันท์  มากทอง
 
1. นางลำพอง  สุขช่วย
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์ทวี 1. เด็กหญิงกมลพร  บุญเลิศ
 
1. นางมธุรส  รัตนะ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธยาศรม 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ขำเกิด
2. เด็กชายธราเทพ  พัฒน์มาก
3. เด็กหญิงธัญยธรณ์  ธเนศเหมรัศมิ์
 
1. นายสมบูรณ์  ช่วยพัฒน์
2. นางสาววิไลวรรณ  จิตจำนง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 1. เด็กหญิงจิตรณัฏฐา  คงยก
2. เด็กหญิงณิชาภัทร   ศรีฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา   บัวแก้ว
 
1. นางสาวจิราพรรณ   สุวรรณรัตน์
2. นางกฤษณา   ถิ่นบ้านใหม่
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชาดา  สุดจิตร
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  แข็งแรง
3. เด็กหญิงวทันยา  สวัสดี
 
1. นางสาวนาตยา  ฤกษ์ดี
2. นางสาวพรประภา  รักชาติ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ชาติเน้ย
2. เด็กหญิงนันทนา  บุญพันธ์
3. เด็กหญิงหทัยชนก  พัฒน์ยัง
 
1. นางรัตยา  สงอุปการ
2. นางสาวเสาวนีย์  สิงหเสม
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1. เด็กหญิงจันทรัสม์  หวานเพชร
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  มาธรรม
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ทวีแก้ว
 
1. นายลิขิต  แสงระวี
2. นางภครภัทร  แสงระวี
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญคามวารี 1. เด็กชายทัตพงศ์  อนุจันทร์
2. เด็กชายธวัตรชัย  รอดรวยรื่น
3. เด็กหญิงนันทดา  แซ่ตั้ง
 
1. นายภาณุพงศ์  เพชรกูล
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าเขา 1. เด็กหญิงปาริฉัตต์  นาคขาว
2. เด็กหญิงรัชนี  สังข์ดวง
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  ขวัญชุม
 
1. นางสาวรัตนา  นาคมุสิก
2. นางสาวสุชาวดี  โอสถ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทะปะ
2. เด็กหญิงจิราวดี  มีทรัพย์อรุณ
3. เด็กหญิงสุวรส  ศรีกรด
 
1. นางสาวสุรางคนา  ชัยฤกษ์
2. นางปารวีร์  สิทธิฤทธิ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กชายปวรุตม์  นาควงค์
2. เด็กชายภาคย์โกไคย  กิตติธิรางกูร
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  จิตร์มุ่ง
2. นางสุชณีย์  วรินทรเวช
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประตูพลิก 1. เด็กชายพลวัฒน์  กัลยาไสย
2. เด็กหญิงอติกานต์  ศรีเทพ
 
1. นางสาวกรวรรณ  ดิ้นทอง
2. นางสาวสุนิสา  แสงหิรัญ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสท้อน 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ปลอดภัย
2. เด็กชายธราเทพ  รินทร์ทอง
 
1. นายกนกศักดิ์  ลุ่ยจิ๋ว
2. นายแสนรักษ์  อัคคีสุวรรณ์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายรักษ์พงศ์  สุขเจริญ
2. เด็กชายวีรภัทร  สะอาจ
 
1. นางสาวกนิษฐา  เลิศไกร
2. นายสามารถ  สุวรรณนวล
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1. เด็กชายณัฐนนท์  จันทร์ทอง
2. เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์ทองอ่อน
 
1. นายเหนือหล้า  อินทรเจียว
2. นางสาวชุติกาญจน์  วาสินธุ์
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญคามวารี 1. เด็กหญิงนันทดา  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายภูริณัฐ  มากบุญ
 
1. นายภาณุพงศ์  เพชรกูล
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กชายกษิดิษฐ์  ศรีกรด
2. เด็กชายทัศนพล  มีแสง
 
1. นางสาวสุรางคนา  ชัยฤกษ์
2. นายโสภณ  ภักดีใหม่
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจริยาวดี  สิทธิฤทธิ์
2. เด็กหญิงณิชากานต์  รักษาพันธ์
3. เด็กหญิงนิภาวดี  ภักดีราช
4. เด็กหญิงสุธาสินี  เสนเอียด
5. เด็กหญิงเรวดี  คงเรือง
 
1. นายจเร  หนูปลื้ม
2. นางสาคร  เหรียญทอง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงเรือง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สโมสร
3. เด็กหญิงณัฐณิชา   คงเข็ม
4. เด็กหญิงณิชาดา  ศรีรอด
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขวัญครอง
 
1. นางสาคร  เหรียญทอง
2. นายจเร  หนูปลื้ม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. นางสาวกัลยา   สิทธิฤทธิ์
2. นางสาวจารุวรรณ  ชูจิตร
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  มัฎฐาพันธ์
4. นางสาววรรณภา  ดำสุข
5. นางสาวเกวลิน  ชูจิตร
 
1. นายจเร  หนูปลื้ม
2. นางสาคร  เหรียญทอง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น 1. เด็กหญิงกานติมา  ผินวิลัย
2. เด็กหญิงชลดา  วิชัยดิษฐ์
3. เด็กชายพลกฤต  ณ สงคราม
4. เด็กชายภูมินทร์  พานิชย์
5. เด็กหญิงสวัสดี  สิทธิฤทธิ์
 
1. นายจีระวัฒน์   วันแรก
2. นางปริยภัทร  สุขเทียบ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แมนวงศ์
2. เด็กหญิงจารวี  แก้วบาง
3. เด็กหญิงทัศนีย์  บัวจันทร์
4. เด็กชายธนวัฒน์  ใจหาญ
5. เด็กชายภัทรยุทร  สุขศรี
 
1. นายจีระวัฒน์   วันแรก
2. นางสาวอภัสนันท์  จันทร์คง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายศอก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็งจันทร์
2. เด็กหญิงพิมนภัทร  รัตนะ
3. เด็กหญิงวรรณพร  มณีมัย
4. เด็กหญิงสุภาวดี  พรมมะลา
5. เด็กหญิงเมทินี  เข็มเพชร
 
1. นางปราณี  หอมรักษ์
2. นางสาวเพียงเพ็ญ  ขวัญชุม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  แซ่อุ่ย
2. เด็กหญิงนิฌานันท์  บวรวัชราพันธ์
3. เด็กหญิงปาลิตา  แก้วเรียง
4. เด็กหญิงปุณธ์นลิน  เพชรประพันธ์
5. เด็กหญิงศวรรยา  จันทร์รอด
 
1. นางสาวลภัสรดา  ยิ้มวรรณ
2. นางสาวรัชฎากรณ์  รักชาติ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธรฤทธิ์
2. นายพันธกานต์  เพ็ชรคง
3. เด็กชายภูวิศ  สุดประเสริฐ
4. นางสาวยุภาวดี  สิงคาร
5. นายเกียรติชัย  สมบูรณ์
 
1. นายวินิจ  อินทานุกูล
2. ว่าที่ร้อยตรีวิชศักดิ์  แซ่เตียว
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธยาศรม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  มากขนอน
2. เด็กหญิงกัญญานัฐ  เพ็งจันทร์
3. เด็กหญิงธีรนาฏ  โรยร่วง
4. เด็กชายนนธณัฏฐ์  แสงจันทร์
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  สโมสร
6. เด็กหญิงพรรวินท์  เจนเจริญวงศ์
7. เด็กชายพฤกษ์ตินันท์  รัตนละออ
8. เด็กหญิงพาทินธิดา  ณ พัทลุง
9. เด็กหญิงภัทรกมล  พัฒน์สีทอง
10. เด็กหญิงภัทรธิดา  คงคชวรรณ
11. เด็กหญิงรชภรณ์  ชูทอง
12. เด็กหญิงรติรส  ไทยเกิด
13. เด็กชายวงศกร  ศิริวัฒน์
14. เด็กหญิงศิรภัสสร  สิงห์เชาว์
15. เด็กหญิงเสาวณีย์  โรงวิชา
 
1. นางสาวปิยะเนตร  ชูช่วง
2. นางสาวณัฐกัญญา  นักดนตรี
3. นางสาวศิริวิมล  หน่ออุด
4. นางสาวรุ่งษินี  จันทร์เหมือน
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทการาม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วังแช
2. เด็กชายชลธิชาติ  เพชรอาวุธ
3. เด็กชายชุติพนธ์  พุฒทอง
4. เด็กชายธนิยะวัฒน์  พุฒทอง
5. เด็กหญิงธันยพร  คำรื่น
6. เด็กชายธีรยุทธ  กนกนาค
7. เด็กหญิงนันท์ชพร  แก้วมณี
8. เด็กชายปัณณณัฐ  รุ่งเรือง
9. เด็กชายพงศโรจน์  นาคกุล
10. เด็กหญิงพรพรรณ  คงด้วง
11. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีสุวรรณ์
12. เด็กหญิงมัณฑกานต์  บุญเย็น
13. เด็กหญิงวารุณี  วีสี
14. เด็กชายศุภณัฐ  กุลศิริ
15. เด็กชายสราวุธ  สาลีผล
16. เด็กหญิงสศิธร  ใสพริก
17. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงเอี่ยม
18. เด็กชายอนาวิน  ใสพริก
19. เด็กชายอรรถชัย  เรืองศรี
20. เด็กชายเมธัส  ชัยยศ
 
1. นางสุนิสา  พุทธศรี
2. นายสมยศ  แก้วนิรัตน์
3. นางลัดดา  โกละกะ
4. นางพจมาศ  จันทราธรกุล
5. นางสาวเบญจพร  บุญหรอ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เถียรวิชิต
 
1. นางสาวธันยมัย  เชาว์เลิศ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฏฐกมล  มีสัตย์
 
1. นางปารวีร์  สิทธิฤทธิ์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 1. เด็กชายสถาพร  เลิศไกร
 
1. นางยุวธิดา  สุวรรณเมฆ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกำยาน 1. เด็กหญิงณัทพัฒน์  มัฏฐารักษ์
2. เด็กชายธวัชชัย  ธรฤทธิ์
 
1. นางสาวยุพิน  ปรีดาศักดิ์
2. นางสาวศุภรัตน์  เมฆสุข
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กชายณัฏฐพล  ใจหาญ
2. เด็กหญิงอรนุช  อุราพร
 
1. นางพะงา  นาคน้อย
2. นางอุส่าห์  เชื่องช้าง
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กหญิงฐติมา  ทองจิต
2. เด็กชายศตวรรษ  เสริฐบุรี
 
1. นางอนุษา   ศิลปวิศาล
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธยาศรม 1. เด็กหญิงกรกต  เนียมกุล
2. เด็กหญิงกรชนก  ไชยสิทธิ์
3. เด็กหญิงชนิกานต์  รักเพชร
4. เด็กหญิงปิ่นปินันท์  จันทร์แก้ว
5. เด็กหญิงสาลินี  พรหมมา
6. เด็กหญิงสุกฤตา  ช้อยกิตติพันธ์
7. เด็กหญิงสุภรา  กล่อมวิเศษ
8. เด็กหญิงสุภาวดี  พิมพ์ลอย
9. เด็กหญิงสุวภัทร  สุดทอง
10. เด็กหญิงอริศรา  วีร์บุตร
 
1. นายพัลลภ  ผิวอ่อน
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสระ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  ช่วยทอง
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  นารัตตะคุ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  กลับส่ง
4. เด็กหญิงบุญฑริกา  แผ่นศิลา
5. นางสาวปิ่นลดา  ชอบผล
6. เด็กหญิงพรทิพย์  ถิ่นสะท้อน
7. เด็กหญิงมลิวรรณ  มานพพงษ์
8. นางสาวสุชาดา  แต่งตั้ง
9. เด็กหญิงสุริพร  แก้วสุข
10. เด็กหญิงอรพร  บุพศิริ
 
1. นายธนากร  คงช่วย
2. นางสาววรรณภา  สมุห์นวล
3. นางสาวพรทิพย์  หนูเกลี้ยง
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิตประชาราษฎร์ 1. เด็กหญิงธนาศิณี  รักษายศ
2. เด็กหญิงปัณศญากร  ทองคำ
3. เด็กหญิงพัณณิตา  มาลี
4. เด็กหญิงลลิตา  มีสาคร
5. เด็กหญิงสุธีธิดา  แก้วสว่าง
6. เด็กหญิงสุภัทรสร  ทองไสย
7. เด็กหญิงสุภาพร  คำต้องโสม
8. เด็กหญิงอินทิรา  เพ็ชรเจริญ
9. เด็กหญิงอุไรวรรณ  รัตนวงศ์
10. เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วกรอ
 
1. นายภานุวัฒน์  จรูญสนองกิจ
2. นายณัฒฐพัฒน์  ขุ้มทอง
3. นางสาวพัชราภรณ์  ชูเพชร
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีเทพ
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  อังคะฮาด
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  มีพร้อม
4. เด็กหญิงพันธ์วิรา  ช่วยชาติ
5. เด็กหญิงศศิวรรณ  ศรีสุพรรณ
6. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีเป้า
7. เด็กหญิงสายธาร  วระดับ
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  สงเคราะห์
9. เด็กหญิงอังคณา  แก้วมณี
10. เด็กหญิงเจนจิรา  เกื้อประจง
 
1. นายเสนีย์  เกษร
2. นายสุชาติ  วงศ์เสถียร
3. นางสาวพรรณี  น้อยเต็ม
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กชายกฤติเดช  คงคชวรรณ
2. เด็กชายฐิติกร  เกื้อฉิม
3. เด็กชายณัทพงศ์  คงจันทร์
4. เด็กชายนพณัฐ  สืบพงษ์
5. เด็กชายพงศ์ดนัย  พาบุเรศ
6. เด็กชายภูริวัฒน์  ศรีนคร
7. เด็กชายราเชนทร์  โกมล
8. เด็กชายอภิวิชญ์  ทองไว
9. เด็กชายเจษฎากร  นาคเสน
10. เด็กชายเอกคีรี  เนื้อทองสยาม
 
1. นายสุรศักดิ์  จันทรชิต
2. นายสมบัติ  นุสันรัมย์
3. นายสนิท  พุทธชาติ
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กหญิงชลธิชา  โสมมาก
2. เด็กชายธนาคาร  บุตรงาม
3. นางสาวนัฐกาญจน์  ช่วยเพ็ญ
4. นางสาวพัตรพิมล  สุขศรีนวน
5. เด็กชายศักดิ์ชาติ  เพชรช่วย
6. เด็กหญิงสายชล  รุ่งเช้า
7. เด็กหญิงสุวลักษณ์  แซ่แต้
8. เด็กหญิงสโรชา  สมล่ำ
9. เด็กหญิงอรวรรณ  พูนจันทึก
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศฤงคาร
 
1. นายกิตติศักดิ์  สอนนุชา
2. นายธีรชัย  เพชรชำนาญ
3. นางสาวรุ่งระวี  เมฆไลย
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตาล 1. เด็กชายจตุรงค์  ดวงจันทร์
2. เด็กชายปรัชญา  ผากอง
3. เด็กชายปัณณธร  ผากอง
4. เด็กชายภูวดล  เพชรคง
5. เด็กชายวราภรณ์  ชะเอม
6. เด็กชายวัชรพล  ศรีโชค
7. เด็กชายวัชรพล  เมืองน้อย
8. เด็กชายวิรัลพัชร   รัตนภักดี
9. เด็กชายอนุชา  รัตนภักดี
10. เด็กชายอนุพงศ์  เพชรมุข
 
1. นางธมนต์วรรณ  หนูเกตุ
2. นางสาวอรอนงค์  แก้วสวัสดิ์
3. นางเบ็ญจมาศ  กระบิน
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 1. เด็กหญิงจารุมญช์  เกื้อชู
2. นางสาวจุฑาภรณ์  พรหมจันทร์
3. เด็กชายธีรศักดิ์  จันทร์แห่ว
4. เด็กหญิงนฤดี  ล่องแป้น
5. นายพีระพัฒน์  หนูรักษ์
6. เด็กชายวรท  ด้วงช่วย
7. นายวรวุธ  บุญคงมาก
8. เด็กชายสรศักดิ์  ทองบุญชู
9. นางสาวสุทารัตน์  ส่งโสม
10. เด็กชายอรรถชัย  ชูแก้ว
 
1. นายสุพิชัย  วิจิตรโสภา
2. นางสาวฤดีวรรณ  พิบูลย์สวัสดิ์
3. นายประภาส  จุลเอียด
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กชายณัฐพล  เพ็ชระ
2. เด็กหญิงปิยนุช  พินลานทุ่ง
 
1. นายสุกรี  ศรีจรัล
2. นายเชิงชาย  ชูช่วง
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กชายภวิส  สุขนุกูล
2. เด็กชายเติมศักดิ์  ฤทธิมาศ
 
1. นายศุภมิตร  มากจิตร
2. นางสุกันยา  พรหมวิเศษ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสูง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูขันธ์
 
1. นายสงวนชัย  ตันจะโข
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสูง 1. เด็กหญิงธาริดา  สรรเพชร
 
1. นายสงวนชัย  ตันจะโข
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1. เด็กชายสหัสสวรรษ  อริยเดช
 
1. นายถิรเดช  หล่อพันธ์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสูง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ราชพิบูลย์
 
1. นายสงวนชัย  ตันจะโข
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสูง 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  ไกรสิทธิ์
 
1. นายสงวนชัย  ตันจะโข
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวปริสนาพร  สระทองอินทร์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีน้อย
 
1. นายบุญชัย  แซ่เลียบ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กชายอัครพล  ชิงโส
 
1. นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยา 1. เด็กชายปัณณทัต  ใจธรรม
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พรมโชติ
 
1. นายชิงชัย  พิทักษ์
2. นางสาวแสงระวี  ชนะภักดิ์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  แตงมีแสง
2. เด็กชายชัยวัฒน์  รัตนแก้ว
 
1. นายชิงชัย  พิทักษ์
2. นางสาวแสงระวี  ชนะภักดิ์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกิ่งการ  นางแก้ว
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชัยภักดี
 
1. นายบุญชัย  แซ่เลียบ
2. นายอภิสิทธิ์  อภินันทชาติ
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1. เด็กหญิงอรณิชา  ไกรณรา
 
1. นายวีรชาติ  จันทรัตน์
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ใจหาญ
2. เด็กหญิงปพิชญา  ภิรมย์
3. เด็กชายภูกวิน  ธรรมสุวรรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ  ณ นคร
2. นายเจษฎา  ขุนสังข์
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  มรรคาเขต
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดอนแนไพร
3. เด็กหญิงสุพิชชา  แดงงาม
 
1. นางกฤติยา  หนูชุม
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กชายลภัส  จันทรโชตะ
2. เด็กชายอภิชาติ  สุขช่วย
3. นายอรรถพล  ชุมประเสริฐ
 
1. นางสาวสมฤทัย  บุญศรีนุ้ย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กชายภูริณัฐ  วัชนะ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายศอก 1. เด็กชายพัฒกิจ  พัฒฉิม
 
1. นายธนศักดิ์  ลิ่มหลัก
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กชายกฤติพงศ์  วงค์นาศรี
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายศอก 1. เด็กชายณัฐพงค์  ชัยสิทธิ์
 
1. นายธนศักดิ์  ลิ่มหลัก
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เสสน
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กชายนภดล  งามขำ
 
1. นางศิริเพ็ญ  สิขิวัฒน์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กชายกฤติพงศ์  วงค์นาศรี
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. นางสาวศุภกานต์  บุญเรือง
 
1. นางศิริเพ็ญ  สิขิวัฒน์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กชายอดิสรณ์  พิมพ์ลอย
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1. เด็กหญิงศศิธร  หลอดศิลป์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงช่อเพชร  สุขอนันต์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงณัตธิมา  อินทรทัศน์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  เมฆาสูตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงช่อเพชร  สุขอนันต์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงศศิภา  รักเมือง
 
1. นางมุกดา  จันทร์นฤเบศ บุญศรีนุ้ย
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กหญิงไอรยเรศ  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวพาขวัญ  จังอินทร์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงสายธาร  เพชระ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กหญิงนฤภร  บุตติพันธ์
 
1. นางศิริเพ็ญ  สิขิวัฒน์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กชายอชิระ  เพชรสง
 
1. นางพริ้มเพรา  บุปผา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1. เด็กหญิงจันทรรัตน์  เมฆาสูตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงช่อเพชร  สุขอนันต์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงวรัทยา  มัชฉากิจ
 
1. นางพริ้มเพรา  บุปผา
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กหญิงณัฐพร  เพชรปาน
 
1. นางสาวปริศรา  รักสถาน
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กหญิงกัลญากร  จอมเกาะ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  อินทะ
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ดีใหม่
4. เด็กชายณัฐวุฒน์  สมหมาย
5. เด็กชายพงษ์ภัทร  เทพี
6. เด็กหญิงศตพร  เสือทอง
7. เด็กหญิงสุวภัทร  บัวยม
8. เด็กชายอติศักดิ์   บุญศรี
9. เด็กหญิงอรวิสา  พังยาง
 
1. นางสาวพาขวัญ  จังอินทร์
2. นางเตือนใจ  บุญพา
3. นางสาวสุวิมล  ปานเอียด
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กหญิงธิดา  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงภรณ์วณี  จันดี
3. เด็กชายภานุ  สาราบรรณ์
4. เด็กชายวีระพงศ์  เชื้อพุทธ
5. เด็กหญิงสรวีย์  ชูประพันธ์
6. เด็กชายสิทธิโชค  ต่างสี
7. เด็กหญิงสุชานันท์  เพชรอาวุธ
8. เด็กหญิงสุภาพร  เพ็งสกุล
 
1. นายอัมเรศฤทธิ์  อัคคี
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงกรองทอง  ตะปาน
2. เด็กหญิงกวินธิดา  เผือกสวัสดิ์
3. เด็กชายกวีสยาม  รวบทองหลาง
4. เด็กหญิงกัญญาวีร์  รวบทองหลาง
5. เด็กชายฐิติรัตน์  จันทร์เดช
6. เด็กหญิงณัฐสุดา  สุขนาขา
7. เด็กหญิงปวีณธิดา  บุญใย
8. เด็กหญิงปัณฑิกา  จันทร์นฤเบศ บุญศรีนุ้ย
9. เด็กหญิงพรรัมภา  ทองรักษ์
10. เด็กหญิงวรัทยา  มัชฉากิจ
11. เด็กชายวราพล  เซ่งอิ่ม
12. เด็กชายวีรภาพ  พิทักษ์เรืองเวช
13. เด็กหญิงศศิภา  รักเมือง
14. เด็กชายอชิระ  เพชรสง
15. เด็กชายอัครพล  อ่อนเพ็ชรคง
 
1. นางพริ้มเพรา  บุปผา
2. นางมุกดา  จันทร์นฤเบศ บุญศรีนุ้ย
3. นางสาวนิภาพร  ส่งพล
4. นางสาวศศิธร  ศิรินาโพธิ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กหญิงกัลญากร  จอมเกาะ
2. เด็กหญิงณัฐนรี  วุฒิชัย
3. เด็กชายณัฐวุฒน์  สมหมาย
4. เด็กชายธนพล  มณีนวล
5. เด็กชายพงษ์พัทร  เทพี
6. เด็กหญิงรัตติกาล  พงษ์พิชิต
7. เด็กหญิงวริศฐา  ช่างคิด
8. เด็กชายศรายุทธ  รักษายศ
9. เด็กชายสิริภพ  พรหมเทพ
10. เด็กหญิงสุทธิดา  ปะหินา
11. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รักชาติ
12. เด็กชายอติศักดิ์  บุญศรี
13. เด็กหญิงอรวิสา  พังยาง
14. เด็กชายเลอศักดิ์  เพชรเชนทร์
15. เด็กหญิงไอรยเรศ  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวพาขวัญ  จังอินทร์
2. นายวุฒิไกร  เลื่อนแป้น
3. นายพัทยา  บุญมาก
4. นายธีรชัย  เพชรชำนาญ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อินทะ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ดีใหม่
3. เด็กชายณัฐวุฒน์  สมหมาย
4. เด็กชายพงษ์พัทร  เทพี
5. เด็กชายพิชญุตม์  ชำนาญ
6. เด็กชายรัตนพล  ทิพย์เกิด
7. เด็กหญิงศตพร  เสือทอง
8. เด็กชายสิรภพ  พรหมเทพ
9. เด็กหญิงสุมนทา  สุขใส
10. เด็กชายอติศักดิ์  บุญศรี
11. เด็กหญิงอรวิสา  พังยาง
12. เด็กหญิงักัลญากร  จอมเกาะ
 
1. นายวุฒิไกร  เลื่อนแป้น
2. นางสาวพาขวัญ  จังอินทร์
3. นายกษมะ  กิ้่มเฉี้ยง
4. นางสาวยุรวรรณ  ชินวงค์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กหญิงกัลญากร  จอมเกาะ
2. เด็กหญิงณัฐนรี  วุฒิชัย
3. เด็กหญิงรัตติกาล  พงษ์พิชิต
4. เด็กหญิงวริศฐา  ช่างคิด
5. เด็กชายศรายุทธ  รักษายศ
6. เด็กชายสิรภพ  พรหมเทพ
7. เด็กหญิงสุทธิดา  ปะหินา
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รักชาติ
9. เด็กชายอติศักดิ์  บุญศรี
10. เด็กหญิงเปรมกมล  สุขเยาว์
11. เด็กหญิงไอรยเรศ  แก่นจันทร์
 
1. นายวุฒิไกร  เลื่อนแป้น
2. นายพณัฏฐ์  สกุลณา
3. นางสาวพาขวัญ  จังอินทร์
4. นางสาวจันทร์สุดา  ยอดราช
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  ขุนดำ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  อินทะ
3. เด็กชายคณาธิป  วู้ก้าน
4. เด็กหญิงชนาภา  จันหนู
5. เด็กหญิงญาตวี  ศรีเพชร
6. เด็กชายณัฐพงษ์  วิชิตแย้ม
7. เด็กชายณัฐวุฒน์  สมหมาย
8. เด็กชายพงศกร  ชัยวิจิตร
9. เด็กหญิงพนัสดา  เหล่าจูม
10. เด็กหญิงพิชชาภา  แสวงลาภ
11. เด็กชายพิชญุตม์  ชำนาญ
12. เด็กชายรัตนพล  ทิพย์เกิด
13. เด็กหญิงวันนิสา  หนูสีดำ
14. เด็กหญิงสุภาทิณี  อุ่นแท่น
15. เด็กหญิงสุมนทา  สุขใส
16. เด็กชายอติศักดิ์  บุญศรี
17. เด็กหญิงอภิชญา  บุตรวัตร
18. เด็กหญิงอรณลิน  ภักดี
19. เด็กหญิงอรวิสา  พังยาง
20. เด็กหญิงเมธาวี  แก้ววงศ์วาล
 
1. นางสาวพาขวัญ  จังอินทร์
2. นางอารีย์  คงท่าฉาง
3. นางสาวเบญญาภา  คงประสม
4. นางเตือนใจ  บุญพา
5. นางสาวทิพยา  ไกรแก้ว
6. นางกุสุมา  จุลเพ็ชร
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กชายกัมปนาท  สมนาน้อย
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองคำ
3. เด็กหญิงจิรัชยา  อุปการแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐนรี  วุฒิชัย
5. เด็กชายณัฐพงษ์  วโรรส
6. เด็กหญิงนัยนา  มะโรง
7. เด็กหญิงพลอยนภัส  อนุจร
8. เด็กหญิงพิยดา  มณีโชติ
9. เด็กหญิงวารี  สุมา
10. เด็กชายศรายุทธ  รักษายศ
11. เด็กหญิงสาริกา  แดงสอาด
12. เด็กหญิงสุทธิดา  ปะหินา
13. เด็กชายสุริยา  ติสิงห์
14. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รักชาติ
15. เด็กชายอติศักดิ์  บุญศรี
16. เด็กชายอรรถชัย  คำดวง
17. เด็กหญิงอุษณีย์  หนูแก้ว
18. เด็กหญิงเปรมกมล  ุสุขเยาว์
19. เด็กชายเลอศักดิ์  เพชรเชนทร์
20. เด็กหญิงไอรยเรศ  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวพาขวัญ  จังอินทร์
2. นางสาวรุ่งระวี  เมฆไลย
3. นางสาวสุวิมล  ปานเอียด
4. นายวุฒิไกร  เลื่อนแป้น
5. นายกษมะ  กิ้มเฉี้ยง
6. นางจามร  บุญเกลี้ยง
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 1. เด็กชายณรงค์รัตน์   ชลสินธ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   ปกาศรี
3. เด็กชายธีรภัทร   พลราม
4. เด็กหญิงปริชญาพร   ไกรแก้ว
5. เด็กหญิงพิทยาภรณ์   จีนศรีคง
6. เด็กหญิงอริสรา  พิศาลภพ
 
1. นายรักไท   ไสยรินทร์
2. นางสาวศิริญญา  ไสยรินทร์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วอำรัตน์
2. เด็กชายจักรภัทร  หนูศรีแก้ว
3. เด็กหญิงชนิดาภา  วุฒิวรกานต์
4. เด็กหญิงฐิติชญา  สุทธิพิบูลย์
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญปาน
6. เด็กชายณัฐพงษ์  นวลละออง
7. เด็กชายธนพล  ทองสาร
8. เด็กชายธนัยนันท์  มากทอง
9. เด็กหญิงธนาวดี  ราชธานี
10. เด็กชายธีรเทพ  ชุมทอง
11. เด็กชายนนทวัฒน์  นนทฤทธิ์
12. เด็กชายนรินธรณ์  สุริยาพิทักษ์
13. เด็กชายนันทวีป  คงอุดหนุน
14. เด็กหญิงนันท์นภัส  กุลพรหม
15. เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทพาโส
16. เด็กหญิงนันท์นภัส  ด้วงเพชร
17. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชัยสวัสดิ์
18. เด็กชายพรหมพิริยะ  พรหมศักดิ์
19. เด็กหญิงพิชญเพ็ญ  สวัสดิ์รักษา
20. เด็กหญิงพิมชนก  รอดรู้
21. เด็กหญิงพิมพิศา  มีแก้ว
22. เด็กชายภาณิน  พราหมณ์ศรีชาย
23. เด็กชายยศภัทร  มาก
24. เด็กหญิงยศวดี  ศาลางาม
25. เด็กหญิงยศวดี  เพชรประดิษฐ์
26. เด็กชายรัชชานนท์  บุญรัตน์
27. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ผิวคล้ำ
28. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  เอียดทุ่ม
29. เด็กหญิงลลิตา  แซ่ฮั่น
30. เด็กชายวิริทธิ์พล  หนองลุง
31. เด็กหญิงศภัสสิยา  สุริยาพิทักษ์
32. เด็กชายสิทธิชัย  หวานเหลือ
33. เด็กหญิงสิรินทรา  ชูแก้ว
34. เด็กหญิงสุภัสสร  วิเศษกุล
35. เด็กชายอภิรักษ์  ไทยเสน
36. เด็กหญิงอรทัย  กาญจนบุตร
37. เด็กหญิงอังคณา  เชื้อจักร
38. เด็กชายเมธัส  ชัยกูล
 
1. จ.ส.อ.ภานุเดช  ศรีหาวงศ์
2. นางลำพอง  สุขช่วย
3. นายพฤษชาติ  สุขช่วย
4. นางสาวรมิดา  ยาบ้านทุ่ม
5. นางสาวปวันรัตน์  ชัยกูล
6. นางสาวกมลวรรณ  ชัยกูล
7. นายพิเชฐ  สุขช่วย
8. ว่าที่ร้อยตรีชัยยันต์  หมวดศรี
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กชายชนะศักดิ์  มุสิกสาร
 
1. นายวีรวัฒน์  ไสยรินทร์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ช่วยอักษร
 
1. นางกมลชนก  สุดใจ
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงนุชจรี  โพธิ์โพ้น
 
1. นางอภิญญา  ชูชื่น
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 1. เด็กหญิงใบเงิน  รัตนแก้ว
 
1. นายพันมงคล  สกุล
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1. เด็กชายชยทัต  เอียดดำ
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  วาสินธุ์
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กชายภานุเดช  รุ่งแสงตะวัน
 
1. นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 1. เด็กหญิงนัยนา  คมสัน
 
1. นางรัตนาพร  คงกุลทอง
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เช็ก
 
1. นางกมลชนก  สุดใจ
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธยาศรม 1. เด็กชายเอเมน  สุขเกิด
 
1. นายสมพงษ์  เพ็งจันทร์
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 1. เด็กชายพรภวิษย์   บางจาก
 
1. นายรักไท   ไสยรินทร์
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1. เด็กหญิงศราวดี  ศรพิชัย
 
1. นางวรรณพร  บุญปก
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 1. เด็กหญิงใบเงิน  รัตนแก้ว
 
1. นายพันมงคล  สกุล
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาควน 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ชูแก้ว
 
1. นางสาวทิวาพร  ศรีประเทศ
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กชายภานุเดช  รุ่งแสงตะวัน
 
1. นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวนปลา 1. เด็กหญิงฉัตชนก  ทองสุภา
 
1. นายสมใจ  ฉิมภักดี
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 1. นางสาวกาญจนี  รามอินทร์
 
1. นางสาวฤดีวรรณ  พิบูลย์สวัสดิ์
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  วิสูตรทอง
2. เด็กชายจักรภัทร  ภารา
3. เด็กชายชยทัต  เอียดดำ
4. เด็กชายชินวัตร  อินทรเจียว
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  ยิ้มวรรณ
6. เด็กหญิงณัฐรดี  ลักษณะชู
7. เด็กชายธวัชชัย  สมบูรณ์
8. เด็กหญิงบัณฑิตา  พรมศรี
9. เด็กหญิงบุญญรัตน์  คงมาก
10. เด็กชายพัครพล  ชูศรี
11. เด็กหญิงวชิราพรรณ  อ่ำใหญ่
12. เด็กหญิงศุทธหทัย  ชูทอง
 
1. นายเหนือหล้า  อินทรเจียว
2. นางสาวชุติกาญจน์  วาสินธุ์
3. นางสาวสุภารัตน์  เจริญเวช
4. นางสาวอมรรัตน์  ไทยเกิด
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กชายณัฐกานต์  มากรักษ์
2. เด็กชายนาเคน  ทองอ่อน
3. เด็กชายภาคภูมิ  เหล่าจูม
4. เด็กชายภูมินทร์  วงค์ศิลา
5. เด็กชายวรรณยุทธ  ลิ้นเกลื่อน
6. เด็กชายวีระวัฒน์  หนูคล้าย
7. เด็กชายศักดิ์รินทร์  เทพทุ่งหลวง
8. เด็กหญิงสรุตา  มณีโชติ
9. เด็กชายสุภัทร  วงค์ศิลา
10. เด็กหญิงสุวลักษณ์  แช่แต้
11. เด็กชายอดิเทพ  แก้วเจริญ
12. เด็กชายอัฐพล  ยะโส
 
1. นายพณัฏฐ์  สกุลณา
2. นายธีรชัย  เพ็ชรชำนาญ
3. นางสาวจันทร์สุดา  ยอดราช
4. นางสาวพาขวัญ  จังอินทร์
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กชายคณิศร  ชมบุตร
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  ชุมบ้านยาง
3. เด็กหญิงจินตภัทร์  บุญฤทธิ์
4. เด็กหญิงจิรนันท์  ภูละ
5. เด็กชายจิรายุทธ  เหลือแก้ว
6. เด็กชายซีโอน  อยู่สันติ
7. เด็กหญิงดวงสมร  ด้วงชุม
8. เด็กหญิงทิฆัมพร  เพชรประพันธ์
9. เด็กชายธวัชชัย  เมืองน้อย
10. เด็กชายธีรภัทร  แก้วทองสร
11. เด็กชายธีรภัทร์  แก้วประสม
12. เด็กชายธีรวัฒน์  ภิรมย์
13. เด็กชายนภดล  เภ็กกิ้ม
14. เด็กหญิงนฤมล  ใสหลวง
15. เด็กหญิงนันท์นลิน  ศรีสวัสดิ์
16. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วพิพัฒน์
17. เด็กหญิงปสิกา  เงินถาวร
18. เด็กหญิงปิยฉัตร  เกลี้ยงเกลา
19. เด็กหญิงพรรณพัชร  สังข์ทอง
20. เด็กหญิงพรรณภัทร  พละศึก
21. เด็กหญิงพรศิริ  พิจิตร
22. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงเจริญ
23. เด็กหญิงพิมลพร  เพิ่มเยาว์
24. เด็กชายภาณุเดช  แบ่งเบา
25. เด็กหญิงมนัสนันธ์  ธนธัญลักษณ์กุล
26. เด็กชายมังกร  มณีพันธ์
27. เด็กชายรัฐภูมิ  จริงบำรุง
28. เด็กชายฤทธิชัย  นวนมุสิก
29. เด็กหญิงวิลาสินี  เทพศักดิ์
30. เด็กชายวุฒิชัย  บุญทอง
31. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สิทธิพงศ์
32. เด็กหญิงศุธินี  ชุมบ้านยาง
33. เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์แก้ว
34. เด็กชายสถิตชา  เอียดเดช
35. เด็กชายสิปริญญ์  ระวิวงศ์
36. เด็กหญิงสโรชินี  ณ นคร
37. เด็กชายอชิตพล  ใจสมุทร
38. เด็กหญิงอินทราณี  หนูพรหม
39. เด็กหญิงอิสริยา  สุคนธจร
40. เด็กหญิงแพรวา  อักษรวงศ์
 
1. นายวีระ  ปุญวัฒโท
2. นายฐาปกรณ์  อมรจรรยาพันธ์
3. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรหมด้วง
2. เด็กชายคณิสร  พูนสวัสดิ์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  เพชรรัตน์
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สังฆณี
5. นายชลสิทธิ์  ชูชื่น
6. เด็กชายฐานันดิ์  สุจริต
7. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เมืองน้อย
8. เด็กหญิงณัฎฐริณีย์  จันทร์เพชร
9. เด็กหญิงณัฐชยา  ประพันธ์
10. เด็กชายณัฐพงศ์  ช้างดำ
11. นายณัฐพล  ห้องแก้ว
12. เด็กหญิงณัทนภิศ  ราชวงศ์
13. เด็กหญิงธันยารัตน์  เทพทุ่งหลวง
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  คงชู
15. เด็กหญิงธิดารัตน์  รักษาชล
16. นายธีรวัฒน์  ชูแก้ว
17. เด็กชายธีระชัย  หมานมา
18. นายธีรเดช  แถลง
19. เด็กชายนฤดล  สมตน
20. เด็กหญิงนันทิกานต์  หนูเหมือน
21. เด็กหญิงบุษยา  ศักดิ์ชาตรี
22. เด็กหญิงปฐมา  พิิโรจน์
23. เด็กหญิงปทุมภรณ์  จรพงศ์
24. เด็กหญิงปิยฉัตร   ณ บางช้าง
25. เด็กหญิงภัทรวดี  จงจิตต์
26. เด็กหญิงวรรณนิภา  ศักดิ์พรหม
27. นายศักรินทร์  มากไหม
28. เด็กหญิงศิริทิพย์  พรหมมณี
29. เด็กหญิงสายป่าน  ธรรมโชติ
30. เด็กหญิงสุธิดา  ใหม่ชุม
31. เด็กหญิงสุวรรณา  พักคุย
32. เด็กชายอนุุชิต  ศรีสมโภชน์
33. นายอภิสิทธิ์  นวลสุทธิ์
34. เด็กหญิงอังคนา  แก้วไทย
35. เด็กชายอัมรินทร์  ประพันธ์
36. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ช่วยประดิษฐ์
37. นายเกียรติศักดิ์  เบื่อน้อย
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เพชรชำนาญ
39. เด็กหญิงเปรมยุดา  ผอมเกื้อ
40. เด็กหญิงเมธาวดี  แก้วเจริญ
 
1. นางสาวศศิธร  ทองนะ
2. นายอรุณ  ปักพงชา
3. นายบุญชัย  แซ่เลียบ
4. นางสาวเสาวณีย์  ครุฑธามาศ
5. นายอภิสิทธิ์  อภินันทชาติ
6. นางสาวสุกานดา  ธรฤทธิ์
7. นางมณีวรรณ  เกื้อฉิม
8. นางจุฑามาศ  เทพรักษ์
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กชายบวรวิชญ์  ทองขำ
2. เด็กหญิงปรียานุช  แจ้งเศรษฐ
3. เด็กชายพชรพล  ฤทธี
4. เด็กชายพันธกานต์  ขาลทอง
5. เด็กหญิงพิชชาพร  อุปลา
6. เด็กชายภาณุมาศ  กามุณี
7. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ประพันธ์
8. เด็กหญิงอำพิญา  สุขเกษม
9. เด็กหญิงเกษณี  ทองแฉล้ม
10. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โสระเวช
 
1. นางโสภา  ช่วงชุณห์ส่อง
2. นางกัลยา  อินทร์เทพ
3. นางสิริรัตน์  นาคเดช
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กชายณัฐพร  นกทอง
2. เด็กชายธีระวัฒน์  ชูแก้ว
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  หนูเหมือน
4. เด็กหญิงภัทรวดี  จงจิตต์
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ  จงจิตต์
6. เด็กหญิงวรณัน  พรมเวช
7. เด็กชายวัชรพงษ์  ผุดผาด
8. เด็กชายวิทยา  วงศ์สวัสดิ์
9. เด็กหญิงศิริทิพย์  พรหมมณี
10. เด็กชายอัครพล  มีช่วย
 
1. นายวิทวัส  นิดสูงเนิน
2. นางสาวเสาวณีย์  ครุฑธามาศ
3. นายธีรภัทร  พิกุลทอง
 
143 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1. เด็กหญิงณัชพร  รักษายศ
2. เด็กหญิงปทิตตา  กองประดิษฐ์
3. เด็กหญิงพลอยเงิน  น้ำเพชร
4. เด็กหญิงภคพร  ปัดฐานะ
5. เด็กหญิงสุภาพร  เต็กอ๋อต้ง
6. เด็กหญิงอรวรรณ  กรดนวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิศจกานต์  อนุพันธ์
2. นางประพันธ์  กาฬแก้ว
3. นางสาวดวงพร  แสงอ่อน
 
144 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 1. เด็กหญิงกัญกณิษฐ์  ด้วงแก้ว
2. เด็กหญิงนภาพร  แก้วแสน
3. เด็กหญิงปิ่นสุดา  สังเพชร
4. เด็กหญิงพิมพิศา  กฐินหอม
5. เด็กหญิงพิรญาณ์  เพชระ
6. เด็กหญิงวรนุช  อ่อนหวาน
7. เด็กหญิงวรัญญา  สุดคง
8. เด็กหญิงวราภรณ์  สุวรรณ
9. เด็กหญิงสุพิชชา  รัตนศิลป์
10. เด็กหญิงสุวนันท์  ปัดถามา
11. เด็กหญิงอธิชนันท์  รัตนเกษร
12. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วเกตุพงศ์
 
1. นางสาวมลทิรา  รัตนบุรี
2. นางสาวสนธยา  แซ่ลิ้ม
3. นางอุษา  สมภักดี
4. นายสุรพล  ชูช่วย
 
145 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงณัฐรนันท์  งามจรัส
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงปาราวตี  ระวังตา
4. เด็กหญิงพรลภัทร  หวานแก้ว
5. เด็กหญิงอภิรดา  พัฒสิน
6. เด็กหญิงอรนลิน  กรีมละ
7. เด็กหญิงอรวรา  จุลละเอียด
8. เด็กหญิงอำพิญา  สุขเกษม
 
1. นางโสภา  ช่วงชุณห์ส่อง
2. นายสมบัติ  นุสันรัมย์
3. นางสิริรัตน์  นาคเดช
4. นางกัลยา  อินทร์เทพ
 
146 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นิมิชิต
2. เด็กหญิงจันทร์นภา  ชูคง
3. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สโมสร
4. เด็กหญิงวารี  สุมา
5. เด็กหญิงอรษา  ศรีถัด
6. เด็กหญิงอรอนงค์  คงทน
7. เด็กหญิงแพรวพรรณ  นพรัตน์
8. เด็กหญิงโสภิตา  จิตต์นารี
 
1. นางสุนันทา  พงษ์พันธ์
2. นางสาวสิปาง  ช่วยคุ้ม
3. นางสาวเบญญาภา  คงประสม
4. นางสาวจันทร์สุดา  ยอดราช
 
147 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสามัคคี 1. เด็กหญิงฐิตาพร  กลิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วกระจก
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  มณีโชติ
4. เด็กหญิงศศิชา  ตุพิลา
5. เด็กชายศุภากร  พุ่มนุ่ม
6. เด็กหญิงสิตานันท์  เขียวอุ่น
7. เด็กหญิงหัทยา  ช่วยหนู
8. เด็กชายอำนาจฟ้า  หอมขาว
9. เด็กชายอำพล  เปลี่ยนแก้ว
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เชิดชูชวลิต
11. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ชุมทอง
 
1. นายพิชาภพ  ไกรดิษฐ์
2. นางสาวชุมพูนุช  นุภักดิ์
3. นางสาวระพีพร  สารพร
4. นางสาวศุภารัตน์  อินทรแก้วศรี
5. นางวาสนา  ลูกรักษ์
 
148 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เหรียญทอง
2. เด็กชายปิยะภัทร  บุญกวย
3. เด็กชายอภิชัย  แก้วรักษ์
4. เด็กชายอภิรักษ์  ชำนาญ
5. เด็กชายอันดามัน  อ่ำน้อย
 
1. นายธรรมรัตน์  ชูช่วยสุวรรณ
2. นางนิตยา  ปานเจริญ
 
149 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอกอัครบัณฑิต
2. เด็กชายอภิวิชญ์  รอดแก้ว
 
1. นางโสภา  ช่วงชุณห์ส่อง
2. นายเกษม  โต๊ะนาย
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1. เด็กชายก้านกนก  ช่วยรักษ์
 
1. นางสุภัสสร  ช่วยรักษ์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1. เด็กหญิงนภสร  สุราษฎร์
 
1. Mrs.Holly  Galling
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดวงแก้ว
 
1. นางเบ็ญจณีย์  ด้วงกูล
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธยาศรม 1. เด็กหญิงญาณิศา  ภู่วัฒนา
 
1. นางสาวศศิฉัตร  ชูขำ
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กหญิงจินตนา  พัฒศรีเรือง
 
1. นางสาวดรุวรรณ  เทพเสถียร
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ยงค์
 
1. นางสาวศิวาลัย  ศรีเปารยะ
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ชิลราช
 
1. นางนิรมล  ศรเพ็ชร
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ใจสว่าง
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีอินทร์
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เกื้อกูลบุตร
4. เด็กชายพณัฐพงศ์  ศรีอินทร์
5. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ทองศักดิ์
 
1. นางสาวเยาวดี  อรชร
2. นางสุภัสสร  ช่วยรักษ์
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจงฮั้ว 1. เด็กหญิงศิรินภา  พิริยะ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปลอดอ่อน
 
1. นางสาวปวีณ์นุช  กุลวัฒนางกูร
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 1. เด็กหญิงธนพร   พรหมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวันนิสา   เบียดกระสิน
 
1. นางสาวเกวลิน   สีใสคำ
2. นางสาววริศรา  สุทธิรักษ์
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธยาศรม 1. เด็กหญิงนภสร  ทองประดับ
2. เด็กชายยศสวิน  บุญมั่น
 
1. นางสาวศิริกัญญา  สุขอ่อน
2. นางกชวรรณ  โปรานานนท์
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 1. เด็กหญิงชิดชนก  คงเพชรกุล
2. เด็กหญิงใบเงิน  รัตนแก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  บุญญาธิการ
2. นางมลฤดี  วรรณโชติ
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81.19 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกำยาน 1. เด็กชายกวินภพ  สุขกาย
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  บัวฉิม
3. เด็กชายนันทวัฒน์  สุดี
4. เด็กชายพงศพล  ดาวสุวรรณ
5. เด็กชายภูริวัฒน์  ทองสุข
6. เด็กหญิงรุ้งธิดา  มณีนวล
 
1. นายก้องเกียรติ  สันตธรรม
2. นางสาวธัญกมล  แสงมณี
3. นางเพ็ญศรี  เทียมสานุจิตต์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1. เด็กชายคุณากร  อินทองเอียด
2. เด็กชายชลชาติ  เพชรชนะ
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ซ้วนซี่
4. เด็กชายธนกฤต  ดวงแก้ว
5. เด็กชายปิยวัช  อุปลา
6. เด็กชายวชิรพงษ์  สมุทรจันทร์
 
1. นายทวี  สุขแปะเง้า
2. นายวีรยุทธ  สอนประสม
3. นางสาวปรัศนี  อัจจิมาพร
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 1. เด็กชายจักรพงษ์  หงษ์ชากร
2. เด็กชายต้นตระการณ์  คงสา
3. เด็กชายธีรวัฒน์  จันอาจ
4. เด็กชายนพดล   จันปาน
5. เด็กชายวศิน  อักษรสมบัติ
6. เด็กชายศรพิชัย  รักษามั่น
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  ณะคงค์
8. เด็กชายเกรียงไกร  พัฒนกุล
 
1. นางสาวนิตยา  บุญญาธิการ
2. นางพรทิพย์  บุญวงศ์
3. นางสาวจินตนา  ลิ้มปี้
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กหญิงกนกพร  โยธาศรี
2. เด็กชายกรณ์ดนัย  ใหญ่กว่าวงศ์
3. เด็กหญิงกังสดาล  นวลไทย
4. เด็กหญิงชนกวนันท์  แสงอำไพ
5. เด็กหญิงทิพวรรณ์  วงษ์สุบรรณ์
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  ธรฤทธิ์
7. เด็กหญิงนิธินารถ  ราชรักษ์
8. เด็กชายปฏิวัฒน์  จันทร์ลา
9. เด็กหญิงปัญญาพร  เหมะธุลิน
10. เด็กหญิงรัญชิดา  สารมาต
 
1. นางสาวกรรณาภรณ์  บุญชัย
2. นางธิดารัตน์  ประจักษ์
3. นางสาวกฤษณา  คลิ้งเคล้า
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เนียมศรี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ราชสังข์
3. เด็กชายกิตติปกรณ์  ขำทิพย์
4. นายภูวดล  มะด้วง
5. เด็กหญิงวิรัลยา  เดชอรุณ
6. เด็กหญิงวิลาสิณี  เดชอรุณ
7. เด็กชายสิทธิพงษ์  ห่อเพชร
8. นางสาวสิริวรรณ  พรหมเดช
9. เด็กหญิงสุพรรษา  โอยสวัสดิ์
10. เด็กหญิงอรชพร  เบื่อน้อย
 
1. นายวิทวัส  นิดสูงเนิน
2. นางสาวสุกานดา  ธรฤทธิ์
3. นางสาวภัทราภรณ์  รักษาวงศ์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโร 1. นางสาวจีรนันท์  พรหมเกิด
2. นายณัฐกร  สุขเพชร
3. นางสาวนวรัตน์  แก้วสงค์
4. เด็กหญิงอามิณฏา  เพชรคง
5. เด็กชายเทพฤทธิ์  สักภู่
 
1. นางมณฑกานต์  ชุมช่วย
2. นางอุบลรัตน์  สุวรรณมณี
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสูง 1. เด็กหญิงกนิษฐนันท์  ศรีชาย
2. เด็กหญิงชนิกานต์  เพชรขำ
3. เด็กหญิงศริญญา  ช่วยคง
 
1. นางอรพรรณ  หงษ์ทอง
2. นางพรทิพย์  มาศจร
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 1. เด็กหญิงวรรณศา  แสนสอน
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เมฆหมอก
3. เด็กหญิงสุทธิดา  จินา
 
1. นางนพวรรณ  ไชยปันดิ
2. นางจรรยา  ขุนล่ำ
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กหญิงญาดา  แก้วมาก
2. เด็กหญิงอนุชศรา  บัวยม
3. เด็กหญิงอลิสรา  แสงอรุณ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จิตรพวง
2. นางสาวฉวีวรรณ  หอมรักษ์
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. นางสาวธัญญา  บำรุงภักดิ์
2. นางสาวปิยะดา  พัฒนะประดิษฐ์
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  รอดนุ่น
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จิตรพวง
2. นางสาวฉวีวรรณ  หอมรักษ์
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ประมูลจะนัง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ประจักษ์
 
1. นางธิดารัตน์  ประจักษ์
2. นางสาวศิริพร   ทองเดช
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องช้าง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  มีแสง
2. เด็กชายปวิตร  สุวรรณรัตน์
 
1. นางวันวิสา  บุญช้าง
2. นางอำพรรณ์  แก้วเรือง
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. นางสาวจิราวรรณ  หนูสงค์
2. เด็กหญิงเนตรนภาวรรณ  มากสวน
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  หอมรักษ์
2. นางสาวจิราภรณ์  จิตรพวง
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ธรฤทธิ์
2. เด็กหญิงวริสา  ไทยฤทธิ์
 
1. นางธิดารัตน์  ประจักษ์
2. นางสาวศิริพร  ทองเดช
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. นางสาวปิยะดา  พัฒนะประดิษฐ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พลเมือง
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  หอมรักษ์
 
177 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กหญิงธนพร  บุญวงศ์
2. เด็กชายนิลกานต์  ศรีเทพ
 
1. นางธิดารัตน์  ประจักษ์
2. นางสาวกฤษณา  คลิ้งเคล้า
 
178 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องช้าง 1. เด็กหญิงวริศรา  อินไชย
2. นางสาวสุชาดา  ขาวผ่อง
 
1. นางวันวิสา  บุญช้าง
2. นางสาวชุทิวา  ถุงทอง
 
179 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ล่องพริก
2. เด็กหญิงณัฐทิตา  พรหมณะ
 
1. นายนพพร  โลหุตางกูร
2. นายนพพร  โลหุตางกูร
 
180 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประตูพลิก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปานตู
2. เด็กหญิงสุพรรณี  มณีโชติ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  คชเดช
2. นางสาววิมล  บุญสม
 
181 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประตูพลิก 1. เด็กชายประวันวิทย์  หนูอ่วม
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  คชเดช
2. นายชนันธร  ศรีวิจิตร
 
182 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องช้าง 1. เด็กหญิงชาลิสา  นนทฤทธิ์
2. เด็กหญิงณิชนันท์   รอดเกลี้ยง
 
1. นางวันวิสา  บุญช้าง
2. นางสาวเสาวรส  เพ็งจันทร์
 
183 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เทียนแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แผ่นศิลา
3. เด็กหญิงชิดชนก  คงเพชรกุล
 
1. นางสาวนฤมล  คงทอง
2. นายบุญโช  อำนวย
 
184 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กชายกฤติธิกรณ์  ศรีทองสม
2. เด็กชายธนพัฒน์  อักษรสมบัติ
3. เด็กชายพสธร  ปานรักษ์
 
1. นางฐิตาพร  ภักดีใหม่
2. นางจิรวรรณ  อังศุชวาลวงศ์
 
185 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กชายปัณณธร  วรรณดี
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ขันธะวิชัย
3. เด็กชายภัทรินทร์  อภัยวงศ์
 
1. นางฐิตาพร  ภักดีใหม่
2. นางจิรวรรณ  อังศุชวาลวงศ์
 
186 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กชายชลชาติ  รัตนมิ่ง
2. นายนคเรศ  ศรนรินทร์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไกรสิทธิ์
 
1. นายสัจจะ  แสงกระจ่าง
2. นางณัฐชยา  ปานแก้ว
 
187 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1. เด็กชายมรุเดช  ชูขันธ์
2. เด็กชายรัชชานนท์  อินทร์ทอง
3. เด็กชายรุ่งอรุณ  ชนะพล
 
1. นายทศพล  พุทธศรี
2. นางขวัญตา  ไกรสิทธิ์
 
188 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กชายกล้าณรงค์  เมืองจันทร์
2. เด็กชายขันติชน  ชูขันธ์
3. เด็กชายธนดล  ชูขันธ์
 
1. นายสุกฤษฏิ์  เกื้อหนุน
 
189 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1. เด็กชายชิตพล  ศิริ
2. เด็กชายศราวุฒิ  แผ่นศิลา
3. เด็กชายอนุชิต  แต่งตั้ง
 
1. นายทศพล  พุทธศรี
2. นางขวัญตา  ไกรสิทธิ์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าเขา 1. เด็กชายธราเทพ  ดุกหลิ่ม
2. เด็กชายพีรวัชญ์  ศรีแก้ว
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ขุนทอง
 
1. นายชัยพิชิต  สมกลิ่น
2. นายนำชัย  รักการ
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. นายนฤพล  แตงมีแสง
2. นายประกาศิต  จันทร์ปลี
3. เด็กหญิงไชโย  สามสี่เอี่ยม
 
1. นายธรรมรงค์  กุลศิริ
2. นายกฤษณพงศ์  ช่วยชูหนู
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประตูพลิก 1. เด็กหญิงธนพร  เกิดทรัพย์
2. เด็กหญิงพรรวษา  เขียวสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวันวิษา  ซัง
 
1. นางสาวเบญจาภา  เบญจธรรมธร
2. นางสุดสวาท  วิจิตรโสภา
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประตูพลิก 1. เด็กหญิงพัชริดา  กว้างขวาง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เปี่ยมวงศ์
3. เด็กชายหัสถาพร  รัตนพงษ์
 
1. นางสาวเบญจาภา  เบญจธรรมธร
2. นางสุดสวาท  วิจิตรโสภา
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุวรรณฉิม
2. เด็กหญิงพลอยนภัส  ศรีขาว
3. เด็กหญิงอนงค์พร   เหมือนวงศ์
4. เด็กหญิงอรอุมา  วรรณะ
5. เด็กหญิงอักษราภัค  สุทธิปัญญา
6. เด็กหญิงเพียงนภา   คำสุด
 
1. นางกาญจนา  กาญจนกีรณา
2. นางอัญชลี  หนูปลื้ม
3. นางสาวอมรรัตน์  ทองถึง
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงจันทนิภา  นุ้ยเจริญ
2. เด็กหญิงธิยะดา  ชูช่วยสุวรรณ
3. เด็กหญิงศศิธร  ประพันธ์
4. เด็กหญิงศุภิสรา  จันทรวงศ์
5. เด็กหญิงอรสา  นุ้ยเจริญ
6. เด็กหญิงเกวลิน  ตาแสง
 
1. นางกาญจนา  กาญจนกีรณา
2. นางอัญชลี  หนูปลื้ม
3. นางสาวอมรรัตน์  ทองถึง
 
196 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สกุลเพชร
2. เด็กหญิงจรรยพร  ทวีแก้ว
3. เด็กหญิงรัตนาวลี  อนุพันธ์
 
1. นางแววมณี  บุตรเรืองศักดิ์
2. นางประภา  รัตนพันธ์
 
197 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิเวการาม 1. เด็กหญิงนันทภัค  ขุนภักดี
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ศรีคูณ
3. เด็กหญิงแพรวา  วิชัยดิษฐ์
 
1. นางโสภา  ศรีสมทรัพย์
2. นางสาวฐิติมา  พัฒนจร
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตอก 1. เด็กหญิงนันทัชพร  เปรมปรีดิ์
2. เด็กหญิงนันทิชา  ทานตะวัน
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  เชื่องช้าง
 
1. นางอำพร  ศุภศรี
2. นางสาวธัญวรัตม์  มหาสุข
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 1. นายจิรศักดิ์  จุลเพชร
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  นิลสุวรรณ
3. เด็กชายนัธพงศ์  มูสิโก
 
1. นายสันตสิริ  จันทรา
2. นางเนาวรัตน์  ด้วงนุ่ม
 
200 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  อินทองเอียด
2. เด็กหญิงศศิธร   พิทักษ์
3. เด็กหญิงีณรีย์รัตธ์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวกฤษณา  คลิ้งเคล้า
2. นางวัชรี  ลิ่มวงศ์สวัสดิ์
 
201 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุด 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  ถิ่นท่าเรือ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ปานทอง
3. เด็กหญิงศิริพรรณ  กาญจนบุตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรธิภา  ประพันธ์บัณฑิต
2. นางสาวภัทรา  ตันเอง
 
202 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธยาศรม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หนูศรีแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปานศิริ
3. เด็กหญิงทิพวัลย์  มีครุฑ
 
1. นางสาลี  วงศ์ท่าเรือ
2. นางดวงประทีป  มีเดช
 
203 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงพัชรพร  ไชยทอง
2. นางสาวศิริรัตน์  ศรีเนียม
3. นายอดิศักดิ์  มากบุญ
 
1. นางนันทนา  ประไพวรรณ
2. นางสุนันทา   สาบุตร
 
204 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธยาศรม 1. เด็กหญิงขวัญอัมพร  ดิษฐสาคร
2. เด็กหญิงจิณณพัต  แซ่จิ้ว
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เมืองแก้ว
 
1. นางอุษณา  ทิพย์ประชาบาล
2. นางสาลี  วงศ์ท่าเรือ
 
205 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. นางสาวศิริรัตน์  ศรีเนียม
2. นายอดิศักดิ์  มากบุญ
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ชูรัตน์
 
1. นางศศิธร  สุขสงค์
2. นางสุนันทา  สาบุตร
 
206 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ 1. เด็กหญิงธนารีย์  พงประสิทธิ
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  ปานเพชร
3. เด็กชายอธิวัฒน์  ทองสุข
 
1. นางสุดฤทัย  ทองดี
2. นางสาววรวรรณ  แก้ววิรัช
 
207 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องช้าง 1. เด็กชายจิรศักดิ์  พันธ์เล็ก
2. เด็กหญิงวรรณ์วิสา  ทวีแก้ว
3. เด็กหญิงศิริญญา  ทวีแก้ว
 
1. นางจีระวรรณ  สรรเสริญ
2. นางสาวชุทิวา  ถุงทอง
 
208 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กหญิงภัทราวดี  บัวงาม
2. เด็กหญิงวนิดา  ใจตรง
3. เด็กหญิงศศิธร  ทับทิมทอง
 
1. นางสาวหทัยชนก  จันทร์ทิน
2. นางปราณี  มานพ
 
209 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตอก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงคำ
2. เด็กชายณัฐดนัย  แซ่เง้า
3. เด็กหญิงธัญชนก  ลิ้มซี้
 
1. นางสาวไมตรี  คงรอด
2. นางอุบล  ภัททิยากุล
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กชายภานุพงษ์  ทรงแก้ว
 
1. นายกฤษฎา  ช่วยสำเร็จ
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตาล 1. เด็กหญิงแพรวาห์  เพชรคง
 
1. นางจิตตินันท์  ปรีชา
 
212 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองจัน 1. เด็กชายจตุพร  พลสมบัติ
 
1. นางยุพเยาว์  เทือกสุบรรณ
 
213 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโร 1. เด็กหญิงอนงค์  คงสวัสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรา  เจียรวรรณ์
 
214 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตอก 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชูศรี
 
1. นางสาวธัญวรัตม์  มหาสุข
 
215 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองจัน 1. นายธีระพล  ศรีภักดี
 
1. นางยุพเยาว์  เทือกสุบรรณ
 
216 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนกองเมือง 1. เด็กชายสิทธิโชค  รักทอง
 
1. นางศรีนวล  อินทร์ท่าฉาง
 
217 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กชายภานุพงษ์  ทรงแก้ว
 
1. นางสมจิตร  จันทพันธ์
 
218 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสามยอด 1. เด็กหญิงลักษิกา  สุทธิ
 
1. นางยุภาวดี  กิ่งแก้ว
 
219 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสามัคคี 1. เด็กชายพีรภัทร  ศิริวัฒนาพงศ์
 
1. นางนารีรัตน์  ช่วยเพ็ญ
 
220 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ไทรทอง
 
1. นางวนิดา  อินทสโร
 
221 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  กลัดทอง
 
1. นางสาวสุพรรณี  แก้วกระจาย
 
222 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กชายจิรภาส  หนูหมื่น
2. เด็กหญิงพรลภัส  แดงเพ็ชร
3. เด็กชายภานุศักดิ์  นนทศักดิ์
 
1. นางอำพันธ์  มั่นหมาย
2. นางสาวกิตติยา  นุ่มทิพย์
 
223 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  คงช่วย
2. เด็กหญิงกรกฎ  ทิพย์แก้ว
3. เด็กหญิงสุนิสา  สุวรรณธนู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุไรรัตน์  รู้กอง
2. นางสาวถนอมนวล  ศรีเมือง
 
224 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตาล 1. เด็กชายปริวุฒิ  ศรีระบาย
2. เด็กหญิงแพรวาห์  เพชรคง
 
1. นางจิตตินันท์  ปรีชา
2. นางสาวณัฐชยา  แสงจันทร์
 
225 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กชายพัชราวุฒิ  สินทอง
2. เด็กหญิงอาทิมา  คงเรือง
 
1. นางกมลพรรณ  หนูปลื้ม
2. นางสาวขวัญฤดี  เทพฉิม
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขารักษ์ 1. เด็กชายณัฐกร  เจียมกำเนิด
 
1. นายอนุพงศ์  ทองสงค์
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  สงโสม
 
1. นายกิตติศักดิ์  สอนนุชา
 
228 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กชายวรรณโชติ  บุญแก้ว
 
1. นางอุษณี  โชติช่วง
 
229 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 1. เด็กชายพีระพัฒน์  กลับสงค์
 
1. นางนพวรรณ  ไชยปันดิ
 
230 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโร 1. เด็กชายชัชชัย  สถิตเสถียร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ปานศิริ
 
231 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสูง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ชนะศึก
 
1. นายสงวนชัย  ตันจะโข
 
232 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. นายวุฒิชัย  ราชจินดา
 
1. นางสาวธิดาวรรณ  กิ้มนวน
 
233 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนกองเมือง 1. เด็กชายสิทธิโชค  รักทอง
 
1. นายพงธร  เมืองมูสิก
 
234 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากด่าน 1. นายพรพัฒน์  นาคสวาท
 
1. นางสาวผกามาศ  เชื่องช้าง
 
235 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กชายภานุพงษ์  ทรงแก้ว
 
1. นางสมจิตร  จันทพันธ์
 
236 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. นายนครินทร์  คุนาวงษ์
 
1. นางวรรณา  เดชะ
 
237 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตาล 1. เด็กชายปริวุฒิ  ศรีระบาย
 
1. นางจิตตินันท์  ปรีชา
 
238 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองจัน 1. เด็กหญิงสิรินภา  เเย้มนัยนา
 
1. นางยุพเยาว์  เทือกสุบรรณ
 
239 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชูศรี
 
1. นางสาวกุลกาญจน์  จิตราภิรมย์
 
240 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. นายอุดมศักดิ์  คำแก้ว
 
1. นายกฤษณพงศ์  ช่วยชูหนู
 
241 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสามัคคี 1. เด็กชายนรวิชญ์  ปานสุวรรณ
 
1. นางสาวระพีพร  สารพร
 
242 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กหญิงอรสุมา  สุตะระ
 
1. นางวรรณา  เดชะ
 
243 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1. เด็กชายวงศ์ศกร  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ทินชิณพงศ์
 
244 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กหญิงกัณฐิณา  บัวทองสุข
2. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  กุลน้อย
3. เด็กหญิงประภัสสร  สุขแก้ว
4. เด็กหญิงวิภาวี  ศาลาคง
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  ไทรทอง
6. เด็กหญิงสิริพร  เอียงเอื้อ
7. เด็กหญิงโอปอ  หวามา
 
1. นางสาวภัสวดี  ไทยภักดี
2. นางสาวกนกวรรณ  ถนอม
3. นางสาวปิยะดา  จ่าโอษฐ์
 
245 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางปาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เครือแบน
2. เด็กชายพีระเดช  โพนเฉลียว
3. เด็กชายอิทธิเทพ  ขันทอง
 
1. นางจิณห์นิภา  สิงห์ชัย
2. นางสาวศศิธร  ไชยโยธา
 
246 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 1. เด็กชายพัชรินทร์  ทองปอน
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  สุขสนิท
3. เด็กหญิงศศิมา  บุญร่ม
 
1. นางสุมาลี  นาควิโรจน์
2. นางสาวจุรารัตน์  พรหมมินทร์
 
247 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสขรบ 1. เด็กชายชาคริส  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายรัฐภูมิ  จันทร์ลา
3. เด็กหญิงลักษณาวดี  โชติพูนธนะ
 
1. นางสาวพรวิไล  ทิพย์สุวรรณ
2. นางสาวสุนิสา  ดีพร้อม
 
248 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชญานิศ  ศรนรินทร์
2. เด็กชายรัฐภูมิ  สันทวงศ์
3. เด็กหญิงวิสสุตา  ทรัพย์สิน
 
1. นางละออง  เพียรสวัสดิ์
2. นางสาวศรีสุคนธ์  จะรา
 
249 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนกองเมือง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เจริญจันทร์
2. เด็กหญิงณิชารัตน์  สนธิคุณ
3. เด็กชายเชาว์วัฒน์  ใหม่แก้ว
 
1. นายพงธร  เมืองมูสิก
2. นางศรีนวล  อินทร์ท่าฉาง
 
250 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กหญิงกิตติมา  บัวจันทร์
2. เด็กหญิงนันทนา  สมรักษ์
3. เด็กหญิงอรทัย  รักษามั่น
 
1. นางวรรณา  เดชะ
 
251 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสดง 1. เด็กชายเดชาวัต  ขาวเรือง
2. เด็กชาย้เทพมณฑล  เทพชู
 
1. นายกิตติพงศ์  สอนประสม
2. นางสาวกิระนิล  เสสิตัง
 
252 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 1. เด็กหญิงจุฑาพร  พระสมิง
2. เด็กหญิงพิรชฎาพร  มูสิกะ
 
1. นางสาวรังศิมา  นุ่มคง
2. นางสาวสร้อยสุนีย์  รามปลอด
 
253 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตอก 1. เด็กชายภัคพล  ชูศรี
2. เด็กชายเจษฎา  หล่าอุดม
 
1. นางจุฑาทิพย์  สำเภา
2. นางสาวธัญวรัตม์  มหาสุข
 
254 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. นายธนพล  เสริฐล่อง
2. เด็กชายธีระวัช  ทองดี
 
1. นายโอม  รัตนพันธ์
2. นายเกรียงศักดิ์  บูรพา
 
255 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กชายฐณัฐชัย  ถิ่นเทพา
2. เด็กหญิงพลอยชนก  ปรีฟัก
3. เด็กชายเชษฐา  หล้าบ้านหลวง
 
1. นายวันชัย  ศรีนวลใย
2. นางอนงลักษณ์  ไทยเกิด
 
256 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ทิพย์ดี
2. เด็กชายปัญณวัฒน์  ชุมพล
3. เด็กหญิงสุพิชญา  นาควิลัย
 
1. นางสาวขนิษฐา  จิรานันท์
2. นางกีรติ  โชติช่วง