งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1
ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลตรัง โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา โรงเรียนตรังวิทยา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรียนวิเชียรมาตุ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 7 ห้อง ป.2/1 17 ก.ย. 2560 09.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 7 ห้อง ป.2/2 17 ก.ย. 2560 09.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 7 ห้อง ป.2/3 17 ก.ย. 2560 09.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 7 ห้อง อาเซียน 17 ก.ย. 2560 09.00
-
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 7 ห้อง อาเซียน 17 ก.ย. 2560 09.00
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้อง ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 17 ก.ย. 2560 09.00
-
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้อง ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 17 ก.ย. 2560 09.00
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคารจันผา ชั้น 1 17 ก.ย. 2560 09.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคารจันผา ชั้น 1 17 ก.ย. 2560 09.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร ICT ห้อง ป.4/1 17 ก.ย. 2560 09.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร ICT ห้อง ห้องวิทย์ 17 ก.ย. 2560 09.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร ICT ห้อง ปฏิบัติการ 2 17 ก.ย. 2560 09.00
-
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 7 ห้อง ป.2/4 17 ก.ย. 2560 09.00
-
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 7 ห้อง ป.2/5 17 ก.ย. 2560 09.00
-
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 6 ห้อง ป.5/4 17 ก.ย. 2560 09.00
-
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 6 ห้อง ป.5/5 17 ก.ย. 2560 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 0840614929
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]