งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1
ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลตรัง โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา โรงเรียนตรังวิทยา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรียนวิเชียรมาตุ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   17 ก.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 17 ก.ย. 2560 9.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 17 ก.ย. 2560 9.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 17 ก.ย. 2560 9.00
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง ป.4/4 17 ก.ย. 2560 9.00
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง ป.4/5 17 ก.ย. 2560 9.00
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 17 ก.ย. 2560 9.00
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง ป.4/6 17 ก.ย. 2560 9.00
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 17 ก.ย. 2560 9.00
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ป.6/2 17 ก.ย. 2560 9.00
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ป.6/3 17 ก.ย. 2560 9.00
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ป.6/4 17 ก.ย. 2560 9.00
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 17 ก.ย. 2560 9.00
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 17 ก.ย. 2560 9.00
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง ป.1/4 17 ก.ย. 2560 9.00
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 17 ก.ย. 2560 9.00
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง ป.1/5 17 ก.ย. 2560 9.00
17 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 17 ก.ย. 2560 9.00
18 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง ป.3/5 17 ก.ย. 2560 9.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 7 ห้อง ป.2/1 17 ก.ย. 2560 09.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 7 ห้อง ป.2/2 17 ก.ย. 2560 09.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 7 ห้อง ป.2/3 17 ก.ย. 2560 09.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 7 ห้อง อาเซียน 17 ก.ย. 2560 09.00
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 7 ห้อง อาเซียน 17 ก.ย. 2560 09.00
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้อง ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 17 ก.ย. 2560 09.00
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้อง ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 17 ก.ย. 2560 09.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคารจันผา ชั้น 1 17 ก.ย. 2560 09.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคารจันผา ชั้น 1 17 ก.ย. 2560 09.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร ICT ห้อง ป.4/1 17 ก.ย. 2560 09.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร ICT ห้อง ห้องวิทย์ 17 ก.ย. 2560 09.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร ICT ห้อง ปฏิบัติการ 2 17 ก.ย. 2560 09.00
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 7 ห้อง ป.2/4 17 ก.ย. 2560 09.00
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 7 ห้อง ป.2/5 17 ก.ย. 2560 09.00
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 6 ห้อง ป.5/4 17 ก.ย. 2560 09.00
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 6 ห้อง ป.5/5 17 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา ห้องดอกเหมย อาคารโตทับเที่ยง/ห้อง 244-245 อาคาร 2 ชั้น 4 17 ก.ย. 2560 9.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131-132 17 ก.ย. 2560 9.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241-242 17 ก.ย. 2560 9.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 243 17 ก.ย. 2560 9.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231-232 17 ก.ย. 2560 9.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 17 ก.ย. 2560 9.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา ห้องโถง อาคารโตทับเที่ยง 17 ก.ย. 2560 9.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา 17 ก.ย. 2560
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 17 ก.ย. 2560 9.00
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 17 ก.ย. 2560 9.00
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารศูนย์กีฬา 17 ก.ย. 2560 9.00
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารศูนย์กีฬา 17 ก.ย. 2560 9.00
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารศูนย์กีฬา 17 ก.ย. 2560 9.00
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารศูนย์กีฬา 17 ก.ย. 2560 9.00
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารศูนย์กีฬา 17 ก.ย. 2560 9.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 - ห้อง ป.3/2 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 - ห้อง ป.3/5 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 - ห้อง ป.3/5 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 - ห้อง ป.2/2 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 - ห้อง ป.2/5 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 - ห้อง ป.2/5 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/6 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเอนกประสงค์ 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเอนกประสงค์ 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุม 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง เวทีใต้อาคารเรียน 6 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง เวทีใต้อาคารเรียน 6 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 - ห้อง ป.1/2 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 - ห้อง ป.1/4 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง Electronic Multimedia Classroom 17 ก.ย. 2560 9.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 17 ก.ย. 2560 9.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 17 ก.ย. 2560 9.00
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 17 ก.ย. 2560 9.00
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 17 ก.ย. 2560 9.00
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 17 ก.ย. 2560 9.00
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 17 ก.ย. 2560 9.00
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 17 ก.ย. 2560 9.00
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 17 ก.ย. 2560 9.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
22 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
24 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
26 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อาคาร 2 ชั้นล่าง 17 ก.ย. 2560 13.00
28 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อาคาร 2 ชั้นล่าง 17 ก.ย. 2560 13.00
29 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อาคาร 2 ชั้นล่าง 17 ก.ย. 2560 15.00
30 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
31 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00
32 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อาคาร 4 ชั้นล่าง 17 ก.ย. 2560 10.30
33 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อาคาร 4 ชั้นล่าง 17 ก.ย. 2560 14.30
34 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อาคาร 4 ชั้นล่าง 17 ก.ย. 2560 09.30
35 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อาคาร 4 ชั้นล่าง 17 ก.ย. 2560 13.00
36 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ห้องประชุมวรรณรัตน์ 17 ก.ย. 2560 10.30
37 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ห้องประชุมวรรณรัตน์ 17 ก.ย. 2560 11.00
38 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ห้องประชุมวรรณรัตน์ 17 ก.ย. 2560 11.00
39 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ห้องประชุมวรรณรัตน์ 17 ก.ย. 2560 11.00
40 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ห้องประชุมวรรณรัตน์ 17 ก.ย. 2560 14.30
41 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ห้องประชุมวรรณรัตน์ 17 ก.ย. 2560 15.30
42 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ห้องประชุมวรรณรัตน์ 17 ก.ย. 2560 13.00
43 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ห้องประชุมวรรณรัตน์ 17 ก.ย. 2560 15.30
44 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อาคาร 3 ห้องสมุด 17 ก.ย. 2560 10.30
45 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อาคาร 3 ห้องสมุด 17 ก.ย. 2560 13.30
46 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อาคาร 3 ห้องสมุด 17 ก.ย. 2560 9.00
47 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อาคาร 3 ห้องสมุด 17 ก.ย. 2560 13.00
48 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560
49 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560
50 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อาคาร 4 ชั้นล่าง 17 ก.ย. 2560 9.00
51 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560 9.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ตึกรัตน์ ชั้นล่าง 17 ก.ย. 2560 9.00-10.00
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ตึกรัตน์ ชั้นล่าง 17 ก.ย. 2560 09.00-10.00
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ตึกรัตน์ ชั้นล่าง 17 ก.ย. 2560 13.00-13.30
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ตึกรัตน์ ชั้นล่าง 17 ก.ย. 2560 13.00-13.30
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ตึกรัตน์ ชั้นล่าง 17 ก.ย. 2560 10.30-11.30
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ตึกรัตน์ ชั้นล่าง 17 ก.ย. 2560 13.45-14.00
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ตึกรัตน์ ชั้นล่าง 17 ก.ย. 2560 12.00-12.00
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ตึกรัตน์ ชั้นล่าง 17 ก.ย. 2560 14.10-14.20
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ตึกรัตน์ ชั้นล่าง 17 ก.ย. 2560 14.30-15.00
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 17 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง Resource Center 17 ก.ย. 2560 9.00-11.00
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง Resource Center 17 ก.ย. 2560 9.00-11.00
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง 17 ก.ย. 2560
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง Resource Center 17 ก.ย. 2560 9.00-11.00
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง 17 ก.ย. 2560 9.00
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง Electronic Multimedia Classroom 17 ก.ย. 2560 9.00-14.00
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง Electronic Multimedia Classroom 17 ก.ย. 2560 9.00-14.00
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง 17 ก.ย. 2560 9.00
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเ รียน 5 ชั้น 2 ห้อง ป.2/6 17 ก.ย. 2560 9.00-11.00
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง 17 ก.ย. 2560
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง 17 ก.ย. 2560 9.00
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/6 17 ก.ย. 2560 9.00-14.00
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/6 17 ก.ย. 2560 9.00-14.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคารอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2560 9.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา สนามฟุตบอล 17 ก.ย. 2560 9.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา 17 ก.ย. 2560
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 17 ก.ย. 2560 9.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 17 ก.ย. 2560 9.00
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 17 ก.ย. 2560 9.00
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 17 ก.ย. 2560 9.00
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 17 ก.ย. 2560 9.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 17 ก.ย. 2560 9.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนตรังวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 17 ก.ย. 2560 9.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคนิคตรัง อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 8206 17 ก.ย. 2560 09.00-11.00
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคตรัง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง CB 103 17 ก.ย. 2560 09.00-14.00
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคตรัง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง CB 103 17 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคตรัง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง CB 103 17 ก.ย. 2560 09.00-14.00
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคตรัง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง CB 103 17 ก.ย. 2560 09.00-14.00
6 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคตรัง อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 8201 17 ก.ย. 2560 09.00-12.00
7 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคตรัง 17 ก.ย. 2560
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคตรัง อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 8206 17 ก.ย. 2560 09.00-12.00
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคตรัง 17 ก.ย. 2560
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคตรัง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง CB 305 17 ก.ย. 2560 09.00-12.00
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคตรัง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง CB 305 17 ก.ย. 2560 09.00-12.00
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคตรัง 17 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคตรัง 17 ก.ย. 2560 9.00
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคตรัง 17 ก.ย. 2560 9.00
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคตรัง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคตรัง 17 ก.ย. 2560 9.00
5 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคตรัง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
6 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคตรัง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
7 250 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคตรัง 17 ก.ย. 2560 9.00
8 251 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคตรัง 17 ก.ย. 2560 9.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคตรัง ลานอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2560 09.00-13.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคตรัง ลานอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2560 09.00-13.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคตรัง หอประชุมศูนย์บริการทางวิชาการ 17 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคตรัง หอประชุมศูนย์บริการทางวิชาการ 17 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคตรัง 17 ก.ย. 2560
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคตรัง 17 ก.ย. 2560
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคตรัง ลานอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2560 09.00-12.00
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคตรัง ลานอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2560 09.00-12.00
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคตรัง ลานอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2560 09.00-12.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคตรัง ลานอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2560 09.00-12.00
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคตรัง ลานอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2560 09.00-12.00
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคตรัง ลานอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2560 09.00-12.00
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคตรัง โรงอาหาร 17 ก.ย. 2560 09.00-12.00
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคตรัง โรงอาหาร 17 ก.ย. 2560 09.00-12.00
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคตรัง โรงอาหาร 17 ก.ย. 2560 09.00-12.00
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคตรัง โรงอาหาร 17 ก.ย. 2560 09.00-12.00
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคตรัง หอประชุมศูนย์บริการทางวิชาการ 17 ก.ย. 2560 09.00-12.00
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคตรัง หอประชุมศูนย์บริการทางวิชาการ 17 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 1 ห้อง 112,113,114,115,116 17 ก.ย. 2560 9.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 1 ห้อง 121,122,123,124,125 17 ก.ย. 2560 9.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560 09.30-11.30
2 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560
3 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560
4 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560
5 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560
6 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560
7 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560 09.30-11.30
8 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560 09.30-11.30
9 748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560
10 749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560
11 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560 09.30-12.00
12 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560
13 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560 09.30-12.00
14 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560 09.30-12.00
15 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560 09.30-12.00
16 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560 09.00-16.00
17 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560 09.30-12.00
3 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560 09.30-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560
7 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560 09.00-12.00
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560
9 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560 09.00-12.00
10 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560
11 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560 10.00-14.00
12 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560 10.00-14.00
14 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560
15 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560 10.00-14.00
16 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560
17 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560 10.00-14.00
18 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560
19 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560
20 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560
21 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560 09.00-10.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560
2 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560
4 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560
5 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560
6 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560 09.00-12.00
7 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560
8 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560 09.00-12.00
9 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560
10 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560 09.00-12.00
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560
12 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560
13 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560
14 751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560
15 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560 09.00-12.00
16 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560 09.00-12.00
17 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560 10.00-12.00
18 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 17 ก.ย. 2560 10.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 0840614929
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]