สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนดรุโณทัย 12 20 11
2 004 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 8 15 12
3 003 โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง 0 0 0
4 005 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 3 5 3
5 006 โรงเรียนทิพย์รัตน์วิทยา 4 4 4
6 008 โรงเรียนทุ่งยาววิทยา 0 0 0
7 009 โรงเรียนทุ่งรวงทอง 4 9 6
8 007 โรงเรียนทุ่งไทรทอง 6 6 6
9 020 โรงเรียนนุรุลอิงซานมูลนิธิ 0 0 0
10 117 โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง 1 3 1
11 021 โรงเรียนบ้านกลางนา 10 14 11
12 026 โรงเรียนบ้านคลองขุด 1 1 1
13 028 โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว 5 13 10
14 029 โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน 7 9 7
15 030 โรงเรียนบ้านคลองลำปริง 11 19 16
16 027 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 29 68 44
17 032 โรงเรียนบ้านควนปริง 19 39 29
18 035 โรงเรียนบ้านควนยวน 11 22 14
19 036 โรงเรียนบ้านควนยาง 13 31 20
20 037 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 8 20 11
21 038 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 45 101 59
22 039 โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม 12 19 14
23 031 โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 8 9 9
24 033 โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ 10 14 12
25 034 โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ 8 17 12
26 044 โรงเรียนบ้านช่อง 2 5 3
27 045 โรงเรียนบ้านด่าน 2 4 2
28 047 โรงเรียนบ้านตะเสะ 6 20 10
29 048 โรงเรียนบ้านทอนพลา 5 13 9
30 049 โรงเรียนบ้านทอนหาน 5 10 8
31 054 โรงเรียนบ้านทุ่งกอ 11 15 15
32 056 โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 18 46 32
33 057 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 1 1
34 058 โรงเรียนบ้านทุ่งนา (เมือง) 9 14 11
35 059 โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน 2 2 2
36 060 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 14 28 20
37 061 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 19 39 29
38 062 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 6 11 9
39 063 โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย 0 0 0
40 064 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง 9 19 13
41 055 โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 11 19 14
42 050 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 9 18 14
43 051 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 3 7 5
44 053 โรงเรียนบ้านท่าบันได 9 20 13
45 052 โรงเรียนบ้านท่าเทศ 9 17 13
46 067 โรงเรียนบ้านนาทะเล 38 85 58
47 068 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 12 21 19
48 069 โรงเรียนบ้านนานิน 5 11 8
49 070 โรงเรียนบ้านนาป้อ 5 9 7
50 071 โรงเรียนบ้านนายายหม่อม 14 26 15
51 066 โรงเรียนบ้านนาโตง 6 9 7
52 073 โรงเรียนบ้านบกหัก 10 14 12
53 074 โรงเรียนบ้านบางด้วน 10 20 17
54 075 โรงเรียนบ้านบางยาง 16 33 17
55 076 โรงเรียนบ้านบ้าหวี 1 1 1
56 077 โรงเรียนบ้านปะเหลียน 27 55 38
57 078 โรงเรียนบ้านปากคลอง 0 0 0
58 079 โรงเรียนบ้านปากปรน 12 20 19
59 081 โรงเรียนบ้านปากห้วย 2 3 2
60 080 โรงเรียนบ้านปากไพ 13 19 14
61 082 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 4 4 4
62 084 โรงเรียนบ้านยวนโปะ 12 42 16
63 086 โรงเรียนบ้านยูงงาม 5 14 9
64 085 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 53 133 84
65 090 โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ 11 25 17
66 091 โรงเรียนบ้านลำพิกุล 18 30 26
67 089 โรงเรียนบ้านลำแคลง 20 40 28
68 092 โรงเรียนบ้านลิพัง 19 45 22
69 094 โรงเรียนบ้านวังศิลา 8 22 14
70 093 โรงเรียนบ้านวังเจริญ 0 0 0
71 095 โรงเรียนบ้านสามแยก 16 28 21
72 096 โรงเรียนบ้านสุโสะ 6 8 8
73 098 โรงเรียนบ้านหนองชวด 13 25 19
74 099 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 6 13 10
75 102 โรงเรียนบ้านหนองยวน 6 19 8
76 103 โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 16 34 22
77 105 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 6 20 10
78 097 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 12 19 17
79 104 โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย 4 6 4
80 100 โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ 6 11 8
81 101 โรงเรียนบ้านหนองไทร 13 27 16
82 106 โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 6 8 7
83 112 โรงเรียนบ้านหัวควน 1 3 2
84 113 โรงเรียนบ้านหาดเลา 3 5 3
85 114 โรงเรียนบ้านหินคอกควาย 12 24 19
86 107 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 6 11 10
87 109 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 13 29 17
88 111 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 26 40 28
89 110 โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ 3 6 4
90 108 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 6 12 9
91 022 โรงเรียนบ้านเกาะปุด 11 27 19
92 023 โรงเรียนบ้านเขาติง 5 7 7
93 025 โรงเรียนบ้านเขาหลัก 2 4 3
94 024 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 13 18 17
95 046 โรงเรียนบ้านเด็กน้อยตรัง 0 0 0
96 116 โรงเรียนบ้านแหลม 4 4 4
97 115 โรงเรียนบ้านแหลมสอม 6 10 9
98 040 โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ 12 16 14
99 041 โรงเรียนบ้านโคกทราย 8 10 10
100 042 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 0 0 0
101 043 โรงเรียนบ้านโคกรัก 8 20 12
102 083 โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ 12 19 17
103 072 โรงเรียนบ้านในควน 7 13 9
104 065 โรงเรียนบ้านไทรงาม 19 31 29
105 087 โรงเรียนบ้านไร่พรุ 8 13 8
106 088 โรงเรียนบ้านไร่หลวง 8 10 8
107 119 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 17 35 21
108 120 โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 8 9 8
109 121 โรงเรียนพรศิริกุล 23 68 38
110 125 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 5 10 6
111 127 โรงเรียนวัฒนาศึกษา 0 0 0
112 129 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 17 30 19
113 130 โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา 9 31 14
114 132 โรงเรียนวัดควนวิเศษ 27 66 45
115 131 โรงเรียนวัดควนวิไล 6 14 6
116 133 โรงเรียนวัดควนสีนวล 36 86 52
117 135 โรงเรียนวัดจอมไตร 10 17 11
118 137 โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร 3 3 3
119 138 โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 12 21 15
120 141 โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด 3 7 4
121 140 โรงเรียนวัดท่าพญา 3 3 3
122 144 โรงเรียนวัดธรรมาราม 31 71 48
123 145 โรงเรียนวัดนางประหลาด 11 20 15
124 146 โรงเรียนวัดนานอน 28 56 38
125 148 โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 4 22 6
126 149 โรงเรียนวัดนิคมประทีป 7 20 13
127 147 โรงเรียนวัดน้ำผุด 4 6 4
128 150 โรงเรียนวัดปากปรน 17 30 23
129 154 โรงเรียนวัดมงคลสถาน 8 11 9
130 155 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 8 8 8
131 156 โรงเรียนวัดสันติวัน 0 0 0
132 157 โรงเรียนวัดสาริการาม 4 5 5
133 159 โรงเรียนวัดหนองสมาน 13 65 25
134 158 โรงเรียนวัดหนองเป็ด 23 36 31
135 161 โรงเรียนวัดอัมพวัน 4 8 6
136 128 โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง 5 5 5
137 139 โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 20 48 34
138 136 โรงเรียนวัดแจ้ง 3 10 5
139 134 โรงเรียนวัดโคกพิกุล 3 3 3
140 151 โรงเรียนวัดโพธาราม 6 15 9
141 152 โรงเรียนวัดโพรงจระเข้ 0 0 0
142 160 โรงเรียนวัดโหละคล้า 8 17 11
143 142 โรงเรียนวัดไทรงาม 7 18 10
144 143 โรงเรียนวัดไทรทอง 15 25 19
145 153 โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ 3 6 5
146 162 โรงเรียนสว่างราษฎร์วิทยา 0 0 0
147 163 โรงเรียนหนองผักฉีด 5 14 10
148 164 โรงเรียนหาดทรายทอง 15 26 19
149 165 โรงเรียนหาดสำราญ 10 23 18
150 166 โรงเรียนอนุบาลตรัง 47 138 75
151 167 โรงเรียนอัมพวันวิทยา 1 6 2
152 168 โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ 4 6 6
153 170 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 25 81 39
154 171 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 10 15 12
155 172 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) 11 29 14
156 173 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 10 18 13
157 174 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) 2 6 4
158 175 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 11 22 16
159 176 โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) 7 12 10
160 177 โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) 1 3 2
161 123 โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 11 33 15
162 126 โรงเรียนเมธาวิทยา่ 0 0 0
163 124 โรงเรียนโพธิ์วิเชียรชัย 8 22 13
164 018 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 21 34 24
165 019 โรงเรียนไทรงาม 5 5 5
166 118 โรงเรียนบูรณะรำลึก 21 38 26
167 122 โรงเรียนพรศิริกุลปฐมวัย 0 0 0
168 169 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 0 0 0
169 001 โรงเรียน ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง 4 10 7
รวม 1649 3443 2304
5747

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 0840614929
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]