เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1
ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลตรัง โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา โรงเรียนตรังวิทยา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรียนวิเชียรมาตุ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวสุชาดา ชัยสงคราม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเกาะปุด เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
2 นางสุคนธ์ทิพย์ คงทอง ครูโรงเรียนบ้านควนเคี่ยม เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
3 นางปรียภัสสร์ ชัยเพชร ธุรการโรงเรียนวัดมงคลสถาน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
4 นางมนทิรา กังแฮ ครูโรงเรียนบ้านบางด้วน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
5 นางบุษยกาญจน์ กูมุดา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
6 นายสิทธิพงษ์ เก้าเอี้ยน ครูโรงเรียนหนองผักฉีด เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
7 นางรัตนา หล่อสุพรรณพร ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
8 นางสุคนธ์ทิพย์ คงทอง ครู โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
9 นางสาวสุชาดา ชัยสงคราม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเกาะปุด เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
10 นายสมพร ศรีสวัสดิ์ ครูช่วยสอนโรงเรียนบ้านท่าเทศ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
11 นายเสรี ย่องจีน ครู โรงเรียนวัดมงคลสถาน กรรมการตัดสิน  
12 นายสุวิทย์ ฟองโหย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายพงษ์พัฒน์ ศรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเคี่ยม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
14 นายภานุวัฒน์ รักราวี ครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
15 นายคมกฤษณ์ สุขศรีเพ็ง ครูโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
16 นายสานนท์ ปณารัตน์ ครูโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
17 นางสุจิตรา ไชยฤกษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
18 นายลิขสิทธิ์ ดุลยรัตน์ ครูโรงเรียนวัดจอมไตร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
19 นายชูสิทธิ์ ทองตาล่วง ครูโรงเรียนดรุโณทัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
20 นายดำรง บุญเมือง ครูโรงเรียนตรังวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
21 นายวีระยุทธ ธนทว๊ ผู้อำนวยการโรงเรียนทิพย์รัตน์วิทยา ประธานกรรมการ  
22 นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์ ผอ.โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ประธานกรรมการ  
23 นายระนิต ณ พัทลุง รองผู้อำนวยการ สพป.ตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ  
24 นางเยาวลักษณ์ ไชยมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ รองประธานกรรมการ  
25 นายสมชาติ ครชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเต็ง รองประธานกรรมการ  
26 นายจรวย บุญล้อม ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) รองประธานกรรมการ  
27 นายปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง รองประธานกรรมการ  
28 นายชาญณรงค์ ไชยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนานอน รองประธานกรรมการ  
29 นายสายัณห์ ฉินนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป. ตรัง เขต1 รองประธานกรรมการ  
30 นายสัญญา ทองมีขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไพรสนฑ์ กรรมการ  
31 นายทรงพล บุญธรรม ครูโรงเรียนทิพย์รัตน์วิทยา กรรมการ  
32 นางอาวร พราหมเภทย์ ผอ.โรงเรียนวัดสาริการาม กรรมการ  
33 นางสาววันดี โต๊ะดำ ผอ.โรงเรียนบ้านโพรวจระเข้ กรรมการ  
34 นายสุชาติ เตี่ยวย่อง ผอ.โรงเรียนวัดหนองสมาน กรรมการ  
35 นายอัสลามี หนูเบะ ผอ.โรงเรียนบ้านเขาติง กรรมการ  
36 นางนิยม นานช้า ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไทร กรรมการ  
37 นางวชิรา คงแย้ม ครู โรงเรียนวัดนานอน กรรมการ  
38 นายสมโชค ซุ่นอี้อ ครู โรงเรียนวัดนานอน กรรมการ  
39 นายโกเมศร์ อ่อนเกตุพล ครูโรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการและเลขานุการ  
40 นายอาคม ดำปิ่น ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง กรรมการและเลขานุการ  
41 นางพัทธกานต์ หนูนารถ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการ  
42 นายจรินทร์ ณะสงค์ ครูโรงเรียนวัดธรรมาราม กรรมการและเลขานุการ  
43 นางยินดี ตรังคบุรีรัตน์ ครูโรงเรียนทิพย์รัตน์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
44 นางสาวดุษฎี ชูนุ่น ครูโรงเรียนทิพย์รัตน์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
45 นางอัญชลี ใจทน ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
46 นางมาลี ราชภิรมย์ ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
47 นางจุฬารัตน์ สุขขุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากไพ คณะกรรมการอำนวยการ  
48 นายพิวันชัย จันทร์เกษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการ  
49 นางสุภารัตน์ แก้วเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตรังวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
50 ว่าที่ รต. ภานุมาศ จันทร์เทพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตรังวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
51 นางฉวีวรรณ ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
52 นางสาวปิยะมาศขุ่นน่าน ครู โรงเรียนตรังวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
53 นายกมลศิลป์ รองเดช โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
54 นายภักดี กลิ่นจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
55 นายสุริยะ อนุกูลพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
56 นางปัทมา เซ่งยี่ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
57 นางพจนา จำเริญ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
58 นายไวชยัน เปาะทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
59 นางอรุณ แสงวิสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
60 นางนันทนา สินไชย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
61 นางกิติยา หวังสุข โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
62 นางอมรรัตน์ วัขรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
63 นางบุญญา กลิ่นจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
64 นายภนุพจน์ พลธานี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
65 นายยุทธพงษ์ อายุสุข โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
66 นายสมพล มีพฤกษ์ ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
67 นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
68 นายไชยฤทธิ์ เรืองขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ คณะกรรมการอำนวยการ  
69 นางสุคนธ์ แก้วละเอียด ผู้อ านวยการโรงเรียนตรังวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
70 นายสุธิพงษ์ ว่องวรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางยาง คณะกรรมการอำนวยการ  
71 นายพิสิทธิ์ สุขรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนา คณะกรรมการอำนวยการ  
72 นายสถาพร เพ็งพิศ ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการ  
73 นายอนุชา วารีรักษ์ ครู โรงเรียนตรังวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
74 นางบุษกร บุญเมือง ครู โรงเรียนตรังวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
75 นางสาวศิริภรณ์ เพชรแก้ว ครู โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ คณะกรรมการอำนวยการ  
76 นายสุวิทย์ เชื้อบ้านเกาะ ครู โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ คณะกรรมการอำนวยการ  
77 นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
78 นายประยุทธ แคนยุกต์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
79 นายมีชัย จันทวงศ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคตรัง กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
80 นางอุบล คงสม ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
81 นางจุรีรัตน์ วรปกรณ์กิจ ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
82 นางเพ็ญศรี คงเรือง ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
83 นางสายสุนีย์ ฉันทนาวิลาส ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
84 นางลดารัตน์ รอดเสวก ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
85 นางอุไรวรรณ จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
86 นางจิราภรณ์ ใจจ้อง ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
87 นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.ตรัง เจต 1 กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
88 นายศักดา ไพสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำผุด กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
89 นายให้ พลประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
90 นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
91 นายบุญรอบ นานช้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
92 นางจุรีพร สิงห์อินทร์ ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
93 นางสุธา โชติมณี ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
94 นายเอกพงษ์ โสภณพลศาล ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
95 นางปรีฃาวรรณ นานช้า ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
96 นางศุภวัลย์ มะนะโส ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
97 นางจุรีรัตน์ วรปกรณ์กิจ ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  
98 นางบังอร ห นองตรุด ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน  
99 นางณีรวรรณ อินทรักเดช ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน  
100 นางสาวอารี เกิดควน ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน  
101 นางอารมณ์ หนูเซ่ง ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน  
102 นางสกาวนุช แพชนะ ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน  
103 นายไชยยงต์ โปซิว ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน  
104 นายบุญชัย บุญญา ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน  
105 นางวรรณา จันทร์สถาพร ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน  
106 นางสาวจิราพรรณ ขวัญนิมิต ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน  
107 นายประสิทธิ์ สมประสงค์ ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน  
108 นางจันทรัตน์ วีระรัตนนุสรณ์ ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน  
109 นางสาวอันติกา เลื่อนแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน  
110 นางสาวฐานิดา พิชัยอุดมพร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน  
111 นางปรีฃาวรรณ นานช้า ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผล  
112 นายศักดา ไพสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำผุด ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผล  
113 นางจิราภรณ์ ใจจ้อง ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผล  
114 นางจันทร์ทิพย์ เพชรอยู่ ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผล  
115 นางภิญโญ โสมสง ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผล  
116 นางสาววรศิกาญจน์ รักษารักษ์ ครูโรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมฯ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผล  
117 นางทิพย์พา พุทธรักษ์ ครูโรงเรียนวัดธรรมาราม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผล  
118 นางสาวศิริเกศ เพชรขำ ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผล  
119 นางนิภาภร จิตรเพชร ครูโรงเรียนวัดควนสีนวล กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผล  
120 นายเจษฎา อนันทวรรณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
121 นางทิพย์วดี พัฒนา ครูวิทยาลัยเทคนิคตรัง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
122 นายตฤณ อภัยภักดี ครูวิทยาลัยเทคนิคตรัง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
123 นายปรัชญา อินทรักเดช ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการฝ่ายสถานที่  
124 นายสมชาย เรืองสม ครูวิทยาลัยเทคนิคตรัง กรรมการฝ่ายสถานที่  
125 นายสุธี วีระพงศ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคตรัง กรรมการฝ่ายสถานที่  
126 นายวันโชค บุญย่อง ครูวิทยาลัยเทคนิคตรัง กรรมการฝ่ายสถานที่  
127 นายธวัช เดชทับ ครูวิทยาลัยเทคนิคตรัง กรรมการฝ่ายสถานที่  
128 นายสุเมธ สุธีรพาณิชย์ ครูวิทยาลัยเทคนิคตรัง กรรมการฝ่ายสถานที่  
129 นางสาวอังคนา คุณลักษณ์ธำรง ครูวิทยาลัยเทคนิคตรัง กรรมการฝ่ายสถานที่  
130 นายสรายุทธ มาลา ครูวิทยาลัยเทคนิคตรัง กรรมการฝ่ายสถานที่  
131 นายสุกิจ ฤทธิเดช ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการฝ่ายสถานที่  
132 นายประสิทธิ์ สมประสงค์ ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการฝ่ายสถานที่  
133 นายพิทักษ์ แก้วในเมฆ ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการฝ่ายสถานที่  
134 นายสมศักดิ์ ทองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
135 นายสนทยา ภักดีวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
136 นายสมศักดิ์ ทองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
137 นายสำเริง ช่วยเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
138 นายสุพร ศรสงวนสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพที่ 31 "วัดทุ่งหวัง" รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
139 นางสาวนวพร รอดหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในควน รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
140 นางสาวชวาลา จินดาผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะปุด รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
141 นางสาวสุนิตย์ เอ้งฉ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
142 นายสมศักดิ์ ทองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
143 นายประเสริฐศักดิ์ ลักติธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสีนวล รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
144 นายสิทธิพงษ์ เก้าเอี้ยน ครูโรงเรียนหนองผักฉีด คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
145 นางรัตนา หล่อสุพรรณพร ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
146 นายสมพร ศรีสวัสดิ์ ครูช่วยสอนโรงเรียนบ้านท่าเทศ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
147 นางบุษยกาญจน์ กูมุดา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
148 นางมนทิรา กังแฮ ครูโรงเรียนบ้านบางด้วน คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
149 นางสาวมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น ครูโรงเรียนวัดหนองเป็ด คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
150 นางปรียภัสสร์ ชัยเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
151 นายธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
152 นางสาวสุชาดา ชัยสงคราม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเกาะปุด คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
153 นางสุคนธ์ทิพย์ คงทอง ครูโรงเรียนบ้านควนเคี่ยม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
154 นางรัตนา ตาจา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปากห้วย คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
155 นางเยาวภา สิงหเสม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
156 นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
157 นางสาวกุหลาบ เฟื่องไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
158 นายประเสริฐ หนูนวล ครูโรงเรียนหนองผักฉีด ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
159 นางณีรวรรณ อินทรักเดช ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
160 นางสาวพริมรตา ศรีเพชร เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคตรัง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
161 นางสุกานดา แสงศรี เจ้าพนักงานพัสดุโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
162 นางพัชรา เขียวไสว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
163 นางสาวนิตยา กำเนิด ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 0840614929
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]