เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1
ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลตรัง โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา โรงเรียนตรังวิทยา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรียนวิเชียรมาตุ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวสุชาดา ชัยสงคราม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเกาะปุด เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
2 นางสุคนธ์ทิพย์ คงทอง ครูโรงเรียนบ้านควนเคี่ยม เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
3 นางปรียภัสสร์ ชัยเพชร ธุรการโรงเรียนวัดมงคลสถาน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
4 นางมนทิรา กังแฮ ครูโรงเรียนบ้านบางด้วน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
5 นางบุษยกาญจน์ กูมุดา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
6 นายสิทธิพงษ์ เก้าเอี้ยน ครูโรงเรียนหนองผักฉีด เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
7 นางรัตนา หล่อสุพรรณพร ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
8 นางสุคนธ์ทิพย์ คงทอง ครู โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
9 นางสาวสุชาดา ชัยสงคราม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเกาะปุด เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
10 นายสมพร ศรีสวัสดิ์ ครูช่วยสอนโรงเรียนบ้านท่าเทศ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
11 นายเสรี ย่องจีน ครู โรงเรียนวัดมงคลสถาน กรรมการตัดสิน  
12 นายสุวิทย์ ฟองโหย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายพงษ์พัฒน์ ศรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเคี่ยม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
14 นายภานุวัฒน์ รักราวี ครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
15 นายคมกฤษณ์ สุขศรีเพ็ง ครูโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
16 นายสานนท์ ปณารัตน์ ครูโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
17 นางสุจิตรา ไชยฤกษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
18 นายลิขสิทธิ์ ดุลยรัตน์ ครูโรงเรียนวัดจอมไตร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
19 นายชูสิทธิ์ ทองตาล่วง ครูโรงเรียนดรุโณทัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
20 นายดำรง บุญเมือง ครูโรงเรียนตรังวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
21 นายวีระยุทธ ธนทว๊ ผู้อำนวยการโรงเรียนทิพย์รัตน์วิทยา ประธานกรรมการ  
22 นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์ ผอ.โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ประธานกรรมการ  
23 นายระนิต ณ พัทลุง รองผู้อำนวยการ สพป.ตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ  
24 นางเยาวลักษณ์ ไชยมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ รองประธานกรรมการ  
25 นายสมชาติ ครชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเต็ง รองประธานกรรมการ  
26 นายจรวย บุญล้อม ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) รองประธานกรรมการ  
27 นายสมศักดิ์ ทองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ รองประธานกรรมการ  
28 นายปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง รองประธานกรรมการ  
29 นายชาญณรงค์ ไชยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนานอน รองประธานกรรมการ  
30 นายสายัณห์ ฉินนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป. ตรัง เขต1 รองประธานกรรมการ  
31 นายสัญญา ทองมีขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไพรสนฑ์ กรรมการ  
32 นายทรงพล บุญธรรม ครูโรงเรียนทิพย์รัตน์วิทยา กรรมการ  
33 นางอาวร พราหมเภทย์ ผอ.โรงเรียนวัดสาริการาม กรรมการ  
34 นางสาววันดี โต๊ะดำ ผอ.โรงเรียนบ้านโพรวจระเข้ กรรมการ  
35 นายสุชาติ เตี่ยวย่อง ผอ.โรงเรียนวัดหนองสมาน กรรมการ  
36 นายอัสลามี หนูเบะ ผอ.โรงเรียนบ้านเขาติง กรรมการ  
37 นางนิยม นานช้า ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไทร กรรมการ  
38 นายเจษฎา อนันทวรรณ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง กรรมการ  
39 นายประยุทธ แคนยุกต์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง กรรมการ  
40 นายมีชัย จันทวงศ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคตรัง กรรมการ  
41 นางอุบล คงสม ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ  
42 นางจุรีรัตน์ วรปกรณ์กิจ ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ  
43 นางเพ็ญศรี คงเรือง ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ  
44 นางสายสุนีย์ ฉันทนาวิลาส ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ  
45 นางลดารัตน์ รอดเสวก ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ  
46 นางวชิรา คงแย้ม ครู โรงเรียนวัดนานอน กรรมการ  
47 นายสมโชค ซุ่นอี้อ ครู โรงเรียนวัดนานอน กรรมการ  
48 นายโกเมศร์ อ่อนเกตุพล ครูโรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการและเลขานุการ  
49 นายอาคม ดำปิ่น ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง กรรมการและเลขานุการ  
50 นางพัทธกานต์ หนูนารถ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการ  
51 นายบุญรอบ นานช้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการและเลขานุการ  
52 นายจรินทร์ ณะสงค์ ครูโรงเรียนวัดธรรมาราม กรรมการและเลขานุการ  
53 นางยินดี ตรังคบุรีรัตน์ ครูโรงเรียนทิพย์รัตน์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
54 นางสาวดุษฎี ชูนุ่น ครูโรงเรียนทิพย์รัตน์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
55 นางอัญชลี ใจทน ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
56 นางมาลี ราชภิรมย์ ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
57 นายเอกพงษ์ โสภณพลศาล ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
58 นางจุฬารัตน์ สุขขุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากไพ คณะกรรมการอำนวยการ  
59 นายพิวันชัย จันทร์เกษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการ  
60 นางสุภารัตน์ แก้วเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตรังวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
61 ว่าที่ รต. ภานุมาศ จันทร์เทพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตรังวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
62 นางฉวีวรรณ ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
63 นางสาวปิยะมาศขุ่นน่าน ครู โรงเรียนตรังวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
64 นายกมลศิลป์ รองเดช โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
65 นายภักดี กลิ่นจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
66 นายสุริยะ อนุกูลพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
67 นางปัทมา เซ่งยี่ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
68 นางพจนา จำเริญ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
69 นายไวชยัน เปาะทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
70 นางอรุณ แสงวิสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
71 นางนันทนา สินไชย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
72 นางกิติยา หวังสุข โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
73 นางอมรรัตน์ วัขรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
74 นางบุญญา กลิ่นจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
75 นายภนุพจน์ พลธานี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
76 นายยุทธพงษ์ อายุสุข โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
77 นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
78 นายไชยฤทธิ์ เรืองขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ คณะกรรมการอำนวยการ  
79 นางสุคนธ์ แก้วละเอียด ผู้อ านวยการโรงเรียนตรังวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
80 นายสุธิพงษ์ ว่องวรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางยาง คณะกรรมการอำนวยการ  
81 นายพิสิทธิ์ สุขรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนา คณะกรรมการอำนวยการ  
82 นายสถาพร เพ็งพิศ ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการ  
83 นายอนุชา วารีรักษ์ ครู โรงเรียนตรังวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
84 นางบุษกร บุญเมือง ครู โรงเรียนตรังวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
85 นางสาวศิริภรณ์ เพชรแก้ว ครู โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ คณะกรรมการอำนวยการ  
86 นายสุวิทย์ เชื้อบ้านเกาะ ครู โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ คณะกรรมการอำนวยการ  
87 นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
88 นางอุไรวรรณ จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
89 นางจิราภรณ์ ใจจ้อง ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
90 นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.ตรัง เจต 1 กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
91 นายศักดา ไพสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำผุด กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
92 นายให้ พลประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
93 นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
94 นางจุรีพร สิงห์อินทร์ ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
95 นางสุธา โชติมณี ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
96 นางปรีฃาวรรณ นานช้า ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
97 นางศุภวัลย์ มะนะโส ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
98 นางจุรีรัตน์ วรปกรณ์กิจ ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  
99 นางบังอร ห นองตรุด ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน  
100 นางณีรวรรณ อินทรักเดช ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน  
101 นางสาวอารี เกิดควน ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน  
102 นางอารมณ์ หนูเซ่ง ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน  
103 นางสกาวนุช แพชนะ ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน  
104 นายไชยยงต์ โปซิว ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน  
105 นายบุญชัย บุญญา ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน  
106 นางวรรณา จันทร์สถาพร ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน  
107 นางสาวจิราพรรณ ขวัญนิมิต ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน  
108 นายประสิทธิ์ สมประสงค์ ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน  
109 นางจันทรัตน์ วีระรัตนนุสรณ์ ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน  
110 นางปรีฃาวรรณ นานช้า ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผล  
111 นายศักดา ไพสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำผุด ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผล  
112 นางจิราภรณ์ ใจจ้อง ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผล  
113 นางจันทร์ทิพย์ เพชรอยู่ ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผล  
114 นางภิญโญ โสมสง ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผล  
115 นางสาววรศิกาญจน์ รักษารักษ์ ครูโรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมฯ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผล  
116 นางทิพย์พา พุทธรักษ์ ครูโรงเรียนวัดธรรมาราม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผล  
117 นางสาวศิริเกศ เพชรขำ ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผล  
118 นางนิภาภร จิตรเพชร ครูโรงเรียนวัดควนสีนวล กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผล  
119 นายสนทยา ภักดีวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
120 นายสมศักดิ์ ทองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
121 นายสำเริง ช่วยเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
122 นายสุพร ศรสงวนสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพที่ 31 "วัดทุ่งหวัง" รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
123 นางสาวนวพร รอดหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในควน รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
124 นางสาวชวาลา จินดาผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะปุด รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
125 นางสาวสุนิตย์ เอ้งฉ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
126 นายสมศักดิ์ ทองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
127 นายประเสริฐศักดิ์ ลักติธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสีนวล รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
128 นายสิทธิพงษ์ เก้าเอี้ยน ครูโรงเรียนหนองผักฉีด คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
129 นางรัตนา หล่อสุพรรณพร ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
130 นายสมพร ศรีสวัสดิ์ ครูช่วยสอนโรงเรียนบ้านท่าเทศ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
131 นางบุษยกาญจน์ กูมุดา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
132 นางมนทิรา กังแฮ ครูโรงเรียนบ้านบางด้วน คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
133 นางสาวมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น ครูโรงเรียนวัดหนองเป็ด คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
134 นางปรียภัสสร์ ชัยเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
135 นายธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
136 นางสาวสุชาดา ชัยสงคราม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเกาะปุด คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
137 นางสุคนธ์ทิพย์ คงทอง ครูโรงเรียนบ้านควนเคี่ยม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
138 นางรัตนา ตาจา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปากห้วย คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
139 นางเยาวภา สิงหเสม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
140 นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
141 นางสาวกุหลาบ เฟื่องไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
142 นายประเสริฐ หนูนวล ครูโรงเรียนหนองผักฉีด ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 0840614929
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]