รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1
ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลตรัง โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา โรงเรียนตรังวิทยา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรียนวิเชียรมาตุ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 1. เด็กหญิงนาถยา  ชุมสม
 
1. นางจรงศรี  สุขตะโก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเสะ 1. เด็กหญิงกาญจน์ชิตา  สุดรักษ์
2. เด็กหญิงธัญสิริ  หลงกลาง
3. เด็กหญิงนฤมล  ทุ่ยอ้น
4. เด็กหญิงวรินธร  ปูไล้
5. เด็กหญิงอาริสา  รื่นรมย์
 
1. นางสาวเกศมณี  จิตเที่ยง
2. นายเด่นชัย  สมใจเพ็ง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา 1. เด็กชาย ซีเก้า   นวลเปียน
2. เด็กชายกฤตเมธ   จันทร์ฝาก
3. เด็กหญิงกันติชา   หมื่นปราบ
4. เด็กชายกิตติพงษ์   กลิ่นเพชร
5. เด็กชายจิตวิสุทธิ์   หนูแก้ว
6. เด็กหญิงจิตสุภา  ลัทธิธรรม
7. เด็กหญิงชยธิดา  สงสุวรรณ
8. เด็กชายดุษฎี  คงสิน
9. เด็กหญิงนรีรัตน์   คงดำ
10. เด็กชายพงศภัค  แสงดำ
11. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เทพธานี
12. เด็กชายภานุวิชญ์    จันทร์ฝาก
13. เด็กหญิงรวิวรรณ   จิตรบุญ
14. เด็กหญิงวิภาดา    ลุกเซ็น
15. เด็กหญิงสาวิตรี    โออินทร์
16. เด็กชายสิรภพ   ศรียาภัย
17. เด็กหญิงสิริพร   สุจิวรรณ
18. เด็กชายอนุชิต    นาคิน
19. เด็กชายโภควิน  ขุนปาน
 
1. นางศราวดี   ใหมจันทร์
2. นางรัตนา   เพชรชู
3. นางพิมพ์สิริ   หอยสกุล
4. นางวิภาพรรณ   บุญวงศ์
5. นางขวัญใจ    ดีเบา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาราม 1. เด็กชายพงศธร  รอดคืน
2. เด็กหญิงอรอนง  อ่อนเอียด
 
1. นายประทีป  ชัยเพชร
2. นางจิรา  โจ้งจาบ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 1. เด็กหญิงกระนิษฐนาฏ  จิ้วถ้อง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  เดชอรัญ
3. เด็กชายณัฐนนท์  ณ ระนอง
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  นาทุ่งนุ้ย
5. เด็กหญิงดาราพร  ณ สม
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์  รักษา
7. เด็กชายธีรวัฒน์  ปานแป้นน้อย
8. เด็กหญิงมนธิกานต์  สังข์แก้ว
9. เด็กหญิงวาสนา  ยมรัตน์
10. เด็กหญิงศรันรัตน์  รักเมือง
 
1. นายสมชาย  บุญรินทร์
2. นายอำนวยพร  เชยชื่นจิตร
3. พระครูสมุห์บุตรา  ฐานิสสโร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กหญิงญาดา  พลผอม
2. เด็กหญิงณิชกานต์  หนูบัณฑิต
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  รอดรัก
4. เด็กหญิงปวริศา  ศรีประสิทธิ์
5. เด็กหญิงพรพิมล  พิพัฒน์
6. เด็กหญิงรุจิรา   อภัยพงศ์
7. เด็กหญิงสุพัชชา  ชัยสงคราม
8. เด็กหญิงอนุธิดา  ขาวสังข์
9. นางสาวอารยา  อ่อนแท้
10. เด็กหญิงเกศวรินทร์  แต้มเฒ่า
 
1. นางชนากานต์  เลิศพยัคฆรัตน์
2. นายบุญเลิศ  เพชรทองขาว
3. นางสาวปิยวดี  อินทรโยธา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กชายธนกฤต  เกียรติเมธา
 
1. นางสาวผุสดี  บ่นหา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงอันน์นีร  หัวเขา
 
1. นางสาววิชุดา  เปาะทอง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงพัทธิรา  ไมตรี
 
1. นางสาวบังอร  จิตรา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงจินตนันท์  โตทับเที่ยง
 
1. นางสาวรื่นฤดี  ไทรงาม
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนปริง 1. เด็กชายณภัทร  เส้งตั้น
 
1. นางสุพิศ  นิธิวรนันท์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายกฤษฎากร  ชูเมือง
2. เด็กหญิงณภัทรา  จารุพานิช
 
1. Mrs.Yang  Xiaonan
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาราม 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ช่วยพันธ์
2. เด็กชายศตวรรษ  รอดคืน
 
1. นางสาวสมัย  ทองอ่อน
2. นางสาวมณฑิรา  อินทรโยธา
 
14 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อง 1. เด็กหญิงปัฐมาวดี   รักทองจันทร์
2. เด็กหญิงปาลิดา   สมาธิ
3. เด็กชายสุรพงษ์   พูลสมบัติ
 
1. นางสาวสุพัตรา   ด้วงสุข
2. นางสาวปิยวรรณ   ศรีนคร
 
15 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ชุมสม
2. เด็กหญิงพรพรหม  เกตุดำ
3. เด็กหญิงวรรณพร  รักทองจัน
 
1. นางจุฬาวัลย์  แต้มประสิทธิ์
2. นางสาวจันทร์จิรา  ชัยแก้ว