รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1
ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลตรัง โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา โรงเรียนตรังวิทยา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรียนวิเชียรมาตุ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1. เด็กชายศักดิวรรธน์  เกียรติเวชสิทธิ์
 
1. นางสาวเพ็ญริยา  จอมทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง 1. เด็กหญิงอรปรียา  บุญเศษ
 
1. นางอุบล  จีนประชา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. นางสาวปนัดดา  ว่องขุก
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชัยแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมสอม 1. เด็กหญิงกมลพร  ชูอ่อน
 
1. นางสุดจิตร  หยงสตาร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงปนัดดา  หนูเหมือน
 
1. นางภารดี  สุวคันธ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. เด็กชายกิตติพศ  แซ่หลี
 
1. นางชื่นจิต  ชูเอน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุยสุย
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  คงทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทะเล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สังข์ขาว
 
1. นางสาววันดี  เสียมไหม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เส็นฤทธิ์
 
1. นางวาสนา  จิตบุญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1. เด็กหญิงเจนจิรา  จะชา
 
1. นางสาวพิดาพรรณ  ปรีชานนท์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  หยูจีน
 
1. นางสาวเพียงตะวัน  วิคบำเพิง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงธนัชพร  ขวันเพ็ชร
2. เด็กหญิงนลินญา  บุญจันทร์
3. เด็กหญิงพิมชญา  ฉิมมณี
 
1. นางสาวอาทิตา  แดงเรือง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  หนูคง
2. เด็กหญิงพรสินี  ขุนอินทร
3. เด็กหญิงอัญชิสา  พงษ์สรรพรักษ์
 
1. นางจิราภรณ์  ใจจ้อง
2. นางจุรีพร  สิงห์อินทร์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กหญิงพิมปวรรณ์  เพชรอินทร์
2. เด็กหญิงมุฑิตา  ชูพูล
3. นางสาววรรณพร  ศรีสุขใส
 
1. นางบุญแก้ว  เกิดความสุข
2. นางสุรีรัตน์  เที่ยงธรรม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  นานอน
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีนคร
 
1. นางชุติมา  ภักดี
2. นางกาญจนา  รัตนรัต
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 1. เด็กชายภัทรพล  หนูเหมือน
2. เด็กหญิงวรวรรณ  คงหมุน
 
1. นางสาวอำพัน  ดำจิ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายสิรวิชญ์  จิตตสัจจะ
2. เด็กชายไรวินทร์   ศรีจันทร์
 
1. นางพิณญา  เพ็งสุข
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กหญิงปาริฉัตต์  จันทร์ฝาก
2. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ชุมเชื้อ
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  ร่มคำ
2. นางสุวรรณี  พลรัตน์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายสุวรรณภูมิ  จันทร์คง
 
1. นางสุรางรัตน์  โสธานิตย์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงปวริศา  บัวเเก้ว
 
1. นางสาวสุพร  พละบุญ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 1. นางสาวณัฐชยา  สงวนศักดิ์
 
1. นางจรงศรี  สุขตะโก
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กหญิงธัญธร  สุขรัตน์
2. เด็กหญิงนิชา  ดำรงศักดิ์วิรุฬห์
3. เด็กชายศิรสิทธิ์  มั่นสูงเนิน
 
1. นางณีรวรรณ  อินทรักเดช
2. นายอาริยะ  ดำช่วย
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทอง 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  ใจสมุทร
2. เด็กหญิงญารฎา  ไชยเทพ
3. เด็กหญิงรัญชิดา  เจะสา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  คงอินทร์
2. นางสาวมานิตา  สาเหล้
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โชคสวัสดิกร
2. เด็กหญิงรวิษฎา  เชียงสอน
3. เด็กหญิงอัญชัษฐา  อึ่งทอง
 
1. นางจิราภรณ์  สงบดี
2. นายชัชชัย  ชัยริน
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. นางสาวดวงกมล  ผู้ภักดี
2. เด็กชายวงศกร  ช่วยนวล
3. นายอดิศักดิ์  นิลไชย
 
1. นางสุกัลยา  จันทร์ดำ
2. นางชื่นจิต  ชูเอน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  มันทุ่ย
2. เด็กชายอังค์กร  เพชรอุบล
 
1. นางสุวรรณา  เพ็ชรถัด
2. นางสุดารัตน์  อิดทิ้ง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนปริง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  นพวงศ์
2. เด็กชายสาริน  ชัยขัน
 
1. นางพรทิพย์  สุภาพ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  อ่อนแท้
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เบ็ญระเหม
 
1. นางจุฑารัตน์  โสภณพลศาล
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  นวลนาค
 
1. นายอาริยะ  ดำช่วย
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 1. เด็กหญิงกัลยา  เกื้อรอด
 
1. นางจรงศรี  สุขตะโก
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กชายกันติทัต  ดำเดิม
2. เด็กหญิงวรรษพร  วัชรินทร์ธาดา
 
1. นางสาวณัชชา   ชูเพ็ง
2. นางสาวนันทา  ตั้นฉ้วน
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนานอน 1. เด็กชายธนารักษ์  นานอน
2. เด็กชายนคเรศ  จิตรา
 
1. นางรุ่งอุษา  สุทธินนท์
2. นางเนตรชนก  แก้าดำ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กหญิงสุภัชญา  เถาว์ราม
 
1. นางอุบล  คงสม
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 1. เด็กชายเทวฤทธิ์  เทวกุล
 
1. นางสาวจีรภา  อ่อนช่วย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  วิระพรสวรรค์
2. เด็กชายภาสวร  ว่องธนาพัฒน์
3. เด็กชายสติปัญญ์  อ่อนสง
 
1. นางวนิดา  คงไหม
2. นางสาวจอมทอง  ชัยภักดี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาราม 1. เด็กชายกษิด์เดช  คงนิล
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  ขำจีด
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  ชัยเพ็ชร
 
1. นางนฤมล  พึ่งบุญ
2. นางสาวมณฑิรา  อินทรโยธา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยูงงาม 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  รักสม
2. เด็กหญิงจันทกานต์  คงสิน
3. เด็กชายปิยวัฒน์  จิรพัฒนจินดา
 
1. นางอัญชลี  จำเริญรักษ์
2. นางสาวสิรินภา  จาวิสูตร
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. เด็กชายกฤษฎา  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  หมื่นโพธิ์
3. เด็กหญิงปภาวี  จานมาตร
 
1. นางอำนวย  เหมไพศาลพิพัฒน์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิตบุญ
2. เด็กหญิงสุกฤตา  เอ้งฉ้วน
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองฤทธิ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  เซ้งซ่องกุ่น
2. นางจิราพรรณ  เพ่งพิศ
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทะเล 1. นางสาวชลธิชา  เสลา
2. นางสาวณัฐธิดา  หอมหวล
3. นางสาวยารอน๊ะ  หอยเขียว
 
1. นายพุฒิสรรค์  อนุกูลพันธ์
2. นางสาวสิรินันท์  เผือกละม้าย
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาป้อ 1. เด็กหญิงปาลิตา  กลางวัง
2. เด็กหญิงศริษา  อัมรัตน์
3. เด็กหญิงอาลีน่า  โชติกมาศ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  บุญเสน
2. นางสาวฐิติพร  คงแย้ม
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กหญิงวีรภัทร  เศวตะดุล
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ศรีแก้ว
 
1. นางอังศุมาลิน  แสงศรีจันทร์
2. นางสุรีย์  แก้วรักษ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. เด็กชายมงคลชัย  ณ นคร
2. เด็กชายอดิศร  สมบูรณ์
 
1. นางนฤมล  เม่งช่วย
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำพิกุล 1. เด็กชายรพีภัทร  จันทร์สองแก้ว
2. เด็กชายอภินันท์   ชัยเพ็ชร
 
1. นายประภาศ   ฤทธิเดช
2. นายอนันต์   หมื่นอะเส็ม
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำพิกุล 1. เด็กชายวรินทร   ชุ่มชื่น
2. เด็กชายอัษฎาวุธ   ชุมจันทร์
 
1. นายประภาศ   ฤทธิเดช
2. นางสาวขนิษฐา    เกตสุวรรณ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1. เด็กชายธนาวุฒิ  หมุนมิตร
2. เด็กชายพีรวิชญ์  นาบิน
 
1. นางสาวศิริอำภา  ขำทอง
2. นายชลิต  พากเพียร
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐชนน  ชูยัง
2. เด็กชายณัฐพล  นิลลออ
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  เสียมไหม
2. นางวิจิตรา  วงศ์สัมพันธ์
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทะเล 1. เด็กชายนิรภัฏ  เหมนะ
2. เด็กชายสราวุธ  เสลา
 
1. นางสาวสิรินันท์  เผือกละม้าย
2. นายเอกธร  เตียวย่อง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเสะ 1. เด็กหญิงกาญจน์ชิตา  สุดรักษ์
2. เด็กหญิงธัญสิริ  หลงกลาง
3. เด็กหญิงนฤมล  ทุ่ยอ้น
4. เด็กหญิงวรินธร  ปูไล้
5. เด็กหญิงอาริสา  รื่นรมย์
 
1. นางสาวเกศมณี  จิตเที่ยง
2. นายเด่นชัย  สมใจเพ็ง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ศิริสม
2. เด็กหญิงปิยภัทร  เส้งขาว
3. เด็กหญิงวิชญาดา  พละพานิชย์
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มีจันทร์
5. เด็กหญิงโมนา  ปรังเจะ
 
1. นางชุลีภรณ์  นาคช่วย
2. นางอุไรวรรณ  จันทร์สว่าง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. นางสาวนงนภัส  คำปัน
2. เด็กหญิงพิมพรรณ  พุทธรักษ์
3. เด็กหญิงอณัชชา  จันทร์ด้วง
4. เด็กหญิงอัฉราวดี  เดโชศาสตร์
5. เด็กหญิงเกตสรา  ทองโอ
 
1. นางสาวชนกานต์  อินทร์มาก
2. นางสาวอังคณา  ชุมวงษ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะปุด 1. เด็กชายชลกร  หนูนวล
2. เด็กหญิงปภาวดี  หนูวงศ์
3. เด็กหญิงพรรณปพร  อินยงค์
4. เด็กหญิงพรรณรมณ  อินยงค์
5. เด็กหญิงพาขวัญ  รอดคืน
 
1. นางสาวทิวาพร  ทวิสุวรรณ
2. นางโสพิส  จันทรแสงทอง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะปุด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนูนวล
2. เด็กหญิงกัลยาณี  เพ็ชรย้อย
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  นุ้ยผุด
4. เด็กชายอนุวัฒน์  ณะรัตน์โช
5. เด็กหญิงอักศราภัค  ศรีวารินทร์
 
1. นายนรากร  สมประสงค์
2. นางสาวสุดา  บุญเจริญ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงปัญญาพร  เขียดสุก
3. เด็กหญิงผัลย์ศุภา  แก้วหนูนา
4. เด็กชายภูหฤษฎ์  พิณเขียว
5. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองนาค
 
1. นางสาวชีรานันท์  แซ่จุ้ง
2. นายไนยชน  ผลทอง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลิพัง 1. เด็กชายกฤษฏา  แดหวา
2. เด็กหญิงนันทิชา  อรุณรัตน์
3. เด็กชายอธิภัทร์  เพ็งทะ
4. เด็กชายอภิรักษ์  นาคเพ็ง
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  กาสาด
 
1. นางกชชิตา  สงขำ
2. นางสาวพรเพ็ญ   ณ พัทลุง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา 1. เด็กชาย ซีเก้า   นวลเปียน
2. เด็กชายกฤตเมธ   จันทร์ฝาก
3. เด็กหญิงกันติชา   หมื่นปราบ
4. เด็กชายกิตติพงษ์   กลิ่นเพชร
5. เด็กหญิงขวัญรวี  ชัยสงคราม
6. เด็กชายจิตวิสุทธิ์   หนูแก้ว
7. เด็กหญิงจิตสุภา  ลัทธิธรรม
8. เด็กหญิงชยธิดา  สงสุวรรณ
9. เด็กชายดุษฎี  คงสิน
10. เด็กหญิงนรีรัตน์   คงดำ
11. เด็กชายพงศภัค  แสงดำ
12. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เทพธานี
13. เด็กชายภานุวิชญ์    จันทร์ฝาก
14. เด็กหญิงรวิวรรณ   จิตรบุญ
15. เด็กหญิงวิภาดา    ลุกเซ็น
16. เด็กหญิงวิมลมณี  คงรักษ์
17. เด็กหญิงสาวิตรี    โออินทร์
18. เด็กชายสิรภพ   ศรียาภัย
19. เด็กชายอนุชิต    นาคิน
20. เด็กชายโภควิน  ขุนปาน
 
1. นางศราวดี   ใหมจันทร์
2. นางรัตนา   เพชรชู
3. นางพิมพ์สิริ   หอยสกุล
4. นางวิภาพรรณ   บุญวงศ์
5. นางขวัญใจ    ดีเบา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทรัพย์แสนเจริญ
 
1. นางยุพา  ตั้งสถิตพร
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนปริง 1. เด็กหญิงปวรรณรัตน์  รักเกื้อ
 
1. นางสุขใจ  สุริยกาญจน์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนปริง 1. เด็กชายสุวิชา  ไทยดี
 
1. นางสุภาภร  แสงผะกาย
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กหญิงวริศรา  ทองเอียด
2. เด็กชายศุภกฤต  จันทร์เพชร
 
1. นางสุลักขณา  เกิดผล
2. นางฐิติมา  บูก๋ง
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากปรน 1. เด็กชายธนกร  อิดทิ้ง
2. เด็กหญิงพิพัฒนพร  ศรีจันทร์ดร
 
1. นางคำภู  ช่องสมบัติ
2. นางนพรดา  โพชสาลี
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาราม 1. เด็กชายพงศธร  รอดคืน
2. เด็กหญิงอรอนง  อ่อนเอียด
 
1. นายประทีป  ชัยเพชร
2. นางจิรา  โจ้งจาบ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 1. เด็กหญิงกระนิษฐนาฏ  จิ้วถ้อง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  เดชอรัญ
3. เด็กชายณัฐนนท์  ณ ระนอง
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  นาทุ่งนุ้ย
5. เด็กหญิงดาราพร  ณ สม
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์  รักษา
7. เด็กชายธีรวัฒน์  ปานแป้นน้อย
8. เด็กหญิงมนธิกานต์  สังข์แก้ว
9. เด็กหญิงวาสนา  ยมรัตน์
10. เด็กหญิงศรันรัตน์  รักเมือง
 
1. นายสมชาย  บุญรินทร์
2. นายอำนวยพร  เชยชื่นจิตร
3. พระครูสมุห์บุตรา  ฐานิสสโร
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กหญิงญาดา  พลผอม
2. เด็กหญิงณิชกานต์  หนูบัณฑิต
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  รอดรัก
4. เด็กหญิงปวริศา  ศรีประสิทธิ์
5. เด็กหญิงพรพิมล  พิพัฒน์
6. เด็กหญิงรุจิรา   อภัยพงศ์
7. เด็กหญิงสุพัชชา  ชัยสงคราม
8. เด็กหญิงอนุธิดา  ขาวสังข์
9. นางสาวอารยา  อ่อนแท้
10. เด็กหญิงเกศวรินทร์  แต้มเฒ่า
 
1. นางชนากานต์  เลิศพยัคฆรัตน์
2. นายบุญเลิศ  เพชรทองขาว
3. นางสาวปิยวดี  อินทรโยธา
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์วิเชียรชัย 1. เด็กชายชนมภูมิ   ทองหนัน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดับพันธ์
3. เด็กชายธวัชชัย  สินไชย
4. เด็กชายพรรณกร   หมัดเจริญ
5. เด็กชายภาณุเดช  ซุ่นกิจ
6. เด็กชายวรายุทธิ์  แน่นแผน
7. เด็กชายวรุตม์  นิลละออ
8. เด็กชายศิริวัฒน์  วู่นา
9. เด็กชายสุทธิ์กานต์  บุญนวน
10. เด็กชายเอกนรา   จันทร์ส่งแสง
 
1. นายชยังกูร  ศรีนันท์
2. นางจรัสโฉม  จันทร์มีศรี
3. นางสาวอารีย์  ชายเกตุ
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กชายกรวิชญ์  สีเเก้ว
2. เด็กชายกฤตย์อังกรู  กาวิยะ
3. เด็กชายคมสัน  มณีโชติ
4. เด็กชายจิรัฐพงษา  เรืองวิทยาวงศ์
5. เด็กชายปารมิต  พรหมจรรย์
6. เด็กชายพัสกร  สุขรุ่ง
7. เด็กชายวราทิตย์  จันทราวรวิทย์
8. เด็กชายวริษฐ์  ชัยทอง
9. เด็กชายวีรพล  ซุ้นสั้น
10. เด็กชายเอกชัย  เเซ่หลี
 
1. นางสาวสุกัญญา  แว่นประดิษฐ์
2. นายกุศล  คำทอง
3. นายอนุรักษ์  รอดเทศ
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบันได 1. เด็กหญิงภัทธีมา   ขาวคง
2. เด็กชายวีระวัฒน์   เสียมไหม
 
1. นายหวันเหย๊ะ  จอมประดิษฐ์
2. นายเกษม  เยะหมัน
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาราม 1. เด็กหญิงอรอุมา  สุขคุ้ม
2. เด็กชายเพชรอัครพล  สมศรี
 
1. นายชรินทร์  ณะสงค์
2. นางนฤมล  พึ่งบุญ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  เชี่ยเท่า
 
1. นางสาวลลิตา  เซ่งหยี
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชวด 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ดีจะมาลา
 
1. นายเอกทัศน์   เดชอรัญ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทะเล 1. เด็กหญิงเนตรนภา  เศษคง
 
1. นางสาวสิรินาถ  แก้วเมือง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายโภคิน  ผินรับ
 
1. นายจิรัฏฐ์  ชุมดี
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงวัตติมา  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวดวงหทัย  อุทัยวรรณพร
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กหญิงสิดารัศมิ์  คชวงศ์
 
1. นายพรเทพ  ช่วยด้วง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กหญิงเกวลิน  อภัยพงศ์
 
1. นายพรเทพ  ช่วยด้วง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กหญิงชุติมน  ช่วยชะนะ
 
1. นายพรเทพ  ช่วยด้วง
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์อินทร์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  สมจริง
 
1. นางอัญชลี  ถิ่นนา
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ศรีเกตุ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงสุปรียา  อุดมรักษา
2. เด็กหญิงอนัญพร  เลื่ยนยงค์
 
1. นางสาวพยอง  ตู้ดำ
2. นางสาวตานตะวัน  นานช้า
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. นางสาวจันทรา  เพชรฤทธิ์
2. เด็กชายณัฐกร  หอยสังข์
 
1. นายอาคม  ดำปิน
2. นางผกามาศ  ดำปิน
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะเหลียน 1. เด็กชายอนุวัฒ  ทัศนจันดา
 
1. นางลาวัณ  แสวงรัตน์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาศิริ  นาศรี
2. เด็กหญิงณภัทร  กัณฑะวงศ์
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ก้งจี้
 
1. นายธีรยุทธ  บริพันธ์
2. นางนันทพร  คีรีรัตน์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์วิเชียรชัย 1. เด็กชายกานต์ดนัย  แก้วเกิด
2. เด็กชายปุณยวีร์  สากียะเสถียร
3. เด็กชายศุภกร  แสงอาทิตย์
 
1. นายอภิษฐา  ทองพราว
2. นางสายใหม่  เพ็ชรสุทธิ์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  กลิ่นเพชร
2. เด็กชายธวัชชัย  เยาว์ดำ
3. เด็กชายพัทธพล  พลประสิทธิ์
 
1. นายธีรยุทธ  บริพันธ์
2. นางนันทพร  คีรีรัตน์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ตรีรัตนพันธ์
 
1. นางสาวนิชาภา  ชูชมชื่น
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ทับเที่ยง
 
1. นางสาวนิชาภา  ชูชมชื่น
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงอาธิชาดา  ศรีโยธา
 
1. นางสาวนิชาภา  ชูชมชื่น
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวนโปะ 1. เด็กชายกิตติธร  ศรีสุข
 
1. นายพัทธดนย์  สัมฤทธิ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐกานต์  อุ่ยสุ่ย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลรัตน์  ปลอดขาว
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวนโปะ 1. เด็กหญิงสิรีธร  ฤทธิ์เดชา
 
1. นายพัทธดนย์  สัมฤทธิ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวนโปะ 1. เด็กหญิงวริศรา  ชัยภักดี
 
1. นายพัทธดนย์  สัมฤทธิ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวนโปะ 1. เด็กหญิงโยษิตา  วัฒนาสิริ
 
1. นายพัทธดนย์  สัมฤทธิ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงพันธนันท์  ศรีวราพันธุ์
 
1. นางสาวนิชาภา  ชูชมชื่น
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวนโปะ 1. เด็กหญิงพิริษา  รอดถนน
2. เด็กหญิงวริศรา  ชัยภักดี
3. เด็กชายวัชรพล  รองเดช
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ทองฤทธิ์
5. เด็กหญิงศิรินาฎ  ยงกิจ
6. เด็กหญิงสิรีธร  ฤทธิ์เดชา
7. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศรีนิ่ม
8. เด็กหญิงโยษิตา  วัฒนาสิริ
 
1. นายพัทธดนย์  สัมฤทธิ์
2. นายคมกฤช  ทิพย์ศรี
3. นางสาวพรทิพย์  สิงห์อินทร์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวนโปะ 1. เด็กชายกิตติธร  ศรีสุข
2. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีสุข
3. เด็กหญิงพิริษา  รอดถนน
4. เด็กชายมนัสนันท์  ปิยะวัฒน์
5. เด็กหญิงวริศรา  ชัยภักดี
6. เด็กชายวัชรพล  รองเดช
7. เด็กชายวุฒิพงศ์  บริรักษ์พัฒนกุล
8. เด็กหญิงศิรินาฎ  ยงกิจ
9. เด็กหญิงสิรีธร  ฤทธิ์เดชา
10. เด็กชายอติรุจ  ควนวิไล
11. เด็กชายเกียรติภูมิ  พรหมมี
12. เด็กหญิงเจนสุดา  อ่อนหวาน
13. เด็กชายเดโชชัย  หมั่นถนอม
14. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศรีนิ่ม
15. เด็กหญิงโยษิตา  วัฒนาสิริ
 
1. นายพัทธดนย์  สัมฤทธิ์
2. นายคมกฤช  ทิพย์ศรี
3. นางสาวกณกพิชญ์  ยอดเดชา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวนโปะ 1. เด็กชายกิตติธร  ศรีสุข
2. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีสุข
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  วัฒนาสิริ
4. เด็กหญิงพิริษา  รอดถนน
5. เด็กชายมนัสนันท์  ปิยะวัฒน์
6. เด็กชายวัชรพล  รองเดช
7. เด็กชายวุฒิพงศ์  บริรักษ์พัฒนกุล
8. นายศุภสิน  สร้างผล
9. เด็กชายอติรุจ  ควนวิไล
10. เด็กชายเกียรติภูมิ  พรหมมี
11. เด็กชายเดโชชัย  หมั่นถนอม
12. เด็กหญิงโยษิตา  วัฒนาสิริ
 
1. นายพัทธดนย์  สัมฤทธิ์
2. นายคมกฤช  ทิพย์ศรี
3. นางสาวพรทิพย์  สิงห์อินทร์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ชาตรีกุล
2. เด็กชายณรงค์ชัย  ซุ่นผอม
3. เด็กหญิงตรีวิภา  เทพพิพิธ
4. เด็กชายทิวัตถ์  ซุ้นสั้น
5. เด็กชายธีร์ธวัช  สุขขี
6. เด็กชายนนทการ  กลับเฒ่า
7. เด็กหญิงนภสร  หนูเกลา
8. เด็กหญิงนภัสสร  ด้วงหมัน
9. เด็กหญิงปิยนุช  ทองศรี
10. เด็กชายปิยังกูร  ตะนะกรณ์
11. เด็กชายพัทดลย์  เพชรรัตน์
12. เด็กหญิงภิญญดา  เทพพิพิธ
13. เด็กหญิงมนต์นภา  เขียดสุข
14. เด็กหญิงวัลภา  คุ้มโต
15. เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองฤทธิ์
16. เด็กหญิงสุภัชญา  แก้วสุทธิ์
17. เด็กชายอดุลวิทย์  ท่าจีน
18. เด็กชายอวิรุทธิ์  เอียดจุ้ย
19. เด็กหญิงอาทิศยา  ลั่นสิน
20. เด็กชายเฉลิมพล  บุญช่วย
 
1. นายโกเมศร์   อ่อนเกตุพล
2. นางสาวสุพรรณี  ชูคง
3. นางสาวพรพิมล  จางวาง
4. นางอารี  สุขมาก
5. นายวิวัฒน์  แสงอรุณ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนานอน 1. เด็กหญิงชุลิตา  อิ่มเคี่ยม
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นานอน
3. เด็กชายพีรวัฒน์  ลุนศรี
4. เด็กชายศุพรนุวัฒน์  ชูทอง
5. เด็กชายอินทัชปฑิต  บรรจงการ
 
1. นายอิสระ  หนูชู
2. นางมาลี  ราชภิรมย์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 1. เด็กชายอลงกรณ์  พลอินทร์
 
1. นางสาวศรีจันทร์  เพชรดี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กชายนนทกานต์  ทิพอักษร
 
1. นายพรเทพ  ช่วยด้วง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  จูห้อง
 
1. นายประยุกต์  เซ้งซ่องกุ่น
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 1. เด็กหญิงศาวิตา  จันทร์ฝาก
 
1. นางจุฑารัตน์  พรหมรัตน์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 1. เด็กชายอลงกรณ์  พลอินทร์
 
1. นางสาวศรีจันทร์  เพชรดี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กชายสพล  ซ้ายเซี้ย
 
1. นายพรเทพ  ช่วยด้วง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 1. เด็กหญิงรินรดา  รองเดช
 
1. นางปริชญา  ผลบุญ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาราม 1. เด็กหญิงจิดาภา  เดชนุ้ย
 
1. นายมณฑล  คังฆะมโณ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กชายธีรเดช  โพชากรณ์
 
1. นางสาวบังอร  จิตรา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาราม 1. เด็กชายนพณัฐ  ขวัญนิมิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์  เสริมวิฑูรย์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 1. เด็กหญิงรินรดา  รองเดช
 
1. นางปริชญา  ผลบุญ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนานอน 1. เด็กหญิงพิริยาพร  แก้วกล้า
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  หย้งแก้ว
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรงาม 1. เด็กชายบารมี  เอียดจุ้ย
 
1. นางสุนีย์  พันธุ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. นายพิพัฒน์  แซ่กั่ว
 
1. นายชำนาญ  ทองดี
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ฉินธนทรัพย์
 
1. นางพรพิศ  พรหมสุข
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 1. เด็กหญิงศาวิตา  จันทร์ฝาก
 
1. นางจุฑารัตน์  พรหมรัตน์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  สุระกุล
2. เด็กชายกิตติชัย  แป้นทองหลาง
3. เด็กหญิงกุลิสรา  ฐิติโชติ
4. เด็กหญิงขวัญข้าว  สังข์วิสุทธิ์
5. เด็กหญิงจันทรวดี  เอียดชะตา
6. เด็กชายชนินทร  เพ็งจิตร
7. เด็กหญิงชาลิสา  เชยชื่นจิตร
8. เด็กหญิงญาณิศา  นพคุณ
9. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลักติธรรม
10. เด็กหญิงณัฐชา  ยิ้มย่อง
11. เด็กหญิงณิชารัตน์  เนตรนพรัตน์
12. เด็กชายดนัยเทพ  นวลปิ่น
13. เด็กชายทวีศักดิ์  หนูอุดม
14. เด็กชายธนกฤต  เกียรติเมธา
15. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันทร์เมือง
16. เด็กชายปฏิพล  กองทอง
17. เด็กหญิงปิยธิดา  เกียรติเมธา
18. เด็กหญิงปิ่นมนัส  มิ่งเมือง
19. เด็กหญิงพัฒน์ศิรินทร์  อภัยรัตน์
20. เด็กชายภูธนะ  นกศรีแก้ว
21. เด็กหญิงภูษิตา  พลสังข์
22. เด็กหญิงมนัญชยา  วิเชียร
23. เด็กหญิงมนัสนันท์  เศรษฐพิศาล
24. เด็กหญิงรติมา  ทองพิทักษ์
25. เด็กชายรัชชานนท์  แก้วละเอียด
26. เด็กหญิงรุจิรา  โสพล
27. เด็กหญิงวรรณา  ชาลปติ
28. เด็กหญิงศิริปัญญา  ซื้อจ้าง
29. เด็กชายศิวกร  คงลำธาร
30. เด็กชายสรวิชญ์  รักทองหล่อ
31. เด็กหญิงอนันตญา  เฉ่งน้อย
32. เด็กชายอนุวัฒน์  ธรรมประโคน
33. เด็กหญิงอภิชญา  ขาวสุด
34. เด็กหญิงอวิกา  เต็งรัง
35. เด็กหญิงอินทิรา  ยูงทอง
36. เด็กหญิงเปมิกา  แก้วไพศาล
37. เด็กหญิงเพลงพฤกษา  จันทร์เกตุ
38. เด็กหญิงโชติกา  เริ่มอรุณรอง
39. เด็กหญิงโศภิษฐา  ดำแก้ว
40. เด็กหญิงไคริกา   หาญเชิงชัย
 
1. นายสนั่น  ลำยอง
2. นายสกลธ์  เภาสู่
3. นายพร  ศรีสุวรรณ
4. นายคณาวุฒิ  จันทรดึก
5. นางสาวขนิษฐา  มาระพงศ์
6. นางวิภา  มโนรา
7. นางนิตยา  รำไพรุจิพงศ์
8. นางดวงจันทร์  รัตนแคล้ว
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) 1. เด็กชายจิรพนธ์  แซ่เจียม
2. เด็กหญิงณัฐฐา  นวลโข้ย
3. เด็กชายณัฐพงศ์  คงดี
4. เด็กชายตะวัน  สังขารา
5. เด็กหญิงพีรยา  เกื้อเมือง
6. เด็กหญิงลดาวัลย์  แก้วกล้า
7. เด็กชายวีระภัทร  ศิริรวม
8. เด็กหญิงศิริกัลยา  อารีรอบ
9. เด็กหญิงอจิรวดี  แก้วเซ่ง
10. เด็กชายอัฐฎายุธ  สีคง
 
1. นางบุรารัตน์  จงไกรรัตนกุล
2. นางณมน  กุลวริยากร
3. นางสาวชลิตา  อินทร์ชู
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงกรกมล  เสริมวิฑูรย์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ฤทธิมา
3. เด็กหญิงนงนภัส  ศรีอ่อน
4. เด็กหญิงลักษณมณ  ชัยชนะ
5. เด็กหญิงวนันต์ภัทร  ศักดิ์ชินบุตร
6. เด็กหญิงศุภนารี  ตาเตะ
 
1. นายสัตยา  กาสุข
2. นางรุ่งทิพย์  จำเริญ
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโหละคล้า 1. เด็กหญิงกรผกา  ชูทิ่ง
2. เด็กหญิงธิดรัตน์  แก้วชรัตน์
3. เด็กหญิงนุชญดา  ศรีเกตุ
4. เด็กหญิงปัทมวดี  เอียดทอง
5. เด็กหญิงปาริชาต  สุนทรนนท์
6. เด็กหญิงปิยนุช  นวลขำ
7. เด็กหญิงปิยวรรณ  เอียดทอง
8. เด็กหญิงปิ่นอาภรณ์  ดำพอรู้
9. เด็กหญิงวาสิตา  จูดจันทร์
10. เด็กหญิงโชติมา  ศรีเกตุ
 
1. นางพรรณนิภา   ไพรัตน์
2. นางลักขณา  นันทวงค์
3. นางสุนทรี  ศรีพล
4. นางสาวพินทุนะ  สิงหนัน
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. นางสาวกอบแก้ว  จันด้วง
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ฉิมเพชร
3. เด็กหญิงชาลิสา  ช่วยพันธ์
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เอกวิลัย
5. เด็กหญิงณิชา  เพ็ชรขัน
6. เด็กหญิงพิชชาพร  จำปา
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาสลับ
8. นางสาวภุมริน  เขียดแก้ว
9. เด็กหญิงมัณฑนา  แสนเวียง
10. เด็กหญิงศิรดา  บุณโยดม
11. เด็กหญิงสุณัฏฐา  แดงเอียด
12. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญมี
 
1. นายกิตติ์ธเนศ  ล้ำเลิศอภิกิตติ์
2. นางสาวนารีนาฏ  วัฒนะ
3. นางสาวจิรนันท์  กาญจนา
4. นางชื่นจิต  ชูเอน
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ใจชื้น
2. เด็กหญิงชลลดา  ฟักหมิด
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ตันประดิษฐ์
4. เด็กหญิงทิชาพร  จันด้วง
5. เด็กหญิงพิชญาภัค  บุญมี
6. เด็กหญิงรัตนาพร  เพชรทิพย์
7. เด็กหญิงศริยา  อยู่เจริญ
8. เด็กหญิงศุภิสรา  ชลศิริพงษ์
9. เด็กหญิงอริษรา  พงศ์ทองเมือง
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  แสนเวียง
11. เด็กหญิงเนตรชนก  อุบลรัตน์
12. เด็กหญิงโชติกา  เทศนอก
 
1. นายกิตติ์ธเนศ  ล้ำเลิศอภิกิตติ์
2. นางสาวจิรนันท์  กาญจนา
3. นางสาวนารีนาฏ  วัฒนา
4. นางสาวติญชมา  สุนทรนนท์
5. นางสาวรินรดี  ฝันนิมิต
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. นางสาวกอบแก้ว  จันด้วง
2. นางสาวกิตติมา  ชูโชติ
3. นายกิตติศักดิ์  ชูทอง
4. เด็กหญิงจิตรานุช  สันเพชร
5. นางสาวชาลิสา  ช่วยพันธ์
6. เด็กหญิงณัฐชา  ทองลิ้ม
7. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองคง
8. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ใจบุญ
9. เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วลาย
10. นางสาวภุมริน  เขียดแก้ว
11. เด็กหญิงมัณฑนา  แก้วสุด
12. เด็กหญิงรัญชิดา  โรจน์ชัยนิธิ
13. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญมี
14. เด็กหญิงอันจิดา  ยิ้วเหี้ยง
15. นายอาทิตย์  ภักดีไทย
16. เด็กหญิงเนติมา  ด้วงสุข
 
1. นายกิตติ์ธเนศ  ล้ำเลิศอภิกิตติ์
2. นางสาวนารีนาฏ  วัฒนะ
3. นางสาวจิรนันท์  กาญจนา
4. นางสาวติญชมา  สุนทรนนท์
5. นางสาวรินรดี  ฝันนิมิต
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กชายณัฐชนน  จำเริญรักษ์
2. เด็กชายธนกฤต  รักษารักษ์
3. เด็กชายนพณัฐ  ช่องรักษ์
4. เด็กชายภิรเดช  สิทธิชัย
5. เด็กชายเพลงเอก  ลายดี
 
1. นายเฉลิมพล  พลฤทธิ์
2. สิบเอกธรรมนูญ  เอียดนุ่น
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กชายธนกฤต  เกียรติเมธา
 
1. นางสาวผุสดี  บ่นหา
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงอันน์นีร  หัวเขา
 
1. นางสาววิชุดา  เปาะทอง
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงพัทธิรา  ไมตรี
 
1. นางสาวบังอร  จิตรา
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงจินตนันท์  โตทับเที่ยง
 
1. นางสาวรื่นฤดี  ไทรงาม
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนปริง 1. เด็กชายณภัทร  เส้งตั้น
 
1. นางสุพิศ  นิธิวรนันท์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายกฤษฎากร  ชูเมือง
2. เด็กหญิงณภัทรา  จารุพานิช
 
1. Mrs.Yang  Xiaonan
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 97.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กชายสักรินทร์  ทองสุข
2. เด็กชายอันน์  ชุนหบดี
 
1. นางสาวอรพรรณ  วิมลเศรษฐ์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาราม 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ช่วยพันธ์
2. เด็กชายศตวรรษ  รอดคืน
 
1. นางสาวสมัย  ทองอ่อน
2. นางสาวมณฑิรา  อินทรโยธา
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผักฉีด 1. เด็กชายชลธี  สมแสง
2. เด็กชายธนกร  ส่องสงค์
3. เด็กหญิงพรธิภา  ชัยจักร
4. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์แก้ว
5. เด็กชายวุฒิชัย  แก้วจันทร์
6. เด็กชายศุภกิจ  จิตรบุญ
 
1. นายประเสริฐ  หนูนวล
2. นายสิทธิพงษ์  เก้าเอี้ยน
3. นางสุณิสา  แอโส๊ะ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยา 1. เด็กหญิงกัณญาพัชร  ศรีลภัสพงษ์
2. เด็กหญิงจันทกานต์  เพ็ชรพรหม
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  หนูทอง
4. เด็กชายนฤเบศ  สามสี
5. เด็กชายนันทิน  บุญเดช
6. เด็กหญิงสุธีกานต์  อาจกูล
 
1. นายศราวุธ  ทองโอ
2. นางพัชรี  แก้วแทน
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กหญิงฑุลิกา  เขียดสุก
2. เด็กหญิงดารารัตน์  อุปกา
3. เด็กหญิงนฤมล  ร่าหมาน
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บัวประหรอด
5. เด็กหญิงรอปิอ๊ะ  ลิ่มศรีพุทธ
6. เด็กหญิงวรรธเนศ  คงบัน
7. เด็กหญิงวาสนา  รองรัก
8. เด็กหญิงสุชาวดี  สีเกื้อ
9. เด็กหญิงอาฟีเซาะห์  ปะโดลัง
10. เด็กหญิงอินทิรา  เกตุด้วง
 
1. นางชเนตตี  ชนชอบธรรม
2. นางเพ็ญดี  หนูเจริญ
3. นางสาวดารินท์  จินดาปาน
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนปริง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โพธิ์จันทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชิตชลธาร
3. เด็กชายณัฐพงษ์  อ้นชู
4. เด็กหญิงธนพร  เมืองแก้ว
5. เด็กหญิงธัญชนก  ชิตชลธาร
6. เด็กหญิงนันทัชพร  ล้วนกาง
7. เด็กหญิงพรนภา  ศรีพล
8. เด็กหญิงวันวิสาข์  ประกอบธรรม
9. เด็กหญิงสุรัตน์วดี  บูรณ์เจริญ
10. เด็กหญิงอนุธิดา  สังขโชติ
 
1. นางสุภาภร  แสงผะกาย
2. นางสุมน  ไชยเสนีย์
3. นางสุภิญญา  ชัยมีเขียว
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนานอน 1. เด็กหญิงรณัฐฌา  ชนะพาล
2. เด็กหญิงวชิรภรณ์  ผ่องปัญญา
3. เด็กหญิงสุทิสา  สิ้นทุกข์
4. เด็กหญิงสุภัสสร  สอนสุข
5. เด็กชายเจษฎา   เช้าฉ้อง
 
1. นางเนตรชนก  แก้วดำ
2. นางรุ่งอุษา  สุทธินนท์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงดุสิตา  ขันติ
2. เด็กหญิงลีลาวดี  เจะสา
3. เด็กหญิงไอยลดา  ฤทธิ์หมุน
 
1. นางสาวชุษณา  นัครา
2. นางวิภาวรรณ  สมจริง
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนปริง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงมนพร  ชูทก
3. เด็กหญิงวริศรา  ดำคงเพชร
 
1. นางปราณี  จริงจิตร
2. นางอนงค์  เอียดแจ่ม
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงกมลชนก  ธรรมเสถียร
2. เด็กหญิงกัลยกร  ทองส่งโสม
3. เด็กหญิงวรภาดา  ประภาศิริ
 
1. นายนเรนทร์  แก้วใหญ่
2. นางสาวรักชนก  แซ่ห่อ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทะเล 1. เด็กหญิงชุติมา  เหลือแดง
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บำรุงการ
3. เด็กหญิงธันญาธรณ์  สุขศิริ
 
1. นางวจีนุช  เพชรอาวุธ
2. นางสาวจุฑารัตน์  ทิพย์ศรี
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 1. เด็กหญิงธารธารา  ราษีพันธ์
2. เด็กหญิงพวงชมพู  โยชุม
 
1. นางนฤมล  สีสุข
2. นางสาวกัญญ์วิญาณ์  กึ่งเลี่ยน
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สิทธิชัย
2. เด็กหญิงมนต์ธิดา  ขาวสังข์
 
1. นายอนุสรณ์  จิตบุญ
2. นายยุทธพล  น้ำเยือง
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กชายพนาดร  คีรีเดช
2. เด็กชายเมธาวัฒน์  สงสุวรรณ์
 
1. นายอนุสรณ์  จิตบุญ
2. นายยุทธพล  นำเยือง
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงปพิชญา  เก้าเอี้ยน
2. เด็กหญิงปารีณา  จีรัฐติกุล
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเที่ยง
2. นางสาวสุจิตราภรณ์  ฉิมเรือง
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนานอน 1. เด็กชายดนัยณัฐ  แสงประดับ
2. เด็กหญิงปิกาวรรณ  นาคพันธ์
 
1. นางสุภาณี  ไกรเทพ
2. นางสาวอรุณี  ฟองโหย
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงชนัญทิตา  ปาติปาเลท
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ผดุงวิทย์วัฒนา
 
1. นางสาวอุบล  ดวงสุด
2. นางสาวนฤนาฏ  จันทร์ทับทิม
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กชายกฤษณะ  ปานพงษ์
2. เด็กชายนันทวัช  นิลระตะ
 
1. นางวิภารัตน์  อินเอียด
2. นางวิมลพรรณ  หมื่นโพธิ์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานิน 1. เด็กหญิงชนาธิป  สุวรรณ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ยุนุ้ย
 
1. นางสาวสุลาวัลย์  ดำยศ
2. นายศักดินนท์  รัฐสรรค์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีสุข
2. เด็กหญิงภัณฑิลา  ดำเดิม
 
1. นายนิวรรณ  ไชยรัตน์
2. นางสาวปริศรา  เรืองฤทธิ์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. เด็กชายฉัตรดนัย  จินดามณีวรรณ
2. เด็กชายภานุวิชญ์  สมาธิ
 
1. นางประทุม  ช่วยขำ
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กชายกรวิชญ์  รอดทุกข์
2. เด็กชายณฐชัย  ยิ้มเที่ยง
3. เด็กชายปารัช  เขมะสุวรรณ
 
1. นายชยังกูร  ธนรุจิวิวรรธน์
2. นายธนิต  ศรีขำ
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายนนทเนตร  หนูทอง
2. เด็กชายนราวิชญ์  อินวัน
3. เด็กชายโรจกร  ง่วนสน
 
1. นายปัญญาโรจน์  เฮ่าฮู่เที่ยน
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. นายจิรการ  ใจศิริ
2. เด็กชายชนกนันท์  ธรรมประดิษฐ์
3. เด็กชายถิรธรรม  หนูพันธ์
 
1. นางนฤมล  เม่งช่วย
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว 1. เด็กหญิงจิราพร   บัวแก้ว
2. เด็กชายรัตน์ทวี  รามรักษ์
3. เด็กหญิงโชติกา  เอียดเหล็น
 
1. นายธวัช   เปาะทอง
2. นางสมปอง  ดำเกาะ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 1. นายวิทวัฒน์  ชุมดี
2. เด็กชายศรณรงค์  ทองย้อย
3. นายอนุสรณ์  นามแก้ว
 
1. นายบรรลือ  หนูสีคง
2. นางอภันตรี  รักษศรี
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงบัวบุณ  ธรรมาเจริญราช
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ชำนาญเหนาะ
3. เด็กหญิงอาทิตติยา  วันชะเอม
 
1. นางกรรณิกา  คงเพ็ชร
2. นางนาตยา  ภัทราดูลย์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 1. เด็กชายบูชา  ก้งจี้
2. เด็กหญิงภัคนันท์  เพชรขาว
3. เด็กหญิงศศิวิมล  หมุนเวียน
 
1. นางสาวเพียงตะวัน  วิคบำเพิง
2. นางสาวสุภัสสร  เทพดี
 
156 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงชัญญา  สุจริตธุระการ
2. เด็กหญิงธนัชญา  ทองเพิ่ม
3. เด็กหญิงเปมิกา  เอี่ยนเหล็ง
 
1. นางนาตยา  ภัทราดูลย์
2. นางกรรณิกา  คงเพ็ชร
 
157 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนานอน 1. เด็กชายกาวินทร์  นาคพันธ์
2. เด็กหญิงมัชรี  ชูสังข์
3. เด็กชายสุทธิพงศ์  แก่นจันทร์
 
1. นายสมโชค  ซุ่นอื้อ
2. นางมาลี  ราชภิรมย์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง 1. เด็กชายกรฤทธิ์  ภิรมย์
2. เด็กหญิงณัฎธิกานต์  นิลสะอาด
3. เด็กชายเนติวุฒ  รัตนะ
 
1. นายวิรุจ  ยิ่งกิจ
2. นางวาสนา  ทองเหมือน
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ทองดียิ่ง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ปาเตียง
3. เด็กชายอนุชา  ช่วยธานี
 
1. นายบรรลือ  หนูสีคง
2. นางสาวจีรภา  อ่อนช่วย
 
160 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อง 1. เด็กหญิงปัฐมาวดี   รักทองจันทร์
2. เด็กหญิงปาลิดา   สมาธิ
3. เด็กชายสุรพงษ์   พูลสมบัติ
 
1. นางสาวสุพัตรา   ด้วงสุข
2. นางสาวปิยวรรณ   ศรีนคร
 
161 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ชุมสม
2. เด็กหญิงพรพรหม  เกตุดำ
3. เด็กหญิงวรรณพร  รักทองจัน
 
1. นางจุฬาวัลย์  แต้มประสิทธิ์
2. นางสาวจันทร์จิรา  ชัยแก้ว
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังศิลา 1. เด็กหญิงชาลิสา  ใจตรง
2. เด็กหญิงวรนุช  เพ็งเทพ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  นิมิสวิน
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  กังแฮ
2. นางอมรรัตน์  ตาเดอิน
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินคอกควาย 1. เด็กหญิงธันยมาศ  สองนา
2. เด็กหญิงอรนุช  แซ่หลี
3. เด็กหญิงเนตรชนก  ชายภักตร์
 
1. นางสุวัลลี  วิญญัตติกุล
2. นางสาวปฐมรัตน์  ปักษี
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมสอม 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  รักช่วย
2. เด็กหญิงสงกรานต์  มาตย์วรรณา
3. เด็กหญิงเนตรนภา  เฉ่งน้อย
 
1. นางสาวกมลเนตร  สรรเพชร
2. นางเสถียน  เหล็มเก
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะเหลียน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  หวันเศษ
2. เด็กหญิงพรนภา  พร้าวแก้ว
3. เด็กหญิงพัชรี  แซ่จุ้ง
 
1. นางสาวปีเสาะ  อาบู
2. นางสาววิริยาภรณ์  ชาตรีวงศ์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงกลิ่นหญ้า  คงเเก้ว
2. เด็กหญิงภูริชญา  พัฒน์ทอง
3. เด็กชายวงศกร  วีระกุล
 
1. นางพิชมญชุ์  เกตดำ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินคอกควาย 1. เด็กหญิงพิมผกา  ขวัญเพชร
2. เด็กหญิงสุธาวัลย์  ควนใต้
3. เด็กหญิงอภิชญา  หนูคราม
 
1. นางทัศนวรรณ  มักอาน
2. นางสาววิลาวัลย์  กันตังกุล
 
168 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) 1. เด็กหญิงพลอยธิดา  แซ่เอี้ยว
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ได้รูป
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชูเชิด
 
1. นางสาวณัตติยา  วงศ์นราทิพย์
2. นางมณทิพย์  พลับบดี
 
169 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 1. เด็กหญิงณภัทร  ชาติชนบท
2. เด็กชายธนพนธ์  ชายทุ่ย
3. เด็กชายวรัญชัย  ลิ้มเลิศชัยทวี
 
1. นางพัชรา  ชุติเดโช
2. นางสาวณัฐกานต์  โพชสาลี
 
170 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานิน 1. เด็กชายภูวดล   สังคะดี
 
1. นางสาวสุวรรณา  สุวรรณเวช
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนหาน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์สุวรรณ
 
1. นายนิยม  หยงสตาร์
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงสุชาดา   นางแก้ว
 
1. นางอมรรัตน์   ชัยเพชร
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาติง 1. เด็กหญิงวรพิชชา  แก้วท่าแค
 
1. นางสาวพุทธวรรณ  จิตต์ประสงค์
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วพิทักษ์
 
1. นางสาวศิริพร  ฤทธิสาคร
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนวิไล 1. เด็กหญิงภูมรินทร์  หนูปาน
2. เด็กชายสิทธิชัย  หมวดหรี
3. เด็กชายอภิชาติ  หย๊ะปรัง
 
1. นางสาวจริยาพร  ธรรมอักษร
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาราม 1. เด็กชายนภัสกร  รอดรักษ์
2. เด็กชายนันทกร  อินวัง
3. เด็กชายอัณณพ   คงบัน
 
1. นางสุมณฑา  หอยบาง
2. นางรัตนภรณ์  อภัยพงค์
 
177 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ทองย้อย
2. เด็กหญิงวัชรี  ประดิษฐ์
 
1. นางจันทรา  รักคำ
2. นางกาญจนา  ฤทธิเดช
 
178 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมสอม 1. เด็กชายธันวา  แดงมาด
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ปานบัว
 
1. นางสะอาง  ลาวัณย์กาญจน์
2. นางอ้อมใจ  หนูทอง
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กชายนัทร์ปวัน  เจะสา
 
1. นางสาวอโนชา  เจะสา
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 1. เด็กชายณัฐดนัย  ขำยินดี
 
1. นางวนิดา  ฤทธิเดช
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรทอง 1. เด็กชายทิวานนท์   สุขอินทร์
 
1. นางประไพ   พรหมมี
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ขวัญสกุล
 
1. นายไพรัตน์  สุวรรณศิลป์
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาริการาม 1. นางสาวบงกช  อำนาจศิริสุข
 
1. นางสาวธิดา  คงแดง
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 1. เด็กหญิงวัชรี  ประดิษฐ์
 
1. นางวรรดี  แก้วจร
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 1. เด็กชายตะวัน  เกื้อเดช
 
1. นายเอกชัย  บูลการณ์
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้ง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ผุด
 
1. นางศรีเรือน  เพ็ชรแก้ว
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรทอง 1. เด็กชายจตุรภัทร   สินอนันต์
2. เด็กชายจิรวัฒน์   เอียดชะตา
3. เด็กชายชนิตพล   พลวัฒน์
4. เด็กชายทวีสิน   เพ็ญรัตน์
5. เด็กหญิงธนพร   ยอดศรี
6. เด็กชายธีรพัฒน์   รอดพันธ์
7. เด็กชายยศวิชญ์  ชุมเชื้อ
 
1. นางประไพ  พรหมมี
2. นางยุพยง   ชัยเพชร
3. นางชุตามาศ   สังข์ทอง
 
188 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนหาน 1. เด็กชายนรากร  ทองดี
2. เด็กชายวรธร  สุโสะ
3. เด็กชายศาสตรพร  สุโสะ
 
1. นายวิชัย  ชายภักตร์
2. นางสาวเรไร  รองยาง
 
189 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมาน 1. เด็กชายณัฐพล  เพชรพรม
2. เด็กชายปัญญพนต์  ณ สม
3. เด็กชายไกรสร  ไชยมล
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  เรืองโรจน์
2. นางสาวจิรภัทร์  ชัยชนะธรรม
 
190 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 1. เด็กหญิงพสุดา  อินนิล
2. เด็กชายวรากร  ปลอดทุกข์
3. เด็กชายวรเมธ  รังษี
 
1. นางอัมพา  ไชยหมาน
2. นายเวชยันต์  สรรพเศียร
 
191 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่หลวง 1. เด็กชายจิตรภาณุ   ช่วยสงค์
2. เด็กชายนรพัชร์   รักคง
 
1. นางสาวจุรีรัตน์   วังภัย
 
192 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลิพัง 1. เด็กชายศุภชัย  สุเหร็น
2. เด็กชายสิงหนาท  หลงขาว
 
1. นางสาวพรเพ็ญ   ณ พัทลุง
2. นางรวิกานต์  จิตเที่ยง
 
193 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสำราญ 1. เด็กหญิงขัตติยา  รงค์รัตน์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หวังบริสุทธิ์
3. เด็กชายสมชาย  แซ่ซ้อ
 
1. นางสาวกรรนิกา  ณ ระนอง
2. นายวัฒนา  จิตรเที่ยง
 
194 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง 1. เด็กชายจิรพัฒน์  เพ็ชรขัน
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ช่วยชู
3. เด็กชายอนวัช  โออินทร์
 
1. นางวาสนา  ทองเหมือน
2. นางสุรินทา  ช่วยชู