งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   7 ก.ย. 2560   8 ก.ย. 2560   9 ก.ย. 2560   11 ก.ย. 2560   12 ก.ย. 2560   13 ก.ย. 2560   15 ก.ย. 2560   16 ก.ย. 2560   17 ก.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 15 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.1/1 15 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.1/2 15 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.3/3 15 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.1/3 15 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.2/1 15 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.4/3 15 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.3/2 15 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.6/2 15 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ปฐมวัย 1/3 - 2/1 15 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ปฐมวัย 2/2 - 2/3 15 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ปฐมวัย 3/1 15 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.2/2 - ป.2/3 - ป.3/1 15 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.5/1-ป.5/2-ป.5/3 15 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.6/1 15 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.6/2 15 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.6/3 15 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
17 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.4/2 15 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
18 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.4/1 15 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยคาร) อาคารเรียน 9 กลึงเสมรดิษ ชั้น 2 ห้อง 902 15 ก.ย. 2560 09.00-16.30
2 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยคาร) อาคารเรียน 9 กลึงเสมรดิษ ชั้น 2 ห้อง 901 15 ก.ย. 2560 09.00-16.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยคาร) อาคารเรียน 7 ชั้น 1 ห้อง ม.2/2 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยคาร) อาคารเรียน 7 ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยคาร) อาคารเรียน 7 ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยคาร) อาคารเรียน 7 ชั้น 2 ห้อง ม.2/1 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยคาร) อาคารเรียน 6 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 - ป.3/1 - ป.3/2 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยคาร) อาคารเรียน 7 ชั้น 1 ห้อง ม.3 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
7 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยคาร) อาคารเรียน 6 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 - ป.2/3 - ป.3/3 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน ชั้น 2 15 ก.ย. 2560 08.00-16.30
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน ชั้น 2 15 ก.ย. 2560 08.00-16.30
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน ชั้น 2 15 ก.ย. 2560 08.00-16.30
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน ชั้น 2 15 ก.ย. 2560 08.00-16.30
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน ชั้น 2 15 ก.ย. 2560 08.00-16.30
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน ชั้น 2 15 ก.ย. 2560 08.00-16.30
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน ชั้น 2 15 ก.ย. 2560 08.00-16.30
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน ชั้น 2 15 ก.ย. 2560 08.00-16.30
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน ชั้น 2 15 ก.ย. 2560 08.00-16.30
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน ชั้น 2 15 ก.ย. 2560 08.00-16.30
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน ชั้น 2 15 ก.ย. 2560 08.00-16.30
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน ชั้น 2 15 ก.ย. 2560 08.00-16.30
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน ชั้น 2 15 ก.ย. 2560 08.00-16.30
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน ชั้น 2 15 ก.ย. 2560 08.00-16.30
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน ชั้น 2 15 ก.ย. 2560 08.00-16.30
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน ชั้น 2 15 ก.ย. 2560 08.00-16.30
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน ชั้น 2 15 ก.ย. 2560 08.00-16.30
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน ชั้น 2 15 ก.ย. 2560 08.00-16.30
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน ชั้น 2 15 ก.ย. 2560 08.00-16.30
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน ชั้น 2 15 ก.ย. 2560 08.00-16.30
21 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 สพป.ตรัง เขต 2 เวทีกลาง 15 ก.ย. 2560 16.30
22 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 สพป.ตรัง เขต 2 เวทีกลาง 15 ก.ย. 2560 16.30
23 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 สพป.ตรัง เขต 2 เวทีกลาง 15 ก.ย. 2560 16.30
24 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยคาร) อาคารเรียน 9 กลึงเสมรดิษ ชั้น 3 ห้อง ประชุม 15 ก.ย. 2560 08.00-16.30
25 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยคาร) อาคารเรียน 9 กลึงเสมรดิษ ชั้น 3 ห้อง ประชุม 15 ก.ย. 2560 13.00-16.30
26 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยคาร) ห้องประชุมเล็ก 15 ก.ย. 2560 08.00-16.30
27 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยคาร) ห้องประชุมเล็ก 15 ก.ย. 2560 13.00-16.30
28 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 สพป.ตรัง เขต 2 เวทีกลาง 15 ก.ย. 2560 08.00-12.00
29 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพป.ตรัง เขต 2 เวทีกลาง 15 ก.ย. 2560 08.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยคาร) อาคารเรียน 6 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2560 08.30-11.00
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยคาร) อาคารเรียน 6 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2560 13.00-14.00
3 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยคาร) อาคารเรียน 6 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2560 14.00-15.00
4 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยคาร) อาคารเรียน 6 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2560 11.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยคาร) อาคารเสมรดิษ ชั้น 2 15 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
2 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน ชั้น 2 ห้อง อันดามัน 2 15 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
3 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน ชั้น 2 ห้อง อันดามัน 2 15 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
4 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยคาร) อาคารเสมรดิษ ชั้น 2 15 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
5 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยคาร) อาคารเสมรดิษ ชั้น 2 15 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ สนาม 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยคาร) อาคารเรียน 8 ชั้น 1 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยคาร) อาคารเรียน 8 ชั้น 1 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยคาร) อาคารเรียนกลึงเสมรดิษ(ใต้อาคาร) 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยคาร) อาคารเรียนกลึงเสมรดิษ(ใต้อาคาร) 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยคาร) อาคารเรียน 8 ชั้น 2 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยคาร) อาคารเรียน 8 ชั้น 2 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 นางวัลลภา จันทร์มีศรี โทร.081-0895418 และนางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ โทร.075-272050
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]