สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกมลศรี 41 82 56
2 004 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 36 59 45
3 006 โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง 7 27 13
4 007 โรงเรียนบ้านกันตังใต้ 1 2 2
5 016 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 33 60 45
6 017 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม 16 39 24
7 019 โรงเรียนบ้านคลองมวน 114 276 175
8 020 โรงเรียนบ้านคลองลุ 26 71 46
9 018 โรงเรียนบ้านคลองโตน 23 43 35
10 021 โรงเรียนบ้านควนตัง 15 24 16
11 022 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู 15 29 26
12 023 โรงเรียนบ้านควนพญา 47 116 77
13 025 โรงเรียนบ้านควนหนองกก 18 43 29
14 026 โรงเรียนบ้านควนหนองยาง 11 17 14
15 027 โรงเรียนบ้านควนอารี 13 36 24
16 024 โรงเรียนบ้านควนเลียบ 11 23 12
17 029 โรงเรียนบ้านจิจิก 14 30 22
18 030 โรงเรียนบ้านจุปะ 0 0 0
19 031 โรงเรียนบ้านฉางหลาง 11 29 21
20 032 โรงเรียนบ้านช่องลม 11 28 17
21 033 โรงเรียนบ้านช่องหาร 19 25 21
22 035 โรงเรียนบ้านซา 16 25 22
23 036 โรงเรียนบ้านดุหุน 15 26 18
24 039 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า 10 12 10
25 038 โรงเรียนบ้านต้นปรง 46 91 69
26 037 โรงเรียนบ้านต้นไทร 25 58 34
27 042 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 23 53 39
28 047 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก 7 18 10
29 048 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 17 43 27
30 049 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง 10 38 17
31 050 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 19 42 30
32 051 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 67 123 89
33 052 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 6 9 7
34 053 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 12 24 15
35 044 โรงเรียนบ้านท่าปาบ 14 28 17
36 045 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 3 4 4
37 046 โรงเรียนบ้านท่าส้ม 38 73 46
38 043 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 14 20 18
39 055 โรงเรียนบ้านนาเกลือ 50 108 82
40 056 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 35 66 39
41 057 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 3 3 3
42 059 โรงเรียนบ้านนํ้าฉา 11 21 12
43 060 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 9 31 16
44 061 โรงเรียนบ้านนํ้าราบ 18 49 32
45 063 โรงเรียนบ้านบางคราม 12 23 13
46 064 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว 8 11 8
47 067 โรงเรียนบ้านบางพระ 37 79 57
48 068 โรงเรียนบ้านบางสัก 41 99 71
49 070 โรงเรียนบ้านบางหมาก 30 49 36
50 065 โรงเรียนบ้านบางเตา 24 63 38
51 066 โรงเรียนบ้านบางเป้า 42 65 46
52 071 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 24 58 37
53 062 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 13 23 19
54 074 โรงเรียนบ้านปาเต 6 6 6
55 072 โรงเรียนบ้านป่ากอ 14 42 26
56 073 โรงเรียนบ้านป่าเตียว 5 9 5
57 075 โรงเรียนบ้านผมเด็น 7 11 10
58 076 โรงเรียนบ้านพระม่วง 9 15 11
59 077 โรงเรียนบ้านพรุจูด 12 23 14
60 078 โรงเรียนบ้านพรุเตย 29 48 44
61 079 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 14 23 14
62 081 โรงเรียนบ้านมดตะนอย 23 49 35
63 082 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 7 13 12
64 086 โรงเรียนบ้านลำช้าง 23 61 40
65 088 โรงเรียนบ้านลำภูรา 33 111 57
66 087 โรงเรียนบ้านลำแพะ 8 15 14
67 089 โรงเรียนบ้านวังลำ 26 55 28
68 090 โรงเรียนบ้านวังหลาม 20 62 34
69 091 โรงเรียนบ้านสายควน 20 37 30
70 095 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 20 39 32
71 096 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 29 85 40
72 098 โรงเรียนบ้านหนองบัว 28 54 40
73 097 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 17 34 26
74 099 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 12 16 16
75 100 โรงเรียนบ้านหนองมวง 9 18 14
76 102 โรงเรียนบ้านหนองราโพ 15 35 23
77 103 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ 28 56 42
78 104 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 13 31 20
79 106 โรงเรียนบ้านหนองหมอ 30 60 45
80 105 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 66 146 99
81 107 โรงเรียนบ้านหน้าเขา 9 32 18
82 108 โรงเรียนบ้านหลังเขา 29 66 48
83 112 โรงเรียนบ้านหัวหิน 12 35 19
84 113 โรงเรียนบ้านหาดยาว 3 4 4
85 109 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ 17 53 29
86 111 โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็น 8 26 14
87 110 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 11 31 20
88 010 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 36 66 48
89 011 โรงเรียนบ้านเกาะลิบง 12 22 17
90 008 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 50 114 72
91 009 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 0 0 0
92 012 โรงเรียนบ้านเขากอบ 33 75 43
93 013 โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด 3 13 4
94 015 โรงเรียนบ้านเขาโอน 7 10 10
95 014 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 2 5 4
96 114 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 10 24 19
97 040 โรงเรียนบ้านแตะหรำ 3 5 3
98 117 โรงเรียนบ้านแหลม 11 19 15
99 116 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 37 92 56
100 115 โรงเรียนบ้านแหลมไทร 21 46 32
101 028 โรงเรียนบ้านโคกยาง 41 83 53
102 041 โรงเรียนบ้านโตน 6 12 10
103 080 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 17 28 24
104 058 โรงเรียนบ้านในปง 21 50 34
105 034 โรงเรียนบ้านไชยภักดี 34 87 51
106 054 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง 19 46 28
107 085 โรงเรียนบ้านไร่ออก 13 27 18
108 084 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 12 21 13
109 083 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 9 15 9
110 092 โรงเรียนบ้านไสต้นวา 11 22 13
111 093 โรงเรียนบ้านไสบ่อ 7 12 9
112 094 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 13 20 14
113 119 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 10 20 17
114 124 โรงเรียนวัดควนธานี 11 29 19
115 125 โรงเรียนวัดควนเมา 83 174 124
116 123 โรงเรียนวัดควนไทร 21 36 35
117 126 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 30 98 44
118 130 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ 29 52 39
119 131 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ 21 43 26
120 132 โรงเรียนวัดนาวง 26 52 40
121 133 โรงเรียนวัดนํ้าฉ่า 8 16 11
122 134 โรงเรียนวัดบางดี 30 97 55
123 135 โรงเรียนวัดปากแจ่ม 20 35 28
124 137 โรงเรียนวัดวารีวง 24 48 32
125 138 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 18 36 22
126 139 โรงเรียนวัดสิทธิโชค 12 28 18
127 140 โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา 17 50 29
128 141 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 38 99 55
129 120 โรงเรียนวัดเขา 25 53 34
130 121 โรงเรียนวัดเขาพระ 43 88 57
131 122 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 40 94 63
132 128 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 82 186 128
133 127 โรงเรียนวัดโคกเลียบ 36 82 57
134 129 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 30 59 41
135 136 โรงเรียนวัดไม้ฝาด 16 27 23
136 145 โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ 3 18 7
137 148 โรงเรียนหาดปากเมง 51 97 74
138 147 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 86 217 149
139 151 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) 11 52 19
140 002 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 53 149 73
141 003 โรงเรียนทรินิธิวิทยพัฒน์ 0 0 0
142 005 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 51 143 88
143 118 โรงเรียนประชาวิทยา 17 37 27
144 142 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 47 100 62
145 143 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ 22 104 47
146 146 โรงเรียนสายธารวิทยา 0 0 0
147 149 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา 21 39 26
148 150 โรงเรียนอนุบาลรัษฎา 13 33 15
149 152 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกุ้ง 2 6 4
150 144 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี 0 0 0
รวม 3268 7306 4817
12123

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 นางวัลลภา จันทร์มีศรี โทร.081-0895418 และนางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ โทร.075-272050
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]