เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายจรินทร์ รักษ์นุ้ย รอง ผอ.สพท.รก.ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นางชุลีกร ทองด้วง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายเอกคณิต รัตนบุรี รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายเจริญ เกลาเกลี้ยง รก.ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายชัยวัฒน์ ทองสุข ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายวิศิษฏ์ นิลบวร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายอดิศร แก้วเซ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นางนันทิดา รักษ์นุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นางจุเรียม ลัคนาสิโรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายรัชพล มณีบุตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายโชคดี กลับสวัสดิ์ ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอห้วยยอด คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายสมควร จันทร์เพ็ชร์ ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอสิเกา คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายสุคนธ์ กองแก้ว ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอรัษฎา คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอกันตัง คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายสวาส เจ้ยทองศรี ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอวังวิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายปริญญา เดชทองคำ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาทะเลสองห้อง คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นายปรีชา ยอดยิ่ง ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเสมาสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายธนนนท์ ลดารัตน์ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาอุดรวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นายอำนวย ศรีใหม ประธานเครือข่ายสถานศึกษาศรีตรัง คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นายสุวิทย์ ฤทธิ์เสนี ประธานเครือข่ายสถานศึกษากันตัง คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นายสมหมาย สุนทรเต็ม ประธานเครือข่ายสถานศึกษาบูรพาศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นายกำจัด จังเม่ง ประธานเครือข่ายสถานศึกษาอันดามัน คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นายวิเพลิน ชุมพล ประธานเครือข่ายสถานศึกษาสายน้ำตรัง คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นางสาววิมาลา ทองหนู ประธานเครือข่ายสถานศึกษาอันดามันเจริญวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาวิจิตรอันดามัน คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นายวีระจิตร ชนสูงเนิน รองประธานเครือข่ายสถานศึกษาวิเศษวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นายเคลือบ เผือกจีน ประธานเครือข่ายสถานศึกษาวังวิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นายไพรัตน์ สามัคคี ประธานเครือข่ายสถานศึกษารัษฎาผดุงวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นายสุธี ธุระ ประธานเครือข่ายสถานศึกษารัษฎาเรืองวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นางสาวจริน ปักษี ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ  
32 นางอรัญญา ณ ถลาง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
33 นางแสวง ศรีพะเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
34 นางวัลภา จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ  
35 นายสัมพันธ์ เซ่งหลี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ  
36 นางสำอาง ยอดศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ  
37 นางสาลี ชีประวัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ  
38 นางทิพภาวัลย์ นาคช่วย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการ  
39 นางสาวบุษบา สมาธิ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการอำนวยการ  
40 นางอรัญญา ณ ถลาง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ฝ่ายพิธีการ  
41 นายสุคนธ์ กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระ ฝ่ายพิธีการ  
42 นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมถ์) ฝ่ายพิธีการ  
43 นายชัยยุทธ สมบูรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายพิธีการ  
44 นายภูวดล เม่งช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำแพะ ฝ่ายพิธีการ  
45 นางภาวินันท์ ศรีรัตน์ นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ ฝ่ายพิธีการ  
46 นางวิภา สังขฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำช้าง ฝ่ายพิธีการ  
47 นางอรทัย เกิดภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนเมา ฝ่ายพิธีการ  
48 นายสุทัศน์ เสียงเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ฝ่ายพิธีการ  
49 นางสุวนิตย์ หาญกล้า ครู โรงเรียนบ้านลำช้าง ฝ่ายพิธีการ  
50 นางประภาวรรณ แก้วตาทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านลำช้าง ฝ่ายพิธีการ  
51 นางกัลยรัตน์ เพ็ชรมาตศรี ครู โรงเรียนบ้านลำช้าง ฝ่ายพิธีการ  
52 นางสุจิรา จริยาโสวรรณ ครู โรงเรียนบ้านทอนเหรียน ฝ่ายพิธีการ  
53 นายสมยศ สังขฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านทอนเหรียน ฝ่ายพิธีการ  
54 นางสาวอัจฉราภรณ์ บัวยืน ครู โรงเรียนบ้านทอนเหรียน ฝ่ายพิธีการ  
55 นางชัชฎา บริพันธ์ ครู โรงเรียนวัดเขาพระ ฝ่ายพิธีการ  
56 นางวรรณา บูรณ์เจริญ ครู โรงเรียนวัดควนเมา ฝ่ายพิธีการ  
57 นางสาวจุฑารัตน์ สุจิชาติ ครู โรงเรียนวัดควนเมา ฝ่ายพิธีการ  
58 นางสาวปรัศนีย์ มุกแก้ว พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวัดควนเมา ฝ่ายพิธีการ  
59 นางวิภาวัลย์ รอดริน ครู โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ฝ่ายพิธีการ  
60 นางสาวบังอร ทองอ่อน ครู โรงเรียนบ้านวังลำ ฝ่ายพิธีการ  
61 นายสง จันทร์สุขศรี ครู โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(อ.รัษฎา) ฝ่ายพิธีการ  
62 ว่าที่ ร.ต.(ญ)สุพัตรา ชูสุวรรณ ธุรการ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ฝ่ายพิธีการ  
63 นางสาวปานทิพย์ ทองมาก ครู โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ฝ่ายพิธีการ  
64 นายวิสูตร สินไชย พนักงานธุรการ ระดับ ส ๔ ฝ่ายพิธีการ  
65 นางอารมณ์ สายไหม่ แม่บ้าน สพป.ตรัง เขต ๒ ฝ่ายพิธีการ  
66 นางวิษรวรรณ์ กรีชาฤทธิ์ นักการภารโรง สพป.ตรัง เขต ๒ ฝ่ายพิธีการ  
67 นายขรรค์ชัย สงเหมือน พนักงานขับรถ สพป.ตรัง เขต ๒ ฝ่ายพิธีการ  
68 นายสมพงษ์ คำธร ช่างปูน ระดับ ช ๔ ฝ่ายพิธีการ  
69 นายชนะพงษ์ ภู่ชำนาญ พนักงานบริการ สพป.ตรัง เขต ๒ ฝ่ายพิธีการ  
70 นายวิชัย จำปา พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓ ฝ่ายพิธีการ  
71 นายวินิจ ธีระกุลพิศุทธิ์ พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓ ฝ่ายพิธีการ  
72 นางสาวจิตราภรณ์ ทินประภา เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายพิธีการ  
73 นางนันทพร พลฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายพิธีการ  
74 นางสาวอัมพิกา ลิ่วรุ่งโรจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ฝ่ายพิธีการ  
75 นางสาวอภิญญา เชาวน์คุณากร เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายพิธีการ  
76 นายชัยวัฒน์ ทองสุข ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ฝ่ายพิธีการ  
77 นายจรินทร์ รักษ์นุ้ย รอง ผอ.สพท.รก.ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
78 นางอรัญญา ณ ถลาง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
79 นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
80 นางชุลีกร ทองด้วง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
81 นายเจริญ เกลาเกลี้ยง รก.ผอ.การกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
82 นางณฐวรกร รักนาย ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
83 นางจรรยา ใส้เพี้ย ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาศิลปะ(สาระดนตรี,นาฎศิลป์) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
84 นายเจริญ เกลาเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
85 นายประยม แก้วจุลศรี ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
86 นายมนพันธ์ ตั้งคำ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา และพัฒนากิจกรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
87 นายอรุณ กลิ่นทิพย์ขจร ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ (สาระเทคโนโลยี สาระสนเทศฯ) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
88 นางชยุดา ศานติชาติศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (สาระการดำรงชีวิตและครอบครัว) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา และการศึกษาปฐมวัย คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
89 นางสาวสุเมตตา คงสง ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
90 นางสาวอนุสนธ์ บุญงามสม ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
91 นายดุสิต แก้วระยับ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
92 นางพูนศรี ช่วยธานี กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
93 นายสธร พรมชู ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
94 นางละออง ล่องแก้ว กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
95 นางนิสา บรรจงการ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
96 นางสาวอุษา รัตนพรรณ์ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
97 นายวิโรจน์ จับปรั่ง ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
98 นางพนม สินธุ์ประจิม กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
99 นายทรงวิทย์ อาจหาญ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
100 นางสาวเกสร ศรีนวลขาว กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ(สาระการดำรงชีวิตและครอบครัว) ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
101 นางฐิติยา คงเอียด กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
102 นางสง่า พิรามวิทวัส ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ(สาระเทคโนโลยีสารสนเทศฯ) ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
103 นายจรรยา ส่งศรีจันทร์ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
104 นางสาวจีรนันท์ ขาวเชื้อ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
105 นายสุรชัย ทองอ่อน กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ(สาระเทคโนโลยีสารสนเทศฯ) ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
106 นางอรทัย เกิดภิบาล ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ(สาระเทคโนโลยีสารสนเทศฯ) ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
107 นายสุระเชษฐ ศรีสงคราม กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ(สาระเทคโนโลยีสารสนเทศฯ) ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
108 นายเคลือบ เผือกจีน ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
109 นางสาวสิริขวัญ ขวัญเมือง กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
110 นางสาวละมัย แป้นจุลสี ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี) ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
111 นายอุดม กลับขันธ์ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
112 นายประสาร ทองปรวน กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี) ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
113 นางสาวจันทรา อ่อนหวาน กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
114 นายธีรสิทธิ์ คุปกุลกานท์ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี,สาระนาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
115 นางสาวนภาพร นาเลื่อน กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี) ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
116 นายพรชัย ดาบทอง ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
117 นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฎศิลป์) ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
118 นางกนกกร พงศ์ยี่ล่า กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
119 นายเอกสิทธิ์ สิทธิชัย ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
120 นางปรีดา เจือกโว้น กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
121 นางสาววรรณา ด้วนรู้ที่ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
122 นางกรศิวรรณ์ สุคนธ์ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
123 นายสมควร จันทร์เพ็ชร ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
124 นายฉลอง ศาสนาอภิชาติ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
125 นางพลอยนิดา ศรีรัตนโชติ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
126 นางสาวสาริศา เกียรติเมธา กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
127 นายจำนง สุนทรเต็ม ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
128 นายพงษ์ศักดิ์ อุยสุข กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
129 ว่าที่ ร.ต.วิเชษฐ์ เพ็ชรหิน ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
130 นายสุรินทร์ ส่งแสง ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
131 นางนิษฐา อุ๋ยเล่งจ๋วน กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
132 นายอนันต์ นกแก้ว ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (สาระการดำรงชีวิตและครอบครัว)ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
133 นางศิริลาวัลย์ แก้วระยับ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (สาระการดำรงชีวิตและครอบครัว)ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
134 นายโชคดี กลับสวัสดิ์ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ(สาระการดำรงชีวิตและครอบครัว) ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน  
135 นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.เขต 2 งานสูจิบัตร  
136 นายอดิศร แก้วเซ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน งานสูจิบัตร  
137 นายแสวง ศรีพะเนิน ผู้อำนวยการกลุุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งานสูจิบัตร  
138 นางวัลภา จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ งานสูจิบัตร  
139 นางสาวกัญณภิษฐ์ ทองเนื้อห้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ งานสูจิบัตร  
140 นายชัยยุทธ สมบูรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ งานสูจิบัตร  
141 นางสุดใจ ฉูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ งานสูจิบัตร  
142 นางกรศิริ วงศ์มณีทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน งานสูจิบัตร  
143 นางเรณู ชูสังข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ งานสูจิบัตร  
144 นางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ๋ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสูจิบัตร  
145 นางสาวบุษบา สมาธิ เจ้าพนักงานธุรการ งานสูจิบัตร  
146 นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.เขต 2 คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
147 นายอดิศร แก้วเซ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
148 นางสาวสุกัญญา กตัญญู ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
149 นางสาวกัญณภิษฐ์ ทองเนื้อห้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
150 นางสุดใจ ฉูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
151 นางกรศิริ วงศ์มณีทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
152 นางสาวจิราภรณ์ ชาติกระพันธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านซา,บ้านทุ่งยางงาม คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
153 นางสุพรรณี เส้งตุ้ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านลำภูรา,วัดสิทธืโชค คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
154 นางสาววันเพ็ญ สุขรักษา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเขากอบ,บ้านควนเลียบ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
155 นางสาวศุภลักษณ์ เพชรสุก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา,บ้านควนพญา คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
156 นางประกายดาว นิ่มกาญจนา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไสมะม่วง,ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปภัมถ์),บ้านหนองบัวน้อย คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
157 นางสาวณัฐญาภา สิทธิชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดคีรีวิหาร,บ้านหนองปรือ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
158 นางสาวสุนิสา รุ่งเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดนาวง,บ้านไสบ่อ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
159 นางสาวปิยะวรรณ เทพกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านป่ากอ,บ้านหนองหมอ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
160 นางสาวกานต์พิมล ลิ้มหยัด เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
161 นางสาวระพิพรรณ มณีรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
162 นางเรณู ชูสังข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
163 นางวัลภา จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
164 นางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ๋ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
165 นางสาวบุษบา สมาธิ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
166 นางอรัญญา ณ ถลาง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ฝ่ายปฐมพยาบาล  
167 นางชฎาภรณ์ ชีวิตโสภณ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ฝ่ายปฐมพยาบาล  
168 นางสาวสุนิสา ยี่สุ่น พนักงานพิมพ์ดีด ฝ่ายปฐมพยาบาล  
169 นางจุเรียม ลัคนาศิโรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ฝ่ายปฐมพยาบาล  
170 นายวิศิษฏ์ นิลบวร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย  
171 นายนิตย์ แสงแป้น ข้าราชการบำนาญ ฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย  
172 นายวิสูตร สินไชย พนักงานธุรการ ระดับ ส 4 ฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย  
173 นายวินิจ ธีระกุลพิศุทธิ์ พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 ฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย  
174 นายวิชัย จำปา พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 ฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย  
175 นายขรรค์ชัย สงเหมือน พนักงานขับรถ ฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย  
176 นายชัยยุทธ สมบูรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายงานจราจร และรักษาความปลอดภัย  
177 นายโชคดี กลับสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
178 นายเอกสิทธิ์ สิทธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นปรง ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
179 นายสธร พรมชู ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านเขากอบ ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
180 นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำภูรา ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
181 นายสุธรรม หาขุน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้ฝาด ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
182 นายสมควร จันทร์เพ็ชร ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอสิเกา ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
183 นายสุคนธ์ กองแก้ว ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอรัษฎา ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
184 นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอกันตัง ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
185 นายสวาส เจ้ยทองศรี ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอวังวิเศษ ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
186 นางวัลภา จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
187 นางสำอาง ยอดทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
188 นางสาลี ชีประวัติชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
189 นางทิพภาวัลย์ นาคช่วย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
190 นางสาวบุษบา สมาธิ เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
191 นายสมพงษ์ สงสังข์ ครู โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
192 นายอาฒยะ บัวเพชร ครู โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
193 นายชรินทร ทักษิณประภา ครู โรงเรียนบ้านลำภูรา ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
194 นายสุรเดช ประสงค์กิจ ครู โรงเรียนบ้านลำภูรา ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
195 นายสมพงษ์ คำธร ช่างปูน ระดับ ช ๔ ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
196 นายชนะพงษ์ ภู่ชำนาญ พนักงานบริการ สพป.ตรัง เขต ๒ ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
197 นายสมพร ปราบโจร ช่างปูน ระดับ ช ๓ โรงเรียนวัดสิทธิโชค ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
198 นายวิเชียร สุลิคง ช่างปูน ระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านวังลำ ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
199 นายวิมล ภักดีพล ช่างปูน ระดับ ช ๓ โรงเรียนบ้านเขากอบ ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
200 นายประจวบ รอดรัก ช่างปูน ระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านต้นปรง ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
201 นายเจษฎาพร จันเกื้อ ช่างปูน ระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านต้นปรง ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
202 นายธีระ เพ็ชรอินทร์ ช่างปูน ระดับ ช ๓ โรงเรียนบ้านหลังเขา ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
203 นายชาตรี คีรีรักษ์ ช่างปูน ระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านคลองโตน ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
204 นายชะลอ แซ่เล้า ช่างปูน ระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านหน้าเขา ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
205 นายวิวัฒน์ วุ่นคง ช่างปูน ระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านคลองมวน ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
206 นายคณิต ศาสนาอภิชาติ ช่างปูน ระดับ ช ๔ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
207 นางวิษรวรรณ กรีชาฤทธิ์ นักการภารโรง สพป.ตรัง เขต ๒ ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
208 นางอารมณ์ สายไหม แม่บ้าน สพป.ตรัง เขต ๒ ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
209 นายแสวง ศรีพะเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
210 นายสุนทร กลับขัน ครู โรงเรียนบ้านบางหมาก ฝ่ายงานจัดสถานที่และสิทธิประโยชน์  
211 นางอรัญญา ณ ถลาง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล  
212 นางชุลีกร ทองด้วง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล  
213 นางราตรี หมื่นละม้าย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล  
214 นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล  
215 นางพรทิพย์ สมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล  
216 นายเอกคณิต รัตนบุรี รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล  
217 นายจีระวัฒน์ อาจเอี่ยม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล  
218 นายธีระศักดิ์ กิตติคุณ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล  
219 นายชัยวัฒน์ ทองสุข ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล  
220 นางสาวพัชรินทร์ อัมรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล  
221 นายวิศิษฏ์ นิลบวร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล  
222 นางสาวรพิพรรณ มณีรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล  
223 นายรัชพล มณีบุตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล  
224 นางสาวพิศมัย ไสยสุวรรณ พนักงานพิมพ์ดีด ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล  
225 นายเจริญ เกลาเกลี้ยง รก.ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล  
226 นางสาวพิศมัย ไสยสุวรรณ พนักงานพิมพ์ดีด ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล  
227 นางสำอาง ยอดทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล  
228 นายสัมพันธ์ เซ่งหลี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล  
229 นางสาลี ชีวประวัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล  
230 นางทิพภาวัลย์ นาคช่วย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล  
231 นายอดิศร แก้วเซ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล  
232 นายแสวง ศรีพะเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล  
233 นางวัลภา จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล  
234 นางจุเรียม ลัคนาศิโรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล  
235 นางบุษบา สมาธิ เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล  
236 นางนันทิดา รักษ์นุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล  
237 นางสาวจำเนียน นามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหลาม ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล  
238 นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพญา ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล  
239 นางจำเรียง ทองสุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล  
240 นางสีฟ้า ช่วยชู นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ฝ่ายงานเลขานุการ ติดตาม และประเมินผล  
241 นายเอกคณิต รัตนบุรี รอง ผอ.สพป.ตรังเขต 2 ฝ่ายงานการเงินและบัญชี  
242 นางนันทิดา รักษ์นุ้ย ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์ ฝ่ายงานการเงินและบัญชี  
243 นายนิวัติ สุขไชยะ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ฝ่ายงานการเงินและบัญชี  
244 นางสาวรติวรรณ ศิริรังษี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ฝ่ายงานการเงินและบัญชี  
245 นางสมพร จันดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ฝ่ายงานการเงินและบัญชี  
246 นายอนันวิทย ทองหวาน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ฝ่ายงานการเงินและบัญชี  
247 นางณที สุขไชยะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ฝ่ายงานการเงินและบัญชี  
248 นางสาวสาริณี ไทยแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายงานการเงินและบัญชี  
249 นางวิภาพร รัตนวรรณ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ฝ่ายงานการเงินและบัญชี  
250 นางสาวชญานิศา เข็มทอง เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายงานการเงินและบัญชี  
251 นางชุลีกร ทองด้วง รอง ผอ.สพป.ตรังเขต 2 คณะกรรมการจัดนิทรรศการ  
252 นายโชคดี กลับสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) คณะกรรมการจัดนิทรรศการ  
253 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากอบ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรีัยน โรงเรียนบ้านเขากอบ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ  
254 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดนาวง คณะกรรมการจัดนิทรรศการ  
255 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม คณะกรรมการจัดนิทรรศการ  
256 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง คณะกรรมการจัดนิทรรศการ  
257 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ  
258 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำภูรา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านลำภูรา คณะกรรมการจัดนิทรรศการ  
259 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านแหลม คณะกรรมการจัดนิทรรศการ  
260 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม คณะกรรมการจัดนิทรรศการ  
261 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหมาก พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านบางหมาก คณะกรรมการจัดนิทรรศการ  
262 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ  
263 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าปาบ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าปาบ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ  
264 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อหิน คณะกรรมการจัดนิทรรศการ  
265 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหิน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวหิน คณะกรรมการจัดนิทรรศการ  
266 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางค้างคาว พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านบางค้างคาว คณะกรรมการจัดนิทรรศการ  
267 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องลม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านช่องลม คณะกรรมการจัดนิทรรศการ  
268 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง คณะกรรมการจัดนิทรรศการ  
269 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโตน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองโตน คณะกรรมการจัดนิทรรศการ  
270 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(อ.รัษฎา) พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรีียนบ้านไร่ใหญ่(อ.รัษฎา) คณะกรรมการจัดนิทรรศการ  
271 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย คณะกรรมการจัดนิทรรศการ  
272 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย คณะกรรมการจัดนิทรรศการ  
273 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองคุ้ย พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย คณะกรรมการจัดนิทรรศการ  
274 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา คณะกรรมการจัดนิทรรศการ  
275 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลำ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านวังลำ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ  
276 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด คณะกรรมการจัดนิทรรศการ  
277 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนเมา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดควนเมา คณะกรรมการจัดนิทรรศการ  
278 นายรัชพล มณีบุตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการจัดนิทรรศการ  
279 นางสำอาง ยอดทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ  
280 นายอนันต์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู ๒๕๐๑) คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรี และบรรเลงในพิธีเปิดงาน  
281 นายธีรยุทธ์ วงศ์ทิพยวาทิน ครู โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู ๒๕๐๑) คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรี และบรรเลงในพิธีเปิดงาน  
282 นายชาลี สมหวัง ครู โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู ๒๕๐๑) คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรี และบรรเลงในพิธีเปิดงาน  
283 นายนิติพัฒน์ ณ นคร ครู โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรี และบรรเลงในพิธีเปิดงาน  
284 นายวรยุทธ รักสิทธิ์ ครู โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ข.ด.อุปถัมภ์) คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรี และบรรเลงในพิธีเปิดงาน  
285 นายพรเทพ สรรพจักร ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรี และบรรเลงในพิธีเปิดงาน  
286 นายกิตติศักดิ์ ชุมใหม่ ครู โรงเรียนวัดคีรีวิหาร คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรี และบรรเลงในพิธีเปิดงาน  
287 นางสาวปานทิพย์ ทองมาก ครู โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรี และบรรเลงในพิธีเปิดงาน  
288 นายเรืองยศ งามสม ครู โรงเรียนบ้านต้นปรง คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรี และบรรเลงในพิธีเปิดงาน  
289 นายอุเทน ซุ่นยะโม ครู โรงเรียนวัดเขา คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรี และบรรเลงในพิธีเปิดงาน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 นางวัลลภา จันทร์มีศรี โทร.081-0895418 และนางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ โทร.075-272050
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]