สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านคลองมวน 64 22 12 8 98
2 วัดเจริญร่มเมือง 42 22 10 7 74
3 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 41 21 11 8 73
4 วิวัฒน์วิทยา 39 4 3 1 46
5 วัดควนเมา 36 25 16 6 77
6 ธาดาอนุสรณ์ 34 7 5 3 46
7 จุ๋งฮัวโซะเซียว 30 11 7 2 48
8 หาดปากเมง 29 8 8 3 45
9 บ้านควนพญา 25 11 4 4 40
10 บ้านนาเกลือ 25 10 11 4 46
11 ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 20 11 3 2 34
12 วัดห้วยนาง(วันครู2501) 20 6 6 5 32
13 บ้านบางพระ 20 4 4 7 28
14 บ้านหนองชุมแสง 20 4 3 2 27
15 กมลศรี 19 7 9 4 35
16 วัดเขาพระ 18 13 6 2 37
17 บ้านเกาะมุกด์ 17 9 1 3 27
18 บ้านทุ่งศาลา 16 27 8 4 51
19 บ้านหนองเสม็ด 16 20 12 9 48
20 บ้านคลองคุ้ย 16 8 5 2 29
21 วัดโคกเลียบ 16 7 7 4 30
22 บ้านต้นปรง 15 12 10 9 37
23 บ้านบางเป้า 15 10 6 10 31
24 บ้านลำช้าง 15 4 3 1 22
25 วิเศษกาญจน์ 15 4 0 2 19
26 บ้านแหลมมะขาม 14 13 3 4 30
27 วัดเขาวิเศษ 14 11 7 4 32
28 บ้านนาเมืองเพชร 14 11 3 6 28
29 บ้านบางสัก 13 18 6 3 37
30 บ้านเขากอบ 13 10 6 2 29
31 วัดบางดี 13 8 5 2 26
32 บ้านหลังเขา 13 5 3 8 21
33 บ้านท่าส้ม 12 8 11 5 31
34 บ้านหนองศรีจันทร์ 12 7 6 3 25
35 วัดไตรสามัคคี 12 6 8 4 26
36 วัดนาวง 12 5 5 4 22
37 บ้านโคกยาง 11 16 7 5 34
38 บ้านเกาะเคี่ยม 11 10 12 14 33
39 บ้านพรุเตย 11 8 5 3 24
40 บ้านไชยภักดี 11 7 11 3 29
41 วัดควนไทร 11 6 2 1 19
42 ประชาวิทยา 11 3 2 1 16
43 บ้านหนองหมอ 10 8 4 4 22
44 อนุบาลกันตังศึกษา 10 6 2 3 18
45 บ้านบางหมาก 10 4 8 5 22
46 บ้านวังลำ 9 10 2 4 21
47 บ้านไทรบ่วง 9 8 1 0 18
48 บ้านต้นไทร 9 6 6 3 21
49 วัดเขา 8 12 2 2 22
50 บ้านคลองลุ 8 11 6 1 25
51 บ้านลำภูรา 8 9 8 5 25
52 บ้านหนองบัว 8 9 8 2 25
53 วัดกาญจนบริรักษ์ 8 2 0 0 10
54 บ้านห้วยไทร 8 1 2 0 11
55 บ้านแหลมไทร 7 8 4 2 19
56 บ้านสายควน 7 7 4 1 18
57 วัดคีรีวิหาร 7 6 8 6 21
58 บ้านบาตูปูเต๊ะ 7 6 4 3 17
59 บ้านคลองโตน 7 6 2 7 15
60 บ้านมดตะนอย 7 4 5 5 16
61 บ้านควนหนองยาง 7 4 0 0 11
62 บ้านหนองคล้า 7 3 6 3 16
63 วัดทุ่งใหญ่ 7 3 5 3 15
64 วัดไม้ฝาด 7 3 5 1 15
65 บ้านวังหลาม 7 3 3 7 13
66 บ้านหนองสองพี่น้อง 7 3 1 2 11
67 บ้านทุ่งยาง 7 3 0 0 10
68 บ้านท่าโต๊ะเมฆ 7 2 1 2 10
69 บ้านเหนือคลอง 7 1 1 1 9
70 บ้านในปง 6 7 5 2 18
71 บ้านหนองบัวน้อย 6 6 3 2 15
72 บ้านโพธิ์น้อย 6 5 4 2 15
73 บ้านทุ่งต่อ 6 5 2 4 13
74 บ้านห้วยต่อ 6 4 1 5 11
75 ไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) 6 4 1 0 11
76 บ้านซา 6 3 5 2 14
77 บ้านบ่อหิน 6 3 2 2 11
78 บ้านดุหุน 6 2 4 3 12
79 บ้านช่องลม 6 2 0 3 8
80 วัดวารีวง 5 12 4 3 21
81 บ้านบางเตา 5 11 4 2 20
82 วัดถํ้าพระพุทธ 5 7 9 6 21
83 บ้านคลองชีล้อม 5 5 5 1 15
84 บ้านทุ่งยางงาม 5 5 4 5 14
85 บ้านควนอารี 5 3 5 0 13
86 บ้านไสมะม่วง 5 2 4 2 11
87 บ้านนํ้าพราย 5 1 2 1 8
88 วัดสิทธิโชค 5 0 1 6 6
89 บ้านควนหนองกก 4 11 1 1 16
90 บ้านนํ้าราบ 4 5 3 5 12
91 บ้านหนองราโพ 4 4 2 5 10
92 บ้านจิจิก 4 3 5 2 12
93 บ้านควนตุ้งกู 4 1 6 2 11
94 บ้านเกาะลิบง 4 1 4 2 9
95 บ้านทุ่งอิฐ 4 0 3 3 7
96 บ้านหน้าเขา 4 0 3 2 7
97 บ้านทอนเหรียน 3 13 5 2 21
98 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา 3 9 2 2 14
99 วัดปากแจ่ม 3 8 5 1 16
100 วัดศรีรัตนาราม 3 7 5 3 15
101 บ้านควนเลียบ 3 7 1 0 11
102 บ้านไร่ออก 3 6 3 1 12
103 อนุบาลรัษฎา 3 6 3 0 12
104 บ้านช่องหาร 3 5 6 2 14
105 บ้านควนตัง 3 5 4 2 12
106 บ้านฉางหลาง 3 5 2 1 10
107 บ้านแหลม 3 5 2 1 10
108 บ้านพรุจูด 3 4 4 1 11
109 บ้านผมเด็น 3 3 1 0 7
110 บ้านบางค้างคาว 3 3 1 0 7
111 บ้านปาเต 3 2 1 0 6
112 บ้านหัวหิน 2 8 0 2 10
113 บ้านไร่ใหญ่ 2 7 2 1 11
114 บ้านไสต้นวา 2 5 3 1 10
115 บ้านกลิ้งกลอง 2 5 0 0 7
116 บ้านไสบ่อ 2 5 0 0 7
117 บ้านท่าปาบ 2 4 4 4 10
118 บ้านหนองปรือ 2 4 3 2 9
119 บ้านนํ้าฉา 2 3 3 3 8
120 บ้านตะเคียนหลบฟ้า 2 3 1 1 6
121 บ้านบางคราม 2 2 5 3 9
122 บ้านหนองมวง 2 2 3 2 7
123 บ้านลำแพะ 2 2 1 3 5
124 วัดควนธานี 2 1 4 4 7
125 บ้านห้วยนํ้าเย็น 2 1 2 3 5
126 บ้านหาดยาว 2 0 0 0 2
127 บ้านพรุใหญ่ 1 6 5 1 12
128 บ้านป่ากอ 1 5 6 1 12
129 บ้านทุ่งสมอ 1 3 0 2 4
130 บ้านทุ่งขี้เหล็ก 1 2 1 2 4
131 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ 1 2 0 0 3
132 บ้านนาเหนือ 1 2 0 0 3
133 บ้านพระม่วง 1 1 5 2 7
134 บ้านเขาพรุเสม็ด 1 1 1 0 3
135 บ้านเขาไม้แก้ว 1 1 0 0 2
136 บ้านโตน 1 0 2 2 3
137 บ้านป่าเตียว 1 0 1 2 2
138 บ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 0 3 3 3 6
139 วัดนํ้าฉ่า 0 2 2 4 4
140 บ้านย่านซื่อ 0 2 1 3 3
141 บ้านท่ามะปราง 0 1 1 1 2
142 บ้านแตะหรำ 0 1 1 1 2
143 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกุ้ง 0 1 1 0 2
144 บ้านเขาโอน 0 0 6 1 6
145 บ้านกันตังใต้ 0 0 1 0 1
รวม 1,264 872 575 399 3,110