สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านคลองมวน 54 22 12 8 88
2 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 40 19 11 8 70
3 วิวัฒน์วิทยา 39 4 3 1 46
4 ธาดาอนุสรณ์ 34 7 5 3 46
5 วัดเจริญร่มเมือง 32 20 9 7 61
6 วัดควนเมา 30 24 15 6 69
7 จุ๋งฮัวโซะเซียว 30 11 7 2 48
8 หาดปากเมง 29 8 8 3 45
9 บ้านนาเกลือ 23 10 11 4 44
10 บ้านบางพระ 20 4 4 7 28
11 บ้านหนองชุมแสง 20 4 3 2 27
12 ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 18 11 3 2 32
13 บ้านควนพญา 18 9 4 4 31
14 บ้านเกาะมุกด์ 17 9 1 3 27
15 กมลศรี 17 7 9 4 33
16 วัดห้วยนาง(วันครู2501) 17 6 6 5 29
17 บ้านทุ่งศาลา 16 27 8 4 51
18 บ้านหนองเสม็ด 16 20 12 9 48
19 วัดเขาพระ 16 13 6 2 35
20 บ้านคลองคุ้ย 16 8 5 2 29
21 วิเศษกาญจน์ 15 4 0 2 19
22 บ้านแหลมมะขาม 14 13 3 4 30
23 บ้านนาเมืองเพชร 14 11 3 6 28
24 วัดโคกเลียบ 14 7 7 4 28
25 บ้านเขากอบ 13 10 6 2 29
26 บ้านหลังเขา 13 5 3 8 21
27 บ้านหนองศรีจันทร์ 12 7 6 3 25
28 วัดไตรสามัคคี 12 6 8 4 26
29 บ้านโคกยาง 11 16 7 5 34
30 บ้านเกาะเคี่ยม 11 10 12 14 33
31 วัดเขาวิเศษ 11 10 6 4 27
32 บ้านบางเป้า 11 10 5 10 26
33 บ้านพรุเตย 11 8 5 3 24
34 วัดควนไทร 11 6 2 1 19
35 วัดนาวง 11 5 3 3 19
36 ประชาวิทยา 11 3 2 1 16
37 บ้านท่าส้ม 10 8 10 5 28
38 บ้านหนองหมอ 10 8 4 4 22
39 วัดบางดี 10 7 5 2 22
40 อนุบาลกันตังศึกษา 10 6 2 3 18
41 บ้านบางหมาก 10 4 8 5 22
42 บ้านบางสัก 9 17 6 3 32
43 บ้านวังลำ 9 10 2 4 21
44 บ้านต้นปรง 9 8 7 9 24
45 บ้านไทรบ่วง 9 8 1 0 18
46 บ้านต้นไทร 9 6 6 3 21
47 บ้านลำช้าง 9 3 3 1 15
48 วัดเขา 8 12 2 2 22
49 บ้านคลองลุ 8 11 6 1 25
50 บ้านลำภูรา 8 9 8 5 25
51 บ้านหนองบัว 8 9 8 2 25
52 บ้านไชยภักดี 8 7 10 3 25
53 วัดกาญจนบริรักษ์ 8 2 0 0 10
54 บ้านห้วยไทร 8 1 2 0 11
55 บ้านแหลมไทร 7 8 4 2 19
56 บ้านสายควน 7 7 4 1 18
57 วัดคีรีวิหาร 7 6 8 6 21
58 บ้านบาตูปูเต๊ะ 7 6 4 3 17
59 บ้านคลองโตน 7 6 2 7 15
60 บ้านมดตะนอย 7 4 5 5 16
61 บ้านหนองคล้า 7 3 6 3 16
62 วัดทุ่งใหญ่ 7 3 5 3 15
63 วัดไม้ฝาด 7 3 5 1 15
64 บ้านวังหลาม 7 3 3 7 13
65 บ้านหนองสองพี่น้อง 7 3 0 2 10
66 บ้านทุ่งยาง 7 3 0 0 10
67 บ้านเหนือคลอง 7 1 1 1 9
68 บ้านหนองบัวน้อย 6 6 3 2 15
69 บ้านทุ่งต่อ 6 5 2 4 13
70 บ้านห้วยต่อ 6 4 1 5 11
71 ไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) 6 4 1 0 11
72 บ้านควนหนองยาง 6 4 0 0 10
73 บ้านบ่อหิน 6 3 2 2 11
74 บ้านดุหุน 6 2 4 3 12
75 บ้านท่าโต๊ะเมฆ 6 2 1 2 9
76 บ้านช่องลม 6 2 0 3 8
77 วัดวารีวง 5 12 4 3 21
78 บ้านบางเตา 5 11 4 2 20
79 วัดถํ้าพระพุทธ 5 7 9 6 21
80 บ้านคลองชีล้อม 5 5 5 1 15
81 บ้านทุ่งยางงาม 5 5 4 5 14
82 บ้านซา 5 3 5 2 13
83 บ้านไสมะม่วง 5 2 4 2 11
84 บ้านนํ้าพราย 5 1 2 1 8
85 วัดสิทธิโชค 5 0 1 6 6
86 บ้านในปง 4 7 5 2 16
87 บ้านโพธิ์น้อย 4 5 4 2 13
88 บ้านนํ้าราบ 4 5 3 5 12
89 บ้านหนองราโพ 4 4 2 5 10
90 บ้านจิจิก 4 3 5 2 12
91 บ้านควนอารี 4 2 4 0 10
92 บ้านควนตุ้งกู 4 1 6 2 11
93 บ้านเกาะลิบง 4 1 4 2 9
94 บ้านทุ่งอิฐ 4 0 3 3 7
95 บ้านควนหนองกก 3 11 1 1 15
96 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา 3 9 2 2 14
97 วัดปากแจ่ม 3 8 5 1 16
98 วัดศรีรัตนาราม 3 7 5 3 15
99 บ้านควนเลียบ 3 7 1 0 11
100 บ้านไร่ออก 3 6 3 1 12
101 อนุบาลรัษฎา 3 6 3 0 12
102 บ้านควนตัง 3 5 4 2 12
103 บ้านฉางหลาง 3 5 2 1 10
104 บ้านแหลม 3 5 2 1 10
105 บ้านพรุจูด 3 4 4 1 11
106 บ้านผมเด็น 3 3 1 0 7
107 บ้านบางค้างคาว 3 2 1 0 6
108 บ้านปาเต 3 2 1 0 6
109 บ้านหน้าเขา 3 0 3 2 6
110 บ้านทอนเหรียน 2 11 5 2 18
111 บ้านหัวหิน 2 8 0 2 10
112 บ้านช่องหาร 2 5 4 2 11
113 บ้านไสต้นวา 2 5 3 1 10
114 บ้านกลิ้งกลอง 2 5 0 0 7
115 บ้านไสบ่อ 2 5 0 0 7
116 บ้านท่าปาบ 2 4 4 4 10
117 บ้านนํ้าฉา 2 3 3 3 8
118 บ้านหนองปรือ 2 3 3 2 8
119 บ้านตะเคียนหลบฟ้า 2 3 1 1 6
120 บ้านบางคราม 2 2 5 3 9
121 บ้านหนองมวง 2 2 3 2 7
122 บ้านลำแพะ 2 2 1 3 5
123 วัดควนธานี 2 1 4 4 7
124 บ้านห้วยนํ้าเย็น 2 1 2 3 5
125 บ้านหาดยาว 2 0 0 0 2
126 บ้านพรุใหญ่ 1 6 5 1 12
127 บ้านป่ากอ 1 5 6 1 12
128 บ้านทุ่งสมอ 1 3 0 2 4
129 บ้านทุ่งขี้เหล็ก 1 2 1 2 4
130 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ 1 2 0 0 3
131 บ้านนาเหนือ 1 2 0 0 3
132 บ้านพระม่วง 1 1 5 2 7
133 บ้านเขาพรุเสม็ด 1 1 1 0 3
134 บ้านเขาไม้แก้ว 1 1 0 0 2
135 บ้านป่าเตียว 1 0 1 2 2
136 บ้านไร่ใหญ่ 0 7 2 1 9
137 บ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 0 3 3 3 6
138 วัดนํ้าฉ่า 0 2 2 4 4
139 บ้านย่านซื่อ 0 2 1 3 3
140 บ้านท่ามะปราง 0 1 1 1 2
141 บ้านแตะหรำ 0 1 1 1 2
142 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกุ้ง 0 1 1 0 2
143 บ้านเขาโอน 0 0 6 1 6
144 บ้านโตน 0 0 2 2 2
145 บ้านกันตังใต้ 0 0 1 0 1
รวม 1,170 852 560 398 2,980