สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองชุมแสง 12 3 2 17 20 4 3 2 27
2 บ้านคลองมวน 11 12 8 31 54 22 12 8 88
3 ธาดาอนุสรณ์ 10 7 3 20 34 7 5 3 46
4 วิวัฒน์วิทยา 9 7 8 24 39 4 3 1 46
5 วัดเจริญร่มเมือง 8 8 9 25 32 20 9 7 61
6 บ้านควนพญา 8 4 1 13 18 9 4 4 31
7 ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 8 1 5 14 18 11 3 2 32
8 จุ๋งฮัวโซะเซียว 7 7 5 19 30 11 7 2 48
9 กมลศรี 6 4 3 13 17 7 9 4 33
10 หาดปากเมง 5 7 4 16 29 8 8 3 45
11 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 5 5 6 16 40 19 11 8 70
12 บ้านคลองคุ้ย 5 4 1 10 16 8 5 2 29
13 วัดไตรสามัคคี 5 4 1 10 12 6 8 4 26
14 วัดควนเมา 4 9 6 19 30 24 15 6 69
15 บ้านทุ่งศาลา 4 4 3 11 16 27 8 4 51
16 วัดห้วยนาง(วันครู2501) 4 3 1 8 17 6 6 5 29
17 บ้านหนองเสม็ด 4 2 0 6 16 20 12 9 48
18 บ้านเกาะมุกด์ 4 1 4 9 17 9 1 3 27
19 ประชาวิทยา 4 1 0 5 11 3 2 1 16
20 วัดคีรีวิหาร 4 1 0 5 7 6 8 6 21
21 บ้านหลังเขา 4 0 0 4 13 5 3 8 21
22 บ้านแหลมมะขาม 3 4 0 7 14 13 3 4 30
23 วัดเขาพระ 3 2 3 8 16 13 6 2 35
24 วัดโคกเลียบ 3 2 0 5 14 7 7 4 28
25 บ้านหนองศรีจันทร์ 3 1 1 5 12 7 6 3 25
26 บ้านหนองหมอ 3 1 0 4 10 8 4 4 22
27 บ้านบางเป้า 3 0 2 5 11 10 5 10 26
28 บ้านบางหมาก 2 2 0 4 10 4 8 5 22
29 บ้านหนองบัว 2 2 0 4 8 9 8 2 25
30 บ้านเกาะเคี่ยม 2 1 4 7 11 10 12 14 33
31 บ้านโคกยาง 2 1 3 6 11 16 7 5 34
32 บ้านคลองโตน 2 1 3 6 7 6 2 7 15
33 บ้านไสมะม่วง 2 1 1 4 5 2 4 2 11
34 บ้านทุ่งยาง 2 1 0 3 7 3 0 0 10
35 บ้านวังหลาม 2 0 0 2 7 3 3 7 13
36 บ้านนาเกลือ 1 4 3 8 23 10 11 4 44
37 บ้านบางพระ 1 3 3 7 20 4 4 7 28
38 วัดควนไทร 1 3 1 5 11 6 2 1 19
39 บ้านเขากอบ 1 3 0 4 13 10 6 2 29
40 บ้านวังลำ 1 2 2 5 9 10 2 4 21
41 อนุบาลกันตังศึกษา 1 1 2 4 10 6 2 3 18
42 บ้านคลองลุ 1 1 1 3 8 11 6 1 25
43 บ้านหนองสองพี่น้อง 1 1 1 3 7 3 0 2 10
44 บ้านทุ่งอิฐ 1 1 1 3 4 0 3 3 7
45 วัดบางดี 1 1 0 2 10 7 5 2 22
46 บ้านลำภูรา 1 1 0 2 8 9 8 5 25
47 บ้านแหลมไทร 1 1 0 2 7 8 4 2 19
48 บ้านลำแพะ 1 1 0 2 2 2 1 3 5
49 วัดกาญจนบริรักษ์ 1 0 3 4 8 2 0 0 10
50 บ้านสายควน 1 0 1 2 7 7 4 1 18
51 บ้านลำช้าง 1 0 0 1 9 3 3 1 15
52 บ้านห้วยต่อ 1 0 0 1 6 4 1 5 11
53 บ้านท่าโต๊ะเมฆ 1 0 0 1 6 2 1 2 9
54 บ้านคลองชีล้อม 1 0 0 1 5 5 5 1 15
55 บ้านควนเลียบ 1 0 0 1 3 7 1 0 11
56 บ้านควนตัง 1 0 0 1 3 5 4 2 12
57 บ้านช่องหาร 1 0 0 1 2 5 4 2 11
58 บ้านห้วยนํ้าเย็น 1 0 0 1 2 1 2 3 5
59 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
60 บ้านนาเมืองเพชร 0 2 3 5 14 11 3 6 28
61 บ้านจิจิก 0 2 1 3 4 3 5 2 12
62 วัดเขา 0 2 0 2 8 12 2 2 22
63 บ้านหนองราโพ 0 2 0 2 4 4 2 5 10
64 บ้านทอนเหรียน 0 2 0 2 2 11 5 2 18
65 วัดนาวง 0 1 5 6 11 5 3 3 19
66 อนุบาลรัษฎา 0 1 3 4 3 6 3 0 12
67 วิเศษกาญจน์ 0 1 2 3 15 4 0 2 19
68 วัดเขาวิเศษ 0 1 1 2 11 10 6 4 27
69 บ้านบางสัก 0 1 1 2 9 17 6 3 32
70 วัดทุ่งใหญ่ 0 1 1 2 7 3 5 3 15
71 บ้านเหนือคลอง 0 1 1 2 7 1 1 1 9
72 บ้านควนหนองยาง 0 1 1 2 6 4 0 0 10
73 วัดวารีวง 0 1 1 2 5 12 4 3 21
74 บ้านควนอารี 0 1 1 2 4 2 4 0 10
75 บ้านเกาะลิบง 0 1 1 2 4 1 4 2 9
76 บ้านพรุเตย 0 1 0 1 11 8 5 3 24
77 บ้านต้นปรง 0 1 0 1 9 8 7 9 24
78 วัดไม้ฝาด 0 1 0 1 7 3 5 1 15
79 บ้านบ่อหิน 0 1 0 1 6 3 2 2 11
80 บ้านซา 0 1 0 1 5 3 5 2 13
81 บ้านนํ้าราบ 0 1 0 1 4 5 3 5 12
82 บ้านไร่ออก 0 1 0 1 3 6 3 1 12
83 บ้านผมเด็น 0 1 0 1 3 3 1 0 7
84 บ้านหน้าเขา 0 1 0 1 3 0 3 2 6
85 ไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) 0 0 2 2 6 4 1 0 11
86 บ้านนํ้าพราย 0 0 2 2 5 1 2 1 8
87 บ้านในปง 0 0 2 2 4 7 5 2 16
88 บ้านไทรบ่วง 0 0 1 1 9 8 1 0 18
89 บ้านห้วยไทร 0 0 1 1 8 1 2 0 11
90 บ้านมดตะนอย 0 0 1 1 7 4 5 5 16
91 บ้านดุหุน 0 0 1 1 6 2 4 3 12
92 บ้านช่องลม 0 0 1 1 6 2 0 3 8
93 บ้านพรุจูด 0 0 1 1 3 4 4 1 11
94 บ้านกลิ้งกลอง 0 0 1 1 2 5 0 0 7
95 บ้านหนองปรือ 0 0 1 1 2 3 3 2 8
96 บ้านหนองมวง 0 0 1 1 2 2 3 2 7
97 บ้านพระม่วง 0 0 1 1 1 1 5 2 7
98 บ้านเขาไม้แก้ว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
99 บ้านป่าเตียว 0 0 1 1 1 0 1 2 2
100 บ้านย่านซื่อ 0 0 1 1 0 2 1 3 3
101 บ้านท่าส้ม 0 0 0 0 10 8 10 5 28
102 บ้านต้นไทร 0 0 0 0 9 6 6 3 21
103 บ้านไชยภักดี 0 0 0 0 8 7 10 3 25
104 บ้านบาตูปูเต๊ะ 0 0 0 0 7 6 4 3 17
105 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 7 3 6 3 16
106 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 0 0 6 6 3 2 15
107 บ้านทุ่งต่อ 0 0 0 0 6 5 2 4 13
108 บ้านบางเตา 0 0 0 0 5 11 4 2 20
109 วัดถํ้าพระพุทธ 0 0 0 0 5 7 9 6 21
110 บ้านทุ่งยางงาม 0 0 0 0 5 5 4 5 14
111 วัดสิทธิโชค 0 0 0 0 5 0 1 6 6
112 บ้านโพธิ์น้อย 0 0 0 0 4 5 4 2 13
113 บ้านควนตุ้งกู 0 0 0 0 4 1 6 2 11
114 บ้านควนหนองกก 0 0 0 0 3 11 1 1 15
115 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา 0 0 0 0 3 9 2 2 14
116 วัดปากแจ่ม 0 0 0 0 3 8 5 1 16
117 วัดศรีรัตนาราม 0 0 0 0 3 7 5 3 15
118 บ้านฉางหลาง 0 0 0 0 3 5 2 1 10
119 บ้านแหลม 0 0 0 0 3 5 2 1 10
120 บ้านบางค้างคาว 0 0 0 0 3 2 1 0 6
121 บ้านปาเต 0 0 0 0 3 2 1 0 6
122 บ้านหัวหิน 0 0 0 0 2 8 0 2 10
123 บ้านไสต้นวา 0 0 0 0 2 5 3 1 10
124 บ้านไสบ่อ 0 0 0 0 2 5 0 0 7
125 บ้านท่าปาบ 0 0 0 0 2 4 4 4 10
126 บ้านนํ้าฉา 0 0 0 0 2 3 3 3 8
127 บ้านตะเคียนหลบฟ้า 0 0 0 0 2 3 1 1 6
128 บ้านบางคราม 0 0 0 0 2 2 5 3 9
129 วัดควนธานี 0 0 0 0 2 1 4 4 7
130 บ้านหาดยาว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
131 บ้านพรุใหญ่ 0 0 0 0 1 6 5 1 12
132 บ้านป่ากอ 0 0 0 0 1 5 6 1 12
133 บ้านทุ่งสมอ 0 0 0 0 1 3 0 2 4
134 บ้านทุ่งขี้เหล็ก 0 0 0 0 1 2 1 2 4
135 บ้านนาเหนือ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
136 บ้านเขาพรุเสม็ด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
137 บ้านไร่ใหญ่ 0 0 0 0 0 7 2 1 9
138 บ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 0 0 0 0 0 3 3 3 6
139 วัดนํ้าฉ่า 0 0 0 0 0 2 2 4 4
140 บ้านท่ามะปราง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
141 บ้านแตะหรำ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
142 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกุ้ง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
143 บ้านเขาโอน 0 0 0 0 0 0 6 1 6
144 บ้านโตน 0 0 0 0 0 0 2 2 2
145 บ้านกันตังใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 189 166 146 501 1,170 852 560 398 2,582