รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานต์สิริ  ทิมกลับ
 
1. นางพรพรรณ  เพชรจำรัส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงอรรัมภา   ชัยนี
 
1. นางสาวนิรมล   พิเชฐสินธุ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงรัตนา  แก้วสงขลา
 
1. นางสาวนันทวรรณ  ลิขิตกาญจน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิงกันติชา   แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวธัญลักษณ์   คงชูศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  คีรีเดช
 
1. นางขนิษฐา   สายทองแท้
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ภักดีโชติ
 
1. นางสาวปานทิพย์  ทองมาก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  คีรีรักษ์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  รองพล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลศรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วคชชา
 
1. นางวรรณี  วงค์พินิจ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กชายภูรินท์   สุขเสน
 
1. นางอัมพร   หลีซี่
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายสุชานันท์  เพ็ชรศรีช่วง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สิทธิชัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงธนัญญา  ศรีบัวลา
 
1. นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  มากเพิ่ม
2. เด็กหญิงขวัญแก้ว  ชูทวี
3. เด็กหญิงสิริณภัทร  ยอดชุม
 
1. นางสาวสุดใจ   รามศรี
2. นางสุปราณี  ใจสนุก
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิง ฐิตาพร   เรืองสงค์
2. เด็กหญิงปราณปริยา   สงคราม
3. เด็กหญิงศศิวิมล   พิลาอร
 
1. นางสาคร   นิ่มนวล
2. นางสาวอุไรวรรณ   สู่คง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. นางสาวชิตยาภรณ์  เมืองแก้ว
2. นางสาวสุประวีณ์  คงยงค์
3. เด็กหญิงอัครมณี  อันมาก
 
1. นางสาวอุษา  รัตนพรรณ์
2. นางจรรยา  รุณแสง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชูช่วย
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สายบัว
 
1. นายวุฒิ  พันธุ์สนิท
2. นางสาวพิลาวัณย์  ลีแสวงสุข
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายชานนท์  ทองใบ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ราชภักดี
 
1. นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ปลอดแก้ว
2. เด็กชายพิธิวัฒน์   เจะมะอะ
 
1. นางสาววรารัตน์   พุ่มพวง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเป้า 1. เด็กหญิงชมพูนุท  หวาหาบ
2. เด็กชายอาซัน  เตะหนอน
 
1. นางสุชาดา  สุทธิรักษ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กชายกฤตภาส   จำปา
 
1. นางสาววรรณิศา   คงหน่อ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กชายธีรวัต  บุญกิจ
 
1. นางสมจิตร  จงวิไลเกษม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กชายธนวัฒน์  เพชรเรือนทอง
 
1. นางปนัสยา  ศุภศรี
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต่อ 1. เด็กหญิงกาญณ์ศรณ์  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  เมืองพูล
3. เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยจักร
 
1. นางพรทิพย์  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวทศพร  พูลผล
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กหญิงกฤติยา   นุรักษ์
2. เด็กหญิงนคนันทินี   พักตร์จันทร์
3. เด็กหญิงสิริมา   บุญคุ้ม
 
1. นางสาวนิตยา   วรรณแสงทอง
2. นายสุระเชษฐ์   ศรีสงคราม
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิงนลินนิภา   รอดจันทร์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   จันมีศรี
3. เด็กหญิงศุทธินี   รุ่งเจริญพัฒนกิจ
 
1. นางบุญธิญา   วิริยานุภาพพงษ์
2. นางสาวจุไรรัตน์   โชติรัตน์
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กหญิงชยานันท์   แก้วเทวา
2. เด็กชายภูวไนย   ชนะภัย
3. เด็กหญิงสมิตานัน   บุญแก้วศรี
 
1. นางสาวสุภาพร  เพียรดี
2. นายสุระเชษฐ์   ศรีสงคราม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  โทธรรม
2. เด็กหญิงธนาวดี  ชูเจริญทรัพย์
 
1. นางรัช่นีกร  แก้วละเอียด
2. นางอรวรรณ  ส่งแสง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กชายนพพร   ส่องแก้ว
2. เด็กชายอิษฎา   ชูเกิด
 
1. นางสาวสุภาพร  เพียรดี
2. นายสุระเชษฐ์   ศรีสงคราม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงเขมอัปสร  บุญลือเลิศ
 
1. นางศิริลักษณา  แก้วระยับ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 1. เด็กหญิงกรกมล  ปราบภัย
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  คำพุทธ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ทองแก้ว
 
1. นางสุจินต์   สีใหม
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กชายภูวรินทร์   อินทรธนู
2. เด็กชายอภิวัฒน์   สามสี
 
1. นางสาวพิมลทิพย์   ชุณหพิมล
2. นางสาวลดาพร   สิทธิพันธุ์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมอ 1. เด็กชายณัฐกร   สุพรรณ์
2. เด็กชายสิทธิพงศ์   นวลจันทร์
 
1. นางพรเพ็ญ  ตันสุย
2. นางสาวปิยะวรรณ  เทพกิจ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ทิพย์
 
1. นางนฤมล  มากทองน้อย
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 1. เด็กชายจารุเดช  เดชภักดี
 
1. นางสาวชุ่มชื่น  สีสุข
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กชายกฤติน  นุ่นนวน
2. เด็กชายธนวัฒน์  รักซ้อน
3. เด็กหญิงภัทราวดี   ฤทธิมา
 
1. นางลัดดาวัลย์   ฉินทรรศนันทน์
2. นางธิดามาศ  บิลรงค์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กชายพศวัต  บรรจงการ
2. เด็กหญิงมธุรส  นันตพงศ์
3. เด็กหญิงสุดาวรรณ  ทองสีนวล
 
1. นางสาวดวงพร  รักเกาะรุ้ง
2. นางอนงค์  ทวิสุวรรณ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  กิ่งเกาะยาว
2. เด็กหญิงปณิตา  รัญวาศรี
3. เด็กหญิงเกวลิน  ไขแสง
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  เชาวลิต
2. นางรอมือละ  ทิพย์ร่วง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงรุจิดา  เอี่ยมอักษร
2. เด็กหญิงอรอุมา  อัคราจินดากุล
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ท่ามถั่ง
 
1. นางสาวดวงพร  รักเกาะรุ้ง
2. นางอนงค์  ทวิสุวรรณ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม 1. เด็กชายกฤษฎา  ปรังพันธ์
2. เด็กหญิงปุนญิสาก์  จิตพันธ์
3. เด็กชายอภิยุทธ  นาคแท้
 
1. นางสาวรัชชา  ทองฤทธิ์
2. นายฉัตรชัย  จันทโท
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  รุ่งแก้ว
2. เด็กหญิงนิษฐา  อุดี
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  สาระทิพย์
 
1. นางรอมือละ  ทิพย์ร่วง
2. นางสาวสุภัสสร  สิทธิชัย
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหลาม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  คดีพิศาล
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สังข์โชติ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุขการ
 
1. นางสาวจินดาวัลย์  นวลใย
2. นายสาธิต  สุโขวัฒนกิจ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงธารทิพย์  เรืองสังข์
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ขันตะสังข์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  มณีนูน
 
1. นางสาวดวงพร  รักเกาะรุ้ง
2. นางอนงค์  ทวิสุวรรณ
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา 1. เด็กชายนิติธร   นิคะ
2. เด็กชายสหรัฐ   จันทร์ช่วยนา
 
1. นางสาวฐิติพร   ภักดี
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กชายณภัทร  จิ้วล้อ
2. เด็กชายเดชลือชา  รอดกูล
 
1. นางราตรี  คลายทุกข์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางดี 1. เด็กชายธนภัทร   ชูศรีรักษ์
2. เด็กชายอดุลย์วิทย์  หมื่นละม้าย
 
1. นางสาวจีรนันท์   ขาวเชื้อ
2. นายสาคร   เจียวก๊ก
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำแพะ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  รอดศรี
2. เด็กชายอธิชาติ  ทองนะ
 
1. นางรัชฎาภรณ์  นวนทอง
2. นางสาวศิรินญา  สุขสนาน
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนไทร 1. เด็กชายปัญญาพล  หีมเอียด
2. เด็กชายศักษ์ชัย  หีมเอียด
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ส่งแสง
2. นายพิเศษ  คงวัน
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหมาก 1. นายจิรยุทธ  รอดแข็ง
2. เด็กชายนิธิ  เจริญวิริยะภาพ
 
1. นายสุนทร  กลับขัน
2. นางภาวิณี  ภักดี
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหมาก 1. เด็กหญิงวนิดา  จันทร์หอม
2. เด็กชายสุรเชษฐ  สุนทรพล
 
1. นายสุนทร  กลับขัน
2. นางภาวิณี  ภักดี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงณฐมน   จันทร์เมือง
2. เด็กหญิงนฤนาฏ   ตั้งเอ็ก
3. เด็กหญิงนัททิยา   มิ่งเมือง
4. เด็กหญิงวรรษมน   ตั้งปอง
5. เด็กหญิงอรัชภร   เสาะซิ้ว
 
1. นางนัยนา   ศรีโภคา
2. นางสาวสุวิมล   หมัดตะหมีน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงทิพย์ภากร   กามูจันทรดี
2. เด็กหญิงพิริยากร  สุเหร็น
3. เด็กหญิงรวีวรรณ   ศักดา
4. เด็กหญิงวรัญญา   แสนรักเลิศภักดี
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์   สวนแก้ว
 
1. นางสาวสุวิมล   หมัดตะหมีน
2. นางนัยนา   ศรีโภคา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลศรี 1. เด็กหญิงนาตลดา  ลิ่นชุม
2. เด็กหญิงศุภมาศ  ก้าวพัฒนกิจ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พุฒแก้ว
4. เด็กหญิงสุธิมา  ทองฤทธิ์
5. เด็กหญิงสู่ขวัญ  แซตั้น
 
1. นางอาลิษา  เกลือมีผล
2. นางสาวปราณี  โส๊ะนุ้ย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  จิตตรา
2. เด็กหญิงกานศิริ  ลังเมือง
3. เด็กหญิงธันยวีย์  จันผุด
4. เด็กหญิงภัณฑิรา  ทองหนูนุ้ย
5. เด็กหญิงเกศินี  อินทรมณี
 
1. นางศิริลาวัลย์  แก้วระยับ
2. นางสาวจิตติมา  แซ่โค้ว
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  ปกครอง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีนคร
3. เด็กหญิงสุพิชญา  เต่าเพ็ชร์
4. เด็กหญิงเขมจิรา  คงแก้ว
5. เด็กหญิงเปี่ยมสุข  คงเอียด
 
1. นางสาวพัชรา  ยอดชุม
2. นางสาวสุคนธ์  ลบเลือน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กหญิงขวัญนภา   คงมั่นประกายกิจ
2. เด็กหญิงนิศาชล   นวลศรีทอง
3. เด็กหญิงสมิตานัน    บุญแก้วศรี
4. เด็กหญิงเกษรา   นมฤทธิ์
5. เด็กหญิงเบญจมาศ   พรหมเพศ
 
1. นางสาวนิตยา   วรรณแสงทอง
2. นายสุระเชษฐ์   ศรีสงคราม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเลียบ 1. เด็กหญิงดาวิสา  สุขแก้ว
2. เด็กหญิงภรันยา  รักษ์จันทร์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  รักษ์ขาว
4. เด็กชายสุเมธา  สิทธิโยธา
5. เด็กชายองศา  ฤทธิ์ชู
 
1. นายปกรณ์  นิ่มกาญจนา
2. นางสาวธนาภรณ์  จิตรเพ็ชร
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงกันธิชา  ใสกล้วย
2. เด็กชายชวนะ  กวางทะวาย
3. เด็กชายภัทรกร  ทองรักษ์
4. เด็กหญิงลลิดา  สอนวงศ์
5. เด็กหญิงวริษฐา  สายทองแท้
 
1. นายพิศุทธา  ธรรมเมธากุล
2. นางสาววิศนา  ธรรมเมธากุล
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  เพิ่มบุญ
2. เด็กชายญาณาธิป  จันทร์สง
3. เด็กหญิงฑิตฐิตา  เอ้งเส้ง
4. เด็กชายณัฐกิตติ์  เรืองกลิ้ง
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูงาน
6. เด็กหญิงดาราวดี  บุญรงค์
7. เด็กชายตันติกร   ชูฤทธิ์
8. เด็กหญิงธัญชนก  จงใจ
9. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มุกดา
10. เด็กชายนวพล   เภอรักษ์
11. เด็กหญิงบัณฑิตา  ฐิติภรณ์พันธ์
12. เด็กหญิงพนิตพร  ศรีสม
13. เด็กชายพีรวิชญ์   ผกาแก้ว
14. เด็กหญิงมธุฤทัย  ทองหยอด
15. เด็กชายศรวิษฐ์  สมจริง
16. เด็กหญิงสุพิชญา  ยอดทอง
17. เด็กหญิงอัจจิมา  บรรจุสุวรรณ
18. เด็กชายเจนวิทย์  พรศรีสว่างกุล
19. เด็กชายโชติรัตน์  จันทวฤทธิ์
20. เด็กหญิงโอฬาริศา  จุลพูน
 
1. นางสาวนันทวัน  แจ้งจิตร
2. นางสาวสุนิษา  ศรีสงค์
3. นางกาญจนา  จุลพูน
4. นางจิรพร  เจียวสกุลวัฒนา
5. นายประพันธ์   ขวัญศรีสุทธิ์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิงสมัชญา   ยักขะบุตร
 
1. นางฉวีวรรณ   ทองแจ่ม
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโตน 1. เด็กชายอมรเทพ  พรมเพชร
 
1. นางสาวจิตรลดา  อาจหาญ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมอ 1. เด็กหญิงญาณิศา   ต้นกันยา
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย   บุญถาวร
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายธนากร  ศรียานนท์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  คงชิต
 
1. นางสาวอุมารัตน์  เกลี้ยงเมือง
2. นางสุวีนา  ทองอ่อน
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เรืองประไพย
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ฉุ้นย่อง
 
1. นางสาวปรีญาวดี  วัชรวีรเกษม
2. นายพสิษฐ์  บุญยอด
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายพงศ์ศักดิ์  สุวรรณมณี
2. เด็กหญิงสมัญญา  สุขเกษม
 
1. นางรสสุคนธ์  โยธา
2. นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจารี
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเลียบ 1. เด็กหญิงกันติยา  ภัตศรี
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขาวเชื้อ
3. เด็กหญิงตรีตราทิพย์  ทองชิดเชื้อ
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  สมาธิ
5. เด็กหญิงพัชรธิดา  ทองบุญแก้ว
6. เด็กหญิงภวิกา  โชติรัตน์
7. เด็กหญิงรมิตา  ภิรมย์
8. เด็กหญิงวริศรา  คงชิต
9. เด็กหญิงศศิวรรณ  แสงจันทร์
10. เด็กหญิงอัจจิมา  คงศรีทอง
 
1. นายวีระศักดิ์  กำธร
2. นางสุมาลี  รักการ
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สุขมณฑล
2. เด็กหญิงฐิติชญา  นมจันทร์
3. เด็กหญิงนิตยา  รักกมล
4. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  วัดศรี
5. เด็กหญิงศุนิษา  วุฒิศักดิ์
6. เด็กหญิงอชิรญา  ปานสิทธิ์
7. เด็กหญิงอริสา  พรามจร
8. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ว่องชีวเจริญกุล
9. เด็กหญิงเมธาวดี  ดำเนียร
10. เด็กหญิงเยาวเรศ  วงศ์แก้ว
 
1. นายภักดี  เดชศรี
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  เหมทานนท์
3. นางภักดี  แทงทอง
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 1. เด็กหญิงกฤษณา  กาหลำ
2. เด็กหญิงจันทรา  หมาดทิ้ง
3. เด็กหญิงธัญชนก  ขจัดภัย
4. เด็กหญิงนงค์นภัทร  หัสสาคร
5. เด็กหญิงพรนภา  หมาดทิ้ง
6. เด็กหญิงพรรณพิมาย  ขุนสมุทร
7. เด็กหญิงพัชรี  หมื่นท่องวารี
8. เด็กหญิงพุทสดี  สักหลัด
9. เด็กหญิงสิริรัตน์  หัสสาคร
10. เด็กหญิงเพียงขวัญ  ปานเพ็ง
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  เผือกภูมิ
2. นางพนิตา  จันทมาศ
3. นายทนงศักดิ์  คงประสม
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็น 1. เด็กหญิงกรกนก  จิตรอักษร
2. เด็กหญิงดรัลพร  สมาธิ
3. เด็กหญิงดวงกมล  นานอน
4. เด็กหญิงทรงอักษร  ศรีเพ็ชร
5. เด็กหญิงธัญชนก  เรืองโสภา
6. เด็กหญิงพรทิพย์  อ่อนชาติ
7. เด็กหญิงมนต์นภา  วังเคียน
8. เด็กหญิงวรัชยา  แซ่เตียว
9. เด็กหญิงสุกัญญา  รักกิจ
10. เด็กหญิงอาลิษา  คงศรีทอง
 
1. นางสาวณิชาภัทร  เดชภักดี
2. นางสาวกฤษยา  สวัสดิ์บำรุง
3. นางนฤมล  นุ่นเกษ
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสายควน 1. เด็กหญิงปัถยา  คมพัดลับ
2. เด็กหญิงพนารัตน์  อุ้ยกิ้ม
 
1. นางเยาวรัตน์  ศรีกระจ่าง
2. นางอนงค์  กระสังข์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกลือ 1. เด็กหญิงจิราพร   ช่อเส้ง
2. เด็กหญิงฝารีด้าร์    หลีเอบ
 
1. นางสาวอรวรรณ   นาเหนือ
2. ว่าที่ร้อยตรี วีรยุทธ์   เกาะกลาง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงพิชญา  แซ่ชิ้ง
 
1. นางสาวสาริศา  เกียรติเมธา
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 1. เด็กหญิงสุชาวดี  เรืองชู
 
1. นางสาวอรอุมา  นิลละออ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กหญิงวรกาญจน์   กาหลำ
 
1. นางนาฎลดา   เดชอรัญ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ช่วยศรี
 
1. นางสาวสาริศา  เกียรติเมธา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ธนศุภบริบูรณ์
 
1. นางสาวสาริศา  เกียรติเมธา
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดปากเมง 1. เด็กชายภูริวัฒน์  สาพิมาน
 
1. นายนิพิฐพนธ์  ตรวจขุนทด
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กชายปลายตะวัน   คงสมุทร
 
1. นางนาฎลดา   เดชอรัญ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กหญิงพันพษา   ระเด่น
 
1. นางนาฎลดา   เดชอรัญ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  พรหมมา
2. เด็กหญิงอคัมสิริย์  นิลละออ
 
1. นางฐิติมา  จันทมาศ
2. นางโชคดี  ชนะภัย
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  คงอ่อน
2. เด็กหญิงอสมาภรณ์  สุดกิจ
 
1. นางชนิดา  มณีทับ
2. นางอัจจิมา  สุจริต
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1. เด็กหญิงนลัทพร  คงเฝือ
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  คงอ่อน
 
1. นางอัจจิมา  สุจริต
2. นางชนิดา  มณีทับ
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กชายเมฆี   พระคง
 
1. นางนาฎลดา   เดชอรัญ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1. เด็กหญิงกัญญาทัต  กองมี
2. เด็กหญิงญาดาวดี  สุขสนาน
3. เด็กหญิงณัฐนรี  เอียดรา
 
1. นางนิตยา  พลเดช
2. นางชนิดา  มณีทับ
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์ชุดา   ไฝขาว
2. เด็กชายบารมี   เบ็ญหลี
3. เด็กชายรัยฮาล   อับดุลหละ
 
1. นายสำเนียง   ส่งนาวา
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1. เด็กชายพลากร  แก้วทอง
2. เด็กหญิงสุฑาภรณ์  เพ็ชรทรัพย์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พลอินทร์
 
1. นายสมหมาย  มณีทับ
2. นางสาวพรทิพย์  เจนจริยานนท์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลำ 1. เด็กชายพิธิวัฒน์  ขำสิงห์
 
1. นางสาวกุลทรัพย์  ทองปาน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายพัชรพล  กลับจิตร
 
1. นางสาวนภาพร  นาเลื่อน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำช้าง 1. เด็กชายธีรภัทร   ฉูมิ
 
1. นายเอกชัย  สงด้วง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายสุทัศน์  เอียดชูทอง
 
1. นางสาวนภาพร  นาเลื่อน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายชัยณรงค์  มีแก้ว
 
1. นางสาวนภาพร  นาเลื่อน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายพีระชัย  ส่งเสริม
 
1. นางสาวนภาพร  นาเลื่อน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายภูวเดช  เขียดสุข
 
1. นางสาวนภาพร  นาเลื่อน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กหญิงธิดานันท์   ปราบรัตน์
 
1. นางสาวจันทิรา   จันทร์เพชร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์   ขุนอินทร์
 
1. นางสาวจันทิรา   จันทร์เพชร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กหญิงนิลปัทม์   ปราบเขตต์
 
1. นางสาวจันทิรา   จันทร์เพชร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. นายปิยพัทธ์  ทองสมทอง
 
1. นางวิภาวัลย์  รอดริน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงรติญา  เคี่ยมการ
 
1. นายปิยะภัทร   อักษรชู
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. นางสาวพัชรินทร์  ราชเดิม
 
1. นางสาวดาริญญา  หาขุน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กชายพงศ์เลิศ   แก้วสุนีย์กุลชา
 
1. นางสาวเจนจิรา   ทองสาม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิงกิตติมา   ชัยวิเศษ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรลักษณ์   หลีวิจิตร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงศุภกานต์  เย็นชุม
 
1. นายสมชาย  คิดรอบ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กชายคุณากร   คงชูศรี
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา   สามสี
3. เด็กหญิงธิดานันท์   ปราบรัตน์
4. เด็กหญิงนรีกานต์  นุรักษ์
5. เด็กหญิงนิลปัทม์   ปราบเขตต์
6. เด็กชายพงศ์เลิศ   แก้วสุนีย์กุลชา
7. เด็กหญิงวรินทร์ธิรา   ยอดทอง
8. เด็กหญิงสุทธิกานต์   ขุนอินทร์
9. เด็กชายหฤษฎา   ศรีจันทร์
 
1. นางอุไรวรรณ   ทองในแก้ว
2. นางสาวจันทิรา   จันทร์เพชร
3. นางสาวเจนจิรา   ทองสาม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กหญิงขวัญฤดี   ลัทธิรมย์
2. เด็กหญิงคัมภีรพรรณ   จันทร์ทิพย์
3. เด็กหญิงชลิตา   ปราบเขตต์
4. เด็กหญิงฑิฌา  คนคล่อง
5. เด็กหญิงณัฐธิดา   เกตุแก้ว
6. เด็กชายธนกฤติ   คงชูศรี
7. เด็กชายธนภัทร   อ่อนรู้ที่
8. เด็กชายธวัชชัย   คงชูศรี
9. เด็กชายธิติศักดิ์   อาชาฤทธิ์
10. เด็กหญิงนรีกานต์   นุรักษ์
11. เด็กชายพงศ์เลิศ   แก้วสุนีย์กุลชา
12. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   คงชูศรี
13. เด็กชายภูวรินทร์   อินทธนู
14. เด็กชายรามิล   เจ๊ะสะนิ
15. เด็กหญิงวรินทร์ธิรา   ยอดทอง
16. เด็กชายวัฒนศิลป์   ศรีเพ็ญ
17. เด็กหญิงหยาดนรินทร์   อินทธนู
18. เด็กชายหฤษฎา   ศรีจันทร์
19. เด็กหญิงอจิรวดี   เพชรพัว
20. เด็กชายเทวฤทธิ์   หีบเพชร
 
1. นางสาวจันทิรา   จันทร์เพชร
2. นางสาวเจนจิรา   ทองสาม
3. นางสาวสายชล   สิกขาจารย์
4. นางสาวทัศน์วรรณ   แสงศรีจันทร์
5. นางสาวจรวย   ท่อแก้ว
6. นางสาวสุชาดา  เดชภักดี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เขตตะเคียน
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  มากชัย
3. เด็กหญิงจิรชยา  สุขสโมสร
4. เด็กหญิงจิราพร  มาเสมอ
5. เด็กชายชนมภูมิ  โจทย์หอม
6. เด็กชายชนัญญู  เดชอรัญ
7. เด็กหญิงญาณภัทร์  นวลศรี
8. เด็กหญิงญานิกา  ลูกเมือง
9. เด็กชายทนงศักดิ์  พูดเพราะ
10. เด็กหญิงธัญชนก  วงค์ใหญ่
11. เด็กชายนนทวัฒน์  พันธ์เศษ
12. เด็กหญิงพรพรรษา  ทองแก้ว
13. เด็กหญิงพัชราภา  ศรีไทย
14. เด็กหญิงพีรยา  โยธา
15. เด็กหญิงภัทรชราพร  ชูไทย
16. เด็กหญิงศิริภา  โพธิ์ทอง
17. เด็กหญิงสมัญญา  สุขเกษม
18. เด็กหญิงสุมาลี  ขำประพันธ์
19. เด็กหญิงอัญชลี  เพชรทอง
20. เด็กหญิงเกศสิริน  สังดวง
 
1. นางนันท์นภัส  บัวดำ
2. นางรสสุคนธ์  โยธา
3. นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ
4. นางสาวนันทวรรณ  ลิขิตกาญจน์
5. นางผ่องใส  อั้นเต้ง
6. นางสาวนิภาพร  ไชยชนะ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายณัฐพล  ชุมอักษร
2. เด็กชายผดุงเกียรติ  จีนจูด
3. เด็กหญิงมีนา  สิงหาปัด
4. เด็กชายรชานนท์  ชูเพ็ง
5. เด็กชายฤณธรรภ์  พุ่มพวง
6. เด็กชายศุภวิทญ์  พลับแก้ว
 
1. นายธีรสิทธิ์  คุปกุลกานท์
2. นายวุฒิชัย  หนูพุ่ม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงกิตติมา  จันทร์พงศ์
2. เด็กหญิงกุลนัดดา  คงรักษ์
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ช่วยจันทร์
4. เด็กหญิงชัญญา  คงสิน
5. เด็กชายณัฐดนัย  ส่งเสริม
6. เด็กชายณัฐพล  ชุมอักษร
7. เด็กหญิงณัฐวลักษณ์  สองทอง
8. เด็กหญิงทิพกาวรรณ  ศรีทองสุข
9. เด็กหญิงธนิสร  สามเมือง
10. เด็กหญิงนัทธิชา  จันทร์พุ่ม
11. เด็กหญิงปฎิมาพร  บำรุงกลาง
12. เด็กหญิงปานชีวัน  จินดาวงษ์
13. เด็กชายผดุงเกียรติ์  จีดจูด
14. เด็กชายพรพิพัฒน์  แสงไกร
15. เด็กหญิงมณฑิรา  บุญเกื้อ
16. เด็กหญิงมีนา  สิงหาปัด
17. เด็กชายยุทธจักร  เมกศรี
18. เด็กชายรชานนท์  ชูเพ็ง
19. เด็กชายฤณธรรภ์  พุ่มพวง
20. เด็กชายวรโชติ  สีดำ
21. เด็กชายวิทธวัทธ์  หนูแส็ง
22. เด็กชายวีรพงษ์  นุ้ยแก้ว
23. เด็กหญิงศิริพร  โพธิ์ทอง
24. เด็กหญิงศิริรักษ์  คงบำรุง
25. เด็กชายศิวะ  ศรีโภคา
26. เด็กชายศุภวิชณ์  พลับแก้ว
27. เด็กหญิงสลิลทิพย์  หนูเส้ง
28. เด็กหญิงสุชานันท์  สุขศรี
29. เด็กหญิงสุชาวดี  แซ่คู้
30. เด็กหญิงสุมลรัตน์  อินทรสุวรรณ
31. เด็กหญิงอภัสรา  หนูวัน
32. เด็กหญิงอรอนงค์  จีนจูด
33. เด็กชายอรุณฤทธิ์  รอดเพ็ง
34. เด็กชายแสงชัย  อินทร์ฤทธิ์
 
1. นายธีรสิทธิ์  คุปกุลกานท์
2. นายวุฒิชัย  หนูพุ่ม
3. นางสาวสุนิศา  ภักดิ์จันทร์
4. นางสาวสุภาพร  สมใจนึก
5. นายวรยุทธ์  รักสิทธิ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากอบ 1. เด็กชายธีรวัฒน์   พลเดช
 
1. นางสาวปรัชญนันต์   ทองประดับ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. นายสุวรรณกิจ  ใสญาติ
 
1. นางหทัยทิพย์   สันตะวา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  บุญถึงจิตร
 
1. นางนวพร  รอดความทุกข์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงมีนา  สิงหาปัด
 
1. นายวุฒิชัย  หนูพุ่ม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมไทร 1. เด็กชายปัญญพัฒน์  ท่องวารี
 
1. นางสาวสุรีพร  ทิพย์ยาน
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายพงศกร  เขียวเสน
 
1. นางอภิญญารัตน์  วีระสุข
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องหาร 1. เด็กหญิงปวีณา  หลานสันต์
 
1. นางสาวจริยา  ภัทรพรภากร
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระ 1. เด็กหญิงอติกานต์  พักตร์จันทร์
 
1. นายธีรนพ  คุณประโยชน์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดปากเมง 1. เด็กชายเลิศวุฒิ  โพชสาลี
 
1. นายวรวุฒิ  คงแก้ว
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายณัฐดนัย  บัวดำ
 
1. นางสาวสุนิดา  นิลวงษ์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 1. เด็กหญิงปรดา   ปิ่นงาม
 
1. นายกิตติศักดิ์   ชุมใหม่
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงมีนา  สิงหาปัด
 
1. นางสาวสุนิดา  นิลวงษ์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดปากเมง 1. เด็กชายเลิศวุฒิ  โพชสาลี
 
1. นายวรวุฒิ  คงแก้ว
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายอภิรักษ์  ประชาคง
 
1. นางหทัยทิพย์   สันตะวา
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนตัง 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ศรีสมโภช
 
1. นางสาวณัฐนรี  ไหมทอง
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 1. เด็กหญิงกรกมล   แต้มเพชร
 
1. นายกิตติศักดิ์   ชุมใหม่
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำภูรา 1. เด็กหญิงกมลเนตร  เทพแสน
2. เด็กหญิงกรกมล  หนูเซ่ง
3. เด็กหญิงกาญจนา  อัมรัตน์
4. เด็กหญิงการะเกด  ทวีวรชาติ
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดำเนียม
6. เด็กหญิงญาณิศา  ชูด้วง
7. เด็กหญิงณปภา  คงเรือง
8. เด็กหญิงณัชภรณ์  บุญชูช่วย
9. เด็กหญิงถนอมวรรณ  เก่งกั่ว
10. เด็กหญิงนลินญา  แก้วอร่าม
11. เด็กหญิงนันท์นลิน  จริงการ
12. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีช่วย
13. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทับนิล
14. เด็กหญิงพรชนก  สีเงิน
15. เด็กหญิงพัทธนันท์  จันเพชร
16. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ทองดียิ่ง
17. เด็กหญิงพิยดา  นวลโข้ย
18. เด็กหญิงภัคนันท์  ภูมิประดิษฐ์
19. เด็กชายภัทรวิทย์  อุ่นกำเนิด
20. เด็กหญิงมณฑกานต์  จริงการ
21. เด็กหญิงมนัสนันท์  เมธาสิทธิ์วรกุล
22. เด็กหญิงฤทธิภรณ์  อนันตกูล
23. เด็กหญิงลลิตา  ยงยวด
24. เด็กหญิงวริศรา  รักงาม
25. เด็กชายศุภชัย  จันเพชร
26. เด็กหญิงศุภมาศ  เอียดสุวรรณ
27. เด็กหญิงศุภิสรา  จีนเดิม
28. เด็กหญิงศุลีพร  บุญฤทธิ์
29. เด็กหญิงสิริกร  คงเพชร
30. เด็กหญิงสุนิษา  อัมรัตน์
31. เด็กชายสุวรรณภูมิ  จีนเดิม
32. เด็กหญิงอรทัย  สุคนธรัตนสิทธิ์
33. เด็กหญิงอรัญลดา  พุฒนวน
34. เด็กหญิงอาริษา  คงเพ็ง
35. เด็กหญิงอารีรัตน์  รักชูศรี
36. เด็กหญิงเกวลิน  หนูช่วย
37. เด็กหญิงเกวลิน  สีอ่อน
38. เด็กหญิงเปมิกา  จันทร์ผ่อง
39. เด็กหญิงเปมิกา  กอเจริญรัตน์
40. เด็กหญิงโสรยา  อินธนู
 
1. นายสมใจ  ชูแก้ว
2. นายปกรณ์  อาจสมโภช
3. นายชรินทร  ทักษิณประภา
4. นางวัลดา  แก้วกังวาล
5. นางสุเทวี  ลัคนาศิโรรัตน์
6. นางสุพรรณี  เส้งตุ้ง
7. นางสาววารุณี  ชูเกลี้ยง
8. นางสาวณัฎฐเนตร  ธนูศิลป์
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 1. เด็กหญิงกรกมล   แต้มเพ็ชร
2. เด็กชายกิตตินันท์   คงทอง
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย   สุขขะ
4. เด็กชายจักริน   พิกุล
5. เด็กหญิงจารวี  แสงโชติ
6. เด็กชายจิณณวัตร   แก้วระยับ
7. เด็กหญิงจิรากานต์   เกตุแก้ว
8. เด็กหญิงญาณิศา   ยังช่วย
9. เด็กชายณัฐวุฒิ   วรรณบวร
10. เด็กหญิงณิชกานต์   หนูพันธ์
11. เด็กหญิงดารินทร์   เมืองสุด
12. เด็กหญิงธัญชนก   ขาวเชื้อ
13. เด็กชายธีรภัทร   หาผล
14. เด็กหญิงปวีณ์สุดา   เตชรุ่งกวิน
15. เด็กหญิงพรรณรสา   เศวตดุลย์
16. เด็กชายพลธิวัต  คงฤทธิ์
17. เด็กหญิงพลอยชมพู   บัวอ่อน
18. เด็กชายพัชรพล  รัตนแก้ว
19. เด็กหญิงภัคจิรา   จันทร์คง
20. เด็กชายภูริศักดิ์  ชัยชนะ
21. เด็กหญิงมนัสนันท์   หาผล
22. เด็กหญิงมลฤดี   มณีสิงห์
23. เด็กชายยงวิสุทธิ์   รามเทพ
24. เด็กชายรวิพันธ์   เจษฎารมย์
25. เด็กหญิงศรุตา  นุ่นทองหอม
26. เด็กชายศักดิ์ชัย   สุจินพรัหม
27. เด็กชายศิวกร   มิ่งมิตร
28. เด็กชายสิทธิกร  ฉิมพงศ์
29. เด็กหญิงสิริ   ทองรอด
30. เด็กหญิงสโรชา   จันสักรา
31. เด็กหญิงอรวรรณ   จงเจริญ
32. เด็กหญิงอริตา   นุ่นทองหอม
33. เด็กหญิงอัญชลีพร   สมกำลัง
34. เด็กหญิงอาริสา   ไชยวิเศษ
35. เด็กหญิงเกร็ดมณี   ชูเมือง
36. เด็กชายเจษฎา   วรรณบวร
37. เด็กชายเทพพิทักษ์   แก้วเกตุ
38. เด็กหญิงเนตรชนก   ยังช่วย
39. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   แสงเกื้อ
40. เด็กหญิงโยธกานต์   สมหวัง
 
1. นายกิตติศักดิ์   ชุมใหม่
2. นายปกรณ์  อาจสมโภช
3. นางลัดดา  นิ่มกาญจนา
4. นายเสริม  คชกูล
5. นางอุบลทิพย์  คชกูล
6. นางสาวชุ่มชื่น  สีสุข
7. นางสาวสฤษดิ์มาศ  เรืองขำ
8. นางสาวณัฐธิดา  นำนาผล
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายก้องฤทธิ์  ราชพิบูลย์
2. เด็กหญิงจิรัชยา  รอดศรี
3. เด็กหญิงประวีณา  ศรีวิเศษ
4. เด็กชายภราดร  รักราช
5. เด็กหญิงวชิราวรรณ  เต็มสังข์
6. เด็กหญิงอภัสรา  เพชรสุก
7. เด็กชายเอกรินทร์  ราชพิบูลย์
8. เด็กชายโภคิน  ทองใบ
 
1. นางสุดใจ  คงชูศรี
2. นางสาวทิพธัญญา  ชมชื่น
3. นางสาวฉวีวรรณ  แสงหิรัญ
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 1. เด็กชายกานต์  ใจเย็น
2. เด็กหญิงชญานิศ  เตะเส็น
3. เด็กชายซารีหมาน  สีโดวัน
4. เด็กชายภูเบศวร์  ศรีประสิทธิ์
5. เด็กชายวาซีม  หยังดี
6. เด็กหญิงศิราวรรณ  หมาดหวา
7. เด็กหญิงอริสรา  มาสุณี
8. เด็กหญิงเขมิกา  สายนุ้ย
9. เด็กชายเจตดิลก  สาลี
10. เด็กหญิงเณรัญญา  อวนข้อง
 
1. นางปิ่นมณี  ชัยวงศ์
2. นายธีระพงษ์  ปานทอง
3. นางยุวรัตน์  อรรถฉายะกุล
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 1. เด็กหญิงจินตรา  สุขทอง
2. เด็กหญิงนฤภร  ชายะพันธุ์
3. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ตลึงจิตต์
4. เด็กหญิงสายธาร  ทิพย์ชิตชลธาร
5. เด็กหญิงอมลธีรา  สร้อยสังหวาน
6. เด็กหญิงอานิษา  โทธรรม
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  หาญณรงค์
2. นางสุภาพร  ยอเเสง
3. นางสาวฐานะมาศ  ช่วยรุย
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงณัชชา  บัวลอย
2. เด็กชายธัญวุฒิ  พุ่มร่ม
3. เด็กชายธีรพัฒน์  เพ็ชรทอง
4. เด็กหญิงนุชนาถ  ศิริมงคล
5. เด็กหญิงบุญสิตา  สิทธิโรจน์
6. นางสาวปรางทิพย์  วุ่นพันธ์
7. เด็กหญิงมณิสรา  ดิษฐะ
8. เด็กหญิงศิรภัสสร  แก้วละเอียด
9. เด็กหญิงสุชาดา  มิ่งวัน
10. เด็กหญิงสุชานาถ  นนทะแก้ว
 
1. นางสาวลลิตา  อุดรพันธ์
2. นางสาววนิดา  จิตต์บุญ
3. นางสาวสุภาพร  บัวแดง
4. นางเครือวัลย์  ทองยิ่ง
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงธณัฐชา   เลิศคำหวาน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ศดานนท์
3. เด็กหญิงนนท์ทิยารัตน์  ธรรจิตต์
4. เด็กหญิงนรินทิรา  อารับ
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อนันต์เจริญวงศ์
6. เด็กหญิงภาสิตา   พูนภิรมย์
7. เด็กหญิงวิชญาดา  สวนแก้ว
8. เด็กหญิงสิรินาถ   โชติกมาศ
 
1. นางกิตติญา   อนันต์เจริญวงศ์
2. นางสาวอาภัสสรณ์   จิตสวัสดิ์ไพบูลย์
3. นายผจง  สงคราม
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงฐิติกานต์   แดงหย้ง
2. เด็กหญิงธณัฐชา   เลิศคำหวาน
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  อิสสระโร
4. เด็กหญิงธิดารัตน์   ศดานนท์
5. เด็กหญิงนภาพร  ปานชู
6. เด็กหญิงนรินทิรา   อารับ
7. เด็กหญิงนันทนาพร   หนูแก้ว
8. เด็กหญิงนันท์ทิยารัตน์  ธรรจิตต์
9. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อนันต์เจริญวงศ์
10. เด็กหญิงพิมลพรรณ   ชาญเกษม
11. เด็กหญิงภาสิตา   พูนภิรมย์
12. เด็กหญิงสิรินาถ   โชติกมาศ
 
1. นางกิตติญา   อนันต์เจริญวงศ์
2. นางสาวอาภัสสรณ์   จิตสวัสดิ์ไพบูลย์
3. นายผจง  สงคราม
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แพรกหา
2. เด็กหญิงฉัตรนภา  ทองเพ็ง
3. เด็กหญิงดนุภัทรา  สิงหเสม
4. เด็กหญิงนิตติยา  ขวัญดำ
5. เด็กหญิงนิติภรณ์  ทองขวัญ
6. เด็กหญิงปาณิสรา  อั้นเต้ง
7. เด็กหญิงปียาพัตร  บุญพรัต
8. เด็กหญิงมนธิดา  หนูเกลา
9. เด็กหญิงศศิธร  เกิดดี
10. เด็กหญิงสุดาภรณ์  โชติกมาศ
 
1. นางไพริน  วรตันติ
2. นางพนัชกร  เทพบำรุง
3. นางสารภี  สงนวน
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาง 1. เด็กหญิงชลิตา  มูณีแสง
2. เด็กหญิงดาวลดา  สิทธิชัย
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แซ่ฮุ้ย
4. เด็กชายสิทธิภาคย์  ดำทอง
5. เด็กชายเดชอนันต์  ทองอ่อน
 
1. นางปรีดา  เจือกโว้น
2. นางรังสิมา  ชัยพราม
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 1. เด็กชายธนกร  นุ่นเกตุ
2. เด็กหญิงศรัญญา  สุขทอง
 
1. นายอนันต์  นกแก้ว
2. นายธัชพิชัย  ก่อสกุล
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงพัณณิดา  หมัดร่วม
 
1. นางสาววิภาวี  แซ่ว่อง
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงบวรพุฒิ  ทีวะเวช
 
1. นางวัลลาภ  ธนูศิลป์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. นางสาววาสนา  เทพแก้ว
 
1. นางสาวเมริน่า  จงรักษ์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาง 1. เด็กหญิงสุวิมล  อ่อนสนิท
 
1. นางสาวจิราพร  อมรกุล
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กหญิงวนิดา  ขวัญเมือง
 
1. นางสาวเบญจพร  ปุญญะเพ็ชร
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กชายภูมิชนก  ไชยสาลี
 
1. นางพิมล  คงเพ็ชร
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดปากเมง 1. เด็กชายกฤตพร  กลิ่นเพ็ชร
2. เด็กชายพิธาน  ตรงมะตัง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ขาวนิ่ม
4. เด็กหญิงสุนิสา  สุขเสน
5. เด็กชายเจษฎา  ชตาฤกษ์
 
1. นางพลอยพิดา  ศรีรัตนโชติ
2. นางสาวเกศริน  ชนะกุล
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กชายธนกร   ศรีแก้วช่วง
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   สุขดำ
 
1. นางสาวมลุลี   สำนุตโต
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ศรีคง
2. เด็กหญิงหัสพรรณ์  เพ็งช่วย
 
1. นางสาวภัทรา  เหลียวพัฒนพงษ์
2. นางศิริวรรณ  คีรินทร์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเป้า 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  มลยงค์
2. เด็กหญิงภันทิสา  หมานหมาด
 
1. นางสาววรรลี  ไมหมาด
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเป้า 1. เด็กหญิงปาริชาต  เพ็ชรเอียด
2. เด็กหญิงสุนิสา  แดงแสละ
 
1. นางสาววรรลี  ไมหมาด
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายชลสิทธิ์   ขุนสมุทร
2. เด็กชายฐานะ   บุตรสง่า
3. เด็กชายธนกร   กิ้มซ้าย
4. เด็กชายธีรเดช   คลังแก้ว
5. เด็กชายธีรเดช  ศรีกาญจน์
6. เด็กชายปรินทรเศรษฐ์   จีนช่วย
 
1. นายรัฐพล   อนันต์เจริญวงศ์
2. นายธีรศักดิ์   สิงหภูมิ
3. นายถิรพัฒน์   ชูชมชื่น
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กชายชนะชล  ชูหอยทอง
2. เด็กชายชัชพงศ์  พุ่มพวง
3. เด็กชายทัตเทพ  สุขดำ
4. เด็กชายธรรมชาติ  ทองเอียด
5. เด็กชายพานทองแท้  คงมีสุข
6. เด็กชายวุฒิพงศ์  อ่อนรู้ที่
 
1. นายสุเทพ  ซุ่นอื้อ
2. นางสาวสุมนทิพย์  นุ่นชูผล
3. นายราชันย์  ทิพย์จันทา
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 1. เด็กชายนนทิกร  มะสุนี
2. เด็กชายนพรัตน์  เกาะสมัน
3. เด็กชายพงศธร  สุเหร็น
4. เด็กชายพิสิษฐ์   สุเหร็น
5. เด็กชายวัชรินทร์  เสียมไหม
6. เด็กชายอนิรุต  โตะมา
7. เด็กชายอัศราวุฒิ  เกาะสมัน
8. เด็กชายเจษฎา  เด็นหลี
 
1. นายณัฐพงศ์  หุ้ยเล็ก
2. นายสุวิชา  คีรีรัตน์
3. นายสมควร  สม่าพงษ์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหลาม 1. เด็กชายกฤติพงศ์  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงจิตสุภา  เพชรสุทธิ์
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  สามทอง
4. เด็กชายธนภัทร  ปล้องใหม่
5. เด็กหญิงธัญชนก  เครือวงค์
6. เด็กหญิงนลินทิพย์  วิมลเมือง
7. เด็กหญิงปาลิตา  เพ็ชรสีช่วง
8. เด็กหญิงพัทธิรา  ประเภท
9. เด็กหญิงศุภรัตน์  พลภักดี
10. เด็กหญิงสิริวรรณ  ไพลดำ
 
1. นางรัชนี  แก้วการ
2. นางสาวจินดาวัลย์  นวลใย
3. นางปริชาติ  ภิรมย์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กหญิงกัลยกร  เกษศิริ
2. เด็กชายชาฟีอีย์   หวังโสะ
3. เด็กชายณัฐนันท์   ใมหมาด
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์    มะสุณีย์
5. เด็กหญิงปภาวี   ก้องกุล
6. นายภาณุวัฒน์   ทองโอ
7. นางสาววาสนา   เทพแก้ว
8. เด็กหญิงศรัณย์พร   แหมะหวัง
9. นางสาวสุธิตา   ทองอินทร์
10. เด็กหญิงอลิสา   รักแก้ว
 
1. นายไชยตรี   รักไทรทอง
2. นางสาวกรรภิรมย์   ฤทธิ์เสนีย์
3. นายวิโชค  อินเรือง
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิงกันติชา   ขวัญหวาน
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์   ยืนเพ็ง
3. เด็กหญิงเมทินี   แก้วยัง
 
1. นางยาจิต   คำอุดม
2. นางสาววัชราภรณ์   เดชานนท์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงสุวรรณี  ปรีชากาศ
3. เด็กหญิงเนตรชนก  เเพงมี
 
1. นางดวงใจ  หนุนพล
2. นางสาววิศนา  ธรรมเมธากุล
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงภทรพร  คงนคร
2. เด็กหญิงภัทรีภรณ์  คงเพ็ชร
3. เด็กหญิงวรัญญา  อ่อนน้อม
 
1. นางสาววิศนา  ธรรมเมธากุล
2. นางนุชนาฎ  ภักดีชน
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ไวยกิจการณ์
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไวยกิจการณ์
3. เด็กหญิงณิชกานต์  จันทร์ส่องแสง
 
1. นางโสพิศ  เหม่นแก้ว
2. นางสาวภัชชนก  ชูช่วยสุวรรณ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กชายณฐาภพ   ห่วงจริง
2. เด็กชายธีรศักดิ์   อ่อนรู้ที่
 
1. นางสาวเจนจิรา   ทองสาม
2. นางสาวสายชล   สิกขาจารย์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมอ 1. เด็กชายธนวิชญ์   คงชิต
2. เด็กชายนิติกรณ์   ชูจิตร
 
1. นายภาณุพันธ์ุ   ขาวสังข์
2. นางธิดา  นิรันเรือง
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายชนกชนม์  เพชรสุทธิ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  หนูบูรณ์
 
1. นายวัชระ  เจนภักดีกุล
2. นางสาวสุธิดา  รองเมือง
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 1. เด็กชายวีรภาพ  บุญญา
2. เด็กชายอารัส  สุเหร็น
 
1. นายเสริมศักดิ์  รักใหม่
2. นายณรงค์ศักดิ์  ด่านอุดม
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลศรี 1. เด็กหญิงนัฐมล  หมื่นโพธิ์
2. เด็กหญิงนันทิดา  สุ่นจันทร์
 
1. นางสาวมัทณา  โพธิ์ถาวร
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลศรี 1. เด็กหญิงมาลินี  บูก้ง
2. เด็กหญิงรัตนา  แก้วเมือง
 
1. นางสาวมัทณา  โพธิ์ถาวร
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   เอียดยาว
2. เด็กหญิงอรนุช    หมีนหลัง
 
1. นางสาวศศิวิมล  ฮ่องช่วน
2. นางสาวเมริน่า  จงรักษ์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กชายณัฐพล   แก้วแสงอ่อน
2. เด็กชายรัฐภูมิ   แสงจันทร์
 
1. นางฐิติมา   ชูทอง
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงณัฐิดา  รัตนแก้ว
2. เด็กหญิงวิมลมณี  หนูเกื้อ
 
1. นายวัชระ  เจนภักดีกุล
2. นางสาวสุธิดา  รองเมือง
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดปากเมง 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นวลศรี
2. เด็กหญิงณิชนันทร์  หมัดยาดำ
 
1. นายวีรยุทธ  สงชู
2. นางสาวธัญภัส  ช่วยธานี
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงดวงกมล  คงตุ้ง
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เกตุแก้ว
 
1. นายชาญชัย  เสาร์แก้ว
2. นางสาวจาริญา  ไข่คล้าย
 
165 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สร้อยสังวาล
2. เด็กหญิงยวิษฐา  หมื่นด้วง
3. เด็กหญิงสุมินตรา  หนูทอง
 
1. นางสาววิชชุดา  เรืองพุฒ
2. นางอภิญญารัตน์  วีระสุข
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเลียบ 1. เด็กชายนรวิชญ์  ชิตกุล
2. เด็กชายสรณัฐ  รุ่งเรือง
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ไกรสิน
 
1. นายปกรณ์  นิ่มกาญจนา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนราทิพย์  เยาว์สนิท
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเลียบ 1. เด็กชายดนุสรณ์  สุขแก้ว
2. เด็กชายถิรวัฒน์  ตั้นซ้วน
3. เด็กชายพงศกร  พิพัฒน์ผล
 
1. นายปกรณ์  นิ่มกาญจนา
2. นางชลนิชา  ทองคำ
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายธีรภัทร  พรหมลิ
2. เด็กชายวาทิเชษฎ์  ทองโอ
3. เด็กชายสุรชัย  เพชรขำ
 
1. นายสมโชค  โข้ยนึ่ง
2. นายสมหมาย  ทองแป้น
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลุ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชูพันธ์
2. เด็กหญิงจิราพัชร  เมืองแก้ว
3. เด็กชายภาสกร  ไกรสุทธิ์
 
1. นางนาตยา  รักเกต
2. นายพงษ์ศักดิ์  อุยสุย
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายสัทพงค์  เซ็งซ่องกุ่น
2. เด็กชายสัทพงค์  เกตุแก้ว
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายวรุฒ  เกื้อสา
2. นายสุดสาคร  คงแป้น
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโตน 1. เด็กหญิงปาจรีย์  ส่งเสริม
2. เด็กหญิงรสสิรินทร์  ขุนอินทร์
3. เด็กชายวุฒิชัย  แก้วแหร่
 
1. นางสาวจิตรลดา  อาจหาญ
2. นางสาวยามิล๊ะห์  เจะอุมา
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. นางสาวนันทิพร   พลรบ
2. นายวีรวัฒน์   หมุนเวียน
3. เด็กชายเอกรัตน์   จันทร์เกตุ
 
1. นางสาวศศิวิมล  ฮ่องช่วน
2. นายนรุตม์  ยั่งยืน
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงจรรยาพร  จิตรา
2. เด็กหญิงนรมน  จิตรา
3. เด็กหญิงนลิน  คงประสม
4. เด็กหญิงปุณยนุช  นครพันธ์
5. เด็กหญิงอาตีน่า  เจริญลาภ
6. เด็กหญิงเมชวิกา  สมาธิ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สิทธิชัย
2. นางรัชนี  ขวัญศรีสุทธิ์
3. นางอุไร  สัญวงค์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐพร  สมพงษ์
2. เด็กหญิงนุชวรา  เห็นผลงาม
3. เด็กหญิงพลอยทิพย์  หนูพลาย
4. เด็กชายพิทยาธร  เอียดสง
5. เด็กหญิงวิภาวี  แทนพ่อ
6. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ศรวิชัย
 
1. นางจินตนา  ไชยกุล
2. นางพนมวัลย์  ศรีโภคา
3. นางจำปี  จิตรอักษร
 
175 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลศรี 1. เด็กหญิงกรรวี  ศรีชัย
2. เด็กหญิงมีนา  ณ ระนอง
3. เด็กหญิงสุพัตรา  พูดเพราะ
 
1. นางสาวอภิญญา  ขุนแผน
2. นางสาวปราณี  โส๊ะนุ้ย
 
176 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลศรี 1. เด็กหญิงจิราพร  ล่องตี้
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทองฤทธิ์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก่นสาร
 
1. นางสาวอภิญญา  ขุนแผน
2. นางสาวนรีรัตน์  กาญจนาสน์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   ดวงใจ
2. เด็กหญิงณัฐวดี   เกตทอง
3. เด็กหญิงศศิ   ฉิมา
 
1. นางจารุณี   แก้วกุล
2. นางสาวเจนจิรา   สมกำลัง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธีรภัทร  เดชภักดี
2. เด็กหญิงอรนุช  เจ้ยงาน
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  เชื้อหมื่น
 
1. นายชำนาญ  เดชภักดี
2. นายประทีบ   แก้วเนิน
 
179 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงศิริประภา   เลื้องเชื่อง
2. เด็กหญิงอังคณา   ตรังคิณีนาถ
3. เด็กหญิงเนตรเพชร   นิลพฤกษ์
 
1. นางสาววรารัตน์   พุ่มพวง
2. นางสาวอัมมิกา   เสียงเลิศ
 
180 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงพรนภา  ชุ่มชื่น
2. เด็กหญิงมลธิรา  จุฑามาตย์
3. เด็กหญิงรัชนีกร  ชูบุญศรี
 
1. นางประภารัตน์  ณ สุวรรณ
2. นางจีราพร  ตะลุ่มพุก
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สวาท
2. เด็กหญิงอัจราภรณ์  แดงเวชงาม
3. เด็กหญิงโยษิตา  บัวทอง
 
1. นางอังสนา  ชูงาน
2. นางพิมพ์จิต  แก้วทอง
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทองปรวน
2. เด็กหญิงวรางคณา  ปากจันทร์
3. เด็กหญิงอนุธิดา  อินทอง
 
1. นางรุ่งญาดา  ตันธนาวุฒิ
2. นางอนงค์  ทวิสุวรรณ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงชนินาถ  คงขัน
2. เด็กหญิงปริฉัตร  ซุ้มวุ่ง
3. เด็กหญิงรสิตา  จันทร์พุ่ม
 
1. นางรุ่งญาดา  ตันธนาวุฒิ
2. นางสาววนิดา  จิตต์บุญ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระ 1. เด็กหญิงปริมรดา  เหมือนสุวรรณ์
2. เด็กหญิงศรีวพา  ทองช่วย
3. เด็กหญิงอริสา  ชูวงศ์
 
1. นางอังสนา  ชูงาน
2. นางชัชฎา  บริพันธ์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจริญาภรณ์  สามทอง
2. เด็กหญิงอรวรรณยา  นุ่นเกตุ
3. เด็กชายไกรสิทธิ์  จัตตมาศ
 
1. นางสาวจินดารัตน์   ประภัย
2. นางสาวทิพวรรณ  บัวชูก้าน
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แทนพ่อ
2. เด็กชายทนงศักดิ์  พันพงศ์
3. เด็กหญิงผกามาศ  อบอุ่น
 
1. นางจินตนา  ไชยกุล
2. นางนิภา  ศรีพะเนิน
 
187 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงปุญญิศา  จันทร์ประกอบ
2. เด็กหญิงภัททิราภรณ์  บุญรอด
3. เด็กหญิงเบญญาภา  หนุนพล
 
1. นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ
2. นางสาวกมลวรรณ  เกลาเกลี้ยง
 
188 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เพชรฤทธิ์
2. เด็กหญิงฝนทิพย์  จันทร์ไทย
3. เด็กหญิงหฤทชนัน  สุดรอด
 
1. นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ
2. นางสาวลัดดา  หนูเซ่ง
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำช้าง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ขุนประดิษฐ์
 
1. นางจิราภรณ์  บัวเพ็ชร
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงสุทิศา  แกล้วกล้า
 
1. นางอรพา  กลับขัน
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลศรี 1. เด็กชายบารมี  พรหมแทนสุด
 
1. นางวนิดา  รักไทรทอง
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำช้าง 1. เด็กชายเจษฏา   บัวสีรัน
 
1. นางจิราภรณ์  บัวเพ็ชร
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายวรยุส  ศรีรักษ์
 
1. นางกนกพร  ช่วยเกิด
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 1. เด็กหญิงหทัยชนก  แป้นสุข
 
1. นางสุวิญชา  หนองหัด
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กชายกรรวี  มากนคร
2. เด็กหญิงศุภธิดา  เรืองหนู
3. เด็กหญิงสุพัสสร  พลผอม
 
1. นายมุตตอฝา  แสงขาว
2. นางสาวชัญญณัท  ชูช่วย
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงภัทรมน  กองแก้ว
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  คตนาเคน
3. เด็กชายสิทธิชัย  อินมีศรี
 
1. นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้
2. นางกนกพร  ช่วยเกิด
 
197 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสัก 1. เด็กชายอรรถพล  บุญเกื้อ
2. เด็กหญิงอังคณา  บุญเกื้อ
 
1. นายกำจัด  จังเม่ง
2. นางจันทรา  แสงรัตน์
 
198 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1. เด็กชายสิทธิชัย  ชัยเพ็ชร์
2. เด็กหญิงสุนันทา  ชัยเพ็ชร์
 
1. นางสาวระพีพรรณ  แก้วแสน
2. นางสาวมุกดา  ลั่นสิน
 
199 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 1. เด็กหญิงจารุมญช์  สังกาญจน์
2. เด็กชายปริญญา  ง่วนสน
 
1. นางสัจจานันท์  รองวัง
2. นางอำไพ  นุ่นเอียด
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำช้าง 1. เด็กชายธนพล  ยมนา
 
1. นางจิราภรณ์  บัวเพ็ชร
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเป้า 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  หวาหาบ
 
1. นายอุดม  ลีลาวรกุล
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระ 1. เด็กชายปฏิพล  พักตร์จันทร์
 
1. นายธีรวัฒ  พ้นภัย
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กชายธนกร  บัวแดง
 
1. นางวิจิตรา  เอียดอุ้ย
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระ 1. เด็กหญิงวิชญาพร  จุลละเอียด
 
1. นางสาวขนิษฐา  ราชเพ็ชร
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  กอบกิจ
 
1. นางวิจิตรา  เอียดอุ้ย
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพฤกษา  เที่ยงธรรม
 
1. นางนิภา  ศรีพะเนิน
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สิทธิศักดิ์
 
1. นางวิมลพรรณ  สังข์สุวรรณ
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายธัญเทพ  สิริ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1. เด็กชายอัฐษฎาวุฒิ  เมืองราช
 
1. นางปริมภาพร  แกล้วกล้า
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลศรี 1. เด็กชายบารมี  พรหมแทนสุด
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  หนูช่วย
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กชายชลัยรัฎ  หอยบาง
 
1. นางสาวสุจินดา  สุขเสน
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำช้าง 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  บุญฤทธิ์
2. เด็กชายปัณณธร  สามทอง
3. เด็กหญิงวนิดา  มณีนวล
4. เด็กชายศรัณย์ภัทร   ศรีถาวร
5. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วคชชา
6. เด็กหญิงสุนิศา  ขุนประดิษฐ์
7. เด็กชายอภินันท์  อังสานาม
 
1. นางจิราภรณ์  บัวเพ็ชร
2. นางสาวอรวรรณ  ยังตัน
3. นางสุวนิตย์  หาญกล้า
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1. เด็กชายชยธร  พิกุลงาม
2. เด็กชายธีรยุทธ  กลัวผิด
3. เด็กชายอมรเดช  คตรัตน์
 
1. นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว
2. นางจำเนียร  ราชบุตร
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กชายภัทรดนัย  บัวทอง
2. เด็กชายอิทธิเดช  รัตนพาหุ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เรืองวร
 
1. นางเรณู  จันทร์แย้ม
2. นางเขมรัตน์  เนียมชูชื่น
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในปง 1. เด็กหญิงกันติศา  คงแก้ว
2. เด็กชายขวัญชัย  สามีพันธ์
3. เด็กชายเกียรติพงษ์  น้อย
 
1. นายชอบ  อ่อนจง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุไร  เพ็ชรสุข
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กชายตรีวิทย์  อำนักมณี
2. เด็กชายบุญฤทธิ์   อินทร์ฤทธิ์
3. เด็กชายปิยะดล   นาคทอง
 
1. นางสาวปรัศนีย์   มุกแก้ว
2. นางวรรณา  บูรณ์เจริญ
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตน 1. เด็กหญิงณัฏธณิชา  ทองเอี้ยว
2. เด็กชายธีรชัย  สงนาค
3. เด็กชายเกษมสิทธิ์  นาคราช
 
1. นางสาวมารี  จิตบรรจง
2. นางสาวสุพรรษา  วังจำนงค์
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเป้า 1. เด็กชายกฤษฎา  นนทรักษ์
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ห้องนครบุรี
 
1. นายสมบัติ  เรืองราย
2. นางสาวชุติมา  คงสุวรรณ์
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กชายธีรสิทธิ์   เพชรพัว
2. เด็กชายอภิชัย   ขาวช่วย
 
1. นางสาวเจนจิรา   ทองสาม
2. นางสาวสายชล   สิกขาจารย์
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กชายกิติพงศ์    อ่อนทอง
2. เด็กชายธราดล    งามอยู
 
1. นายจักรพงศ์   คงเพ็ง
2. นางสาวปรัศนีย์   มุกแก้ว
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในปง 1. เด็กชายตะวันชัย  อินทร์ตา
2. เด็กชายธนกฤต  จีนตีด
3. เด็กชายพัฒนพงศ์  สงเคราะห์
 
1. นายอิทธิพัฒน์  หนูเพชร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุไร  เพ็ชรสุข
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนหนองกก 1. เด็กชายชัชพงศ์  วงศ์ใหญ่
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ช่วยเอียด
3. เด็กชายสุรพงศ์  คงรอด
 
1. นางเบญจมาภรณ์  อัศวชโนดม
2. นางณัฐชยาน์  เพ็ชรสุข