ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 1 0 24 22 2 0 0 24
2 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 21 10 4 35 34 1 0 0 35
3 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 14 18 4 36 31 4 2 0 37
4 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 13 13 5 31 28 4 2 0 34
5 ภูเก็ตปัญญานุกูล 11 11 7 29 26 6 2 0 34
6 สำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 11 0 0 11 10 1 0 0 11
7 ชุมพรปัญญานุกูล 10 9 7 26 23 2 2 0 27
8 สงขลาพัฒนาปัญญา 6 3 2 11 13 1 0 0 14
9 โสตศึกษาจังหวัดพังงา 5 3 6 14 10 2 2 0 14
10 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 4 2 0 6 3 1 2 0 6
11 ศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
รวม 119 70 35 224 202 24 12 0 238