รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงนุชนาถ  กลันกล่อม
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ประหารภาพ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวเนตรนภา  เนียมน้อย
 
1. นางสาวชนิดาภา  บัวศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1. เด็กหญิงบัวพิมพ์  เกลี้ยงช่วย
 
1. นายสุรเดช  สุริยวานิช
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวปณิดา  ถ้ำคู่
 
1. นางสาวชนิดาภา  บัวศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวศศิวมล  แสนโคต
 
1. นางสาวชนิดาภา  บัวศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวสโรชา  ชนะกุล
 
1. นางซารีนา  อินทร์สุไว
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงชาลิสา  เทพา
 
1. นางศิริธรรม  อารีกุล
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กชายเจษฎาวุธ  แป้นงาม
 
1. นายพิทักษ์พงศ์  กาบสนิท
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงนิดาอียะห์  หะยีนิโซะ
 
1. นางอรอัชฌา  ถานะยาโน
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายรุชดี  ปะหวัง
 
1. นางชุติกาญจน์  ธีรวงศ์ดิลกธร
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวพรพรรษา  แซมทอง
 
1. นางชุติกากาญจน์  ธีรวงศ์ดิลกธร
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กชายดนัยเทพ  คำวร
 
1. นางนิลยา  ทวีวงศ์สุนทร
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายวิทัญญ์  วุฒิชัย
 
1. นางมณีรัตน์  อักษรกูล
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  เพชรพวง
 
1. นางเฉลิมสิริ  โชติวงศ์พิพัฒน์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กชายธีรภัทร์   พะมณี
 
1. นางนภาพร   คงสอน
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. นางสาวธิดารัตน์  คงทิพย์
 
1. นายทศพร  พีบขุนทด
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนโชติ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางเฉลิมสิริ  โชติวงศ์พิพัฒน์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวกันธ์ฤทัย   จิตเที่ยง
 
1. นางสาวศิรินันต์  รัตนพันธ์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายภรัณยู  บุญธนาโชค
 
1. นางมณีวรัช  บัวแก้ว
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายณัฐนันท์  ไตรงามสม
 
1. นางมณีวรัช  บัวแก้ว
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  จันทร์จีน
 
1. นางเฉลิมสิริ  โชติวงศ์พิพัฒน์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวกนกลักษณ์  สมศักดิ์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  เต็งทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายลัทธิโชติ  ไชยสวัสดิ์
 
1. นางสาวมยุรี  ศรีใหม่
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายวีระศักดิ์  สอนคง
 
1. นายดำรงชัย  ดำรงชยานุกุล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กชายพงศกร  จิงา
 
1. นางสาวพรรณทิวา  ยะถา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงรัตติยา  ยอดดังแก้ว
 
1. นายดำรงชัย  ดำรงชยานุกุล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายโพธิ์ไทร  แก้วสาร
 
1. นางอาภา   บ้านไกรทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายบัญชา  เมืองเล่ง
 
1. นางณฐพรรณ  พรมแสง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวปณิดา  ถ้ำคู่
 
1. นางสาวชนิดาภา  บัวศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาววินาวรรณ  ทำศรี
 
1. นางสาวชนิดาภา  บัวศรี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายธเนศวร  กุลศิริ
2. นายอธิบดี  สุปรียสุนทร
3. นายเบญจพล  ด่วนเดิน
 
1. นางวรฤทัย  นุริตมนต์
2. นางวนิดา  คงทรัพย์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายชลวุฒิ  แก้วเจริญ
2. นางสาวสิรินญา  เทพวรรณ
3. นายอัมรี  สาเมาะ
 
1. นางแววตา  อ้าสะกะละ
2. นายผดุง  พรมแสง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายธนโชติ  มณีโชติ
2. เด็กหญิงสิรินธร  ตันหงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิจิตรา  ยุพยงค์
2. นายสุริยะ  ทองแท้
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนดล  หอมรสเกล้า
2. เด็กหญิงนิรันดร์รัตน์  ชูหอย
 
1. นางสุกุล  ศิลารักษ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายชยากร  กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงศิรินทรา  จันมณี
 
1. นางสาวรัชนี  สุกใส
2. นางสาวพิมพ์ผกา  จาระวรรณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายประเสริฐ  ณ ระนอง
2. นางสาวมณีวรรณ  พรหมแก้ว
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา  จาระวรรณ
2. นางสาวรสิกา  สายมณี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายจะเด็ด  แก้วศรี
2. นางสาวณภัทรศร  คงอินทร์
 
1. นางยุพาพรรณ  สีมะฆะ
2. นางสาวนภาลัย  เฉลียวฉลาด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวกณิกา  แซ่ตั้ง
2. นายชยากร  แซ่ตั้น
 
1. นางสาวอุษา  แซ่จั่น
2. นางสาวนภาลัย  เฉลียวฉลาด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายจินดา  ชัยชนะ
2. นางสาวจิราพร  เหล็กเพชร
 
1. นางสาวรสิกา  สายมณี
2. นางสาวรัชนี  สุกใส
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มือสันทัด
2. เด็กหญิงนิชดา  หวัดสนิท
 
1. นางโสภิน  สุพรม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  ตันติพิสุทธิ์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทวีสุข
 
1. นางสาวนัฐฐากร  ตาสีแดง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวดวงธิดา  เมฆแดง
2. เด็กชายพาสกร  เทียมทัน
 
1. นางสาวเกษรินทร์  ศิริวัง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นางสาวชนมน  พิทักษ์ภาวศุทธิ
2. นายภัทรชนน  แก้วอินทร์
 
1. นางกรรณิการ์  รัตนพันธ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวปานทิพย์  ปานมาส
2. นายภูสิทธิ์  บุญส่ง
 
1. นางสาวนัฐฐากร  ตาสีแดง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวฐิติพร  ถึงพร้อม
2. เด็กชายธีรเดช  ชูเพ็ญ
 
1. นางประคอง  สุวรรณนิตย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายอภิชาติ  หงษ์พัฒน์
2. นางสาวเนตรนภา  เนียมน้อย
 
1. นางประคอง  สุวรรณนิตย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายกฤษฎา  ชูสุข
2. นายจิรายุ  นนท์สวัสดิ์
3. เด็กชายธีรพงศ์  วงค์คลัง
4. เด็กชายธีรยุทธ  อัฉจริยะปัญญา
5. เด็กชายนภดล  เก็บสมบัติ
6. นายนภดล  หนูจุ้ย
7. นายนภดล  ไชยสะอาด
8. เด็กชายพงษ์ภัก  เมฆสงค์
9. นายพัสกร  จันทรพงศ์
10. เด็กหญิงพิมพิศา  เทือกธรรม
11. เด็กชายสมศักดิ์  ก้งทอง
12. นายสันติ  พรมมาตย์
13. นางสาวสุวรรณา  สกุลณี
14. นายสุวิจักขณ์  รัตนาภรณ์
 
1. นางสาวพิชชาภา  ไกรนรา
2. นางสาวมริดา  ไทยถนอม
3. นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ
4. นางสาววิภารัตน์  กิตติวชิระกุล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวขวัญใจ  ขวัญบัว
2. นางสาวชนิกานต์  เดชพิชัย
3. นางสาวสมพร  ฉายศรี
4. นางสาวสุริณี  คำประวัติ
5. นางสาวสุวดี  ศรีไหมพัทลุง
6. นางสาวอลิษา  สันลา
7. นางสาวอลิสา  สุวรรณชาตรี
8. นางสาวอาตีราฟ  เจ๊ะตู
 
1. นางสาวนิธินันท์  สุธีรศักดิ์
2. นายเฉลิมพล  มณีโชติ
3. นางณฐพรรณ  พรมแสง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  คงประพันธ์
2. นายพชร  อิวสู
3. เด็กชายพชรกร  แซ่ตั้ง
4. เด็กหญิงพรศิริ  โทรัตน์
5. นางสาวฟาฏิมะฮ์   จิตร์ถาวร
6. นางสาวมลิวรรณ  เที่ยงธรรม
7. นายสัญชัย  สงค์นวล
8. นายเจตริน  หลีน้อย
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  พานุรัตน์
2. นางสาวจันทร์อัมมร  เกตุแก้ว
3. นางสาวมยุรี  ศรีใหม่
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายชลิต  เป็ดเวียง
2. นายณัฐนันท์  ไตรงามสม
3. เด็กหญิงดุษฏี  แสงอรุณ
4. นางสาวพรยุภา  ชูเนตร
5. นางสาวศุฑามาศ  ปลอดศักดิ์
6. เด็กชายสมเจตน์  สงค์น้ำดำ
7. นายสัญโชค  เชื้อโห้
8. นายสิทธิชัย  ศรีพรม
 
1. นางสาวปุริมปรัชญ์  หน่อคาสุก
2. นางสาวกฤติกา  จันทร์เหมา
3. นางสาวรัชนี  ภมรนาค
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายภาณุวัฒน์  หมานหีม
2. นายรักเกียรติ  ทองดี
3. นายวัชรินทร์  ลึกซึ่ง
4. นายสมศักดิ์  เทพส่ง
5. นายอนุวัฒน์  สร้อยนาคพงศ์
6. นายอรรถพล  กุลสุข
7. เด็กหญิงไพจิต  หรหมแก้ว
8. เด็กหญิงไพรินทร์  พรหมแก้ว
 
1. นางกันยา  สุขอร่าม
2. นางสาวเกณิกา  เกิดขุมทอง
3. นายยุทธพงษ์  ทองสุขดำ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงญารินดา   โอฬารกิจ
2. เด็กหญิงนิตยา  ขวัญสกุล
3. เด็กหญิงนิรมัย  เชาวลิต
4. เด็กหญิงปัญญาภรณ์  พัฒนทรัพย์
5. เด็กหญิงวริยา   โต๊ะหมาด
6. เด็กหญิงเมทินี  แซ่ปั้ง
7. เด็กหญิงเมสินี  นิลบวร
 
1. นางสาวสิธิพร  ก่อวงษ์
2. นางสาวช่อราตรี  แสงเงิน
3. นางสาวมยุรี  ศรีใหม่
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายกฤษดา  ดาราพงศ์
2. เด็กหญิงนูรูลอัคลีนา  สุหลง
3. เด็กชายฟ้าเด่น  มะเระ
4. เด็กหญิงสรัลยา  จอกทอง
5. เด็กหญิงอนุธิดา  เฒ่าต้นเดิม
6. เด็กหญิงอันดามัน  ปูตีล่า
7. เด็กหญิงแวนัสรีนี  สือแต
 
1. นางสาวจุฑาวัลย์  แสนคำอ้าย
2. นางสาวศจี  อนันตโสภาจิตร์
3. นางสาวพิชญา  สุภาสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวกนกวรรณ  แพนเดช
2. นางสาวกรรณิการ์  สงวนโอษฐ์
3. เด็กหญิงกฤษติยา  ตาวัน
4. นางสาวพัชณีญา  ละโว้
5. นางสาววชิรญาณ์  ชูเมือง
6. เด็กหญิงศศิกนต์   เกตุเจริญ
7. นางสาวสุภาพร  หมวดคงทอง
 
1. นางเกศรา  ชุมพล
2. นางสาวสุพิกุล  แพนุ่น
3. นางสาวปริชาติ  รัตนพงศ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวกนกวรรณ  แพนเดช
2. นางสาวกรรณิการ์  สงวนโอษฐ์
3. เด็กหญิงกฤษติยา  ตาวัน
4. นางสาวพัชณีญา   ละโว้
5. นางสาววชิรญาณ์  ชูเมือง
6. เด็กหญิงศศิกานต์  เกตุเจริญ
7. นางสาวสุภาพร  หมวดคงทอง
8. เด็กหญิงเมทินี  แซ่ปั้ง
 
1. นางสาวสิธิพร  ก่อวงษ์
2. นางสาวปริชาติ  รัตนพงศ์
3. นางสาวสุพิกุล  แพนุ่น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ศรีโมรถ
2. นางสาวจิรภัทร  วงศ์ศิลป์
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ด้วงเพ้ง
4. นางสาวปราณี  จิระภิญโญ
5. นางสาวพัชราภรณ์  พลแสง
6. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ทองคำชุม
7. เด็กหญิงรุ่งทิวา  รัตนบุรี
8. นางสาวลินนา  คงแก้ว
 
1. นางสาวนุชรินทร์  สุวรรณชาตรี
2. นางปิยะนุช  พัฒศรีเรือง
3. นางสาวเบญจมา  วงศ์งาม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นางสาวจีราภา  สงัดรัมย์
2. นายชลิต  เป็ดเวียง
3. เด็กหญิงณิชนันท์  หวัดสนิท
4. เด็กหญิงดุษฎี  แสงอรุณ
5. เด็กหญิงทาริกา  บุปผามาโล
6. นางสาวพรยุภา  ชูเนตร
7. เด็กหญิงศุฑามาศ  ปลอดศักดิ์
8. นางสาวอารีรัตน์  สตาภิรมย์
 
1. นางสาวปุริมปรัชญ์  หน่อคาสุก
2. นางสาวรัชนี  ภมรนาค
3. นางสาวพรอาภา  คงประจำ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายขจรศักดิ์  ตั้นซ้าย
2. นายธนโชค  โพธิ์เงิน
3. เด็กชายเบญจพล  ด่วนเดิน
 
1. นางสุภาพร  วิชัยดิษฐ
2. นางวนิดา  คงทรัพย์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงมาริยะ  สาและ
 
1. นายวินัย  ถานะยาโน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายกันทรากร   อามผักแว่น
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  สุดเม่ง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายเอกรัฐ  อ่อนจันทร์
 
1. นางรดา  คลังทรัพย์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 88.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายอนุรักษ์   เพ็ชรกุล
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  สุดเม่ง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายอุสมาน  สาและ
 
1. นายวินัย  ถานะยาโน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  บางลี
 
1. นางเบญจมาภรณ์  เพ็ชรบูลณ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายอรรถสิทธิ์  ขวัญนิมิตร
 
1. นายประสิทธิ์พร  นิลสิงห์ขรณ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กหญิงฝนทิพย์  กวดกิจการ
 
1. นางสาวพรพิมล  เจี้ยมบุตร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงฟาลิซ่า  หวังอิ
 
1. นายรณกฤต  โพธิรุกข์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายมินธาดา  อำภาสุวรรณ์
 
1. นางสาวศิวิกร  วิชัยวงค์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐพล  จิตรเพ็ชร
 
1. นางสาวโกศล  ซ้วนลิ่ม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายจิรเมธ  พัฒณะไชย
 
1. นางสาวเพ็ญทิพย์  แก้วสังข์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  หมานหีม
 
1. นางกาญจนา  ชะลา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นางสาวอนงค์  เคลื่อนทอง
 
1. นางสาวสุพาสนา  ศิริเลิศ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายธนกร  จงกลบท
 
1. นายเกรียงไกร  แจ่มสุริยา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายอธิวัฒน์  เทียมทัน
 
1. นางกาญจนา  ชะลา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายณัฐวุฒิ  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวโกศล  ซ้วนลิ่ม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายวสันต์  ฝอยทอง
 
1. นางสาวสุฑาทิพย์  หลวงพลู
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายสุจินันท์  เจ้ยงาน
 
1. นางกาญจนา  ชะลา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็ชรเจริญ
 
1. นางสาวสุพาสนา  ศิริเลิศ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายพีระพัฒน์  ยังรอด
 
1. นางสาวจงรักษ์  สุวรรณทวี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวดวงกมล  วิมูลชาติ
 
1. นายประสิทธิ์พร  นิลสิงห์ขรณ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายมนต์มนัส  แสงโพลง
 
1. นางเบญจมาภรณ์  เพ็ชรบูลณ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายนทีกานต์  ทองทับ
 
1. นางชุติมา  ถาวราวงศากร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 80.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายฟัยรุส  มะ
 
1. นายนิคม  สินธุแปง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 1. เด็กหญิงอัมรีนา  สามะ
2. เด็กชายฮาริส  มะเด็ง
 
1. นางสาวกันติชา  สวนกูล
2. นางสาวพรพิมล  เทพพรหม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายตนุภัทร  ควรสมบัติ
2. เด็กหญิงวริยา   โต๊ะหมาด
 
1. นางกมลลานนท์  ทรงแก้ว
2. นางสาวพัชรี  ทองเพชร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงชนัชญา  กูรอมีน
2. เด็กชายอัมรีนัล  เจ๊ะอาแซ
 
1. นางเนาวรัตน์  กันธะรส
2. นางสาวดวงฤดี  สมมิตร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวฟาฏิมะฮ์   จิตร์ถาวร
2. นายเจตริน  หลีน้อย
 
1. นางสาวกมลลานนท์  ทรงแก้ว
2. นางสาวพัชรี  ทองเพชร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 81.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายนพสิษฐ์  ชูปาน
2. นางสาวพารีดะ  กาเจร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศรัณยู  ทิพยโสธร
2. นางสาวดวงฤดี  สมมิตร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายธรณิสร  แว่นทอง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  เพชรพวง
 
1. นางปุญญรัตน์  ศรีภักดี
2. นายวัฒนากร  สุรินทร์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จีนหนู
2. เด็กชายธนกฤต  จันทร์แจ่มหล้า
 
1. นางสาวอัจจนา  ทองดำ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายพศวัต  โคตะมีย์
2. นางสาวมาซีเต๊าะ  เจะเลาะ
 
1. นางสาวชุติมา  ปราบณรงค์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 83.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวกมลนัทธ์  ทับไทร
2. นายกิตติพศ  ศรีอินทร์เกื้อ
 
1. นายดำริ  ชาตรีวงศ์
2. นางสาวศศิธร  เสาวคนธ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาววาสนา  ยิ้มอิน
2. นายสิทธิเดช  ยวงสุวรรณ
 
1. นางวนิดา  คงทรัพย์
2. นางสุภาพร  วิชัยดิษฐ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ขอบทอง
2. เด็กชายซากิร  ปานดำ
3. เด็กหญิงณัฐพงษ์  สังข์ทอง
4. เด็กชายรุสรันต์  หยะยา
5. เด็กชายสุธณัติน์  ชูงาม
6. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีมณี
7. เด็กหญิงอลิซา  สาบวช
8. เด็กหญิงเอื้อมฝัน  เพ็ชจุ้ย
 
1. นายภิญโญ  วารีกุล
2. นางสาวชุติมา  ภัทราดูลย์
3. นางสาวศจี  อนันตโสภาจิตร์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายรัชติพล  รัตนบุรี
 
1. นางศิริวรรณ  รัตนบุรี
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงฟาลิซ่า  หวังอิ
 
1. นายกฤษฎา  แก้วประดับ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวชวิศา  พันธุ์รัตน์
 
1. นางสุภาพร  วิชัยดิษฐ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวปณิดา  ถ้ำคู่
 
1. นางสุภาพร  วิชัยดิษฐ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวศศิวมล  แสนโคต
 
1. นางสุภาพร  วิชัยดิษฐ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มือสันทัด
 
1. นายญาณพล  เจริญเกตุ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายวงศธร  นิลเศษ
 
1. นางสาวนุชรินทร์  สุวรรณชาตรี
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงทาริกา  บุุปผามาโล
 
1. นายญาณพล  เจริญเกตุ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายณัฐวุฒิ  ศรีเพชร
 
1. นายยุทธพงษ์  ทองสุขดำ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวรอฮันนี  สีสมาน
 
1. นางสาวชุติมา  ปราบณรงค์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวสิริมา  แซ่โห้
 
1. นางสาวธนัชพร  บุญแต่ง
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายสุวิจักขณ์  รัตนาภรณ์
 
1. นายญาณพล  เจริญเกตุ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวธิดาทิพย์  ศักดาพลเดช
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  เต็งทอง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวกัญฐิกา  เพชรบุรี
2. เด็กชายนัฐพล  สุวรรณโชติ
3. เด็กชายปฏิวัติ  แก้วชู
4. นางสาวฟาฎีร่า  ประดู่
5. เด็กหญิงฟารีด้า  หมัดเจริญ
 
1. นางสาวชุติมา  ปราบณรงค์
2. นางพรรณพิไล  มานะทวี
3. นางสาวนิโลบล  ฮกเกี่ยน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงพัชนี  จุติอมรเลิศ
2. เด็กหญิงพัชรา  สงวนศรี
3. เด็กหญิงพิมชิตา  ราชแขวง
4. นางสาวลินนา  คงแก้ว
5. เด็กหญิงสโรชา  อรุณเมฆ
 
1. นางสาวดารณี  รัตนกระจ่าง
2. นางปิยะนุช  พัฒศรีเรือง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวกุลณัฐ  อิสะโร
2. นางสาวพรนลิน  จารวรรณ
3. นายพศวัต  โคตะมีย์
4. นางสาวมาซีเต๊าะ  เจะเลาะ
5. นางสาวรอฮันนี  สีสมาน
 
1. นางสาวชุติมา  ปราบณรงค์
2. นางพรรณพิไล  มานะทวี
3. นางสาวนิโลบล  ฮกเกี่ยน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวจิรภัทร  วงศ์ศิลป์
2. นางสาวปราณี  จิระภิญโญ
3. นางสาวพัชราภรณ์  พลแสง
4. นางสาววนิดา  ชูงาน
5. นางสาวอัยยะนุช  สุขเมตตา
 
1. นางสาวเบญจมา  วงศ์งาม
2. นางปิยะนุช  พัฒศรีเรือง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายสุริยา  ชูภิรมย์
 
1. นางสาวสุรีมาตย์  สุวรรณศรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวซีตีนูร  หมีแหม
 
1. นางสาวปาริชาต  จิตต์กำแหง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายปุรเชษฐ์  ไชยสวัสดิ์
 
1. นางสาวศรีสุดา  พรมแก้ว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายพิศาล  พรหมจันทร์
 
1. นางสาวปาริชาต  จิตต์กำแหง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายวิทัญญ์  วุฒิชัย
 
1. นางสาวศีตภา  โลห์จิรกาญจนกุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 85.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวณิชา  ขันตี
 
1. นางมณีรัตน์  หนูยิ้มซ้าย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายวีระชัย  จิตต์บุรุษ
 
1. นายทินรัตน์  ชูจันทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  แซ่อึ่ง
 
1. นายอาณัติ  หวีหมิด
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กชายพสิษฐ์  บุรินทรโกษฐ์
 
1. นางสาวพรรณทิวา  ยะถา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงนิอาอีดะห์  หะยีนิโซะ
 
1. นางสาวพิชญา  สุภาสวัสดิ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกฤติกา  อ่วมเจริญ
 
1. นางสาวนิติภรณ์  กลิ่นมาลี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายภานรินทร์  ส่งแสง
 
1. นางสาวสุวิรชา  พักดี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายวิญญู  แสงแจ้
 
1. นายชาญณรงค์  ทองรักษ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กชายตะวัน  ปานทอง
 
1. นายฐิติพล  ทองมาก
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายธนพล  สนธิเดชกุล
 
1. นายชาญณรงค์  ทองรักษ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวธิดาทิพย์  ศักดาพลเดช
 
1. นางสาวพรพิมล  ชูดวงจันทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายธนพิชญ์  แขชัยภูมิ
 
1. นายสัญชัย  ทองสารไตร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ตันเก่ง
2. เด็กชายพสิษฐ์  บุรินทรโกษฐ์
3. เด็กชายเจษฎาวุธ  แป้นงาม
 
1. นายพิทักษ์พงศ์  กาบสนิท
2. นายสุริยา  แก้วหนูนวล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนภัทร  จิตชำนาญ
2. เด็กหญิงนิรันดร์รัตน์  ชูหอย
3. เด็กชายโสภณ  สมุทรวงศ์วิริยะ
 
1. นายอาวุธ  รัตญา
2. นางเยาวธิดา  รัตญา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายกันตภณ  แซ่จิ้ว
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ศรีสวัสดิ์
3. นายพีรพล  อินนุ้ย
 
1. นายนิรุตติ์  คงชู
2. นายฤทธิรงค์  คงเย็น
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายจิณณวัตร  เนื้ออ่อน
2. นายสรวิศ  จันทร์พราหมณ์
3. เด็กชายสุทธิสาร  แก้วบ้านดร
 
1. นายมนชัย  ทองแป้น
2. นายมนตรี  คำตรงใจ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายกิตติพงษ์  สุดจิตร
2. นายณัฐพงศ์  คลองยวน
3. นายสมบูรณ์  จะนู
 
1. นายครรชิต  รัตนพงษ์
2. นายทินรัตน์  ชูจันทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายจตุพงศ์  คงเย็น
2. นายศุภชาติ  คงแก้ว
3. นายฮาฟิส  แซ่หลี
 
1. นายนิรุตติ์  คงชู
2. นางกิตติกา  คงชู
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โลหิตรักษ์
2. เด็กชายชญานิน  สุวรรณ์
3. เด็กชายประวัติ  สมศักดิ์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ์  มิตรกระจ่าง
2. นางสาวกาญจนา  พรหมทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายดวงล้น  เพชรรอด
2. เด็กชายธราธิป  มานะจิตต์
3. เด็กชายศรวัส  โอมประพันธ์
 
1. นางสาวสุฑาทิพย์  หลวงพูล
2. นางสาวยุพิน  บุญประเสริฐ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนัท  เกียรติอนวัชกุล
2. เด็กชายภูวนัย  ทองหล่อ
3. เด็กชายเรมี่  กุลเสน
 
1. นางสาวธนัชพร  บุญแต่ง
2. นางสาวรำไพพร  สาระโบก
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนพล  แก่นสูงเนิน
2. เด็กชายบุรพล  ปานเวช
3. เด็กชายอนันตศักดิ์  คงไล่
 
1. นายเรวัติ  หมู่โยธา
2. นายอนันต์  วัดนครใหญ่
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายราซัน  แก้วเขียว
2. นางสาวสุมิตรา  โชติช่วง
3. เด็กชายอรรถพล  กุลสุข
 
1. นางสาวไมสุหรี  สุวรรณมาลี
2. นางพวงเพชร  สำรวญ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกฤติกา  ฤกษ์ถลาง
2. เด็กชายศุภสันห์  ฤทธิ์เดช
3. เด็กชายอิทธิพล  ธรรมกุล
 
1. นางมันตา  วิสาละ
2. นายวัฒนา  วิสาละ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายนิธิวัฒน์  ชำนินวล
2. เด็กชายพชร  จันทรโชติ
3. เด็กชายวัชรพล  ไชยบุตร
 
1. นางสาวพจนีย์  เศลาอนันต์
2. นางสาวอาภรณ์  ภู่ดอก
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายยุทธศักดิ์  อ่วมพัฒน์
2. นายอนุวัฒน์  สร้อยนาคพงศ์
3. นายอรรถพล  รุ่นแสง
 
1. นางพวงเพชร  สำรวญ
2. นายวุฒิศักดิ์  รัตนกระจ่าง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวจิดาภา  ชอบประดิษฐ์
2. นางสาวภัทราวดี  บุญแต่ง
3. นายหรินทร์  พนม
 
1. นางสาวรำไพพร  สาระโบก
2. นางสาวธนัชพร  บุญแต่ง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายศิธาวุฒิ  ดำพะธิก
2. นายสันชัย  เชื้อโห้
3. นายสุธิพงษ์  ธรรมดา
 
1. นางสาวชลากร  เกตุศรัทธา
2. นางสาววารุณี  นวลมูสิก
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  หอมหวล
2. เด็กชายณัฐวร  ถาวรสังข์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  นามวงษ์
 
1. นางประยูร  แสงประทีป
2. นางสาวสุรีมาตย์  สุวรรณศรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายกฤษฎา  เขียวภัคดี
2. เด็กชายธีรเดช  ชูเพ็ญ
3. นางสาววรรณวิภา  ลอยบาง
 
1. นางวนิดา  คงทรัพย์
2. นางสาวชนิดาภา  บัวศรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาววรัญญา  ผาสุข
2. นายวีรภัทร  เกษเพชร
3. นางสาวอาภาภรณ์  นาคประเสริฐ
 
1. นายสิทธิพร  นุริตมนต์
2. นางวรฤทัย  นุริตมนต์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายจตุพงศ์  คงเย็น
2. นางสาวปภัสรา   โส๊ะ
3. นางสาววันณิดา   บุญสัน
 
1. นายนิรุตติ์  คงชู
2. นางกิตติกา  คงชู
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายนลธวัช  สาแล๊ะ
2. นายบุญยภู  ฉิมแสง
3. นายเอกรัฐ  โกบเม็ง
 
1. นางรดา  คลังทรัพย์
2. นางสาวเอกวรรณ  กลิ่นหอม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายภูสิทธิ์  บุญส่ง
2. นายอรรถพล  รุ่นแสง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  กุลสุข
 
1. นางพวงเพชร  สำรวญ
2. นางสาวอุไรวรรณ  เต็งทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายกิตติพศ  ศรีอินทร์เกื้อ
2. นางสาวภัทราวดี  บุญแต่ง
3. นายหรินทร์  พนม
 
1. นางสาวรำไพพร  สาระโบก
2. นางสาวศิรินารถ  พันเดช
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวซีตีคอดีเยาะห์  สารีกะ
2. นางสาวนูรทัศณีมย์  ซูมา
3. นางสาวเวลา  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณ์
2. นางสาวพรวิภา  ขวัญพรหม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวพรสุดา  แก้วขาว
2. นางสาวศุภลักษณ์  จันทร์ดากุล
3. เด็กหญิงไพลิน  ขาวล้วน
 
1. นางกรรณิกา  รัตนะ
2. นางโอธนัน  ทองชัย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวกมลชนก  สมพรหม
2. นางสาวศศิกานต์  แย้มแก้ว
3. นางสาวศิริพร  แกะจู
 
1. นางจิรวรรณ  จันทร์ดี
2. นางทิพย์บุปผา  เพ็ชรมาตศรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  จันทร์จีน
2. เด็กชายทยากร  สมบูรณ์
3. นายภาณุวัฒน์  ชุ่มสมุทร
 
1. นางสาวศิริพร  ฐานันดรวัฒน์
2. นางสาวสมใจ  คงทองดำ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายธนพิชญ์  แขชัยภูมิ
2. นางสาวอารีรัตน์  สตาภิรมย์
3. นางสาวแก้วกานต์  ผุดโรย
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สังข์นวล
2. นายศิลป์  พรมแม้น
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวตวงทอง  เรือนดี
2. นายธนโชค  โพธิ์เงิน
3. เด็กชายสิทธิเดช  ยวงสุวรรณ
 
1. นางจิตรา  เรืองมณี
2. นางประยูร  แสงประทีป
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายนูรีฟุรกรณ์  สะโฮง
2. นางสาวพิมพ์ประพัฒน์  เพ็ชรลุ
3. นางสาววันณิดา  บุญสัน
 
1. นายนิรุตติ์  คงชู
2. นางกิตติกา  คงชู
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวสาวิตรี  เชื่องช้าง
2. นางสาวสุภารัตน์  ชูแก้ว
3. นางสาวสุรีรัตน์  แสงอาวุธ
 
1. นางชฎาภรณ์  คงไพฑูรย์
2. นางสาวศิริพร  แป้นสุข
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวกมลวรรณ  บัวคงหนาม
2. นางสาวจิรชยา  จิตธรรมภิรมย์
3. เด็กชายฤกษ์ฤทธิ์  มานะบุตร
 
1. นางสุกุล  ศิลารักษ์
2. นางสาวมิ่งขวัญ  อินต๊ะพิงค์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนโชติ  ศรีสวัสดิ์
2. นายนพนเรนทร  สาลีศรี
3. เด็กชายนวพล  สุดแน่น
 
1. นางจิราพร  จันสุข
2. นางสุกุล  ศิลารักษ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวฑิตยา  รัตนวิโรจน์
2. นางสาวปภัสรา  โส๊ะ
3. นางสาววีรยา   ยอดแก้ว
 
1. นางกิตติกา  คงชู
2. นายนิรุตติ์  คงชู
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวกุสุมา  ฟักมณี
2. นางสาวธัญญารัตน์  หนูมา
3. นางสาวสุนิษา  หัสดิน
 
1. นางวันดี  รัตนพันธุ์
2. นางสาวเอกวรรณ  กลิ่นหอม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวจิรชยา  จิตธรรมมาภิรมย์
2. เด็กชายพรประเสริฐ  บุตรโกบ
3. นายฤกษ์ฤทธิ์  มานะบุตร
 
1. นางนราธิป  แก้วกาญจน์
2. นางปุญญรัตน์  ศรีภักดี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวชนกานต์  ผกามาศ
2. นายนวพล  สุดแน่น
3. นางสาววันดี  เทพคง
 
1. นางจิราพร  จันสุข
2. นางสาวจาริษา  ชูยัง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงจิรัชญา  รุ่งเรือง
2. เด็กชายปัณณ์พัฒน์  สินนุเคราะห์
3. นายพงษ์ภัก  เมฆสงค์
 
1. นางสาวสุไรนี  ยี่แล่หมัน
2. นางสาวสุธารัตน์  ทองซ้วน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวณัฐพร  อินทอง
2. นางสาววราภรณ์  ประทีป ณ ถลาง
3. นายเกรียงศักดิ์  สุขใส
 
1. นางนราธิป  แก้วกาญจน์
2. นายศรัณย์  แดงนุ้ย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายภควัฒน์  ศรมณี
2. เด็กชายศุภสันต์  ฤทธิ์เดช
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  อินต๊ะพิงค์
2. นางสุกุล  ศิลารักษ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวนาซี  หมัดศิริ
2. นางสาวมาดีน่า   เส็นหมาน
 
1. นางนภาพร  คงสอน
2. นางสาวสุมิตตา  เสียงดัง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายนิรวิทย์  เกื้อกูล
2. นายพาสกร  เทียมทัน
 
1. นางพุทธพร  จันทร์อุดม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวณัฐพร  อินทอง
2. นางสาววราภรณ์  ประทีป ณ ถลาง
 
1. นายชาญณรงค์  ทองรักษ์
2. นางสาวปิลันธนา  คณาวุฒิ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวฝาลีตา  ชำนาญนา
2. นางสาวเกศรินทร์   เพชรสุด
 
1. นางสาวรัตนา  สมบัติยานุชิต
2. นางสาวชนาภรณ์  มุสิกะ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายชัชวาล  พระนคร
2. นายสาธิต  จันทร์กลับ
 
1. นางสาวเพ็ญทิพย์  แก้วสังข์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายพงศ์กร  จิตรเพ่ง
2. นายมินธาดา  อำภาสุวรรณ์
 
1. นางสาวศิวิกร  วิชัยวงค์
2. นางสาวรุ่งนภา  คงเพ็ง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวพิมพ์ประพัฒน์   เพ็ชรลุ
2. นางสาวรุสบะห์  ดอเลาะห์
 
1. นางสาวสุวภา  บุญรัตน์
2. นางกิตติกา  คงชู
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวทวิพัน  แก้วสมศรี
2. นางสาวศุภกานต์  นิดคง
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  มาลัย
2. นางสาวอัจฉรา  ศรีใหม่
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาววีรยา  ยอดแก้ว
2. นางสาวสุพรรษา  ก้อยสันติพานนท์
3. นายอดิศักดิ์  ศรีสงเคราะห์
 
1. นางกิตติกา  คงชู
2. นางเพ็ญศรี  นิสโร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายฐิรวัฒน์  ไขสะอาด
2. นายฟารุดดีน  จงกลบาล
3. นายสุริยะ  วิมล
 
1. นายอนงค์  เกิดศรี
2. นางสาวรุ่งทิวา  ยาเถิน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายจีรยุทธ  เจ๊ะมามะ
2. นายพีรพัฒน์  สมุด
3. นายอารีฟ  ปูติล่า
 
1. นายเริงชัย  ไชยมุณี
2. นายธีระพล  เทพรัตน์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายศิธาวุฒิ  ดำพะธิก
2. นายศิวะ  แพรกเมือง
3. นายสุธิพงษ์  ธรรมดา
 
1. นางสาววีรยา  หนูสงค์
2. นางสาวจริยา  ชุมกลัด
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายปริวัฒน์  หยังกุล
2. เด็กชายอิภชัย  ดำรงเกษตร
3. เด็กชายไกรวุฒิ  ดำนาดี
 
1. นายวัฒนา  วิสาละ
2. นายธีรยุทธ  หมู่เก็ม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวนุชนาถ  กลิ่นกล่อม
 
1. นางสาวชนิดาภา  บัวศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1. เด็กหญิงภูษณิศา  ดำช่วย
 
1. นางสาวคอลีเย๊าะ  หลงมอมะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวดลยา  จักรแก้ว
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ประหารภาพ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายจิรชานนท์  กลิ่นสุมาลย์
 
1. นางสาวสมฤทัย  บุญโท
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เหล็งหนูดำ
 
1. นางสาวยุมรินทร์  ณ ศรีสุข
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 92.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายสุทธิศักดิ์  สุขดำ
 
1. นางพรพิมล  กาบสนิท
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวนภัสวรรณ  ดำเด่น
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  สุดเม่ง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  หมุดเด็น
2. เด็กชายพันกร  ถาวารี
 
1. นางสุนีย์  จันทสระ
2. นางสาวเกศศิรินทร์  อนุจันทร์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กหญิงกิตติมาดา  เอี๋ยวสกุล
2. เด็กหญิงศรัญย่า  เหลี่ยมเกาะ
 
1. นางสาวภัทธิรา  พุทธเจริญ
2. นางสาวพรพิมล  เจี้ยมบุตร
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายธัชชัย  ปานเวช
2. เด็กชายพัชรพงศ์  ทองเจริญ
 
1. นางสาวเกษรา  เลี่ยมแก้ว
2. นางสาววรกานต์  เส็นบัตร
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1. เด็กชายธนารัตน์  พุ่มปลื้ม
2. เด็กหญิงแวนุอัยมะห์ซาวารี  สาอุ
 
1. นางสาวสุกันยา  สะหยัง
2. นางสาวชัญญานุช  จ่าแก้ว
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงวิภาพร  หนูแก้ว
2. เด็กหญิงสิวภัทร  แก้วยก
 
1. นางไพลิน  ชิตพิทักษ์
2. นายสิทธิศักดิ์  ชิตพิทักษ์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กชายอนุชา  เลิศเลอสกุล
2. เด็กหญิงอโนทัย  นาคาชล
 
1. นางสาวภัทธิรา  พุทธเจริญ
2. นางสาวนูรญาตี  ฮายีมู
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงกุสุมา  อิสระธะ
2. เด็กหญิงศิรัญญา  จันทรัตน์
 
1. นางสาวกฤดาชลี  คงบางปอ
2. นางสาวเกศศิรินทร์  อนุจันทร์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  คำศรี
 
1. นางเนาวรัตน์  กันธะรส
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายจักรพงษ์  แนมสัย
 
1. นางสาวจันทร์อัมมร  เกตุแก้ว
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กชายธรวิทย์  ปานสังข์
 
1. นางสาวนูรญาตี  ฮายีบู